Cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá

Chia sẻ: ntgioi120406

Thị trường ngoại hối hay thị trường hối đoái ngoại tệ là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ,Tỷ giá hối đoái được xác định trên cơ sở cung - cầu ngoại tệ. Hiểu bản chất khoa học của các đường cung và đường cầu ngoại tệ - Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ để giải thích sự biến động của tỷ giá...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá

CHÖÔNG 5


MOÂ HÌNH CUNG CAÀU NGOAÏI TEÄ
VAØ CÔ CHEÁ XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ
1
CH 5: MOÂ HÌNH CUNG CAÀU NGOAÏI TEÄ
VAØ CÔ CHEÁ XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ

Muïc tieâu:

Hieåu baûn chaát khoa hoïc cuûa caùc ñöôøng cung vaø
ñöôøng caàu ngoaïi teä

Söû duïng moâ hình cung caàu ngoaïi teä ñeå giaûi thích
söï bieán ñoäng cuûa tyû giaù


2
CH 5: MOÂ HÌNH CUNG CAÀU NGOAÏI TEÄ
VAØ CÔ CHEÁ XAÙC ÑÒNH TYÛ GIAÙ

5.1 Hình thaønh moâ hình cung caàu ngoaïi teä
5.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng leân tyû giaù
3
5.1 Hình thaønh moâ hình
cung caàu ngoaïi teä


5.1.1 Cung caàu ngoaïi teä phaùi sinh
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä vaø cô cheá xaùc ñònh tyû
giaù4
5.1.1 Cung caàu ngoaïi teä phaùi sinh

Caàu moät ñoàng tieàn phaùt sinh töø caàu haøng hoùa, taøi saûn vaø
dòch vuï thanh toaùn baèng ñoàng tieàn ñoù;
Caàu ngoaïi teä phaùt sinh töø nhu caàu ngöôøi trong nöôùc mua haøng
hoùa, taøi saûn vaø dòch vuï töø nöôùc ngoaøi;
Cung ngoaïi teä phaùt sinh töø nhu caàu ngöôøi nöôùc ngoaøi mua
haøng hoùa, taøi saûn vaø dòch vuï trong nöôùc
Cung caàu ngoaïi teä laø phaùi sinh, coù nguoàn goác töø löu
chuyeån haøng hoùa, voán ñaàu tö, lao ñoäng vaø dòch vuï trong
phaïm vi quoác teá
5
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Coi caàu haøng hoùa NK laø nguoàn phaùt sinh caàu ngoaïi
teä chuû yeáu
Phaân tích moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø caàu haøng hoùa
nhaäp khaåu ñeå chæ ra moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø caàu
ngoaïi teä
6
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Caùc böôùc tieán haønh:
1. Xaùc ñònh caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa NK
2. Xaùc ñònh haøm caàu haøng hoùa NK
3. Xaùc ñònh moái quan heä giöõa caàu haøng hoùa NK vaø
tyû giaù xaùc ñònh söï thay ñoåi cuûa chi tieâu nhaäp
khaåu, töùc caàu ngoaïi teä
7
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Caùc kyù hieäu:
– P*m: Giaù haøng hoùa NK tính baèng ngoaïi teä
– Pm : Giaù haøøng hoùa NK tính baèng noäi teä
– Qm: Soá löôïng haøng hoùa NK
– Sm: Ñöôøng cung haøng hoùa NK
– Dm: Ñöôøng caàu haøng hoùa NK
– Df : Ñöôøng caàu ngoaïi teä
– Qf : Soá löôïng ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
– S : Tyû giaù yeát tröïc tieáp


8
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa nhaäp khaåu:

P*m
Sm


D C Dieän tích hình chöõ
nhaät ABCD laø gì?
Dm

A B Qm9
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Haøng hoùa NK laø haøng hoùa SX ôû nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc tieâu
thuï trong nöôùc
Ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc quyeát ñònh mua bao nhieâu
haøng hoùa NK treân cô sôû giaù NK tính baèng noäi teä
Haøm caàu haøng hoùa NK ñöôïc xem nhö laø haøm soá cuûa giaù
NK tính baèng noäi teä, coù daïng nhö sau:

Qm = α0 - α1Pm
Trong ñoù : α0 vaø α1 laø caùc thoâng soá döông khoâng ñoåi


10
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Vôùi Pm = SP*m
Haøm caàu haøng hoùa NK coù theå vieát thaønh:

Qm = α0 - α1 SP*m


Nhaän xeùt: Neáu P*m khoâng ñoåi, S taêng giaù haøng hoaù

NK baèng noäi teä taêng löôïng caàu haøng hoùa NK Qm
giaûm.11
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

ÖÙng vôùi 4 möùc tyû giaù taêng daàn:
S1 < S2 < S3 Q2 > Q3 > Q4
Ñöôøng caàu haøng hoùa NK khaåu seõ dòch chuyeån sang traùi
khi tyû giaù taêng
12
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Ñöôøng caàu haøng hoùa NK dòch chuyeån sang traùi:
P*m
Dieän tích hình
Sm
chöõ nhaät (caàu ngoaïi
teä) thay ñoåi theá naøo?

(Dm)1
(Dm)2
(Dm)3
(Dm)4
Qm13
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Ñöôøng caàu ngoaïi teä laø taäp hôïp caùc ñieåm coù toaï ñoä laø caùc
möùc tyû giaù vaø löôïng caàu ngoaïi teä töông öùng
P*m S(d/f)
Sm
S4 Ñöôøng caàu
ngoaïi teä
S3

(Dm)1 S2
(Dm)2
(Dm)3 S1
(Dm)4
Qm Qf
(Qf)4 (Qf)3 (Qf)2 (Qf)1


14
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng caàu ngoaïi teä

Ñöôøng caàu ngoaïi teä laø ñöôøng doác xuoáng töø traùi qua phaûi
Tyû giaù taêng caàu ngoaïi teä giaûm
15
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Coi caàu haøng hoùa XK laø nguoàn phaùt sinh cung ngoaïi
teä chuû yeáu
Phaân tích moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø caàu haøng hoùa
XK ñeå chæ ra moái lieân heä giöõa tyû giaù vaø cung ngoaïi
teä
16
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Caùc böôùc tieán haønh:
1. Xaùc ñònh caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa XK
2. Xaùc ñònh haøm caàu haøng hoùa XK
3. Xaùc ñònh moái quan heä giöõa caàu haøng hoùa XK vaø
tyû giaù xaùc ñònh söï thay ñoåi cuûa doanh thu XK,
töùc cung ngoaïi teä
17
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Caùc kyù hieäu:
– P*x: Giaù haøng hoùa XK tính baèng ngoaïi teä
– Px : Giaù haøøng hoùa XK tính baèng noäi teä
– Qx: Soá löôïng haøng hoùa XK
– Sx: Ñöôøng cung haøng hoùa XK
– Dx: Ñöôøng caàu haøng hoùa XK
– Sf : Ñöôøng cung ngoaïi teä
– Qf : Soá löôïng ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
– S : Tyû giaù yeát tröïc tieáp


18
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Caùc ñöôøng cung caàu haøng hoùa XK:

P*x
Sx

Dieän tích hình chöõ
D C
nhaät ABCD laø gì?

Dx

A B Qx19
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Haøng hoùa XK laø haøng hoùa SX ôû trong nöôùc vaø ñöôïc tieâu
thuï ôû nöôùc ngoaøi
Ngöôøi nöôùc ngoaøi quyeát ñònh mua bao nhieâu haøng hoùa XK
treân cô sôû giaù XK tính baèng ngoaïi teä
Haøm caàu haøng hoùa XK ñöôïc xem nhö laø moät haøm soá cuûa
giaù XK tính baèng ngoaïi teä, coù daïng nhö sau:

Qx = β0 - β1 P*x
Trong ñoù : β0 vaø β1 laø caùc thoâng soá döông khoâng ñoåi


20
5.1.2 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Vôùi P*x = Px/S
Haøm caàu haøng hoùa XK coù theå vieát thaønh:

Qx = β0 - β1 (Px/S )

Nhaän xeùt:
– Neáu Px khoâng ñoåi, S taêng giaù haøng hoaù XK baèng ngoaïi teä

P*x giaûm löôïng caàu haøng hoùa XK Qx taêng.

– Doanh thu XK = (P*x )x(Qx ) taêng hay giaûm?

21
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

ÖÙng vôùi 4 möùc tyû giaù taêng daàn:
S1 < S2 < S3 (P*x)2 > (P*x)3 >(P*x)4
ÖÙng vôùi 4 möùc giaù haøng hoùa XK tính baèng ngoaïi teä laø 4
möùc caàu haøng hoùa XK ñöôïc xaùc ñònh bôûi ñöôøng caàu haøng
hoùa XK
22
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Tyû giaù taêng giaù haøng hoùa XK tính baèng ngoaïi teä giaûm
caàu haøng hoùa XK taêng
(Sx)1
P*x
(P*x)1 (Sx)2
(P*x)2

(Sx)3
(P*x)3 (Sx)4
Dx
(P*x)4

Qx
(Qx )1(Qx )2 (Qx )3 (Qx )4


23
5.1.3 Hình thaønh ñöôøng cung ngoaïi teä

Tyû giaù taêng giaù haøng hoùa XK tính baèng ngoaïi teä giaûm
caàu haøng hoùa XK taêng
(Sx)1
P*x S(d/f)
(Sx)2 Phaàn ngycung
Ñöôø naø laøm
(P*x)1
S4 ñaïngoaïi cho
i dieän teä
(P*x)2 ñöôøng cung
S3
(Sx)3
(P*x)3 (Sx)4 S2
Dx
(P*x)4 S1

Qx Qf
(Qx )1(Qx )2 (Qx )3 (Qx )4 (Qf)1 (Qf)2


24
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä

Moâ hình cung caàu ngoaïi teä ñöôïc hình thaønh döïa treân söï keát
hôïp hai ñöôøng cung caàu ngoaïi teä ñöôïc hình thaønh ôû phaàn
treân
S(d/f)
Sf
Ñieåm caân
baèng cuûa thò
S0 tröôøng
Df


Qf
(Qf)0
25
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä

S(d/f) Tyû giaù phaûn aùnh söï caân baèng
Sf treân thò tröôøng
Cung caàu treân thò tröôøng thay
S0 ñoåi caùc ñöôøng cung caàu
Df dòch chuyeån tyû giaù thay ñoåi
Nhieàu yeáu toá taùc ñoäng laøm
Qf dòch chuyeån caùc ñöôøng cung
(Qf)0
caàu26
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä

S(d/f) Baát cöù yeáu toá naøo laøm taêng
Sf caàu ngoaïi teä ñöôøng caàu
dòch chuyeån sang phaûi tyû
Df giaù taêng leân
S0
Df
Df Caùc yeáu toá naøo laøm dòch
chuyeån ñöôøng caàu sang phaûi?
Qf
(Qf)027
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä

S(d/f) Baát cöù yeáu toá naøo laøm giaûm
Sf
caàu ngoaïi teä ñöôøng caàu dòch
chuyeån sang traùi tyû giaù
S0 giaûm
Df
Df Caùc yeáu toá naøo laøm dòch chuyeån
Df
ñöôøng caàu sang traùi ?
Qf
(Qf)028
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä

S(d/f) Baát cöù yeáu toá naøo laøm taêng
Sf
cung ngoaïi teä ñöôøng cung
dòch chuyeån sang phaûi tyû
S0 giaù giaûm
Df
Caùc yeáu toá naøo laøm dòch
chuyeån ñöôøng cung sang phaûi?
Qf
(Qf)029
5.1.4 Moâ hình cung caàu ngoaïi teä

S(d/f) Baát cöù yeáu toá naøo laøm giaûm
Sf
cung ngoaïi teä ñöôøng cung
dòch chuyeån sang traùi tyû
S0 giaù taêng leân
Df
Caùc yeáu toá naøo laøm dòch
chuyeån ñöôøng cung sang traùi?
Qf
(Qf)030
5.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng leân tyû giaù

5.2.1 Möùc laïm phaùt töông ñoái
5.2.2 Möùc laõi suaát töông ñoái
5.2.3 Möùc taêng tröôûng thu nhaäp töông ñoái
5.2.4 Vai troø cuûa chính phuû
5.2.5 Kyø voïng cuûa giôùi ñaàu cô
31
5.2.1 Möùc laïm phaùt töông ñoái

Tyû giaù thay ñoåi theá naøo neáu laïm phaùt trong nöôùc cao hôn
laïm phaùt ôû nöôùc ngoaøi?
– Möùc giaù caû haøng hoùa trong nöôùc thay ñoåi theá naøo so
vôùi möùc giaù caû haøng hoùa nöôùc ngoaøi?
– Caàu haøng hoùa trong nöôùc vaø caàu haøng hoùa nöôùc ngoaøi
thay ñoåi theá naøo?
– Cung caàu ngoaïi teä thay ñoåi theá naøo?
32
5.2.1 Möùc laïm phaùt töông ñoái

S(d/f) (Sf)1
(Sf)0
S1

S0
(Df)1
(Df)0


Qf
(Qf)0
Moät quoác gia coù möùc laïm phaùt cao hôn caùc ñoái taùc thöông
maïi thì ñoàng tieàn cuûa quoác gia ñoù seõ giaûm giaù
33
5.2.2 Möùc laõi suaát töông ñoái

Tyû giaù thay ñoåi theá naøo neáu laõi suaát (thöïc) trong
nöôùc taêng cao hôn so vôùi laõi suaát (thöïc) ôû nöôùc
ngoaøi?
– Caùc nhaø ñaàu tö ñieàu chænh danh muïc ñaàu tö
cuûa mình theá naøo?
– Cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
chòu söï taùc ñoäng theá naøo?
34
5.2.2 Möùc laõi suaát töông ñoái

S(d/f)
(Sf)0
(Sf)1
S0

(Df)0
S1 (Df)1

Qf
(Qf)0
35
5.2.3 Möùc taêng tröôûng thu nhaäp töông ñoái

Tyû giaù thay ñoåi theá naøo neáu möùc taêng tröôûng thu nhaäp
trong nöôùc cao hôn möùc taêng tröôûng thu nhaäp ôû nöôùc
ngoaøi?
– Xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu taêng tröôûng theá naøo?
– Cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái dieãn bieán
theá naøo?
36
5.2.3 Möùc taêng tröôûng thu nhaäp töông
ñoái

S(d/f)
(Sf)0(S )
f 1

S1
S0 (Df)1

(Df)0


Qf
(Qf)037
5.2.4 Vai troø cuûa chính phuû

NHTW can thieäp tröïc tieáp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái taùc
ñoäng leân tyû giaù
Chính saùch kinh teá vó moâ cuûa chính phuû taùc ñoäng laøm
thay ñoåi caùc bieán soá nhö laïm phaùt, laõi suaát vaø taêng
tröôûng thu nhaäp taùc ñoäng leân tyû giaù
Chính phuû ban haønh hoaëc huûy boû caùc raøo caûn thöông maïi
taùc ñoäng leân tyû giaù
Caùc loaïi thueá taùc ñoäng ñeán caùc doøng löu chuyeån haøng
hoùa vaø löu chuyeån voán taùc ñoäng leân tyû giaù

38
5.2.5 Kyø voïng cuûa giôùi ñaàu cô

Giôùi ñaàu cô taùc ñoäng maïnh leân cung caàu caùc ñoàng tieàn
vaø do ñoù taùc ñoäng leân tyû giaù
Giôùi ñaàu cô kyø voïng moät ñoàng tieàn taêng giaù mua vaøo
ñoàng tieàn ñoù vaø laøm cho noù leân giaù
Giôùi ñaàu cô kyø voïng moät ñoàng tieàn giaûm giaù baùn ra
ñoàng tieàn ñoù vaø laøm cho noù giaûm giaù
Hoaït ñoäng cuûa giôùi ñaàu cô vöøa coù theå laøm cho thò tröôøng
baát oån vöøa coù theå laøm cho thò tröôøng bình oån39
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản