Cracking part 47

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
5
download

Cracking part 47

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình Analyze một chương trình thường thì chúng ta muốn quan tâm xem chương trình đó có sử dụng bất kì một thuật toán nào hay không.Các thông tin về các thuật toán được sử dụng trong chương trình đôi khi rất hữu trong quá trình Reverse của chúng ta. Tôi có tìm thấy một Plug của IDA cho phép chúng ta có thể thực hiện được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 47

  1. CODE:0048B8AB lea eax, [ebp+var_4] CODE:0048B8AE mov edx, 3 CODE:0048B8B3 call sub_404474 CODE:0048B8B8 mov edx, [ebp+var_4] CODE:0048B8BB mov eax, ebx CODE:0048B8BD call @Controls@TControl@SetText$qqrx17System@ AnsiString CODE:0048B8C2 lea eax, [ebp+var_C] CODE:0048B8C5 call sub_475338 CODE:0048B8CA lea eax, [ebp+var_C] CODE:0048B8CD mov edx, offset _str_System32_mssqlc.Text CODE:0048B8D2 call @System@@LStrCat$qqrv CODE:0048B8D7 mov eax, [ebp+var_C] CODE:0048B8DA call sub_48B7D0 CODE:0048B8DF cmp al, 1 CODE:0048B8E1 jnz short loc_48B8F2 CODE:0048B8E3 xor edx, edx CODE:0048B8E5 mov eax, [ebx+314h] CODE:0048B8EB mov ecx, [eax] CODE:0048B8ED call dword ptr [ecx+64h] CODE:0048B8F0 jmp short loc_48B90D Ok, patch thành EB. Time trial removed. Để dừng bộ đếm nút Try Now! Tiếp tục tìm kiếm chuỗi Try Now. Ta đến đây: Tương tự ta double click vào CODE:0048B784 _str__Try_Now__ dd 0FFFFFFFFh ; _top ; DATA XREF: sub_48B6D4+18o: CODE:0048B6D4 ; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S U B R O U T I N E ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CODE:0048B6D4 CODE:0048B6D4 ; Attributes: bp-based frame CODE:0048B6D4 CODE:0048B6D4 sub_48B6D4 proc near ; DATA XREF: CODE:0048B5C0o CODE:0048B6D4 CODE:0048B6D4 var_8 = dword ptr -8 CODE:0048B6D4 var_4 = dword ptr -4 CODE:0048B6D4 CODE:0048B6D4 push ebp
  2. CODE:0048B6D5 mov ebp, esp CODE:0048B6D7 push 0 CODE:0048B6D9 push 0 CODE:0048B6DB push ebx CODE:0048B6DC mov ebx, eax CODE:0048B6DE xor eax, eax CODE:0048B6E0 push ebp CODE:0048B6E1 push offset loc_48B775 CODE:0048B6E6 push dword ptr fs:[eax] CODE:0048B6E9 mov fs:[eax], esp CODE:0048B6EC push offset _str__Try_Now__.Text CODE:0048B6F1 lea edx, [ebp+var_8] CODE:0048B6F4 mov eax, ds:dword_4941D0 CODE:0048B6F9 call sub_4084B8 CODE:0048B6FE push [ebp+var_8] CODE:0048B701 push offset _str__.Text CODE:0048B706 lea eax, [ebp+var_4] CODE:0048B709 mov edx, 3 CODE:0048B70E call sub_404474 CODE:0048B713 mov edx, [ebp+var_4] CODE:0048B716 mov eax, [ebx+314h] CODE:0048B71C call @Controls@TControl@SetText$qqrx17System@Ans iString CODE:0048B721 dec ds:dword_4941D0 CODE:0048B727 cmp ds:dword_4941D0, 0FFFFFFFFh CODE:0048B72E jnz short loc_48B75A CODE:0048B730 mov edx, offset _str__Try_Now.Text CODE:0048B735 mov eax, [ebx+314h] CODE:0048B73B call @Controls@TControl@SetText$qqrx17System@Ans iString CODE:0048B740 mov dl, 1 CODE:0048B742 mov eax, [ebx+314h] CODE:0048B748 mov ecx, [eax] CODE:0048B74A call dword ptr [ecx+64h] CODE:0048B74D xor edx, edx CODE:0048B74F mov eax, [ebx+320h] CODE:0048B755 call unknown_libname_166 ; Borland Visual Component Library & Packages CODE:0048B75A CODE:0048B75A loc_48B75A: ; CODE XREF: sub_48B6D4+5Aj CODE:0048B75A xor eax, eax CODE:0048B75C pop edx CODE:0048B75D pop ecx
  3. CODE:0048B75E pop ecx CODE:0048B75F mov fs:[eax], edx CODE:0048B762 push offset loc_48B77C CODE:0048B767 CODE:0048B767 loc_48B767: ; CODE XREF: sub_48B6D4+A6j CODE:0048B767 lea eax, [ebp+var_8] CODE:0048B76A mov edx, 2 CODE:0048B76F call @System@@LStrArrayClr$qqrv CODE:0048B774 retn CODE:0048B775 ; --------------------------------------------------------------------------- CODE:0048B775 CODE:0048B775 loc_48B775: ; DATA XREF: sub_48B6D4+Do CODE:0048B775 jmp @System@@HandleFinally$qqrv CODE:0048B77A ; --------------------------------------------------------------------------- CODE:0048B77A jmp short loc_48B767 CODE:0048B77C ; --------------------------------------------------------------------------- CODE:0048B77C CODE:0048B77C loc_48B77C: ; DATA XREF: sub_48B6D4+8Eo CODE:0048B77C pop ebx CODE:0048B77D pop ecx CODE:0048B77E pop ecx CODE:0048B77F pop ebp CODE:0048B780 retn CODE:0048B780 sub_48B6D4 endp ; sp = -0Ch CODE:0048B780 CODE:0048B780 ; --------------------------------------------------------------------------- CODE:0048B781 align 4 CODE:0048B784 _str__Try_Now__ dd 0FFFFFFFFh ; _top ; DATA XREF: sub_48B6D4+18o CODE:0048B784 dd 10 ; Len CODE:0048B784 db '&Try Now [',0 ; Text CODE:0048B797 align 4 CODE:0048B798 _str__ dd 0FFFFFFFFh ; _top ; DATA XREF: sub_48B6D4+2Do CODE:0048B798 dd 1 ; Len CODE:0048B798 db ']',0 ; Text CODE:0048B7A2 align 4 CODE:0048B7A4 _str__Try_Now dd 0FFFFFFFFh ; _top ; DATA XREF: sub_48B6D4+5Co CODE:0048B7A4 dd 8 ; Len CODE:0048B7A4 db '&Try Now',0 ; Text CODE:0048B7B5 align 4 CODE:0048B7B8
  4. Nop CODE:0048B72E jnz short loc_48B75A thành 9090. Ok, Remove the Counter. Trên đây là một thí dụ nhỏ về cracking bằng IDA. Hy vọng qua tut này các bạn sẽ thích IDA. Một công cụ trên cả tuyệt vời. The End… PS: Các nhóm crackers trên thế giới tôi không biết họ thường dùng gì để disasm nhưng các nhóm crackers của Pháp đều dùng IDA để rip code và keygen. Và công cụ họ dùng là TMG Ripper Studio v 1.x.x. GrEeTs Fly Out: Deux, INFINITE,Computer_Angel, Zombie, NVH(c),softcracker_vn, luucorp, Aaron, Canterwood, hhphong, R@dier, tlandn, , RCA, CTL, Moonbaby, kienmanowar, benina,TQN, the_lighthouse, Nini, hoadongnoi, hosiminh, Nilrem, Teerayoot, Ferrari, Kruger, Kelvin, Devilz, anh_surprised ...and you ! Special Thanx Cracks Latinos Merci FFF, RiF, N-Gen (closed), ICI-TEAM pour me-aider des connaissances du Game Cracking Thanx to author of OllyDBG. To be continued... Written by hacnho (tutorial date: Sai Gon 15/08/2005) IDA Plugin : FindCrypt Trong quá trình Analyze một chương trình thường thì chúng ta muốn quan tâm xem chương trình đó có sử dụng bất kì một thuật toán nào hay không.Các thông tin về các thuật toán được sử dụng trong chương trình đôi khi rất hữu trong quá trình Reverse của chúng ta. Tôi có tìm thấy một Plug của IDA cho phép chúng ta có thể thực hiện được
  5. công việc này. Theo như tác giả của nó nói thì Plugin này có thể nhận dạng được các Crypto sau : Quote: * Blowfish * Camellia * CAST * CAST256 * CRC32 * DES * GOST * HAVAL * MARS * MD2 * MD4 * MD5 * PKCS_MD2 (byte sequence used in PKCS envelope) * PKCS_MD5 (byte sequence used in PKCS envelope) * PKCS_RIPEMD160 (byte sequence used in PKCS envelope) * PKCS_SHA256 (byte sequence used in PKCS envelope) * PKCS_SHA384 (byte sequence used in PKCS envelope) * PKCS_SHA512 (byte sequence used in PKCS envelope) * PKCS_Tiger (byte sequence used in PKCS envelope) * RawDES * RC2 * RC5 * RC6 * Rijndael * SAFER * SHA-1 * SHA-256 * SHA-512 * SHARK * SKIPJACK * Square * Tiger * Twofish * WAKE * Whirlpool * zlib Việc sử dụng nó rất đơn giản, chỉ việc copy file .plw vào trong thư mục Plugin của IDA , 
Đồng bộ tài khoản