Công văn về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
171
lượt xem
22
download

Công văn về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  s è  3529  C T/N V 7  n g µ y  7 th¸ng 9 n¨ m   T 2001  v Ò  vi Ö c m i Ô n  gi¶ m  ti Ò n s ö   ô n g  ® Ê t ch o  c¸c  d ® è i tî ng c h Ý n h  s¸ch KÝnh  öi: ôc  Õ  µnh  è  µ  ½ ng g  C thu th ph § N Tr¶  êic«ng  l  v¨n  è  s 4500/CV­   µy  CT ng 29/8/2001  ña  ôc  Õ   µnh  cC thu th phè  µ  ½ ng   Ò   Öc  Ôn,gi¶m  Òn sö  ông  t  §N v vi "Mi   ti   d ®Ê cho    i t ng chÝnh  c¸c ®è  î   s¸ch",  Tæng  ôc  Õ  ã    Õn    c thu c ý ki nh sau: T¹i ®iÓ m  1.2 M ôc  I Ph Çn  C  Th«ng  t è  115/2000/TT­    s BTC  ngµy  11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  Ò   c BT  v thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê quy  nh:  é    ®Þ "H gia ®×nh  éc  i îng  îc miÔn,  thu ®è t ®   gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê chØ   îc miÔn,  ®  gi¶m  tiÒn sö  ông  t  ét  Çn.. "  d ®Ê m l .. T¹i ®iÓ m  1.7 M ôc  I Ph Çn  C  Th«ng  t è  115/2000/TT­    s BTC  ngµy  11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  c BT  nªu    trªnquy  nh:  êi ® îc xÐt  Ôn,  ®Þ "Ng     mi gi¶m  tiÒn  ö  ông  t  ×  Ön  Ých  t  ö  ông  sd ®Ê th di t ®Ê s d ph¶i g ¾n   íin¬i ®¨ng  ý  é    v    kh khÈu  êng  ócña  êi®ã;  êng  îp ngêisö  ông  t  ∙  th tr   ng   Tr h   d ®Ê ® chuyÓn  Ò     íi v ëv   con  ch¸u hoÆc   ∙    ® chuyÓn  i  ¬ikh¸c kh«ng  ïng n¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng  ®n    c   k h kh th tróhoÆc   ∙  Õt  × ph¶icã  n  µ    Ën  ña    ® ch th     ®¬ v x¸cnh c UBND     Þ  Ên n¬ing­ x∙,th tr     êi ®ã   ã  t  ö  ông  µ  ¬i ®¨ng  ý  éi khÈu  êng  ó vÒ   Öc  îc xÐt   c ®Ê s d vn  kh  th tr   vi ®     miÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t".   ti   d ®Ê C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ trªn,tr ng  îp  é    ê h h ¤ng    µ ®èi îng  Ýnh  A l  t ch s¸ch  thuéc  Ön  îc xÐt  Ôn,  di ®  mi gi¶m  Òn  ö  ông  t, khi ®¨ng  ý  Êp  Êy ti s d ®Ê     kc gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  µ  Òn  ö  ông  t    ¹  êng  ;Tríc nh quy s h nh v quy sd ®Ê ë t iph II    ®©y ¤ng  cã  é  Èu  êng  ót¹ phêng   µ  A  h kh th tr    i Iv chuyÓn  n   ¨ng  ý  é  Èu  ®Õ ® k h kh th ng  ó t¹  êng    µ  îc UBND   êng    µ  êng      Ën  a  îc ê tr   iph IIv ®   ph I v ph IIx¸c nh ch ®   miÔn, gi¶m  Òn  ö  ông  t  ×  ti s d ®Ê th nay  é  h ¤ng    éc  Ön  îc xÐt  Ôn, A thu di ®   mi   gi¶m  Òn sö  ông  t  ¹ phêng  . ti   d ®Ê t  i II Tæng   ôc  Õ   c thu th«ng  b¸o    ôc  Õ   µnh  è  µ  ½ ng   Õt vµ  ®Ó C thu th ph § N bi   thùc hiÖn    theo ®óng  Õ   .    ch ®é

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản