Công văn số 6003/BTM-QLTT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
73
lượt xem
6
download

Công văn số 6003/BTM-QLTT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 6003/BTM-QLTT của Bộ Thương mại hướng dẫn xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 6003/BTM-QLTT của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Th¬ng m¹i sè 6003/BTM­QLTT  ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn xö lý  vi ph¹m trong kinh doanh x¨ng dÇu KÝnh göi: ­ Së Th¬ng m¹i, ­ Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng c¸c tØnh,   thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng §Ó   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   187/2003/Q§­TTg   ngµy   15/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ   qu¶n lý  kinh doanh x¨ng dÇu; QuyÕt  ®Þnh sè  1505/2003/Q§­ BTM ngµy 17/11/2003 vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ   ®¹i lý  kinh   doanh   x¨ng   dÇu   vµ   ChØ   thÞ   sè   10/2003/CT­BTM   ngµy   19/12/2003 cña Bé  trëng Bé  Th¬ng m¹i vÒ  viÖc triÓn khai   c¸c QuyÕt  ®Þnh nãi   trªn, Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn viÖc xö   lý ®èi víi c¸c vi ph¹m trong kinh doanh x¨ng dÇu nh sau: ­ TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, hé  kinh doanh x¨ng dÇu cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  kinh doanh x¨ng  dÇu th×  tïy theo hµnh vi vi ph¹m, tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi   ph¹m bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh   sù. ­   C¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   ¸p  dông gåm: c¶nh c¸o, ph¹t tiÒn, tÞch thu tang vËt, ph¬ng  tiÖn vi ph¹m, tíc quyÒn sö  dông GiÊy phÐp kinh doanh vµ  buéc   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶.......  theo quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  lÖnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  2002   vµ   c¸c   NghÞ   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cña  ChÝnh phñ trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. 1. VÒ  xö  lý   ®èi víi hµnh vi kh«ng cã  hîp  ®ång  ®¹i lý   b¸n lΠx¨ng dÇu: 1.1.   Tõ   tríc   ngµy   01/1/2004:   c¸c   doanh   nghiÖp,   hé  kinh doanh b¸n lÎ  x¨ng dÇu cha ký  hîp  ®ång  ®¹i lý  theo  QuyÕt  ®Þnh 1505/2003/Q§­BTM ngµy 17/11/2003 cña Bé  Th¬ng  m¹i víi doanh  nghiÖp  x¨ng  dÇu   ®Çu  mèi  hoÆc  tæng  ®¹i lý  x¨ng dÇu th×  yªu cÇu ph¶i ký  kÕt hîp  ®ång  ®¹i lý. Riªng  ®èi víi hé  kinh doanh yªu cÇu trong vßng 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy kiÓm tra ph¶i lµm thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp míi   ®îc phÐp lµm ®¹i lý kinh doanh x¨ng dÇu. 1.2.   Tõ   01/1/2004   ®Õn   15/1/2004:   nÕu   c¸c   doanh  nghiÖp, hé  kinh doanh b¸n lÎ  x¨ng dÇu kh«ng cã  hîp  ®ång  ®¹i lý víi doanh nghiÖp x¨ng dÇu ®Çu mèi hoÆc tæng ®¹i lý  x¨ng dÇu th×  lËp biªn  b¶n  vi ph¹m  hµnh  chÝnh,  trong   ®ã 
  2. 2 ghi râ: nÕu tõ 15/1/2004 trë ®i vÉn kh«ng cã hîp ®ång ®¹i  lý  sÏ  bÞ   ®×nh chØ kinh doanh,  ®ång thêi ¸p dông tiÕt b  kho¶n   1   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   01/CP   cña   ChÝnh   phñ   ngµy   3/1/1996 vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th ­ ¬ng m¹i (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 01/CP) ®Ó xö ph¹t. 1.3.   Tõ   15/1/2004   trë   ®i:   nÕu   c¸c   doanh   nghiÖp,   hé  kinh doanh b¸n lÎ  x¨ng dÇu kh«ng cã  hîp  ®ång  ®¹i lý  víi  doanh nghiÖp x¨ng dÇu  ®Çu mèi hoÆc tæng  ®¹i lý  x¨ng dÇu  th×   ¸p   dông   møc   ph¹t   tiÒn   tèi   ®a   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1  §iÒu 11 NghÞ   ®Þnh 01/CP  ®Ó  xö  ph¹t,  ®ång thêi buéc  ®×nh  chØ kinh doanh vµ kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn thu håi  giÊy chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu nÕu xÐt  thÊy viÖc  ®×nh chØ kinh doanh vµ  thu håi giÊy chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu kh«ng ¶nh hëng  ®Õn cung  cÇu x¨ng dÇu trªn ®Þa bµn. Trêng hîp xÐt thÊy trªn  ®Þa bµn cßn kh¸ nhiÒu doanh   nghiÖp, hé kinh doanh b¸n lΠx¨ng dÇu cha cã hîp ®ång ®¹i  lý   theo   quy   ®Þnh,   nÕu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®×nh   chØ   kinh  doanh vµ  thu håi GiÊy chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh  x¨ng dÇu cña c¸c c¬  së   ®ã  sÏ  ¶nh hëng  ®Õn cung cÇu x¨ng  dÇu   trªn   ®Þa   bµn   th×   ¸p   dông   møc   ph¹t   tiÒn   tèi   ®a   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh 01/CP ®Ó xö ph¹t, nhng  kh«ng buéc ®×nh chØ kinh doanh vµ thu håi GiÊy chøng nhËn   ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh. Trong trêng hîp nµy buéc doanh  nghiÖp, hé kinh doanh b¸n lΠx¨ng dÇu vi ph¹m sau 15 ngµy  ph¶i ký hîp ®ång ®¹i lý. Së   Th¬ng   m¹i   (Th¬ng   m¹i   vµ   Du   lÞch)   ph¶i   n¾m   ch¾c  t×nh h×nh xö lý vi ph¹m kinh doanh x¨ng dÇu trªn ®Þa bµn,  nhÊt lµ ®èi víi c¸c trêng hîp ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p buéc  ®×nh chØ kinh  doanh  vµ  thu håi GiÊy chøng  nhËn   ®ñ   ®iÒu  kiÖn   kinh  doanh   x¨ng   dÇu   cña   c¸c   doanh   nghiÖp,   hé  kinh   doanh  b¸n  lÎ  x¨ng  dÇu,  kh«ng  ®Ó  x¶y ra t×nh tr¹ng  khan  hiÓm vµ ¸ch t¾c cung cÇu x¨ng dÇu trªn ®Þa bµn. Ngoµi ra, cÇn  ®Æc biÖt lu  ý  tõ   01/1/2004 trë   ®i c¸c  doanh nghiÖp, hé  kinh doanh b¸n lÎ  x¨ng dÇu kh«ng cã  hîp  ®ång   ®¹i   lý   ký   víi   doanh   nghiÖp   x¨ng   dÇu   ®Çu   mèi   hoÆc  tæng ®¹i lý x¨ng dÇu mµ vÉn b¸n x¨ng dÇu ra thÞ tr êng th×  tËp trung xem xÐt nguån x¨ng dÇu ®Ó xö lý nh÷ng trêng hîp  vi ph¹m nªu t¹i ®iÓm 2.7 díi ®©y. 2­   ViÖc   xö   lý   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   kh¸c   vÒ  kinh doanh x¨ng dÇu: 2.1. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m vÒ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký   kinh doanh cña doanh nghiÖp hoÆc cña hé kinh doanh c¸ thÓ   th×   ¸p   dông   §iÒu   4   vµ  §iÒu   5  söa   ®æi   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  01/2002/N§­CP   ngµy   03/1/2002   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi   bæ  sung   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  01/CP   ngµy   03/1/1996  
  3. 3 cña ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc th¬ng m¹i ®Ó xö ph¹t. 2.2.   Hµnh   vi   kinh   doanh   x¨ng   dÇu   mµ   kh«ng   cã   GiÊy  chøng   nhËn   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   kinh   doanh   x¨ng   dÇu   hoÆc   GiÊy  chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu hÕt thêi h¹n  hiÖu lùc th× ¸p dông §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 01/CP ®Ó xö ph¹t. 2.3. Hµnh vi kinh doanh x¨ng dÇu kh«ng  ®¶m b¶o chÊt   lîng theo tiªu chuÈn (gian lËn vÒ chÊt lîng, pha trén c¸c  chñng  lo¹i   x¨ng   dÇu,   kh«ng   ®¶m   b¶o   chÊt   lîng  theo   tiªu  chuÈn)   th×   ¸p   dông   kho¶n   3   vµ   4   §iÒu   14   NghÞ   ®Þnh   sè   57/CP  ngµy   31/5/1997   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   xö  ph¹t   hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®o lêng vµ  chÊt lîng hµng hãa  (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 57/CP) ®Ó xö ph¹t. 2.4.  §èi  víi hµnh  vi gian  lËn vÒ   sè  lîng g©y  thiÖt  h¹i   cho   kh¸ch   hµng,   ngêi   tiªu   dïng   cã   sù   ph©n   biÖt   vÒ  hµnh vi vi ph¹m: 2.4.1. NÕu lµ hµnh vi c©n, ®ong, ®o kh«ng ®ñ sè l îng,  träng lîng th×  ¸p dông tiÕt a kho¶n 2 §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh  01/CP ®Ó xö ph¹t. 2.4.2. NÕu lµ  hµnh vi sö  dông dông cô   ®o lêng kh«ng  chÝnh x¸c th× ¸p dông §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 57/CP ®Ó xö ph¹t. 2.5. Hµnh vi kh«ng niªm yÕt gi¸ t¹i n¬i b¸n lÎ  x¨ng  dÇu   th×   ¸p   dông   Kho¶n  1   §iÒu   9   NghÞ   ®Þnh   44/2002/N§­CP   ngµy 01/9/2000 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc gi¸ c¶ (gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 44/CP) ®Ó xö ph¹t. 2.6. Hµnh vi niªm yÕt gi¸ b¸n lÎ  x¨ng dÇu kh«ng  ®óng  gi¸ do bªn  ®¹i lý  quy  ®Þnh hoÆc mua, b¸n x¨ng dÇu kh«ng  ®óng gi¸ niªm yÕt, gi¸ quy  ®Þnh th×  ¸p dông §iÒu 10 NghÞ  ®Þnh 44/CP ®Ó xö ph¹t. 2.7.   Hµnh   vi   mua   b¸n   x¨ng   dÇu   ngoµi   hÖ   thèng,   x¨ng  dÇu tr«i næi kh«ng râ nguån gèc xuÊt xø th× tïy theo hµnh  vi vi ph¹m cô  thÓ  mµ  ¸p dông c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  ®Ó  xö  lý: nÕu lîi dông danh nghÜa  ®¹i lý  kinh doanh  x¨ng dÇu ®Ó mua, b¸n tr¸i phÐp x¨ng dÇu tr«i næi kh«ng cã  nguån gèc xuÊt xø hoÆc b¸n vît møc tån kho (®∙  ®îc kiÓm  kª tríc ngµy 01/1/2004 trong khi cha ký hoÆc cha ®îc cung  øng   x¨ng   dÇu   theo   hîp   ®ång   ®¹i   lý   ký   víi   doanh   nghiÖp  x¨ng dÇu  ®Çu mèi hoÆc tæng  ®¹i lý  x¨ng dÇu) th×  ¸p dông  kho¶n 2 §iÒu 11 NghÞ   ®Þnh 01/CP  ®Ó  xö  ph¹t; nÕu x¨ng dÇu  cã  nguån gèc nhËp lËu th×  ¸p dông kho¶n b §iÒu 21 NghÞ  ®Þnh 01/CP  ®Ó  xö  ph¹t, sè  x¨ng dÇu nhËp lËu bÞ  tÞch thu  vµ  b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh cho 1 trong 9 doanh nghiÖp  ®Çu mèi x¨ng dÇu;  nÕu  x¨ng  dÇu lµ  hµng  trèn thuÕ  trong  néi  ®Þa th×  phèi hîp víi c¬  quan thuÕ   ®Ó  xö  lý  theo quy  ®Þnh   t¹i   tiÕt   a   kho¶n   2   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   22/CP   ngµy  
  4. 4 17/4/1996 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc thuÕ ®Ó xö ph¹t. 2.8. Hµnh vi ngõng b¸n kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng: nÕu   cã   ®ñ  c¨n cø vi ph¹m vÒ  téi  ®Çu c¬  th×  chuyÓn c¬  quan cã   tr¸ch nhiÖm  ®Ó  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu ch a  ®Õn  møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× yªu cÇu ®¬ng sù ph¶i  tiÕn   hµnh   b¸n   hµng   ngay,   nÕu   vÉn   tiÕp   tôc   vi   ph¹m   th×  kiÕn nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn thu håi GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi mÆt hµng x¨ng dÇu. 2.9.   Hµnh   vi   kh«ng   treo   biÓn   hiÖu   hoÆc   biÓn   hiÖu   kh«ng   ®óng  quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®¹i lý  kinh doanh  x¨ng  dÇu t¹i n¬i b¸n lΠx¨ng dÇu th× ¸p dông §iÒu 49 NghÞ ®Þnh   sè   31/2001/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  xö   ph¹t  vi   ph¹m  hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc v¨n ho¸ ­ th«ng tin ®Ó xö ph¹t. 2.10. Hµnh vi kh«ng b¶o ®¶m c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a   ch¸y   trong   kinh   doanh   x¨ng   dÇu   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh   sè   11/1999/N§­CP   ngµy   03/3/1999   cña   ChÝnh   phñ   vµ  Th«ng t 14/1999/TT­BTM ngµy 07/7/1999 cña Bé Th¬ng m¹i h­ íng dÉn kinh doanh mÆt hµng x¨ng dÇu th×  ¸p dông §iÒu 15  NghÞ   ®Þnh   sè   49/CP   ngµy   15/8/1996   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc an ninh, trËt tù  ®Ó xö ph¹t. 2.11. Hµnh vi kh«ng b¶o  ®¶m vÖ  sinh m«i trêng trong  kinh   doanh   x¨ng   dÇu   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   11/1999/N§­CP   ngµy     03/3/1999   cña   ChÝnh   phñ   vµ   Th«ng   t  14/1999/TT­BTM ngµy 07/7/1999 cña Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn  kinh doanh mÆt hµng x¨ng dÇu th× ¸p dông §iÒu 9 NghÞ ®Þnh  sè 26/CP ngµy 26/4/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi   ph¹m hµnh chÝnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®Ó xö ph¹t. 3. Tæ chøc thùc hiÖn: 3.1.   Gi¸m   ®èc   c¸c   Së   Th¬ng   m¹i   (Së   Th¬ng   m¹i   ­   Du  lÞch)  cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   c¸c   doanh  nghiÖp   ®Çu   mèi  kinh   doanh   x¨ng   dÇu,   c¸c   ®¹i   lý,   c¸c   cöa   hµng   b¸n   lÎ,  tr¹m   x¨ng   dÇu   ®ãng   trªn   ®Þa   bµn   thùc   hiÖn   nghiªm   tóc   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   kinh   doanh   x¨ng   dÇu   ®îc   ban  hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   187/2003/Q§­TTg   ngµy   15/9/2003   cña  Thñ   tíng   ChÝnh   phñ,   QuyÕt   ®Þnh   1505/2003/Q§­BTM   ngµy  17/11/2003 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. 3.2.   C¸c   Chi   côc   trëng   Chi   côc   Qu¶n   lý   thÞ   trêng  tØnh, thµnh phè vµ §éi trëng §éi Qu¶n lý thÞ trêng c¨n cø  thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   2002,   c¸c   NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc cã  liªn quan vµ  híng dÉn  nãi trªn  ®Ó  kiÓm tra, xö  lý   ®èi víi c¸c  ®èi t îng cã  hµnh  vi vi ph¹m trong kinh doanh x¨ng dÇu.
  5. 5 3.3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng  m¾c, b¸o c¸o ngay vÒ  Bé  Th¬ng m¹i  ®Ó  kÞp thêi  ®iÒu chØnh  bæ sung.
Đồng bộ tài khoản