Cuộc sống tươi đẹp

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
466
lượt xem
393
download

Cuộc sống tươi đẹp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc sống là điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh; hãy thể hiện chính mình mỗi ngày. Hãy nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi người, bất kể họ từ đâu đến và họ là ai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cuộc sống tươi đẹp

 1. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 Cu c s ng tươi đ p Cu c s ng tươi đ p Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 1
 2. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 M CL C CU C S NG LÀ M T ĐI U TUY T DI U ............................................... 3 HI N T I LÀ MÓN QUÀ C A CU C S NG ............................................. 4 S NG TR N V N T NG NGÀY ................................................................. 6 Đ NG S V P NGÃ...................................................................................... 7 HÃY GIÀNH M T CHÚT TH I GIAN M I NGÀY.................................... 8 VÌ TÔI TIN R NG........................................................................................... 9 H NH PHÚC C A TÔI ................................................................................ 12 HÃY V T B S NGHI HO C VÀ TIN TƯ NG M I NGƯ I ............. 13 7 ĐÔ LA ......................................................................................................... 15 KHI NGƯ I NƯƠNG T A BÊN NGƯ I................................................... 16 NGƯ I B N BÌNH THƯ NG VÀ NGƯ I B N TH C S .................... 18 VI T CHO M ............................................................................................... 19 H C THA TH ............................................................................................. 20 TĂNG GIÁ TR B N THÂN ........................................................................ 22 S NG VÀ CH T ........................................................................................... 24 THÀNH CÔNG VÀ TH T B I.................................................................... 26 B N CH T C A THÀNH CÔNG ............................................................... 27 N CƯ I VÀ NƯ C M T .......................................................................... 31 TÀI LI U THAM KH O .............................................................................. 38 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 2
 3. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 CU C S NG LÀ M T ĐI U TUY T DI U Cu c s ng là đi u kỳ di u, đ ng đ nó trôi qua vô ích. Hãy m r ng trái tim, m r ng tâm h n b n v i nh ng ngư i xung quanh; hãy th hi n chính mình m i ngày. Hãy nhìn th y v đ p c a m i ngư i, b t k h t đâu đ n và h là ai. M i cu c hành trình đ u có m t chút khó khăn và b n th t s c n có m t ngư i b n c nh bên. Hãy bi t s chia món quà c a th i gian và tài năng c a mình, hãy l ng nghe trái tim b n. Hãy làm nh ng vi c mà b n h ng mong ư c nhưng đ ng quá t n th i gian cho s b t đ u. Hãy t ng hoa cho ngư i mà b n quan tâm. Hãy s ng nhân t và khoan dung. Cũng đ ng quên r ng cu c s ng này không bao gi công b ng c . Và hãy luôn can đ m đ s n lòng vư t qua nh ng khó khăn trong cu c s ng. N u b n bi t ng d ng nh ng đi u đó vào cu c s ng, dù cho b n có đi đ n nơi đâu, b n cũng có th tìm th y ánh m t tr i r c r và c nh ng cơn mưa mát d u. Nhưng b n s không bao gi c m th y cô đơn. =====o ★ o===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 3
 4. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 HI N T I LÀ MÓN QUÀ C A CU C S NG Hãy tư ng tư ng có m t ngân hàng ghi vào tài kho n c a b n 86. 400 đô la m i sáng... Tuy nhiên, ph n sai ng ch c a ngày này không đư c chuy n sang ngày khác. M i đêm ngân hàng s xóa h t ph n b n chưa dùng h t trong ngày. B n s làm gì... Dĩ nhiên là t n d ng t ng đ ng, đúng không... M i ngư i trong chúng ta đ u có m t ngân hàng như th , đó chính là Th i Gian. M i sáng nó ghi vào tài kho n c a b n 86. 400 giây. Khi đêm v , nó xóa h t ph n th i gian b n chưa k p đ u tư vào vi c có ích. Ngân hàng này không chuy n b t c kho n sai ng ch nào còn l i trong này và cũng không cho b n chi tr i. M i ngày b n nh n đư c m t tài kho n m i. C đêm v ph n dư l i trong ngày s b xóa. N u b n không t n d ng đư c kho n g i đó, ngư i thi t thòi chính là b n. Không th quay l i quá kh , cũng không th cư ng l i “ngày mai”. B n ph i s ng trong hi n t i ch b ng kho n đã đư c g i c a chính ngày hôm nay. Vì v y, hãy đ u tư th i gian c a t ng ngày m t cách khôn ngoan đ làm l i nhi u nh t cho s c kh e, h nh phúc, và s thành đ t c a chính b n thân b n. Đ ng h v n đ u đ u gõ nh p, b n hãy t n d ng ngày hôm nay. Đ hi u đư c giá tr c a m t năm, hãy h i m t h c sinh v a thi r t. Đ hi u đư c giá tr c a m t tháng, hãy h i m t bà m sinh non. Đ hi u đư c giá tr c a m t tu n, hãy h i t ng biên t p c a m t t tu n báo. Đ hi u đư c giá tr c a m t gi , hãy h i ngư i yêu nhau đang mong ch Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 4
 5. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 đư c g p m t nhau. Đ hi u đư c giá tr c a m t phút, hãy h i ngư i v a tr tàu. Đ hi u đư c giá tr c a m t giây, hãy h i m t ngư i v a thoát hi m trong gang t c. Đ hi u giá tr c a m t nghìn giây, hãy h i ch nhân c a m t chi c huy chương Th V n H i. Hãy bi t trân tr ng m i phút giây b n đang có trong tay! Và c n ph i trân tr ng nó hơn n a khi b n s chia th i gian v i m t ai đó đ c bi t, đ c bi t đ n m c b n ph i dành th i gian c a mình cho ngư i y. Hãy nh r ng th i gian thì không ch đ i ai c . B n bè th c s là tài s n h t s c quý báu c a b n. H đem l i n cư i cho b n, đ ng viên b n vươn đ n thành công. H l ng nghe l i b n nói, cho b n m t l i khen t ng, và nh t là h mu n th l tâm tình v i b n. Hãy th hi n cho h th y b n quan tâm t i h đ n như ng nào. Hãy g i thông đi p này đ n b n mình. N u b n cũng nh n đư c m t thông đi p như th t ngư i khác thì b n bi t r ng mình đã có m t vòng tròn tình b n. Ngày hôm qua là quá kh Ngày mai là m t đi u bí n Còn hôm nay là m t món quà Chính vì v y mà ngư i ta v n g i Hi n t i là món quà c a cu c s ng! =====o ★ o===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 5
 6. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 S NG TR N V N T NG NGÀY Trong m t bu i di n thuy t vào đ u năm h c, Brian Dison – t ng giám đ c c a t p đoàn Coca Cola – đã nói chuy n v i sinh viên v m i tương quan gi a ngh nghi p v i nh ng trách nhi m khác c a con ngư i. "B n hãy tư ng tư ng cu c đ i như m t trò chơi tung h ng. Trong tay b n có 5 qu bóng mang tên là: công vi c, gia đình, s c kh e, b n bè và tinh th n. B n đang tung chúng lên không trung. B n s hi u ngay r ng công vi c là m t qu bóng cao su. Vì khi b n làm rơi nó xu ng đ t, nó s n y lên l i. Nhưng b n qu bóng còn l i: gia đình, s c kho , b n bè và tinh th n đ u là nh ng qu bóng b ng th y tinh. N u b n l tay đánh rơi m t qu , nó s b tr y sư t, b n t, b hư h ng ho c th m chí b v nát mà không th s a ch a đư c. Chúng không bao gi tr l i như cũ. B n ph i hi u đi u đó và c g ng ph n đ u gi cho đư c s quân bình trong cu c s ng c a b n. B n làm th nào đây? B n đ ng h th p giá tr c a mình b ng cách so sánh mình v i nh ng ngư i khác. Đó là gì m i ngư i chúng ta là nh ng con ngư i hoàn toàn khác nhau, chúng ta là nh ng cá nhân đ c bi t. B n ch đ t m c tiêu c a b n vào nh ng gì mà ngư i khác cho là quan tr ng. Ch có b n m i bi t rõ đi u gì là t t nh t cho chính mình. B n ch nên th ơ v i nh ng gì g n gũi v i trái tim c a b n. B n hãy n m ch c l y như th chúng là nh ng ph n quan tr ng trong cu c s ng c a b n. B i vì n u không có chúng, cu c s ng c a b n s m t đi ý nghĩa. B n ch đ cu c s ng trôi qua k tay vì b n c đ m mình trong quá kh ho c o tư ng v tương lai. Ch b ng cách s ng cu c đ i mình trong t ng kho nh kh c c a nó, b n s s ng tr n v n t ng ngày c a đ i mình. B n ch b cu c khi b n v n còn đi u gì đó đ cho đi. Không có gì là b t c khi b n thôi không c g ng n a. B n ch ng i nh n r ng mình v n chưa hoàn thi n. Đó chính là s i ch m ng manh ràng bu c m i ngư i chúng ta l i v i nhau. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 6
 7. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 B n ch ng i m o hi m. Nh m o hi m v i đ i mình mà b n h c bi t cách s ng dũng c m. B n ch khóa kín lòng mình v i tình yêu b ng cách nói b n không có th i gian yêu ai. Cách nhanh nh t đ nh n bi t tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nh t đ đánh m t tình yêu là n u gi th t ch t. Còn phương th t t nh t đ gi đư c tình yêu là b n hãy ch p cho nó đôi cánh. B n ch băng qua cu c đ i nhanh cho đ n n i không nh ng b n quên m t nơi mình s ng mà còn có khi quên c b n đ nh đi v đâu. B n ch quên nhu c u tình c m l n nh t c a con ngư i là c m th y mình đư c đánh giá đúng. B n ch ng i h c. Ki n th c không có tr ng lư ng. Nó là kho báu mà b n có th mang theo bên mình m t cách d dàng. B n ch phí ph m th i gi ho c l i nói m t cách vô trách nhi m. C hai đi u đó m t khi m t đi thì s không khi nào b t l i đư c. Cu c đ i không ph i là m t đư ng ch y mà nó là m t l trình mà b n hãy thư ng th c t ng ch ng đư ng mà mình đi qua. Quá kh đã là l ch s . Tuơng lai là m t m u nhi m. Còn hi n t i là m t món quà c a cu c s ng. Chính vì th mà chúng ta g i đó là t ng ph m. =====o ★ o===== Đ NG S V P NGÃ - Đã bao l n b n v p ngã mà không h nh ? - L n đ u tiên ch p ch ng bư c đi, b n đã b ngã ? - L n đ u tiên t p bơi, b n u ng nư c và suýt ch t đu i ph i không? Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 7
 8. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 - L n đ u tiên chơi bóng bàn, b n có đánh trúng banh không? - Không sao đâu, vì… - Walt Disney t ng b t báo sa th i vì thi u ý tư ng. Ông cũng n m mùi phá s n nhi u l n trư c khi sáng t o nên Disneyland. - Lúc còn h c ph thông, Louis Paster ch là m t h c sinh trung bình.V môn hoá, ông đ ng h ng 15 trong s 22 h c sinh c a l p. - Lev Tolstoy, tác gi c a b ti u thuy t n i ti ng “Chi n tranh và hoà bình” b đình ch h c đ i h c vì “v a không có kh năng, v a thi u ý chí h c t p”. - Henry Ford th t b i và cháy túi t i năm l n trư c khi thành công. - Ca sĩ opera n i ti ng Enrico Caruso b th y giáo cho là thi u ch t gi ng và không th nào hát đư c. V y, xin b n ch lo s th t b i. Đi u đáng s hơn là b n đã b qua nhi u cơ h i ch vì không c g ng h t mình. =====o ★ o===== HÃY GIÀNH M T CHÚT TH I GIAN M I NGÀY... B n hãy giành m t chút th i gian đ đ ng trư c gương và m m cư i nh ng khi bu n. M i chuy n r i s qua n u b n bi t cánh đón nh n và vư t lên nh ng đi u không mong đ i c a cu c s ng. Hãy giành m t chút th i gian đ suy nghĩ và chiêm nghi m nh ng gì mình đã làm, vì nó là c i ngu n c a s c m nh. Hãy giành m i chút th i gian đ t n hư ng cu c s ng này, vì n u b n không c m nh n đ y đ đư c ý nghĩa s hi n di n c a b n trên cõi đ i này, b n s đ nh ng cơ h i đ n v i mình trôi qua m t cách vô ích. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 8
 9. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 Hãy giành m t chút th i gian đ đ c sách vì đó chính là con đư ng ng n nh t đưa b n đ n s thông thái và trí t ê. Hãy giành m t chút th i gian đ yêu thương m i ngư i và đón nh n tình yêu m i ngư i giành cho b n, vì đó là đi u vô giá mà ch con ngư i chúng ta m i c m nh n đư c. Hãy giành m t chút th i gian đ cùng chia s nh ng khó khăn v i m i ngư i. M t ngày trôi qua th t ng n ng i và vô v khi ta ch nghĩ cho b n thân mình mà không quan tam đ n nh ng ngư i xung quanh. Hãy giành m t chút th i gian đ làm vi c. Không ph i công vi c nào cũng đem đ n s thăng ti n và thành đ t cho b n, nhưng n u không làm gì c , b n s không bao gi có cơ h i bi t đ n thành công. =====o ★ o===== VÌ TÔI TIN R NG..... Tôi tin r ng Tình b n th t s s ti p t c phát tri n dù kho ng cách không gian có bao xa. Tình yêu cũng v y Tôi tin r ng Tôi có th làm vi c gì đó trong tích t c nhưng khi n tôi đau lòng c đ i Tôi tin r ng Tôi m t m t th i gian dài đ tr thành hình m u tôi mong ư c Tôi tin r ng Tôi luôn c n nói nh ng l i yêu thương v i nh ng ngư i thân yêu, vì khi đó Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 9
 10. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 có th là l n cu i tôi nhìn th y h Tôi tin r ng B n có th đi thêm đư c r t xa sau khi b n nghĩ r ng không th Tôi tin r ng Chúng ta ph i ch u trách nhi m v nh ng gì chúng ta làm, cho dù chúng ta c m giác ra sao đi n a Tôi tin r ng Ho c là b n ki m soát hành vi c a mình, ho c b n đ mình b hành vi ki m soát Tôi tin r ng Nh ng anh hùng là ngư i ph i làm nh ng vi c c n làm, b t k h u qu Tôi tin r ng Tôi và anh b n thân có th làm gì đó ho c ch ng làm gì h t mà cũng th y vui Tôi tin r ng Có nhi u khi nh ng ngư i mà b n nghĩ r ng s đá b n l n nhào l i là nh ng ngư i giúp b n đ ng lên Tôi tin r ng Có lúc khi n i gi n tôi có quy n t c gi n nhưng đi u đó không cho phép tôi thô l Tôi tin r ng Ch vì ai đó không yêu thương tôi theo cách tôi mong ch không có nghĩa là h không yêu tôi b ng c t m lòng Tôi tin r ng S trư ng thành liên quan đ n nh ng kinh nghi m mà b n có và b n đã h c đư c gì t đó hơn là s l n b n k ni m sinh nh t Tôi tin r ng Ngư i khác tha th b n thôi cũng có khi chưa đ . Có khi b n ph i h c cách Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 10
 11. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 tha th b n thân mình n a Tôi tin r ng B n đau lòng th nào đi n a thì th gi i v n ti p di n Tôi tin r ng Hoàn c nh và cu c s ng có th đ nh hình b n là ai, nhưng chúng ta ph i ch u trách nhi m v vi c chúng ta tr thành ngư i như th nào Tôi tin r ng Hai ngư i cãi c nhau cũng không có nghĩa là h không yêu thương nhau, và n u h không cãi nhau thì cũng không có nghĩa là h yêu nhau Tôi tin r ng Có khi không nên quá ph n khích tìm ki m m t bí m t, nó có th thay đ i cu c s ng c a b n mãi mãi Tôi tin r ng Hai ngư i có th nhìn cùng m t v n đ và th y s vi c hoàn toàn khác nhau Tôi tin r ng Cu c s ng c a b n có th thay đ i b i nh ng ngư i th m chí không bi t b n là ai Tôi tin r ng Ngay c khi b n tin r ng không còn gì đ cho đi, khi m t ngư i b n c u kh n, b n s tìm đư c s c m nh đ giúp h . =====o ★ o===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 11
 12. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 H NH PHÚC C A TÔI H NH PHÚC là khi b n d y s m và ngáp dài m t cái. m t ngày m i b t đ u, có ti ng nh c vui bên nhà hàng xóm và nh ng hình nh kh ng khi p v chi n tranh mà b n th y đêm qua ch là trên ti vi. H NH PHÚC là khi b n soi gương và th y trên m t mình có cây đèn pin và b n h nh phúc vì bi t r ng mình đang l n và trư ng thành. H NH PHÚC là khi c nhà ăn sáng, đ a em gái th đư c ba m chi u chu ng dành ăn h t món ngon, món t c a b n. Khi đó b n bi t r ng mình có m t gia đình th t vui v h nh phúc. H NH PHÚC là khi b n đi chi c xe cà nhàng đ n trư ng t lúc t m sáng cùng v i trên chi n h u và than th r ng b n r t ghét đi h c bu i sáng. Ít ra thì b n cũng có m t tên b n thân đ trút b u tâm s , đúng không? H NH PHÚC là khi b n nhăn m t lau cái b ng đ y b i b m c a l p vì b n bi t r ng mình v n đư c đi h c. H NH PHÚC là khi b n hát vang lên ca khúc "ru t" dù con bé bên c nh khen r ng sao b n gi ng chaien th ! H NH PHÚC là khi b n h i h p nh n bài ki m tra t b môn "t th n" b n th phào r i cư i hehe sung sư ng khi nhìn th y con s 6, 7 ô đi m cùng v i l i phê là "có c g ng" ? H NH PHÚC là khi b n mua m t bó rau mu ng c a m t bà lão cu i ch m c dù b n ghét ăn rau mu ng nh t trên đ i. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 12
 13. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 B N S KHÔNG TH Y H NH PHÚC n u c mãi mê đi tìm nó hay than th r ng h nh phúc l i không đ n v i mình. H NH PHÚC là nh ng đi u gi n d và h t s c bình thư ng, ch c n b n bi t tôn tr ng nó!!!!!!!! Cu i cùng: H NH PHÚC là b n đư c cùng ngư i y cùng ng m sao và nói r ng mãi mãi h nh phúc bên nhau nhé em! =====o ★ o===== HÃY V T B S NGHI HO C VÀ TIN TƯ NG M I NGƯ I Có m t ph m nhân trong th i gian c i t o khi đang tu s a l i đư ng đi, anh ta nh t đư c 2 tri u đ ng, anh ta không m y may suy nghĩ li n mang s ti n này đ n ch c nh sát. Nhưng viên c nh sát l i nói v i anh b ng m t gi ng m a mai: "Anh đ ng có t i đây đ lôi kéo chúng tôi, anh tư ng r ng có th dùng ti n đ l a b p, h i l chúng tôi đư c sao, anh tư ng r ng có th dùng ti n đ mua đư c s ân xá sao, các anh cũng thu c lo i ngư i không chân th c r i". Ngư i ph m nhân này nghe xong c m th y vô cùng th t v ng và nghĩ r ng trên th gian này không còn ai tin tư ng anh ta n a. Bu i t i, anh ta quy t đ nh vư t ng c. Anh ta đã l y tr m ti n c a m i ngư i đ chu n b cho cu c tr n ch y. Khi anh ta l y đ s ti n r i, li n l m lét lên tàu ho , trên tàu khách r t đông, đã ch t c ng không còn ch ng i, anh ta ph i đ ng ngay bên c nh chi c toilet trên tàu. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 13
 14. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 Lúc đó b ng nhiên xu t hi n m t c gái xinh đ p đi vào toilet, nhưng cô ch t phát hi n ra cái khuy c a đã b h ng, cô gái li n nh nhàng bư c ra nói v i anh ta: "Thưa anh, anh có th gi c a giúp tôi đư c không?" Anh ta s ng ngư i m t lúc, nhìn cô gái v i ánh m t d u dàng và thu n khi t, anh ta kh g t đ u. Cô gái đ m t bư c vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông gi ng như m t ngư i v sĩ trung thành, nghiêm ngh gi cái cánh c a phòng toilet. Và trong cái th i kh c ng n ng i y, anh ta đ t nhiên thay đ i ý đ nh, khi tàu d ng l i anh ta r i kh i đó và đ n đ n c nh sát t thú... Lòng tin cũng chính là bàn đ p th c t , có ngư i nói r ng: "Tin tư ng ngư i khác th t là nguy hi m, b n có th ph i ch u s l a g t c a h " chúng ta gi s là thiên h luôn luôn t n t i s l a d i, như v y thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xu t phát t trong o giác. B n bi t rõ v i ngư i thích nói nhi u thì không nên đem bí m t c a mình mà k cho h nghe. Th gi i không h n là m t chi c sân v n đ ng an toàn mà ngư i trên đó không ph i ai ai cũng có thi n ý, chúng ta bu c ph i đ i m t v i s th t này. Lòng tin chân chính, không ph i là s c tin. Không tin tư ng ngư i khác, thì không th thành nghi p l n, cũng không th tr thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nh câu nói này: "B n tin tư ng ngư i khác, thì h m i tin tư ng b n, trung th c v i b n. Hãy l y phong đ c a m t vĩ nhân đ i v i ngư i khác, h m i có th bi u hi n ra cái phong đ vĩ nhân mà h có v i b n". Chúc các b n luôn đư c s ng trong ni m tin! =====o ★ o===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 14
 15. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 7 ĐÔ LA Vào năm 1954, tôi m i lên 12 tu i. Lúc đó, tôi thư ng d y s m đi b báo xong r i v h c. Trong s khách hàng c a tôi có m t bà lão tóc b c phơ s ng m t mình trong ngôi nhà nh trên ph Chu ng Chim. Ít khi tôi nhìn th y bà lão. Thư ng thì tôi b báo vào thùng thư, nh n chuông báo hi u r i v i đi ngay cho k p b i tuy n đư ng đưa báo c a tôi còn dài. Chuy n x y ra vào m t ngày đông. Chi u hôm đó, trên đư ng t trư ng v nhà, tôi và lũ b n ch t chú ý t i b c tư ng con gà tr ng c m trên nóc nhà bà lão. Gió đ i chi u thì con gà tr ng quay theo hư ng gió. M i l n như v y, c con gà tr ng g t gù trông ng ng . Lũ chúng tôi t p xe đ p vào l đư ng, túa ra ki m s i. vùng tôi s ng, s i không thi u nhưng vì đang mùa đông nên chúng tôi ph i bươi l p tuy t m i ki m đư c chúng. Có s i, chúng tôi thách nhau ch i trúng con gà. Cu c chơi th t náo nhi t nhưng vì g p khúc ph v ng nên ch ng ai la chúng tôi. Ð n lư t mình, tôi ném trư t hòn s i th nh t. Hòn th hai, th ba cũng v y. Ð n hòn th tư, tôi vung tay và ch k p nghe cho ng m t cái. Tr i ơi, hòn s i không bay lên nóc nhà mà trư t qua các k ngón tay tôi lao th ng vào c a s nhà bà lão. Có l vì tr i l nh các ngón tay tôi tê c ng mà hòn s i l i quá trơn. B m c cánh c a kình v toang, chúng tôi ho ng h t nh y phóc lên xe đ p h c t c ch y tr n. Sáng hôm sau, tôi đi giao báo mà như đi ăn tr m. Rón rén th t báo vào khe thùng thư, tôi không dám b m chuông, c th l ng l đ p xe đi ti p b l i sau lưng khung c a kính v toang hoác như đang nhìn xoáy vào gáy tôi. Ði h c, tôi ph i đi đư ng vòng qua m y ph khác đ tránh nhà bà lão. Ðư c m y ngày như v y, tôi ch t th c m c: Tr i l nh như c t da c t th t, t i sao bà lão không kêu làm l i ki ng? tu i bà y, ph i c m l nh thì nguy ! Hay bà y không có ti n? Nh ng câu h i đó giày vò tôi su t m t đêm và tôi quy t chu c l i l i l m. Su t 3 tu n sau đó, tôi không dám chi tiêu dù ch m t xu t kho ng ti n công b báo và c t l i đư c 7 đôla, mà tôi nghĩ là đ đ bà lão l p m t t m ki ng m i. Tôi b s ti n vào phong bì kèm m t m u gi y nh gi i thích ng n ngành và nhét nó vào thùng thư v i m y t báo. Ð ng th i tôi cũng phát hi n ra thùng thư còn khá nhi u báo. Qua ngày hôm sau, v n chưa có ai l y báo. Tôi lo l ng. Do d m t h i, tôi li u nh n chuông. Ch mãi không th y ngư i m c a, tôi đánh b o gõ c a m t nhà hàng xóm: “Bà Elizabeth h ? Ði r i, đi g n tháng nay. Có xe ch đi. Tôi không rõ, ch c b nh n ng”. Tôi rùng mình. Rõ ràng, bà lão b c m l nh t Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 15
 16. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 hôm tôi làm b ki ng. R i l i hai tu n n a qua đi. Ngày nào tôi cũng ghé qua nhà bà lão ngóng xem trong đó đã có ngư i hay chưa. Cho t i m t ngày kia, khung c a kính v đã đư c thay, trên b u c a s xu t hi n m t ch u hoa nh , thùng thư tr ng hoác. Vui m ng khôn xi t, tôi b m chuông c a nhà bà lão. Tôi s ng s : ngư i m c a cho tôi là m t ph n tr . “Bà Elizabeth ? Bà y bán căn nhà này cho tôi r i. Ði đâu à? tôi không bi t. C u là c u bé đưa báo à? C u đ t chút. Bà lão có thư cho c u”. Tôi đ ng trên hè ph m thư: “Chào c u bé. Vì s c kh e ta ph i xu ng mi n Nam v i các con. L i không ph i do c u. Ta đã r i nhà trư c khi c a kính v . Tuy nhiên, ta r t thích cách x s c a c u. Ráng gi như v y trong đ i. Ta có món quà nh t ng c u. Hy v ng chúng ta có d p g p l i”. Tôi m gói gi y nh và nh n ra 7 đôla mà tôi đã g i cho bà lão. =====o ★ o===== KHI NGƯ I NƯƠNG T A BÊN NGƯ I Nhi u ngư i ng c nhiên khi th y con l n nhanh, trong chi u cao và cân n ng. Nhưng cha l i có cùng n i ng c nhiên đó m i khi nhìn vào đôi bàn chân con. Đôi bàn chân ngon như bìa đ u. Chúng thay đ i t ng ngày. , s thay đ i đáng kinh ng c, s l n lên trư c c a đôi bàn chân cũng là đúng thôi. N u con đang l n mà đôi bàn chân l n không k p, thì tr ng tâm s l ch ra kh i m t chân đ , và lúc đó con s ngã ư? Có lúc, vì m t l gì đó mà con ngư i không đ ng v ng trên đôi bàn chân c a mình đ ơc. Thì lúc y, th t bu n. Là xác ngư i n m trên đ i quê hương, là tai n n giao thông trên đư ng đi t i, là già y u và đôi khi là m t n i đau kh nào đó làm cho ta l n lên không n i. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 16
 17. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 Như chi u nay v quê nhà, th y m ta đang ch ng g y l n ra ngõ. B nh t t, tu i tác, và n i cô đơn làm l ch lưng ngư i. quê tôi ngư i ta g i cây g y là cây c y. Tôi nghĩ r ng, đây là d u tích ng âm còn sót l i. Kh i đ u nó là cây c y, trong nh c y. Ngư i ta ph i nh c y m t v t hình cây nên g i là cây c y. V sau bi n đ i thành g y, cũng gi ng như s bi n đ i ng âm l ch s t /k/ sang /g/ c a m t s t ng khác n a, như : các-gác (Khuê Văn Các - Gác Khuê Văn ) , ki m - gươm , tr c cúi- đ u g i,... Gía mà ta luôn đu c bên c nh m . M v n vai ta đ đ ng lên, đ đi l i. Lúc đó, ta chính là cây c y c a m . Nhưng, có m t đi u ta tư ng như ngh ch lý: M , cũng chính là cây c y c a ta. Ví như khi ta b ai đó làm đau ch y v khóc v i m , v i bà. Âý là khi, bà và m chính là chi c g y c a ta. L n r i, mà khi bu n kh , ta v n ch y v nương t a ngư i. M i ngư i là chi c g y c a nhau mà. Ngư i già nương t a ngư i tr tài chính s c l c. Ngư i tr nương t a ngư i già tình c m, tinh th n, huy t th ng, t trư ng tâm linh. Vì sao trong đám tang cha m , ta ph i ch ng g y? Th t d hi u, vì ta v a m t đi đi m t a là chi c g y m cha. Ta làm sao đ ng v ng n i n u như ta không t a vào chi c g y khác. Là chi c g y trúc n u m t cha, là chi c g y vông n u m t m . Chi c g y đó ph i cao t i tim ta. Nó đang thay m cha ch ng đ cho trái tim đau kh c a ta đó. Cánh chim cũng ph i có đôi. Ngay c tình yêu gái trai cũng là s gi đ đưa ngư i đ n nương t a bên ngư i, b i m i s nương t a đã có, dư ng như là không đ . Hãy là chi c g y c a nhau, trong nh ng phút giây bình thư ng nh t. Trong l p h c, trong gia đình, ngoài xã h i. N u b n nghĩ tôi nói nh ng đi u này là cũ kĩ, thì này b n, hãy th hát l i ca c a nhóm "Cu c s ng phương tây"(Westlife) b n nhé : When I am down and oh my soul, so weary, When truobles come and my heart burden be, Then I am still and wait here in the silence, UNTIL you some and sit a while with me. You raise me up, so I can stand on mountains, You raise me up, to walk on stormy seas, I am strong, when I am on your shoulders, Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 17
 18. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 You raise me up To more than I can be. =====o ★ o===== NGƯ I B N BÌNH THƯ NG VÀ NGƯ I B N TH C S Ngư i b n bình thư ng không bi t tên b m b n. Ngư i b n th c s có lưu s c a b m b n trong s đi n tho i. Ngư i b n bình thư ng mang quà đ n b a ti c sinh nh t c a b n. Ngư i b n th c s đ n s m đ cùng b n chu n b và thu vén. Ngư i b n bình thư ng không thích b n g i đi n khi c u y đã đi ng . Ngư i b n th c s lo l ng h i t i sao lâu r i b n không g i đi n. Ngư i b n bình thư ng tìm cách k v i b n v nh ng khó khăn c a h . Ngư i b n th c s tìm cách giúp b n tháo g khó khăn. Ngư i b n bình thư ng phân vân v quá kh c a b n. Ngư i b n th c s có th “t ng ti n” b n v chuy n đó y ch . Ngư i b n bình thư ng khi đ n thăm b n t ra khách sáo. Ngư i b n th c s m t l nh và t nhiên như nhà. Ngư i b n bình thư ng nghĩ r ng tình b n s k t thúc khi x y ra “chi n tranh”. Ngư i b n th c s bi t r ng ch sau khi tr i qua “chi n tranh” m i ch ng minh đư c tình b n. Ngư i b n bình thư ng mu n b n bên h mãi mãi. Ngư i b n th c s mu n mãi mãi đư c bên b n! Ngư i b n bình thư ng s đ c thông đi p này r i ném vào s t rác. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 18
 19. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 Ngư i b n th c s s g i thông đi p này đ n khi có ai kia nh n đư c thì thôi. Hãy g i bài này cho b t c ai b n quan tâm… N u b n nh n đư c h i âm t c là b n đã tìm ra nh ng ngư i b n th c s ! =====o ★ o===== VI T CHO M 2 ngày nay m b nh. M n m đó. Nhưng n m m t chút l i b t d y. M s n m r i s ng quên không có ai làm vi c. M s m t khách không ki m đ ti n đ đóng ti n nhà tháng này.... M s m ng quên con s làm m i vi c mà không h c hành đư c. M s con bu n, m gi u nh ng cơn đau qua khung c a s . M s con s b n r n vào nh ng ngày m nh p viên nên m quy t không đi b nh vi n dù con có năn n trào c nư c m t. B u tr i chuy n mưa. M c g ng di chuy n trong cơn đau qu n qu i đ l y đ c a khách vào. Con trào nư c m t nhưng c nén th t ch t đ m không nhìn th y. Con bi t r ng khi con khóc, m cũng s khóc theo.Con mu n ch y l i ôm m th t ch t vào lòng nhưng con không đ can đ m đ th hi n đi u Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 19
 20. Cu c s ng tươi đ p Ph n 1 đó.Con không hi u t i sao m ! Dù nhà mình th t nghèo nhưng su t 21 năm qua, con gái c a m chưa h thi u th n b t c đi u gì. B ng t t c , m cho con t t c . Con tràn ng p trong tình yêu thương c a m . M i kho nh kh c con l n lên thêm là m i kho nh kh c m thêm hao g y. M thương và chi u chu ng con nhưng cách yêu và chi u chu ng c a m không bao gi làm con gái c a m hư. B i vì sao m bi t không, b i m là th n tư ng c a con, là ngư i con yêu thương nh t trên th gian này. Con không đ m đang và ch u thương, ch u khó như m nhưng có m t đi u mà m đã truy n đư c cho con b ng m t s c m nh vô hình nào đó: con bi t nâng niu và nuôi dư ng h nh phúc như m đang nâng niu và nuôi dư ng h nh phúc c a gia đình mình. Dù h nh phúc này th t mong manh và đã bao l n b đ v ... Con gái m đã b t đ u yêu... Và con không bi t mình có th có m t tình yêu th t ng t ngào hay không? ... Nhưng con bi t r ng : có tình yêu c a m , con luôn đ s c m nh đ bư c đi trên m i n o đư ng! =====o ★ o===== H C THA TH "B n không ph i là ngư i hoàn h o, nên b n cũng có nh ng sai l m. N u b n tha th nh ng sai l m c a ngư i khác đ i v i b n, b n cũng s đư c nh ng ngư i khác tha th nh ng sai l m c a b n". M t ngư i c luôn luôn b t nh d y vào bu i đêm, vì m t gi c mơ c l p đi l p l i. Anh ta th y mình bơi trong m t cái h , bơi gi i như m t v n đ ng viên. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 20
Đồng bộ tài khoản