Cuộc thi hóa ứng dụng với cuộc sống

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

1
2.769
lượt xem
342
download

Cuộc thi hóa ứng dụng với cuộc sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Trong không khí, chất khí nào chiếm nhiều nhất? A. khí oxi B. khí hydro C. Khí nito D. Khí cacbonic. Câu 2:.... là kim loại tác dụng được với nước? A. Mg B. Zn. C. Bb D. Ba. Câu 3: Để có nước vôi, người ta hòa tan vôi sống vào nước. Vôi sống là hợp chất nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cuộc thi hóa ứng dụng với cuộc sống

 1. CUOÄC THI HOÙA HOÏC CUO ÖÙNG DUÏNG VÔÙI NG NG CUOÄC SOÁNG CUO NG
 2. PHAÀN KHÔÛI ÑOÄNG CUÛA NHOÙM PHA NG 1
 3. Caâu 1: Trong khoâng khí, chaát khí Caâ 1: Trong cha naøo chieám nhieàu nhaát? a. Khí oxi. b. Khí hidro. c. Khí nitô. d. Khí cacbonic.
 4. Caâu 2: …… laø kim loaïi taùc duïng ñöôïc Caâ 2: …… ng vôùi nöôùc. a. Mg. b. Zn. c. Pb. d. Ba.
 5. Caâu 3: Ñeå coù nöôùc voâi, ngöôøi ta hoøa tan Caâ 3: ng tan voâi soáng vaøo nöôùc. Voâi soáng laø hôïp chaát voâ ng Voâ ng naøo? a. Oxit. b. Axit. c. Bazô. d. Muoái.
 6. Caâu 4: Phaán coù coâng thöùc hoùa hoïc Caâ 4: Pha laø gì? a. CaCO3. b. CaSO4. c. CaCl2. d. Ca(OH)2
 7. Caâu 5: Caøng leân cao, löôïng khí oxi Caâ 5: Ca ng ng caøng ….. ng a. Taêng. b. Giaûm. c. Khoâng thay ñoåi. d. Luùc taêng luùc giaûm.
 8. Caâu 6: Thuûy tinh laø muoái cuûa kim Caâ 6: Thu loaïi naøo? a. Saét. b. Canxi. c. Natri. d. Nhoâm.
 9. Caâu 7: Noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung Caâ 7: No ng dung dòch cho bieát soá gam chaát ñoù coù trong dòch ….. a. 100g nöôùc. 100g b. 100g dung dòch. 100g dòch c. 1 lít nöôùc. d. 1 lít dung dòch dung dòch
 10. Caâu 8: Nguyeân toá naøo chuû yeáu caáu Caâ 8: Nguyeâ taïo neân xöông? a. Saét. b. Magie. c. Canxi. d. Keõm.
 11. Caâu 9: Chaát khí naøo sau ñaây nheï Caâ 9: Cha hôn khoâng khí? a. Khí oxi. b. Khí hidro. c. Khí cacbonic. d. Caû a vaø c ñeàu ñuùng. va ng
 12. Caâu 10: Chaát naøo sau ñaây khi chaùy Caâ 10: Cha khoâng taïo ra ngoïn löûa? a. P b. Fe c. S d. C
 13. PHAÀN KHÔÛI ÑOÄNG CUÛA NHOÙM PHA NG 2
 14. Caâu 1: Ñieän phaân nöôùc thu ñöôïc Caâ 1: chaát khí naøo? a. Khí oxi. b. Khí hidro. c. Caû a vaø b ñeàu ñuùng. va ng d. Caû a vaø b ñeàu sai. va
 15. Caâu 2: Muøi khai cuûa nöôùc tieåu laø Caâ 2: Mu muøi cuûa khí naøo? a. Khí hidro. b. Khí nitô. c. Khí oxi. d. Khí amoniac.
 16. Caâu 3: Chaát raén naøo sau ñaây chaùy Caâ 3: Cha trong oxi vôùi ngoïn löûa maøu xanh? a. Photpho. b. Saét. c. Löu huyønh. nh d. Cacbon.
 17. Caâu 4: Chaát naøo sau ñaây laøm quyø Caâ 4: Cha tím hoùa xanh? a. NaCl. b. Ca(OH)2. c. HNO3. d. K2SO4
 18. Caâu 5: Kim loaïi naøo coù trong nhieät Caâ 5: loa keá y teá duøng ñeå ño nhieät ñoä cô theå? te ng a. Pb b. Fe c. Ag d. Hg
 19. Caâu 6: Caây xanh thaûi ra chaát khí Caâ 6: Caâ naøo vaøo ban ñeâm? ban a. Khí oxi. b. Khí cacbonic. c. Khí hidro. d. Khí nitô.
 20. Caâu 7: ..... laø taøi nguyeân voâ taän cuûa Caâ 7: la con ngöôøi. con ng a. Saét. b. Daàu moû. c. Nöôùc. d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng. a, ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản