CSharp Week 7 Window Controls Part 2

Chia sẻ: Le Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
139
lượt xem
73
download

CSharp Week 7 Window Controls Part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Chọn tối thiểu 2 controls (Nhấn phím Ctrl + click chuột trái lên các control được chọn) .Bước 2: Chọn các biểu tương trong thanh Layout ToolBar

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CSharp Week 7 Window Controls Part 2

 1. Ớ   Ệ C (t G I ITH I U   # t ) G V:Phạm   nh  ương   A Ph Em ai:paphuong@ fthcm unsedu. l  i. . vn
 2. C hủ  đề Thiết kế Layout Dock, Anchor trong Layout Giới thiệu các controls trong .NET 2005
 3. Thi tkế  ế   Layout Sử  ụng  barLayO ut d Tool   Thi tkế  ị r  contol ế   v tícác  r   tong  ao  ện  ư: r gi di nh   Thực  ện ắp  ếp hi s x Chọn ToolBar LayOut Canh  ỉnh  ch hước  ch kí t ữ các  r gi a  contol Canh ọa    t độ cho  ều  nhi contol r …
 4. Thi tkế  ế   Layout Toolbar đượ c enable Chọn 2 control trở lên
 5. Thi tkế  ế   Layout Cách hao ác: t t B ước    ọn ốit ểu  contol  N hấn  m   r  clck  1:Ch t  hi 2  r s( phí Ctl+  i chuộttáil các  r   c  ọn)  r  ên  contolđượ ch B ước    ọn  bi u ương r 2:Ch các  ể t tong hanh  t LayoutTool   Bar
 6. Thanh  LayoutTool   bar Ảnh Ý   ĩa ngh Canh ề r ,phải r   ưới l tái  ,tên,d Canh  ảng  kho cách  u heo  ều  ọc,ngang  ữa  đề t chi d   gi các  r contol Canh  u  ch hước  contol  đề kí t các  r .   ưu    í t ước  ủa  r   c  ọn  u  L ý:K ch h c contolđượ ch đầ tên r danh ách  contolchọn ẽ  ết i tong  s các  r   s quy   định  ch hước  t bộ  r kí t cho oàn  contol
 7. Thanh  LayoutTool   bar Ảnh Ý   ĩa ngh Các  r   c ắp  contolđượ s canh i n i p  lề tế nhau heo  t ề ngang. chi u    Lưu    hoảng  ý:K cách  ữa  r   u  cuốis   gi contolđầ và   ẽ được í s cho  contolcòn ạicách  u tnh ao  các  r   l   đề X óa  ảng  kho canh  u ắp i n i p  cách  đề s lề tế nhau heo  t ề ngang chi u  Tăng  ặc  ảm   ảng  ho gi kho cách  lề tế nhau  canh i n i p  heo  ề ngang t chi u 
 8. Thanh  LayoutTool   bar Ảnh Ý   ĩa ngh Các  r   c ắp  contolđượ s canh i n i p  lề tế nhau heo  t chi u  ọc ề d X óa  ảng  kho canh  u ắp i n i p  cách  đề s lề tế nhau heo  t chi u  ọc ề d Tăng  ặc  ảm   ảng  ho gi kho cách  lề tế nhau  canh i n i p  t chi u  ọc heo  ề d
 9. Thanh  LayoutTool   bar Ảnh Ý   ĩa ngh Canh  r     ữa or  heo  ều  contolở gi f m t chi ngang dọc) ( X étcontolnằm   ồng ên  ặc  ằm   ưới2    r   ch l ho n d   contolnằm  ên  r   l nhau Thi tl p hứ ự  I ế  ậ t t Tab ndex  các  r .Các  cho  contol  contols   c  ánh hứ ự ừ  >N . r  ẽ đượ đ t t t 0­ K hingườidùng  ấn  tong  ương rnh hì     nh Tab r ch tì t   các  r  ẽ  c ocust t ứ ự    nh. contols đượ f  heo h t quiđị
 10. Dock, Anchor trong Layout K hicó ự hay  ikí t ước  ặc  ị r  ủa  r     s t đổ   ch h ho v tíc contolcha  t   r   tong  s   m   ảo  c  ch hước  hìcontolcon r nó ẽ đả b đượ kí t và  vị r ương  ng hông  t ộc í D ock  A nchor tít ứ t qua hu tnh  và  . B ấtkìcontolnào r     r   tong N ET  u  2 huộc í D ock  . đề có  t tnh  và  nchor A D ock:X ác  nh  ch hước  ủa    đị kí t c contols vớicontol(   r  o    r  cha) đang  ứa  ch nó. A nchor  ác  nh  ị r  ủa  :X đị v tíc contols vớicontol(   ang  r  o    r  cha)đ chứa nó
 11. Giới thiệu các controls trong .NET 2005 Các  r   c  ớit ệu r contolđượ gi  hi tong lde  s i này: TreeVi ew Li t ew s Vi Cont M enuSti ext rp N otf con iyI Er or ovi r Pr der D at m ePi eTi cker St us rp at Sti TabContol r Com m on  i ogs( orD i og,O penFieD i og,SaveFieD i og) D al  Col   al   l al   l al
 12. TreeVi ew Thể  ện  ạng  hi d Cây Từng node  tong  l 1  eeN ode bên r nó à  Tr Trong  Tr ode  t ể  1  ặc  ều  eeN ode  1  eeN có h có  ho nhi Tr con Thuộc í   odes  ect ode tnh:N ,Sel edN Sự  ện:A fer ect  or ect ki   t Sel ,Bef eSel Phương hức: t   Colaps l,ExpandA l,G et odeA tPoi ) l eA l  l  N ( nt
 13. TreeVi ew
 14. Li Vi st ew Thể  ện  ạng ướihoặc con  ủa  iem s con. hi d l   i c các t   Thuộc í   um ns  t s  ew  Lar con,Sm alI   tnh:Col ,Iem ,Vi ( geI   lcon, D et l  s )  l ai,Li t,FulRow Sel ect M ỗiiem  r  t tong  s Vi  à  Li t ew Iem Li t ew l 1  s Vi t Thuộc í   tnh:Text  t s( ỉ  ,SubIem  Ch dùng    ew   ủa  khiVi c Li t ew  à  et l,I ageI s Vi l D ai) m ndex
 15. Li Vi st ew
 16. C ont M enuSti ext rp Là  enu  ữ  ảnh;có hể  cho ấtcả  contol  m ng c   t gán  t   các  r . M enu  c  ọikhingườidùng  ấn  ộtphảil đượ g       nh chu    ên  Contol r G án  enu  1  r M vào  contol     
 17. N otf con iyI Tạo  ểu ượng con   hanh as bi t I ởt t kbar Cách hực  ện: t hi B ước    r &   op  1:D ag  dr contolN otf con r   iyI B ước    ếtl p huộc í như  2:Thi  ậ t tnh  Cont M enuSti  con, ext rp,I   Text
 18. Er or ovi r Pr der X uấtt  hông  cho  contol  ểu ượng hông  s   báo  các  r ,bi t t báo ẽ được  ngay  ạnh  r . canh  c contol Thay    Labelđể hông  l i a ẽ  vìdùng    t báo ỗ ,t s dùng  Er or ovi r Pr der
 19. Er or ovi r Pr der
 20. D at m ePi eTi cker Contolt ể  ện  r  h hi ngày háng t Thuộc í   ue D ùng ấy  á r  tnh:Val ( l gi tị ngày háng;ki u  ữ  t   ể d lệu  at m e) i D eTi
Đồng bộ tài khoản