Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
144
lượt xem
5
download

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  Sè 3119/L§T B X H­T C D X  n g µ y  5 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   Ö c  vi B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  ch ñ  tr n g   ¬ x∙ h éi  o¸  h c¸c h o ¹t ® é n g  trong l Ü nh  ù c d ¹ y n g h Ò v KÝnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬  Thùc  Ön  hi chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ C«ng    è  ®¹ c Th t   ph t   i v¨n s 889/CP­   KG ngµy 28/9/2001  Ò   Öc  ùc hiÖn  ñ  ¬ng    éi ho¸    ¹t®éng  v vi th   ch tr x∙ h   c¸c ho   trong  lÜnh  ùc    ôc,y  Õ, v¨n    Ó  v gi¸od   t   ho¸,th thao,Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héi ®Ò     nghÞ  c¸c  é,  µnh, c¸c ®Þa   ¬ng  Èn  ¬ng  ¬  Õt  Öc  ùc  B ng    ph kh tr s k vi th hiÖn    ñ  ¬ng, chÝnh  c¸c ch tr   s¸ch vÒ     éiho¸ trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  o     x∙ h       v ho   ®µ t¹onghÒ.   Néi dung b¸o c¸o  ¬  Õt    Þ   Ëp  s k ®Ò ngh t trung  µo  ét  è  Ên    ñ  v m sv ®Ò ch yÕu  sau: ­ §¸nh    Ò   Ën    gi¸v nh thøc  ña    Êp    o,cña  ©n  ©n  Ò   Ýnh  c c¸c c l∙nh®¹   nh d v ch s¸ch x∙héiho¸ trongd¹y nghÒ;           ­Sù    chØ  o  iÒu  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn; ®¹ ® h v tæ  th   ­C¬   Õ   Ýnh    ch ch s¸ch; ­ §¸nh    Õt    gi¸k qu¶  (nªu®iÓ m   îc,cha  îc,nguyªn nh©n, vÒ   Ýnh    ®  ®      ch s¸ch  ®Ç u  ,chÝnh  t  s¸ch sö  ông  t,chÝnh   d ®Ê   s¸ch tµichÝnh,c¬  Õ        ch qu¶n  ý. . . l .) ­ V Ò       µichÝnh    chitiªut   theo  ¹m    ph vitr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýcña  é, ngµnh, l  B    ®Þa  ¬ng  Çn  ¸nh    Õt  ph c® gi¸k qu¶  ô  Ó: c th +  Çu   ña  ©n  § tc Ng s¸ch Nhµ   íccho  ¹y nghÒ;   n  d  +  ån    ña  êihäc  Ò; Ngu thu c ng   ngh +  ån  u    ña  ícngoµi; Ngu ®Ç tc n   +  C¸c  ån  ngu kh¸c; § Ò   Þ    é  µnh  a  ¬ng  öib¸o    ¬  Õt  Ò   é  ngh c¸cB ng ®Þ ph g   c¸o s k v B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héitr cngµy    X∙    í   20/11/2001    é   ®Ó B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éitæng  îp tr×nh Ch Ýnh  ñ. h  h    ph  
Đồng bộ tài khoản