cung cấp điện , chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
85
lượt xem
34
download

cung cấp điện , chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở đầu giới thiệu chung về nhà máy Nhà máy chế tạo máy kéo đ-ợc xây dựng trên địa bàn Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội với quy mô khá lớn bao gồm 10 phân x-ởng và nhà làm việc Bảng 1.1 - Danh sách các phân x-ởng và nhà làm việc trong nhà máy Số trên mặt bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên phân x-ởng Ban quản lý và phòng thiết kế Phân x-ởng cơ khí số1 Phân x-ởng cơ khí số 2 Phân x-ởng luyện kim màu Phân x-ởng luyện kim đen...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cung cấp điện , chương 1

 1. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Më ®Çu giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®-îc x©y dùng trªn ®Þa bµn HuyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi víi quy m« kh¸ lín bao gåm 10 ph©n x-ëng vµ nhµ lµm viÖc B¶ng 1.1 - Danh s¸ch c¸c ph©n x-ëng vµ nhµ lµm viÖc trong nhµ m¸y Sè trªn Tªn ph©n x-ëng C«ng suÊt ®Æt DiÖn tÝch mÆt b»ng (Kw) ( m2 ) 1 Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ 80 1500 2 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè1 3600 2000 3 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 3200 2500 4 Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu 1800 2700 5 Ph©n x-ëng luyÖn kim ®en 2500 3000 6 Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Theo tÝnh to¸n 1200 7 Ph©n x-ëng rÌn 2100 3600 8 Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn 3500 4200 9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 2000 10 Kho vËt liÖu 60 5000 Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong n-íc vµ xuÊt khÈu. §øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®-îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn. Theo thiÕt kÕ , nhµ m¸y sÏ ®-îc cÊp ®iÖn tõ mét Tr¹m biÕn ¸p trung gian c¸ch nhµ m¸y 10 km, b»ng ®-êng d©y trªn kh«ng lé kÐp, dung l-îng ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p trung gian lµ SN =250 MVA. Nhµ m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é 2 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax= 4500 h. Trong nhµ m¸y cã Ban qu¶n lý, Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ vµ Kho vËt liÖu lµ hé lo¹i III, c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I C¸c néi dung tÝnh to¸n, thiÕt kÕ bao gåm : X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x-ëng vµ nhµ m¸y ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña nhµ m¸y ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 1
 2. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Ch-¬ng I X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi kh«ng ®æi, t-¬ng ®-¬ng víi phô t¶i thùc tÕ vÒ mÆt hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. Nãi c¸ch kh¸c, phô t¶i tÝnh to¸n còng ®èt nãng thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t-¬ng tù nh- phô t¶i thùc tÕ g©y ra, v× vËy chän c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vÒ mÆt ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh- : m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ ... tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung l-îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh- : c«ng suÊt, sè l-îng, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph-¬ng thøc vËn hµnh hÖ thèng...V× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phô t¶i tÝnh to¸n lµ mét nhiÖm vô khã kh¨n nh-ng rÊt quan träng. Bëi v× nÕu phô t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®-îc nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ gi¶m tuæi thä c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, cã khi dÉn ®Õn sù cè ch¸y næ, rÊt nguy hiÓm. NÕu phô t¶i tÝnh to¸n lín h¬n thùc tÕ nhiÒu th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc chän sÏ qu¸ lín so víi yªu cÇu, do ®ã g©y l·ng phÝ. Do tÝnh chÊt quan träng nh- vËy nªn tõ tr-íc tíi nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. Song v× phô t¶i ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh- ®· tr×nh bµy ë trªn nªn cho ®Õn nay vÉn ch-a cã ph-¬ng ph¸p nµo hoµn toµn chÝnh x¸c vµ tiÖn lîi. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n th× l¹i thiÕu chÝnh x¸c, cßn nÕu n©ng cao ®-îc ®é chÝnh x¸c, kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè th× ph-¬ng ph¸p tÝnh l¹i phøc t¹p. Sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i th-êng dïng nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè nhu cÇu - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm - Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt phô t¶i trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt Trong thùc tÕ tuú theo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh, tuú theo giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé hay kü thuËt thi c«ng mµ chän ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn thÝch hîp ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 2
 3. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 1.1 x¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n x-ëng sè 6 trong s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n x-ëng cã diÖn tÝch bè trÝ 1200 m2. Trong ph©n x-ëng cã 98 thiÕt bÞ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ rÊt kh¸c nhau, thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ 30 kW( lß ®iÖn ), song còng cã nh÷ng thiÕt bÞ cã c«ng suÊt rÊt nhá. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, chØ cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ cã chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cÇn ®-îc quan t©m khi ph©n nhãm phô t¶i, x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n vµ lùa chän ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng. 1.1.1 Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ Trong mét ph©n x-ëng th-êng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau, muèn x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®ùoc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn. ViÖc ph©n nhãm cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - C¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau ®Ó gi¶m chiÒu dµi ®-êng d©y h¹ ¸p nhê vËy cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt trªn c¸c ®-êng d©y h¹ ¸p trong ph©n x-ëng . - ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn lîi cho viÖc lùa chän ph-¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm . -Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n x-ëng vµ toµn nhµ m¸y.Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th-êng (812) . Tuy nhiªn th-êng rÊt khã tho¶ m·n cïng mét lóc c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ng-êi thiÕt kÕ ph¶i tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña phô t¶i ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n tho¶ hiÖp mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®· nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n x-ëng cã thÓ chia c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh 6 nhãm. KÕt qu¶ ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.1 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 3
 4. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 B¶ng 1.2 - B¶ng ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé (A) 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4 2 M¸y tiÖn tù ®éng 3 2 5.1 15.3 3*12.19 3 M¸y tiÖn tù ®éng 2 3 14.0 28.0 2*35.45 4 M¸y tiÖn tù ®éng 2 4 5.6 11.2 2*14.18 5 M¸y tiÖn tù ®éng 1 5 2.2 2.2 5.57 6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30 7 M¸y phay v¹n n¨ng 2 7 3.4 6.8 2*8.61 8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56 Céng nhãm I 13 71.5 181.05 Nhãm II 1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35.45 2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73 3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57 4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22.79 5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21.27 6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09 7 M¸y khoan v¹n n¨ng 1 15 4.5 4.5 11.4 8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4 9 M¸y khoan h-íng t©m 1 17 1.7 1.7 4.3 10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22.79 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 Nhãm III 1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.18 2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09 3 M¸y mµi dao c¾t gät 1 21 2.8 2.8 7.09 4 M¸y mµi s¾c v¹n n¨ng 1 22 0.65 0.65 1.65 5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1.65 6 M¸y Ðp kiÓu trôc khuûu 1 24 1.7 1.7 4.3 7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6 8 C-a tay 1 28 1.35 1.35 3.42 9 C-a m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm III 10 20.9 52.93 Nhãm IV 1 Lß ®iÖn kiÓu buång 1 31 30 30 47.98 2 Lß ®iÖn kiÓu ®øng 1 32 25 25 39.98 3 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 30 47.98 4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99 Céng nhãm IV 4 95 151.93 Nhãm V 1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.32 2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73 3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4 4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09 5 M¸y phay v¹n n¨ng 1 47 2.8 2.8 7.09 6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09 7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09 8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.25 9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 4
 5. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32 12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1 13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 12.47 31.58 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1 15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52 16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm V 17 97.87 247.84 Nhãm VI 1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27 2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27 3 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 15.0 37.98 4 BÓ tÈm cã ®èt nãng 1 68 4.0 4.0 10.13 5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15 6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99 ( I§M ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = S®m/ 3 U, S®m = Pdm/cos trong ®ã tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cos = 0.6 , riªng nhãm IV lÊy cos = 0.95 ) 1.1.2 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c nhãm phô t¶i 1. TÝnh to¸n cho nhãm 1: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 1 cho trong b¶ng 1.3 B¶ng 1.3 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé (A) Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4 2 M¸y tiÖn tù ®éng 3 2 5.1 15.3 3*12.19 3 M¸y tiÖn tù ®éng 2 3 14.0 28.0 2*35.45 4 M¸y tiÖn tù ®éng 2 4 5.6 11.2 2*14.18 5 M¸y tiÖn tù ®éng 1 5 2.2 2.2 5.57 6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30 7 M¸y phay v¹n n¨ng 2 7 3.4 6.8 2*8.61 8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56 Céng nhãm I 13 71.5 181.05 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 14 Ta cã :   7 kW 2 2  n1 = 2 , n=13 n1 2  n* =   0.15 n 13 n1 P1 P ddi 2 * 14 P* =  i 1 n   0.39 P 71.5 P i 1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* =0.67 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 5
 6. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44  nhq = nhq* *n = 0.67*13 = 8.71 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =9 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 2.2 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 2.2 *0.15*71.5 = 23.59 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 23.59*1.33 = 31.37 kVar Ptt 23.59 Stt =   39.32 kVA cos  0.6 S tt 39.32 I tt    59.74 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35.45 + 0.8(59.74 - 0.15*35.45) = 220.79 A Trong ®ã : Ik® - dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng ®iÖn khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm kk® - hÖ sè khëi ®éng , lÊy kk® = 5 k®t - hÖ sè ®ång thêi , lÊy k®t =0.8 2. TÝnh to¸n cho nhãm 2: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 2 cho trong b¶ng 1.4 B¶ng 1.4 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm II Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé (A) 1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35.45 2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73 3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57 4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22.79 5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21.27 6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09 7 M¸y khoan v¹n n¨ng 1 15 4.5 4.5 11.4 8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4 9 M¸y khoan h-íng t©m 1 17 1.7 1.7 4.3 10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22.79 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 14 Ta cã :   7 kW 2 2  n1 = 10 , n=15 n1 10  n* =   0.67 n 15 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 6
 7. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 n1 P P ddi 28  7  18  25.2  18 96.2 P* = 1  i 1 n    0.86 P 111.9 111.9 P i 1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.86  nhq = nhq* *n = 0.86*15 = 12.9 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =13 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 1.85 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm II : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1.85 *0.15*111.9 = 31.05 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 31.05*1.33 = 41.29 kVar Ptt 31.05 Stt =   51.75 kVA cos  0.6 S tt 51.75 I tt    78.63 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*35.45 + 0.8(78.63 - 0.15*35.45) = 235.90 A 3. TÝnh to¸n cho nhãm 3: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 3 cho trong b¶ng 1.5 B¶ng 1.5 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm III Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn (A) bé 1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.18 2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09 3 M¸y mµi dao c¾t gät 1 21 2.8 2.8 7.09 4 M¸y mµi s¾c v¹n n¨ng 1 22 0.65 0.65 1.65 5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1.6 5 6 M¸y Ðp kiÓu trôc khuûu 1 24 1.7 1.7 4.3 7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6 8 C-a tay 1 28 1.35 1.35 3.42 9 C-a m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm III 10 20.9 52.93 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 5.6 Ta cã :   2.8 Kw 2 2 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 7
 8. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44  n1 = 4 , n = 10 n1 4  n* =   0. 4 n 10 n1 P P ddi 5.6  2.8  2.8  3.0 P* = 1  i 1 n   0.68 P 20.9 P i 1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.72  nhq = nhq* *n = 0.72*10 = 7.2 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =7 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 2.48 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm III : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 2.48 *0.15*20.9 = 7.78 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 7.78*1.33 = 10.35 kVar Ptt 7.78 Stt =   12.98 kVA cos  0.6 S tt 12.98 I tt    19.71A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*14.18 + 0.8(19.71 - 0.15*14.18) = 84.97 A 4. TÝnh to¸n cho nhãm 4: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 4 cho trong b¶ng 1.6 B¶ng 1.6 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm IV Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn (A) bé Nhãm IV 1 Lß ®iÖn kiÓu buång 1 31 30 30 47.98 2 Lß ®iÖn kiÓu ®øng 1 32 25 25 39.98 3 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 30 47.98 4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99 Céng nhãm IV 4 95 151.93 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.8 , cos = 0.95 Do sè thiÕt bÞ trong nhãm lµ n = 4 nªn ta tÝnh nhq theo c«ng thøc ®Þnh nghÜa : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 8
 9. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 2  n    Pddi  95 2 n hq   i 1    3.57 n 30 2  25 2  30 2  10 2  Pddi 2 i 1 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq = 4 , ksd = 0.8 ta ®-îc kmax = 1.14 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm IV : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1.14 *0.8*95 = 86.64 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 86.64*0.33 = 28.59 kVar Ptt 86.64 Stt =   91.2 kVA cos  0.95 S tt 91.2 I tt    138.56 A 3U 3 * 0.38 I dn  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max )  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 1.2*47.98 + 0.8(138.56 - 0.8*47.98) = 137.72 A 5. TÝnh to¸n cho nhãm 5: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 5 cho trong b¶ng 1.7 B¶ng 1.7 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm V Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn (A) bé Nhãm V 1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.32 2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73 3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4 4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09 5 M¸y phay v¹n n¨ng 1 47 2.8 2.8 7.09 6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09 7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09 8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.25 9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56 11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32 12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1 13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 12.47 31.58 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1 15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52 16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm V 17 97.87 247.84 Trong nhãm 5 cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ thiÕt bÞ mét pha sö dông ®iÖn ¸p d©y vµ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nªn cÇn quy ®æi vÒ phô t¶i 3 pha t-¬ng ®-¬ng, cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 9
 10. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Pqd = 3 * Pdm * k d = 3 * S dm * cos  * k d trong ®ã : k® - hÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m, lÊy b»ng 0.25  Pqd = 3 * 24 * 0.6 * 0.25 = 12.47 kW Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 12.47 Ta cã : = = 6.24 kW 2 2  n1 = 8 , n = 18 n1 8  n* = = = 0.44 n 18 P 20 + 7 + 15.2 + 7 + 10 + 12.47 P* = 1 = = 0.73 P 97.87 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.7  nhq = nhq* *n = 0.7*18 = 12.6 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq =13 , ksd =0.15 ta ®-îc kmax = 1.96 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm V : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 1.96 *0.15*97.87 = 28.77 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 28.77*1.33 = 38.26 kVar Ptt 28.77 Stt = = = 47.95 kVA cos  0.6 S tt 47.95 I tt = = = 72.85 A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max) = 5*31.58 + 0.8(72.85 - 0.15*31.58) = 212.39 A 6. TÝnh to¸n cho nhãm 6: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 6 cho trong b¶ng 1.8 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®-îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 15 Ta cã : = = 7.5 Kw 2 2  n1 = 1 , n = 8 n1 1  n* = = = 0.13 n 8 P 15 P* = 1   0.67 P 22.5 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 10
 11. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 B¶ng 1.8 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm VI Sè Ký hiÖu trªn P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ L-îng mÆt b»ng 1 m¸y Toµn bé (A) 1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27 2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27 3 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 15.0 37.98 4 BÓ tÈm cã ®èt nãng 1 68 4.0 4.0 10.13 5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15 6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m nhq* = f(n* , P*) ta ®-îc nhq* = 0.32  nhq = nhq* *n = 0.32*8 = 2.56 V× n > 3 , nhq
 12. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 Pcs = p0*F = 12*1200 = 14.4 kW Qcs =Pcs*tg = 0 ( ®Ìn sîi ®èt nªn cos =0 ) 1.1.4 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng * Phô t¶i t¸c dông cña ph©n x-ëng : 6 Ppx  k dt  Ptti  0.8 ( 23.59  31.05  7.78  86.64  28.77  20.25)  158.46 kW i 1 Trong ®ã : k®t - hÖ sè ®ång thêi cña toµn ph©n x-ëng, lÊy k®t = 0.8 * Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : 6 Q px  k dt  Qtti  0.8 ( 31.37  41.29  10.35  28.59  38.26  26.93)  141.43 kVar i 1 *Phô t¶i toµn phÇn cña ph©n x-ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng : S ttpx  ( Ppx  Pcs ) 2  Q 2 px  (158.46  14.4) 2  141.43 2  223.35 kVA S ttpx 223.35 I ttpx    339.34 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 158.46  14.4 172.86 cos  px     0.77 S ttpx 223.35 223.35 Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x-ëng SCCK . ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 12
 13. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 B¶ng 1.9 - B¶ng phô t¶i ®iÖn cña ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ HÖ sè Sè HÖ Tªn nhãm Sè KH C«ng sö thiÕt sè Phô t¶i tÝnh to¸n vµ thiÕt bÞ ®iÖn l-în trªn suÊt ®Æt I®m dông cos bÞ cùc g mÆt P0 (kW) (A) ksd tg hiÖu ®¹i b»ng qu¶ kmax nhq Ptt,k Qtt,kVA Stt,kV Itt , A W r A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nhãm I M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 11.4 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn tù ®éng 3 2 3*5.1 3*12.19 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn tù ®éng 2 3 2*14.0 2*35.45 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn tù ®éng 2 4 2*5.6 2*14.18 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn tù ®éng 1 5 2.2 5.57 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 4.30 0.15 0.6/1.33 M¸y phay v¹n n¨ng 2 7 2*3.4 2*8.61 0.15 0.6/1.33 M¸y phay ngang 1 8 1.8 4.56 0.15 0.6/1.33 Céng nhãm I 13 71.5 181.05 0.15 0.6/1.33 9 2.2 23.59 31.37 39.32 59.74 Nhãm II M¸y phay ®øng 2 9 2*14.0 2*35.45 0.15 0.6/1.33 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 17.73 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi 1 11 2.2 5.57 0.15 0.6/1.33 M¸y bµo ngang 2 12 2*9.0 2*22.79 0.15 0.6/1.33 M¸y xäc 3 13 3*8.4 3*21.27 0.15 0.6/1.33 M¸y xäc 1 14 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 M¸y khoan v¹n n¨ng 1 15 4.5 11.4 0.15 0.6/1.33 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 13
 14. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 M¸y doa ngang 1 16 4.5 11.4 0.15 0.6/1.33 M¸y khoan h-íng t©m 1 17 1.7 4.3 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi ph¼ng 2 18 2*9.0 2*22.79 0.15 0.6/1.33 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 0.15 0.6/1.33 13 1.85 31.05 41.29 51.75 78.63 Nhãm III M¸y mµi trßn 1 19 5.6 14.18 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi trong 1 20 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi dao c¾t gät 1 21 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi s¾c v¹n n¨ng 1 22 0.65 1.65 0.15 0.6/1.33 M¸y khoan bµn 2 23 2*0.65 2*1.65 0.15 0.6/1.33 M¸y Ðp kiÓu trôc khuûu 1 24 1.7 4.3 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 7.6 0.15 0.6/1.33 C-a tay 1 28 1.35 3.42 0.15 0.6/1.33 C-a m¸y 1 29 1.7 4.3 0.15 0.6/1.33 Céng nhãm III 10 20.9 52.93 0.15 0.6/1.33 7 2.48 7.78 10.35 12.97 19.71 Nhãm IV Lß ®iÖn kiÓu buång 1 31 30 47.98 0.8 0.95/0.33 Lß ®iÖn kiÓu ®øng 1 32 25 39.98 0.8 0.95/0.33 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 47.98 0.8 0.95/0.33 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 15.99 0.8 0.95/0.33 Céng nhãm IV 4 95 151.93 0.8 0.95/0.33 4 1.14 86.64 28.59 91.2 138.56 Nhãm V M¸ý tiÖn ren 2 43 2*10 2*25.32 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 17.73 0.15 0.6/1.33 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 11.4 0.15 0.6/1.33 M¸y phay ngang 1 46 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 M¸y phay v¹n n¨ng 1 47 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 M¸y xäc 1 49 2.8 7.09 0.15 0.6/1.33 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 14
 15. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 M¸y bµo ngang 2 50 2*7.6 2*19.25 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 17.73 0.15 0.6/1.33 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 4.56 0.15 0.6/1.33 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 25.32 0.15 0.6/1.33 Qu¹t 1 54 3.2 8.1 0.15 0.6/1.33 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 31.58 0.15 0.6/1.33 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 8.1 0.15 0.6/1.33 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 1.52 0.15 0.6/1.33 M¸y c¾t 1 60 1.7 4.3 0.15 0.6/1.33 Céng nhãm V 18 97.87 247.84 0.15 0.6/1.33 13 1.96 28.77 38.26 47.95 72.85 Nhãm VI Bµn nguéi 3 65 3*0.5 3*1.27 0.15 0.6/1.33 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 1.27 0.15 0.6/1.33 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 37.98 0.15 0.6/1.33 BÓ tÈm cã ®èt nãng 1 68 4.0 10.13 0.15 0.6/1.33 Tñ sÊy 1 69 0.85 2.15 0.15 0.6/1.33 Khoan bµn 1 70 0.65 1.65 0.15 0.6/1.33 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99 0.15 0.6/1.33 3 20.25 26.93 33.75 51.28 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 15
 16. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 1.2 x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n x-ëng cßn l¹i Do c¸c ph©n x-ëng nµy chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x-ëng nªn phô t¶i tÝnh to¸n ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu 1.2.1 X¸c ®Þnh PTTT cho Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ . C«ng suÊt ®Æt : 80 kW DiÖn tÝch : 1500 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ban Qu¶n lý vµ phßng ThiÕt kÕ t×m ®-îc : knc = 0.8 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn huúnh quang nªn coscs = 0.85 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.8*80 = 64 kW Q®l = P®l*tg = 64*0.75 = 48 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*1500 = 22.5 kW Qcs = Pcs*tg = 22.5*0.62 = 13.95 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 64 + 22.5 = 86.5 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 48 + 13.95 =61.95 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  86.5 2  61.95 2  106.39 kVA 2 2 S ttpx 106.39 I ttpx    161.64 A 3U 3 * 0.38 1.2.2 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. C«ng suÊt ®Æt : 3600 kW DiÖn tÝch : 2000 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng C¬ khÝ t×m ®-îc : knc = 0.3 , cos = 0.6 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 16
 17. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.3*3600 = 1080 kW Q®l = P®l*tg = 1080*1.33 = 1436.4 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2000 = 30 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1080 + 30 = 1110 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1436 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1110 2  1436.4 2  1815.31 kVA 2 2 S ttpx 1815.31 I ttpx    2758.1 A 3U 3 * 0.38 1.2.3 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2. C«ng suÊt ®Æt : 3200 kW DiÖn tÝch : 2500 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng C¬ khÝ t×m ®-îc : knc = 0.3 , cos = 0.6 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.3*3200 = 960 kW Q®l = P®l*tg = 960*1.33 = 1276.8 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2500 = 37.5 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 960 + 37.5 = 997.5 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1276.8 kVar ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 17
 18. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  997.5 2  1276.8 2  1620.25 kVA 2 2 S ttpx 1620.25 I ttpx    2461.72 A 3U 3 * 0.38 1.2.4 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu. C«ng suÊt ®Æt : 1800 kW DiÖn tÝch : 2700 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu t×m ®-îc : knc = 0.6 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.6*1800 = 1080 kW Q®l = P®l*tg = 1080*0.75 = 810 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2700 = 40.5 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1080 + 40.5 = 1120.5 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 810 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1120.5 2  810 2  1382.61 kVA 2 2 S ttpx 1382.61 I ttpx    2100.66 A 3U 3 * 0.38 1.2.5 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng LuyÖn ®en . C«ng suÊt ®Æt : 2500 kW DiÖn tÝch : 3000 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng LuyÖn kim mµu t×m ®-îc : knc = 0.6 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 18
 19. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 P®l = knc*P® = 0.6*2500 = 1500 kW Q®l = P®l*tg = 1500*0.75 = 1125 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*3000 = 45 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1500 + 45 = 1545 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1125 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1545 2  1125 2  1911.19 kVA 2 2 S ttpx 1911.19 I ttpx    2903.75 A 3U 3 * 0.38 1.2.6 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng RÌn . C«ng suÊt ®Æt : 2100 kW DiÖn tÝch : 3600 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng RÌn t×m ®-îc : knc = 0.6 , cos = 0.7 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.6*2100 = 1260 kW Q®l = P®l*tg = 1260*1.02 = 1285.2 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*3600 = 54 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1260 + 54 = 1314 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1285.2 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 19
 20. §å ¸n m«n häc TrÇn Minh Tu©n - Líp §KT§2 - K44 S ttpx  Pttpx  Qttpx  1314 2  1285.2 2  1838 kVA 2 2 S ttpx 1838 I ttpx    2792.58 A 3U 3 * 0.38 1.2.7 X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn . C«ng suÊt ®Æt : 3500 kW DiÖn tÝch : 4200 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn t×m ®-îc : knc = 0.7 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.7*3500 = 2450 kW Q®l = P®l*tg = 2450*0.75 = 1837.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*4200 = 63 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 2450 + 63 = 2513 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x-ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1837.5 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  2513 2  1837.5 2  3113.13 kVA 2 2 S ttpx 3113.13 I ttpx    4729.91 A 3U 3 * 0.38 1.2.8 X¸c ®Þnh PTTT cho bé phËn NÐn khÝ . C«ng suÊt ®Æt : 1700 kW DiÖn tÝch : 2000 km2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi bé phËn NÐn khÝ t×m ®-îc : knc = 0.7 , cos = 0.8 Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®-îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 12 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản