Công văn số 3490/ LĐTBXH-KHTC của Bộ lao động

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Công văn số 3490/ LĐTBXH-KHTC của Bộ lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3490/ LĐTBXH-KHTC của Bộ lao động về việc Khảo sát nâng cấp phần mềm Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3490/ LĐTBXH-KHTC của Bộ lao động

  1. BQ LAO DONG - T H U ~ BINH CONG HOA X;). HOI C H N G H ~ A I$T NAM G ~ V D6c l i p - T v do - Hqnh p huc VA X A HOI S ~.$@~/LDTSXH-KHTC Vlv: Khho sht n&ng c iP p h h m&m Q u h ly t ii c hhh trq chp uu d li ngubi c6 cbng. Kinh giri: Sir Lao dong - Thuung binh v Xi%Qi ..................... A h K&hoach ndng chp, ha trq ky thu$t va tap h u h chuyin giao ph&n in&mQ u h Iy t ii chinh trq chp uu dZi ngubi c6 cbng d l duqc BQ phd duygt tgi ~ u y &dt b h s8 761lQD-LDTBXH ngay 15/6/2009. NgAy 28/8/2009, B c6 ~ u ~d & t 8 1132blQD- Q ws L DTBM giao Trung t h Thbng tin 121d m vj chiu trach nhigm trikn khai thyc hien k& hoach tr&n. D&d h b io vigc n h g c iP p h h m&m&atc hit l u q n ~6t, Trung tdm ThBng tin t s&ch6 trl, phhi hqp v6i chc dun vi chirc n h g thuQc BQ tien hhah khbo sht n h g chp p h m~ tai c ic dja phuung. &m 1. Thanh phhn tham du: - Doan c611g t L: Liinh dao, chuydn vi&nTrung tbm Thbng tin, V U K&hoach - Tai chinh. Cuc Ngubi c6 cbng, Thanh tra Ba. - Dai dien don vj: + L%nh dao dun vj, truimg (phb) chc phbng Chlnh shch Nguiri c6 cBng, phbng I
  2. . .. . .. . .. . . . . , '..;: k ' , ~ ' " ? NOI DUNG I H oSAT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản