Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
4
download

Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về đất đai của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A  U û  B A N  N H µ   í C V Ò  H î P T¸C V µ  § Ç U  T N Sè  688­U B/ V P  N G µ Y   th¸ng 4 n¨ m  1995 4  V Ò  ® Ê T  ® AI C ñ A  C¸ C   ù  ¸N C ã  V è N  ® Ç U    N í C  G O µ I D T N KÝnh  öi: g  ­C¸c  é, Tæng  ôc   B  c ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è   ph Thêigian qua  Öc  n   ï,gi¶i   Ön  Ých  t  ö  ông      vi ®Ò b     di t to¶ ®Ê s d cho    ù    c¸cd ¸n ®Ç u    ícngoµi, tn      ph¸tsinh nhiÒu  Ên    ©y  ã    v ®Ò g kh kh¨n cho  Öc  ùc hiÖn  ù    vi th   d ¸n,¶nh  ëng    h kh«ng  î®Õ n   l  i m«i  êng  u  .Cã   êng  îp bªn  Öt Nam   tr ®Ç t  tr h  Vi   thay  ® æi  Òu  Çn  nhi l møc     n   ï,® ßi  áinhµ  u    gi¸®Ò b   h  ®Ç t ph¶inhiÒu  Çn      l bæ sung.   Cã   êng  îp bªn  Öt Nam   cÇu  tr h  Vi   yªu  møc  n   ï qu¸ lín, ®Ò b       bªn  ícngoµikh«ng  n    chÊp  Ën, ®µnh  á  ù      ¹ cã  êng  îp v×    Ô   µng  ã  nh   b d ¸n;tr¸l   tr ii h   ®Ó d d c mau  ù    d ¸n nªn  Ýnh  t to¸n kh«ng      ®ñ møc     Ý   n   ï,khi thùc  Ön, thiÕu  ôt qu¸ chi ph ®Ò b     hi   h    nhiÒu,g©y    ¾c    ¸ch t c«ng  Öc.Cã   êng  îp bªn  ÖtNam   vi   tr h   Vi   kh«ng  Ýnh  ü    t k kh¶ n¨ng      gi¶ito¶ c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d hoÆc   ©n    d c nªn  Öc      Ðo  µithêi vi gi¶ito¶ k d     gian,cho    n   3    khi®Õ 2­ n¨m, lµm  Ë m   Ô  Öc  ùc hiÖn  ù    ã   êng  îp   ch tr vi th   d ¸n.C tr h  do  kh«ng  ©n  nh  â  ph ®Þ r ngay  õ ®Ç u   t  èc  t  ®Ê qu phßng  hay  t  ©n  ù    ®Ê d s nªn khithùc hiÖn  ù  gÆp   Òu  íng  ¾ c.  ë   Ü   ã  ×nh  ×nh  ãi trªn,tr c     d ¸n  nhi v m Sdct h n    í  h Õt  c«ng    Èn  Þ  ña  Ýa    do  t¸cchu b c ph takh«ng  chu  ¸o,kh«ng  y    íckhi ®  ®Ç ®ñ tr     tiÕn hµnh  m     ®µ ph¸n vµ    tho¶ thuËn  íi   v   nícngoµi. bªn    Nh»m   ¾c  ôc  ×nh  ¹ngnãitrªn,dùa    kh ph t tr       tªntheo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  191­   µy  12­ CP ng 28­ 1994, Uû     ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   ®Ò   Nh n   H t¸c v § t nghÞ   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  µ    µnh  íng  Én    ph v c¸c ng h d bªn  Öt Vi   Nam   µm  Ët râ    Ên    l th   c¸c v ®Ò sau  y   íc khi ®µ m   ®© tr     ph¸n  µ  v tho¶  Ën  íi thu v   phÝa  ícngoµi: n  1­ Kh¶ n¨ng    gi¶ito¶  c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ  ©n   ö: n Õu   Ðt  Êy  tr x d vd c  x th kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng      ×    gi¶ito¶ th døt kho¸tkh«ng  ïng  Ön  Ých  y    îp t¸c   d di t Ê ®Ó h     nícngoµi.   2­  Òu    Ët kü  èi l ng  n   ï gi¶ito¶  Çn  ùc  Ön; tÝnh    §i tra th   kh  î ®Ò b     c th hi   to¸n chÝnh    x¸cmøc    n   ïgi¶i   Ç n   gi¸®Ò b     to¶.C tho¶ thuËn  ícvíi ÷ng  i t ng ® îc   tr     nh ®è  î     ®Ò n   ï    b gi¶ito¶  Ò   v møc     Ý   îp  ý.H Õt  chi ph h l   søc tr¸nh t×nh  ¹ng thay  æi    tr   ® nhiÒu  Çn. l 3­ Trêng  îp li     h   ªnquan  ö  ông  t  èc  sd ®Ê qu phßng,®Êt  ã    c c«ng  ×nh quèc  tr   phßng  hoÆc   t  ã    Ých  Þch  ö  ×  Çn  µn  µ  t ® îc sù  ®Ê c di t l s th c b v ®¹     tho¶  Ën  thu cña  ¬  c quan  èc  qu phßng  µ  ho¸  íc khitiÕn  µnh  m   v v¨n  tr     h ®µ ph¸n  íibªn  íc v  n  ngoµi. 4­ TÝnh    ü  Õn ®é           to¸nk ti   gi¶ito¶,®Ó th«ng    b¸o cho  Ýa  ícngoµitrong ph n       khi®µ m     ph¸n. Rót kinh nghiÖm   êigian qu¸,tõ nay  Ò     th        v sau,viÖc  n   ï gi¶ito¶ cÇn    ®Ò b       ® îc tr×nh  µy  ü    b k trong hå  ¬  ù      Öc  Ðt  Öt  ù  còng    ùc   s d ¸n,®Ó vi x duy d ¸n  nh th   hiÖn  ù  sau    ã  Êy  Ðp  u     d ¸n  khi c Gi ph ®Ç t kh«ng  Þ   Ðo  µi,¶nh  ëng  n   bk d  h ®Õ thêigian    quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh    ®Þ 191­   µy  12­ CP ng 28­ 1994  ña  Ýnh  c Ch phñ.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản