Công văn số 6073/TM-QLTT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Công văn số 6073/TM-QLTT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 6073/TM-QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 6073/TM-QLTT của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   T h ¬ n g   m ¹ i   s è   6 0 7 3 / T M ­ Q L T T   n g µ y   3 0   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 3  vÒ viÖc híng dÉn xö lý vi ph¹m trong kinh doanh  x¨ng dÇu KÝnh göi:  ­ Së Th¬ng m¹i, ­ Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng c¸c tØnh,     thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ngµy 26/12/2003 Bé Th¬ng m¹i cã C«ng v¨n sè 6003/BTM­ QLTT vÒ viÖc híng dÉn xö lý vi ph¹m trong kinh doanh x¨ng   dÇu. Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn viÖc thùc hiÖn  ®iÓm 1.1, 2.2   vµ 2.9 v¨n b¶n nãi trªn, nh sau: 1.   Ngµy   29/12/2003   Bé   Th¬ng   m¹i   cã   C«ng   ®iÖn   sè  14/TM­CSTNTN yªu cÇu: “§èi víi Tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ   hé  c¸ thÓ  cha kÞp thµnh lËp doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh;  tríc   m¾t,   ®ång   ý   ®Ó   c¸c   hé   c¸  thÓ  nµy  tiÕp   tôc   ký  hîp  ®ång  ®¹i lý  b¸n x¨ng dÇu víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh  nhËp khÈu x¨ng dÇu ®Çu mèi ®Ó ®¶m b¶o nguån x¨ng dÇu cung  øng,   thêng   xuyªn   b¸n   ra   thÞ   trêng.   Trong   thêi   gian   30  ngµy (kÓ tõ ngµy ký C«ng ®iÖn nµy) c¸c hé c¸ thÓ nµy ph¶i   thµnh lËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh míi ®îc tiÕp tôc lµm  ®¹i lý b¸n x¨ng dÇu”. §Ó   thùc hiÖn  sù  chØ   ®¹o nãi  trªn  cña Bé  Th¬ng m¹i,  yªu cÇu c¸c Së  Th¬ng m¹i, Chi côc Qu¶n lý  thÞ  trêng c¸c  tØnh, thµnh phè  c¨n cø vµo thêi h¹n trªn  ®©y  ®Ó   ®«n  ®èc,  nh¾c nhë ®èi víi c¸c Tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lΠhé c¸ thÓ  cha   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh.   Tõ   ngµy   31/1/2004 trë   ®i míi kiÓm tra, xö  lý  theo  ®iÓm 1.3 C«ng  v¨n sè 6003/BTM­QLTT ngµy 26/12/2003 ®èi víi vi ph¹m nµy. 2.   Ngµy   29/12/2003,   Bé   Th¬ng   m¹i   cã   C«ng   ®iÖn   sè  15/TM­CSTNTN yªu cÇu: “§èi víi c¸c cöa hµng/tr¹m b¸n lΠ x¨ng dÇu (kÓ  c¶ c¸c cöa hµng  ®¹i lý  x¨ng dÇu) ch a  ®îc c¬  quan chøc n¨ng cã  thÈm quyÒn  ®Þa ph¬ng cÊp GiÊy phÐp x©y  dùng nhng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh vÒ an toµn phßng  ch¸y   næ,   m«i   trêng....   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  14/1999/TT­BTM   ngµy   07/7/1999   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   th×   ®îc  phÐp   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   kinh   doanh   (t¹m  thêi)  ®Ó  c¸c cöa hµng/tr¹m b¸n lÎ  x¨ng dÇu nµy  ®îc tiÕp  tôc ký  hîp  ®ång  ®¹i lý  víi doanh nghiÖp kinh doanh nhËp  khÈu x¨ng dÇu ®Çu mèi”. §Ó   thùc hiÖn  sù  chØ   ®¹o nãi  trªn  cña Bé  Th¬ng m¹i,  yªu cÇu Së  Th¬ng m¹i tiÕn hµnh viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu (t¹m thêi)  ®èi víi c¸c  cöa hµng/tr¹m b¸n lÎ  x¨ng dÇu, kÓ  c¶ c¸c cöa hµng  ®¹i lý 
  2. 2 x¨ng dÇu ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn phßng chèng ch¸y  næ m«i trêng...., nhng cha  ®îc c¬  quan chøc n¨ng cã  thÈm  quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp GiÊy phÐp x©y dùng. §èi víi nh÷ng tr ­ êng hîp nµy, trong thêi gian chê  cÊp GiÊy chøng nhËn  ®ñ  ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu (t¹m thêi) th× ch a kiÓm tra  xö  lý  vi ph¹m vÒ  GiÊy chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn kinh doanh  x¨ng dÇu. 3. Do t×nh h×nh nhiÒu doanh nghiÖp vµ  hé  kinh doanh   c¸ thÓ  b¸n lÎ  x¨ng dÇu ph¶i ký  hîp  ®ång  ®¹i lý  víi doanh   nghiÖp nhËp khÈu x¨ng dÇu  ®Çu mèi hoÆc Tæng  ®¹i lý  x¨ng  dÇu,   nªn   viÖc   lµm   biÓn   hiÖu   theo   quy   ®Þnh   míi   cña   c¸c  Tæng ®¹i lý/®¹i lý b¸n lΠcha thÓ triÓn khai ngay ®îc. V×  vËy, tõ  ngµy 31/1/2004 trë   ®i míi tiÕn hµnh kiÓm tra xö  lý ®èi víi vi ph¹m kh«ng treo biÓn hiÖu hoÆc sö dông biÓn  hiÖu kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña Quy chÕ   ®¹i lý  b¸n lÎ  x¨ng  dÇu t¹i n¬i b¸n lΠx¨ng dÇu. 4. §èi víi lo¹i h×nh hîp t¸c x∙ kinh doanh x¨ng dÇu  th× còng ®îc xem lµ doanh nghiÖp. Bé yªu cÇu 9 ®¬n vÞ ®Çu   mèi nhanh chãng thiÕt lËp hÖ  thèng  ®¹i lý  vµ  b¸o c¸o hÖ  thèng ®¹i lý theo mÉu b¸o c¸o vÒ Côc Qu¶n lý thÞ trêng. 5. NhËn ®îc C«ng v¨n nµy, c¸c Së Th¬ng m¹i vµ Chi côc  Qu¶n lý  thÞ  trêng  tØnh,  thµnh  phè  cÇn  chØ   ®¹o  ngay  tíi  c¸c §éi Qu¶n lý thÞ trêng trªn ®Þa bµn ®Ó biÕt thùc hiÖn,  c¸c ®¬n vÞ ®Çu mèi tæ chøc thùc hiÖn ngay.
Đồng bộ tài khoản