Công văn về việc đầu tư ra nước ngoài

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
18
download

Công văn về việc đầu tư ra nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc đầu tư ra nước ngoài

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   h ¬ n g  m ¹ i s è  3106 T M/ D T  n g µ y   BT 09 th¸ng 8 n¨ m  2001  v Ò  vi Ö c ® Ç u  t ra  íc n g o µ i n KÝnh  öi: é  Õ   ¹ch vµ  Çu  g   K ho   § B t V Ò   ù  ®Ç u    níc ngoµi(C«­ Ðt)®Ó   d ¸n  t ra      o  s¶n  Êt s¶n  È m   iÖn  ö  xu   ph ® t cña C«ng    Ön  ö Hµ   éi  ty §i t   N (v¨n th cña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   è     B K ho v§ t s 40/BKH­ §TNN   µy  ng 26/7/2001); Sau    khinghiªncøu  å  ¬  ña  ù    é  ¬ng  ¹icã    Õn      h s c d ¸n,B Th m   ý ki nh sau: ViÖc C«ng    Ön  öHµ   éi ®Ç u      ícngoµi®Ó   ty§i t   N   tra n     s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph ®iÖn  ö lµ ®¸ng  îc khuyÕn  Ých, Bé   ¬ng  ¹i ñng  é  ù  ®Ç u    µy. t    ®  kh   Th m  h d ¸n  tn   Tuy nhiªn,®Ó   ¶m     ® b¶o  u    ã  Öu  ®Ç tc hi qu¶  µ  toµn,Bé   ¬ng  ¹icã  ét  v an    Th m  m sè    Õn  ý ki sau: 1.V Ò     kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  i t¸cnícngoµi: t  c ®è       Gi¶itr×nh KTKT   a      ch nªu   t c¸ch ph¸p  ý,n¨ng  ùc tµichÝnh  l  l   (doanh    thu, b¸o  tµichÝnh, lî nhuËn  µng  c¸o       i h n¨m),lÜnh  ùc  µ    v v kinh nghiÖ m   ¹t®éng    ho   cña  i t¸cnícngoµi; vËy,cÇn  ã    ×nh bæ   ®è        do    c gi¶i tr   sung  Ò   Ên    µy. v v ®Ò n 2.V Ò     ô s¶n  È m:   tiªuth   ph S¶n  È m   ph mang  ¬ng  Öu  íi,® Æt   Öt lµ s¶n  È m   iÖn  ö cÇn  th hi m   bi     ph ® t  ph¶i cã  êigian    th   nghiªn cøu  Þ  êng    ¶m     th tr ®Ó ® b¶o s¶n  È m   ph s¶n  Êt ra xu     tiªuthô ® îc.Do  Ëy,nªn  ã  êigian tiÕp thÞ        v   c th       s¶n  È m   íinh»m   ph m  nghiªncøu    thÞ  Õu  µ  hi v nhu  Çu  êitiªudïng tr ckhis¶n  Êt. c ng       í    xu 3.V Ò     Ý    chiph chuyÓn  giao c«ng  Ö:   ngh Gi¶i ×nh   tr kinh  Õ  ü thuËt cã  tk   nªu  Ý  chuyÓn   ph giao c«ng nghÖ   µ l  388.000 USD  (chiÕm  kho¶ng 40%   èn  ãp  ña  v g c bªn  Öt  Vi Nam)  ng  îp nh h  ®ång  ªndoanh  li   kh«ng    Ëp  n   Ên    µy. § Ò   Þ     ®Ò c ®Õ v ®Ò n   ngh bæ sung   quy ®Þnh  µy    ¶m   n ®Ó ® b¶o  Çn  èn  ãp  ña  ViÖtNam. ph v g c bªn    4.V Ò     b¶o  µn  èn  ãp: to v g Hîp  ng  ®å quy  nh:  ®Þ bªn    A høa  Ï hoµn    s  tr¶cho bªn    Þ gi¸vèn  ãp  B tr     g trongtr ng  îp nhµ   ê h   m¸y  ¹t®éng  ho   kh«ng  Öu  hi qu¶;nhng    ×nh kinh tÕ  ü    gi¶itr    k thuËtn Õu    tham    ªndoanh  òng    haibªn  giali   c tham    iÒu  µnh  µ  ïng hëng  gia® h vc   lî nhuËn  òng    Þu  ñiro    i c nh ch r   theo  û lÖ  ãp  èn.Nh   Ëy  ã  ù  © u   Én. t  g v   v c s m thu   § Ò   Þ  ngh xem   Ðt l¹c¸cquy  nh  µy. x     i ®Þ n Trªn ®©y   µ m ét  è    Õn  ña  é   ¬ng  ¹i göiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    l  s ý ki c B Th m     k ho v§ t tæng  îp    Õn  íic¸c bé  µnh  ªnquan  h ý ki v     ng li   trong qu¸  ×nh  tr xem   Ðt  Èm   x th ®Þnh  Êp  Êy  Ðp  u  . c Gi ph ®Ç t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản