Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  326/TC/§T n g µ y   c 26 th¸ng 1 n¨ m   2000  v Ò   Ö c c Ê p  v è n ® Ç u    X D C B  k Õ  h o ¹ ch n¨ m  2000  vi t K Ýnh  öi: ­C¸c  é, c¬  g   B   quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, thu   ph                                       Tæng c«ngtynhµ  íc,c¬    n   quan Trung  ng    oµn   ¬ c¸c ® thÓ ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt   ú  äp  6  èc  éikho¸X  Ò   ù    quy  k h thø  Qu h     v d to¸nNSNN   n¨m  2000, Quy Õt  nh  è    ®Þ s 240/1999/Q§­TTG   µy  ng 29/12/1999  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi giao chØ    Õ   ¹ch vµ  ù      tiªuk ho   d to¸nNSNN   n¨m 2000,ChØ     thÞ  è  s 01/2000/CT­ TTg  µy  ng 12/01/2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ­ c Th t   ph v t¨ngc êng  iÒu  µnh  Õ   ¹ch ®Ç u      iÓn n¨m  ® h k ho   tph¸ttr   2000,Bé   µi chÝnh  íng dÉn     T  h  m ét  è  iÓ m   Ò   Öc  Êp  èn  u    s® v vi c v ®Ç tXDCB   Õ   ¹ch n¨m  k ho   2000    nh sau:   I. Ë p  k Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2 0 00   L Trªn c¬  ë    s chØ    Õ   ¹ch ®Ç u    tiªuk ho   tXDCB   n¨m 2000  Thñ íng Ch Ýnh  do  t  phñ giao  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 240/1999/Q§­ TTG   µy  ng 29/12/1999  µ    v c¸c chØ   tiªudo  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   giao    B tr B K ho v§ t theo  û  u quyÒn  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  ¹  ph t i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 123/1999/Q§­ BKH   µy  ng 29/12/1999,c¸c Bé,     c¬ quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Tæng   thu Ch ph   c«ng    µ  íc,c¬  ty nh n   quan  trung  ng    oµn  Ó  ¬ c¸c ® th (sau  y   äi chung  µ c¸c Bé)  µ  ®© g   l    v UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau ®©y  äichung  µUBND       g  l  c¸ctØnh)   thùc hiÖn    ngay  Öc  Ëp  Õ   ¹ch vèn  u    vi l k ho   ®Ç tXDCB   n¨m 2000,ph©n    khaichi    tiÕtvèn  u      ®Ç tcho  õng  ù    t d ¸n (theo phô  ôc1A  µ  ô  ôc1B  Ìm    l   v ph l   k theo  Th«ng  t è   s 135/1999/TT­ BTC   µy  ng 19/11/1999  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  Öc  c B T ch h d vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vè  u    µ  èn  ù    ®Ç t v v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ct ch   tv x dùng  éc  ån  èn  thu ngu v NSNN)  ¶m   ® b¶o    c¸c nguyªn  ¾c  ∙  îc quy  nh  ¹ t ®®  ®Þ t  i c¸cv¨n b¶n  trªnnh     nªu    sau:   1. Gi÷    nguyªn tæng    møc  èn  u    v ®Ç tXDCB   Ëp  t trung (gåm  èn    v trong níc,    vèn  µi níc),c¬  Êu  èn  ùc  Ön  u    theo  ét  è  µnh, lÜnh  ùc  ngo    c v th hi ®Ç t m s ng   v quan  äng,danh  ôc   µ  tr   m v møc   èn  ña  ù  nhã m   tæng  v c d ¸n  A,  møc   èn    v quy ho¹ch,vèn  Èn  Þ   u  ,vèn  Èn  Þ   ùc hiÖn  ù      chu b ®Ç t  chu b th   d ¸n,tæng  è  èn    s v c¸c dù    ã m   (vèn  ¸n nh B  trong níc,vèn  µiníc)danh  ôc    ù    ã m   khëi    ngo     m c¸c d ¸n nh B    c«ng  íi, m  danh  ôc    ù    ã m   hoµn  µnh  m c¸cd ¸n nh B  th trong n¨m    2000 theo Quy Õt    ®Þnh   è  s 240/1999/Q§­ TTg   µy  ng 29/12/1999  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   µ  c Th t Ch ph v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 123/1999/Q§­ BKH   µy  ng 29/12/1999  ña  é   ëng  é   Õ   c B tr BK ho¹ch  µ  Çu .Trêng  îp cÇn  v§ t  h  thay ® æi      c¸c chØ      i  íidù    ã m   tiªutrªn®è v   ¸n nh A,  ph¶ib¸o    µ  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ng  ;thay ® æi      c¸o v ®   t  ph ®å ý     c¸cchØ      tiªutrªn ®èi  íidù  nhã m     Çn  îc sù  v   ¸n  Bc ®   tho¶  Ën  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  thu c B tr B K ho v §Çu . t
  2. 2 Ph © n  khaichitiÕtc¬  Êu  èn  ©y  ¾p, thiÕtbÞ,    Ý      c v x l    chiph kh¸c cña      c¸c dù   nhã m     µ  ã m   ph©n   ¸n  A v nh B;  khai møc   èn  ô  Ó    v c th cho  c¸c  ù  quy  d ¸n  ho¹ch,chuÈn  Þ  u  ,chuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù    ©n    b ®Ç t  b th   d ¸n;ph khaimøc  èn  µ  ¬    v vc cÊu  èn  ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ  vxl      kh¸ccho    ù    ã m     c¸cd ¸n nh C. 2. ¦u tiªnbè  Ý vèn        tr   cho    ù  cÊp  c¸c d ¸n  b¸ch,c¸c dù  kh ¾c  ôc  Ëu      ¸n  ph h qu¶  ò lôt  ù  thùc sù  ã  Öu  l   , ¸n  d   c hi qu¶; dù  cã    ¸n  kh¶  n¨ng  µn  µnh  a  µo  ho th ®v sö  ông    d ph¸thuy  Öu  hi qu¶  trong n¨m    2000.Bè   Ý ®ñ   èn  i øng  Çn  Õt   tr   v ®è   c thi   cho    ù    c¸c d ¸n ODA   ∙    Õ   ¹ch  ® ghik ho nh»m   b¶o  ¶m   Õn    ® ti ®é theo  Öp  nh   hi ®Þ ®∙  îcký  Õt  ®èivíiphÇn  èn  i øng    ép  Õ  ®  k (    v ®è   ®Ó n thu VAT   Ï® îcthùc hiÖn  s      theo Th«ng   è  ts 142/1999/TT­ BTC   µy  ng 10/12/1999  ña  é   µi chÝnh  Ò   ­ c BT  vh íng dÉn  Õ    Þ gia t¨ng ¸p dông  i víic¸c dù    ö  ông  ån  èn  ç    thu gi¸tr         ®è       ¸n s d ngu v h trî     iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc    ­ ODA), ® Æc   Öt lµ c¸c dù    µn  µnh  µo      bi       ¸n ho th v n¨m 2000  µ  v n¨m  2001. C¸c  ù  nhã m   ph¶i® îc bè  Ý ®ñ   èn    ùc hiÖn    d ¸n  B      tr   v ®Ó th   ®Ç u    tkh«ng    n¨m. qu¸ 4    3.Riªng ®èi víi   ù    ã m           d ¸n nh c¸c C: ­ Kh«ng  è  Ý kÕ   ¹ch  èn    b tr   ho v cho    ù  cha    ñ  ôc ®Ç u    c¸c d ¸n  ®ñ th t   t theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  a  ã  l  t x d (ch c Quy Õt  nh   ®Þ ®Ç u  , Quy Õt  nh  t  ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n hoÆc   ît   v  tæng  ù  d to¸n vµ    tæng  møc   u    ∙  îc phª  Öt  m µ   a  îc duyÖt    ®Ç t ® ®   duy   ch ®   bæ sung).C¸c  ù    îcbè  Ývµo  Õ   ¹ch n¨m    d ¸n ®   tr   k ho   2000 ph¶icã    Quy Õt  nh  u   ®Þ ®Ç ttõth¸ng10/1999  Ò   íc.      v tr ­ Ph¶i bè  Ý vèn    ùc hiÖn  u    ù  kh«ng      tr   ®Ó th   ®Ç t d ¸n  qu¸  n¨m  õ khëi 2  (t     c«ng  Õn    ù    µn  µnh  a  µo  ö  ông). d khid ¸n ho th ® v sd ­ H¹n  Õ   èi®a   è  Ý vèn    ch t   b tr   cho    ù  khëic«ng  íi cha  ËtcÇn  c¸c d ¸n    m  th   thiÕt;   ù    ëic«ng  íiph¶iphïhîp víi   d ¸n kh   c¸c m         quy  ¹ch ®∙  îcth«ng  ho   ®   qua. ­ ViÖc  è  Ývèn  ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  ùc hiÖn    b tr   xd tr   l vi th   theo ®iÓ m   ChØ     4  thÞ  è  s 01/2000/CT­ TTg  µy  ng 12/01/2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ­ c Th t   ph v t¨ngc êng  iÒu  µnh  Õ   ¹ch ®Ç u      iÓnn¨m  ® h k ho   tph¸ttr   2000. 4. Trong  Õ   ¹ch  u      k ho ®Ç tXDCB   éc ng©n  thu   s¸ch ®Þa   ¬ng    ph (bao  å m   g vèn  u    ®Ç t XDCB   Ëp t trung  Thñ  íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph giao  µ    ån  èn  v c¸c ngu v kh¸c ® îc ®Ó   ¹ ®Þa   ¬ng     li  ph theo  Ët NSNN   µ  Lu   v NghÞ   Õt  ña  èc  éi), quy c Qu h  UBND     c¸c tØnh  Çn  Ëp  c l riªngphÇn  Õ   ¹ch ®Ç u    õ nguån  èn  ©n    k ho   tt   v ng s¸ch   tËp trung do  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph giao  µ    ån  èn    v c¸c ngu v NS kh¸c,®ång  êi   th   cã quy  nh  Öc  u    ïhîp víi ôc    ö  ông  õng lo¹ nguån  èn. ®Þ vi ®Ç tph       m tiªus d t  i   v Sau    ©n  khi ph khai chi tiÕtkÕ   ¹ch  èn  u    n¨m        ho v ®Ç t 2000, c¸c Bé   µ    v UBND     c¸c tØnh  öiBé   µi chÝnh  ô  Çu ) chË m   Êt lµ ®Õ n   g  T  (V § t  nh     28/02/2000   ®Ó   µm    cÊp    èn  u    l c¨n cø  ph¸tv ®Ç tn¨m  2000.Trêng  îp ph©n    h  khaikÕ   ¹ch   ho   vèn  u    ®Ç t n¨m  2000 kh«ng  ng  íic¸c quy  nh,  é   µi chÝnh  Ï cã    ®ó v    ®Þ BT  s   v¨n b¶n    Þ   iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ¹   ng  êib¸o  l i ®å , th   c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph theo  ®iÓ m   ChØ   Þ  è  6  th s 01/2000/CT­ TTg  µy  ng 12/01/2000  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  Ò     êng  iÒu  µnh  Õ   ¹ch ®Ç u      iÓnn¨m  v t¨ngc ® h k ho   tph¸ttr   2000. II. Ê p  p h¸t  C  thanh to¸n v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  2 00 0 1. C¸c  é   µ    B v UBND     c¸c tØnh  Çn  ím  ©n  c s ph khaikÕ   ¹ch    Õtcho    ho chiti   tõng  ù    d ¸n,chØ  o    ñ  u    Èn  ¬ng  µn  Ön    ñ  ôc ®Ç u    ®¹ c¸c ch ®Ç t kh tr ho thi c¸c th t   t
  3. 3 vµ  ©y  ùng,®Êu  Çu,ký  Õt  îp ®ång, thic«ng  ©y  ùng  xd   th   k h      xd theo  Õn ®é   µ  ti   v nghiÖ m    èil ng ®Ó   îccÊp  èn  thu kh  î   ®   v thanh   to¸nngay  õ®Ç u   t  n¨m, tr¸nht×nh      tr¹ngthanh    ån  µo  èin¨m, g©y    to¸nd v cu     c¨ng th¼ng    cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n C¸c  c«ng  ×nh ®ª  iÒu, c¸c c«ng  ×nh thuû  î  tr   ®    tr   l igiao th«ng,.   îtlòcÇn  ,  .v     . ®Èy nhanh  Õn ®é     ti   thic«ng    ¬  ®Ó c b¶n  µn  µnh  µo  ý    ícmïa  a  ò ho th v qu I,tr   m l  n¨m  2000. 2. ViÖc  Êp      c ph¸tthanh    èn  u    ùc hiÖn  to¸nv ®Ç tth   theo  Quy  Õ   ch Qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   è  t s 135/1999/TT­ BTC   µy  ng 19/11/1999   cña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  BT  h d vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn  u    vµ  èn  ù    ®Ç t vs nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc  ån  èn  ct ch   tv x d thu ngu v NSNN.  èivíic¸c§     dù    Æc   Öt(®ª ®iÒu,thuû lî  ¸n ® bi         igiao th«ng  îtlò,c¸cc«ng  ×nh kh ¾c  ôc  ,  v      tr   ph hËu  qu¶  òlôt)Bé  µichÝnh  Ïhíng dÉn  ¬  Õ   Êp    l    T   , s    c ch c ph¸tthanh    ïhîp. to¸nph   3. Bé   µi chÝnh  ¶m     T  ® b¶o    èn    Êp    ®ñ v ®Ó c ph¸tthanh    to¸ncho    ù    c¸c d ¸n ® îc bè  Ý  Õ   ¹ch    tr k ho n¨m 2000  ngay  õ  ÷ng  t nh th¸ng  u   ®Ç n¨m.  C¸c  é   µ  Bv UBND    c¸c tØnh  chØ  o    ®¹ s¸tsao    ñ  u    ùc hiÖn,®ång  êiphèihîp c¸c ch ®Ç tth     th      chÆt  Ïvíi é   µichÝnh      Õt  Þp  êivíng m ¾ c     ch     T   B ®Ó gi¶iquy k th     ph¸tsinh,kh«ng    ®Ó     ¾c  ¸ch t trong cÊp      ph¸tthanh    èn  u  . to¸nv ®Ç t
Đồng bộ tài khoản