CT Viêm tuỵ cấp (Phần 2)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
222
lượt xem
90
download

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Amylase trong máu và nước tiểu tăng cao là có thể xác định Viêm tuỵ cấp, Amylase máu tăng cao trong những giờ đầu, bài tiết ra nước tiểu, sau đó giảm đi trong vài ngày, bình thường Amylase máu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tuỵ cấp (Phần 2)

 1. Sinh hãa Amylase trong m¸u vμ n−íc tiÓu t¨ng cao lμ cã thÓ x¸c ®Þnh VTC, Amylase m¸u t¨ng cao trong nh÷ng giê ®Çu, bμi tiÕt ra n−íc tiÓu, sau ®ã gi¶m ®i trong vμi ngμy, b×nh th−êng Amylase m¸u
 2. NGuyªn nh©n Hai nguyªn nh©n chÝnh: • Sái ®−êng mËt, giun OMC, giun tôy: Cã mèi liªn quan gi÷a sái ®−êng mËt chÝnh vμ VTC, th−êng g©y ra dμy èng tói mËt, trμo ng−îc mËt vμo èng Wirsung. • NghiÖn r−îu: Vai trß cña r−îu ®−îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau, th−êng g©y ra viªm tôy m·n.
 3. NGuyªn nh©n C¸c nguyªn nh©n kh¸c: a T¨ng mì protein huyÕt. a C−êng cËn gi¸p tr¹ng. a RL vËn ®éng c¬ trßn Oddi. a Sau phÉu thuËt. a Sau chôp mËt ng−îc dßng. a Sau chÊn th−¬ng tôy. aU tôy. a Tôy chia
 4. C¸c kü thuËt C§HA Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ Siªu ©m. CLVT. CHT. Siªu ©m néi soi. Chôp m¹ch m¸u.
 5. ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh RÊt nhiÒu môc ®Ých: • Kh¼ng ®Þnh chÈn ®o¸n. • §¸nh gi¸ møc ®é nÆng, tiªn l−îng. • T×m nguyªn nh©n. • Theo dãi tiÕn triÓn vμ ph¸t hiÖn biÕn chøng. • H−íng dÉn c¸ch thøc ®iÒu trÞ. • H−íng dÉn Xquang can thiÖp.
 6. Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ − Ch−íng h¬i ë gãc t¸ hçng trμng. − T¾c ruét khu tró, ch−íng h¬i ë gãc §T ngang, ®èi quang víi kh«ng cã h¬i ë gãc §T tr¸i. − Trμn dÞch mμng bông. − Xãa bãng c¬ ®¸i chËu do x©m lÊn khoang sau phóc m¹c. − V«i hãa tôy. − ChÈn ®o¸n ph©n biÖt víi thñng d¹ dμy t¾c ruét, lång ruét. − TDMP, hay gÆp bªn tr¸i.
 7. Siªu ©m §−îc chØ ®Þnh tr−íc tÊt c¶ c¸c BN cã HC bông cÊp tÝnh nh−ng rÊt h¹n chÕ trong cÊp cøu do bông ch−íng h¬i, BN bÐo, chØ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc trong kho¶ng 20%. Môc ®Ých: - ChÈn ®o¸n VTC. - Lo¹i trõ viªm tói mËt cÊp, apxe gan, t¾c ruét, ph¸t hiÖn sái, giun ®−êng mËt. - T×m dÞch trong æ bông. - Doppler t×m biÕn chøng m¹ch m¸u. - Theo dâi tiÕn triÓn.
 8. Sái OMC
 9. Sái tói mËt
 10. Giun tói mËt
 11. Viªm tói mËt cÊp do sái
 12. Viªm tói mËt ho¹i tö
 13. Giun OMC
 14. Giun èng tôy
 15. Giun èng tôy
Đồng bộ tài khoản