Cung cầu tiền tệ

Chia sẻ: thanhthao100

Tham khảo tài liệu 'cung cầu tiền tệ', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cung cầu tiền tệ

CUNG - CAÀU TIEÀN TEÄ


PGS.TS Söû Ñình Thaønh


1
9/7/2009
NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU

Lyù thuyeát caàu tieàn teä

Caùc khoái tieàn trong löu thoâng

Caùc chuû theå cung tieàn
2
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ


Taïi sao caùc chuû theå caàn tieàn ?
Thaønh phaàn caàu tieàn teä goàm:
Caàu ñaàu tö (mua saém taøi saûn…)
Chính phuû
Doanh nghieäp
Caù nhaân vaø hoä gia ñình
Caàu tieâu duøng
Chính phuû
Doanh nghieäp
Caù nhaân vaø hoä gia ñình
3
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ


Nhaân toá aûnh höôûng caàu tieàn teä:
Thu nhaäp
Giaù caû vaø laïm phaùt
Laõi suaát
Cô caáu daân soá, Vaên hoùa
Haõy ñöa ra nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù söï taùc ñoäng
cuûa caùc nhaân toá treân ñeán caàu tieàn teä?4
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(K.Mark)

Quy luaät löu thoâng tieàn teä K.Marx:
Kc = G/V
Kc: Khoái löôïng tieàn caàn thieát trong löu thoâng
G: Toång giaù caû haøng hoùa
V: Toác ñoä voøng quay ñoàng tieàn
KT: Löôïng tieàn thöïc coù trong löu thoâng
KT > Kc: Thöøa tieàn
KT < Kc: Thieáu tieàn5
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Thuyeát soá löôïng tieàn tieàn teä Fisher 1887-1947)

M.V = P.Y
M: Khoái löôïng tieàn löu haønh
P: Giaù caû haøng hoùa
Y: Khoái löôïng haøng hoùa
Suy ra M.V = GDP
V: Toác ñoä voøng quay ñoàng tieàn (velocity of
money)
Phöông trình treân goïi laø phöông trình trao ñoåi
(Equation of exchange) nghóa laø soá löôïng tieàn teä
nhaân vôùi soá laàn maø löôïng tieàn chi tieâu trong moät
naêm baèng soá thu nhaäp danh nghóa (P.Y) 6
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Fisher 1887-1947)

PY laø thu nhaäp danh nghóa, ñöôïc quyeát ñònh bôûi M.
Nghóa laø giaù caû haøng hoùa bieán ñoäng tuøy thuoäc vaøo löôïng
cung tieàn M
Fisher cho raèng V trong ngaén laø coá ñònh.
Töø ñoù coù theå chuyeån ñoåi phöông trình trao ñoåi thaønh lyù
thuyeát soá löôïng tieàn teä. PY ñöôïc quyeát bôûi soá löôïng tieàn .
Ví duï: V = 5; PY laø 5 tyû ñoàng thì M = 1 tyû ñoàng
Lyù thuyeát soá löôïng tieàn teä cho raèng:
Neáu gaáp ñoâi M thì P cuõng gaáp ñoâi trong ngaén haïn vì V vaø
Y coá ñònh.
Nhöõng thay ñoåi möùc giaù keát quaû duy nhaát laø töø thay ñoåi
soá löôïng tieàn teä 7
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Fisher 1887-1947)
Coù theå vieát laïi phöông trình trao ñoåi : M = PY/V
Khi thò tröôøng tieàn teä caân baèng thì soá löôïng tieàn teä maø coâng
chuùng naém giöõ baèng vôùi soá löôïng caàu tieàn teä Md . Goïi k=
1/V, khi ñoù phöông trình treân ñöôïc vieát laïi:
Md = k x PY
Do k laø coá ñònh, caàu tieàn laø haøm soá cuûa thu nhaäp danh
nghóa PY. Laõi suaát khoâng coù aûnh höôûng ñeán caàu tieàn teä.
Theo Fisher, coâng chuùng naém giöõ tieàn laø ñeå giao dòch vaø
caàu tieàn teä phuï thuoäc vaøo:
Nhu caàu giao dòch PY.
Caùch thöùc ñieàu haønh cuûa caùc ñònh cheá taùc ñoäng đến
giao dòch, töø ñoù quyeát ñònh ñeán V vaø k.
8
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Cambridge –Marsall &Pigou)

Khaùc vôùi Fisher, Cambridge cho raèng coâng chuùng raát linh
hoaït trong vieäc naém giöõ tieàn vaø khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn
vaøo caùc ñònh cheá.
Coâng chuùng caàn tieàn ñeå trao ñoåi vaø caát tröõ giaù trò. Tieàn laø
moät taøi saûn vaø caàu tieàn teä phuï thuoäc vaøo:
Möùc ñoä giao dòch cuûa coâng chuùng
Möùc ñoä giaøu coù cuûa coâng chuùng .
k coù theå thay ñoåi trong ngaén haïn. Söï caát tröõ tieàn phuï thuoäc
vaøo lôïi töùc kyø voïng cuûa caùc taøi saûn coù chöùc naêng caát tröõ giaù
trò


9
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Keynes 1884 -1946)

Thuyeát öu thích thanh khoaûn cuûa Keynes
Söï öu thích tieàn maët xuaát phaùt töø:
Ñoäng cô giao dòch ( Transaction motive)
Tieàn laø phöông tieän trao ñoåi (tính loûng cao)
Ñoäng cô döï phoøng (Precautionary motive)
Tieàn laø phöông tieän ñaùp öùng caùc nhu caàu khoâng
mong ñôïi ( tính loûng cao)
Ñoäng cô ñaàu cô (Speculative motive)
Tieàn vaø traùi phieáu. Coâng chuùng choïn tieàn hay
traùi phieáu? 10
9/7/2009


Cầu tiền quan hệ nghịch với laõi suất
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Keynes 1884 -1946)
11
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Keynes 1884 -1946)
Keynes phaân bieät soá löôïng tieàn danh nghiaõ (nominal) vaø soá
löôïng tieàn thöïc (real).
Coâng chuùng muoán naém giöõ khoái löôïng tieàn thöïc. Ba ñoäng cô
giöõ tieàn coù quan heä ñeán Y vaø laõi suaát.
Caàu tieàn teä ñöôïc bieát ñeán nhö laø haøm soá “sôû thích tính loûng”.
Caàu tieàn thöïc (M/p) coù lieân quan ñeán Y vaø i:

= f (i, y )
Md
p
- +

12
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Keynes 1884 -1946)

Nghòch ñaûo coâng thöùc treân

=
P 1
f (i, y )
Md
Chia 2 veá cho Y ta coù

v = PY = f (Y, y)
i
M

Keynes cho raèng v bieán ñoåi. Khi i taêng thì f(i,Y) giaûm vì
theá => v gia taêng.13
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
(Keynes 1884 -1946)

r Cung tiền
Cầu tiền L (r)
M/P
M/P


14
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
Thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton_Friedman (1950s)

Nhu caàu tieàn maët laø haøm soá vôùi nhieàu bieán soá, trong ñoù coù thu
nhaäp, giaù caû, laõi suaát, cô caáu taøi saûn vaø söï öa thích caù nhaân

= f (Yp , rh − rm, re − rm,π e − rm )
Md
P
+ - - -
Trong ñoù:
d
caàu tieàn thöïc
M
P
Yp: cuûa caûi (taøi saûn)
rm: tieàn lôøi kyø voïng cuûa tieàn teä
rh: tieàn lôøi kyø voïng cuûa traùi phieáu
re tieàn lôøi kyø voïng cuûa coå phieáu
π e tyû leä laïm phaùt kyø voïng
15
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
Thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton_Friedman (1950s)

Söï khaùc nhau giöõa Keyness vaø Friedman
Friedman cho raèng:
Coù nhieàu taøi saûn coù theå thay theá tieàn, taùch traùi phieáu ra
khoûi coå phieáu. Chuùng coù möùc tieàn lôøi khaùc nhau
Tieàn vaø haøng hoùa coù theå thay theá nhau tuøy theo tyû suaát
tieàn lôøi cuûa chuùng.
Tieàn lôøi cuûa tieàn teä khoâng coá ñònh. Söï thay ñoåi tieàn lôøi
cuûa tieàn teä keùo theo söï thay ñoåi tieàn cuûa traùi phieáu vaø coå
phieáu.
Neáu nhö Keynes cho raèng laõi suaát aûnh höôûng quan troïng ñeán
caàu tieàn teä thì Friedman cho raèng caàu tieàn teä ít bò aûnh höôûng
bôûi laõi suaát vaø coù tính oån ñònh 16
9/7/2009
LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ
Milton_Friedman (1950s)

Töø ñoù haøm caàu tieàn teä cuûa Friedman coù theå vieát
thaønh:

= f (Yp )
Md
P


v= Y
f (Y p )

=> Khaùc vôùi keynes, Friedman cho raèng caàu tieàn teä
chuû yeáu phuï thuoäc vaøo thu nhaäp.


17
9/7/2009
CAÙC KHOÁI TIEÀN TRONG LÖU THOÂNG

Trong neàn kinh teá hieän ñaïi caàn phaân bieät 2 loaïi
tieàn:
Tieàn tính loûng cao (Tieàn phaùp ñònh vaø caùc loaïi
tieàn gôûi thanh toaùn)
Tieàn taøi saûn (Duøng trong ñaàu tö)
Khoái tieàn: Laø toång caùc phöông tieän chuyeån taûi
giaù trò coù ñöôïc treân moät thò tröôøng cuûa moät quoác
gia. Khoái tieàn ñöôïc chia thaønh: M1, M2, M3…


18
9/7/2009
CAÙC KHOÁI TIEÀN TRONG LÖU THOÂNG


Ño löôøng tieàn teä
M1: Khoái tieàn coù tính loûng cao
Tieàn phaùp ñònh.
Tieàn gôûi khoâng kyø haïn .
Seùc du lòch……
M2:
M1.
Caùc loaïi tieàn gôûi coù kyø haïn loaïi nhoû.
Tieàn gôûi tieát kieäm.
Caùc chöùng töø nôï ngaén haïn.
Tieàn gôûi thò tröôøng tieàn teä ngaén haïn…
19
9/7/2009
CAÙC KHOÁI TIEÀN TRONG LÖU THOÂNG


M3, goàm:
Khoái M2
Caùc loaïi tieàn gôûi coù kyø haïn loaïi lôùn.
Caùc chöùng töø nôï, tieàn gôûi thò tröôøng tieàn teä
daøi haïn…
Ngoaøi ra, pheùp ño cuoái cuøng veà toång löôïng tieàn maø
ôû Anh goïi laø khoái M4 coøn ôû Myõ vaø nhieàu nöôùc phaùt
trieån khaùc goïi laø khoái L bao goàm:
M3.
Caùc loaïi chöùng khoaùn. 20
9/7/2009
CAÙC KHOÁI TIEÀN TRONG LÖU THOÂNG
Khoái tieàn Tæ USD
M1: 1125,5
- Tieàn maët (1) 375,7
- Tieàn gôûi khoâng kyø haïn (2) 407,2
- Caùc loaïi tieàn gôûi khaùc ôû daïng coù theå phaùt haønh seùc (3) 333,7
- Seùc du lòch 8,9
M2: 3731,3
- M1 1125,5
- Hôïp ñoàng mua laïi qua ñeâm ñöôïc ngaân haøng thöông maïi phaùt haønh coäng vôùi tieàn
115,0
gôûi Eurodollar qua ñeâm
- Coå phaàn quyõ töông trôï thò tröôøng tieàn teä 487,9
- Tieàn gôûi tieát kieäm taïi taát caû nhöõng toå chöùc tín thaùc vaø nhöõng taøi khoaûn tieàn gôûi
1078,7
treân thò tröôøng tieàn teä (MMDAs) (4)
- Tieàn gôûi kyø haïn ngaén taïi taát caû nhöõng toå chöùc tín thaùc (5) 924,2
M3: 4690,1
- M2 3731,3
- Tieàn gôûi kyø haïn daøi taïi taát caû nhöõng toå chöùc tín thaùc (6) 433,5
- Hôïp ñoàng mua laïi coù kyø haïn vaø tieàn gôûi EURO Dollar coù kyø haïn. 279,9
- Coå phaàn quyõ töông trôï thò tröôøng tieàn teä 245,4
21
9/7/2009

(Nguoàn: “Money _ Banking and Financial Markets”_ L.Loyd, B.Thomas_McGraw Hill Companies, 1997, p.32)
CUNG TIEÀN TEÄ

Toång quan:
Cung tieàn teä lieân quan ñeán caùc khoái tieàn.
Cung tieàn teä coù aûnh höôûng ñeán laõi suaát, tyû giaù,
giaù caû haøng hoùa, tình hình taêng tröôûng kinh teá.
Coù theå khaùi quaùt quaù trình cung öùng tieàn theo
tieán trình:
Söï taïo laäp cô soá tieàn teä ( MB = R + C).
Söï môû roäng cuûa cô soá tieàn teä ( M = m x MB).
Cung tiền taùc ñoäng ñeán caàu tieàn teä vaø laøm
thay ñoåi laõi suaát vaø saûn löôïng. 22
9/7/2009
CUNG TIEÀN TEÄ

r Cung ' Cung
Cầu , L (r,Y)
M/P
M/P23
9/7/2009
CUNG TIEÀN TEÄ

r Cung


r2
r1
L (r,Y)'
L (r,Y)
M/P
M/P


9/7/2009
CUNG TIEÀN TEÄ


r Cung ' Cung


r2
r1

L (r,Y)
M/P
M´/P M/P25
9/7/2009
CUNG TIEÀN TEÄ
(Chuû theå cung tieàn)

Ngaân haøng Trung öông
Chức năng thieát laäp chính saùch tieàn teä ñeå kieåm
soaùt cung tieàn teä.
Caùc coâng cuï cuûa chính saùch tieàn teä :
Taùi chieát khaáu
Thò tröôøng môû
Mua baùn ngoaïi hoái vaø vaøng
Cung tieàn cho kho baïc nhaø nöôùc


26
9/7/2009
CUNG TIEÀN TEÄ
(Chuû theå cung tieàn)

Ngaân haøng thöông mai
Hoaït ñoäng NHTM: vay vaø cho vay, töø ñoù hình
thaønh cô cheá “taïo tieàn”.
M = m x MB
27
9/7/2009
CUNG TIEÀN TEÄ
(Chuû theå cung tieàn)
Cô cheá taïo tieàn cuûa ngaân haøng thöông mai
Teân ngaân Soá tieàn gôûi Soá tieàn döï Soá tieàn coù theå
haøng nhaän tröõ baét cho vay ra toái
ñöôïc buoäc ña

A 1.000 100 900
B 900 90 810
C 810 81 729
… … … …
Toång coäng 10.000 1.000 9.00028
9/7/2009
BAØI TAÄP

1. Haõy tính GDP danh nghóa neáu nhö v = 5 vaø cung tieàn
teä gia taêng töø 200 tyû USD ñeán 300 tyû USD.
Ñoái vôùi caùc loaïi taøi saûn döôùi ñaây, cho bieát loaïi naøo
2.
thuoäc M1, M2, M3…:
Tieàn
Quyõ hoã töông thò tröôøng tieàn teä
Eurodollars
Tieàn gôûi coù kyø haïn ngaén
Hôïp ñoàng mua baùn laïi coù meänh giaù lôùn
Tieàn gôûi coù theå phaùt haønh seùc

29
9/7/2009
BAØI TAÄP

3. Cung tieàn M taêng leân 10%/naêm vaø PY danh nghóa taêng
leân 20%/naêm. Döõ lieäu nhö sau:
2001 2002 2003
M 100 ? ?
PY 1000 ? ?
Haõy tính V moãi naêm.
4. Ñieàu gì xaûy ra ñoái vôùi GDP neáu nhö cung tieàn taêng
leân 20% nhöng V giaûm xuoáng 30%.
5. Taïi sao quan ñieåm cuûa Friedman veà caàu tieàn teä cho
raèng V coù theå tieân ñoaùn ñöôïc, trong khi ñoù quan
ñieåm cuûa Keyness cho raèng V khoâng tieân ñoaùn
ñöôïc. 30
9/7/2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản