Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng

Chia sẻ: blue_dreams567

Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng với hàng ngàn chi nhánh hoạt động trên thế giới có thể tác động đến sự phát triển của tất cả các lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Với sự hiện hữu của ngân hàng, chúng ta có thể nhận được các khoản vay để thanh toán cho việc mua sắm hay để trang trải các chi phí khác

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng

§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng


Môc lôc
PhÇn I: Lêi nãi ®Çu ................................................................................. 2
PhÇn II: Néi dung..................................................................................... 4
Ch−¬ng 1: C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng vμ v× sao ph¶i ®a d¹ng ho¸ dÞch vô
ng©n hμng. ........................................................................................................ 4
1.1. Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hμng .................................. .4
1.1.1. Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hμng trªn thÕ giíi......... 4
1.1.1.1. LÞch sö h×nh thμnh cña ng©n hμng. ........................................ 4
1.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hμng. ............................ 5
1.1.2. Vai trß cña Ng©n hμng trong nÒn kinh tÕ. .......................................... 6
1.2. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng hiÖn nay...................................................... 7
1.2.1. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng truyÒn thèng. .......................................... 7
1.2.2.C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng hiÖn ®¹i..................................................... 8
1.3. §a d¹ng ho¸ nghiÖp vô, dÞch vô ng©n hμng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt
yÕu cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. ........................................... 11
1.3.1.T¸c ®éng ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô vμ dÞch vô ng©n hμng trong n©ng
cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hμng th−¬ng m¹i................................... 11
1.3.2 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n
hμng ................................................................................................................ 13
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i ViÖt
Nam................................................................................................................. 16
2.1. ChuyÓn sang m« h×nh ng©n hμng kinh doanh ®a n¨ng Xu thÕ ph¸t
triÓn tÊt yÕu cña ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam............................... 16
2.2 Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë ViÖt Nam hiÖn
nay. ........................................................................................................................17
2.3 H¹n chÕ cña ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë c¸c ng©n
hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. .................................................................... 19
Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i ViÖt
Nam................................................................................................................. 20
3.1 ThuËn lîi vμ th¸ch thøc trong viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh
dÞch vô Ng©n hμng ë ViÖt Nam. .............................................................. 20
3.2 Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng. .......................... 23

NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 1
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

PhÇn III: KÕt luËn ..................................................................................................... 26
Tμi liÖu tham kh¶o................................................................................................. 27
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 2
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

PhÇn I: Lêi nãi ®Çu

Ng©n hμng lμ mét lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh cã vai trß v« cïng
quan träng. HÖ thèng ng©n hμng víi hμng ngμn chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn
thÕ giíi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ mäi lÜnh vùc vμ cña
toμn bé nÒn kinh tÕ nãi chung.
Víi sù hiÖn h÷u cña ng©n hμng, chóng ta cã thÓ nhËn ®−îc c¸c
kho¶n vay ®Ó thanh to¸n cho viÖc mua s¾m hay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ
kh¸c.
Bªn c¹nh ®ã,ng©n hμng lμ mét ®Þa chØ h÷u Ých nÕu chóng ta mong
muèn nhËn ®−îc nh÷ng lêi khuyªn vÒ viÖc ®Çu t− c¸c kho¶n tiÕt kiÖm hay
lμ viªc l−u gi÷ vμ b¶o qu¶n c¸c giÊy tê cã gi¸...
Ngoμi ra, ng©n hμng lμ mét ®Þa chØ tin cËy cho c¸c nhμ kinh doanh;
ng©n hμng cung cÊp vèn cho c¸c nhμ kinh doanh ®Çu t−, ng©n hμng chu
chuyÓn vèn tõ n¬i thõa vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn lμm cho ®ång tiÒn l−u th«ng
vμ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.mét khi ng©n hμng ngõng cÊp vèn th× nÒn kinh
tÕ gÇn nh− ngõng ho¹t ®éng.V× vËy, cã thÓ nãi r»ng sù ho¹t ®éng hiÖu
qu¶ cña hÖ thèng ng©n hμng g¾n liÒn víi sù h−ng thÞnh cña nÒn kinh tÕ.
Ngμy nay, khi c¸c n−íc trªn thÕ giíi kh«ng ngõng më réng hîp
t¸c,th× ho¹t ®éng ng©n hμng còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn.§ã lμ sù ph¸t
triÓn vÒ l−îng lÉn vÒ chÊt, nã d−îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn,tõ sù
ra ®êi c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi tíi sù xuÊt hiÖn cña c¸c tËp ®oμn ng©n
hμng cã quy m« toμn cÇu.
Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn th× ng©n hμng còng ph¶i ®−¬ng
®Çu víi rÊt nhiÒu quy ®Þnh do c¸c quèc gia phèi hîp ®−a ra nh»m gi¸m
s¸t vμ kiÓm so¸t ho¹t ®éng phôc vô céng ®ång cña tõng ng©n hμng ®¬n lÎ.
Víi ®Ò tμi "§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng ë ViÖt Nam
ng−êi viÕt muèn nãi lªn c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®aNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 3
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

d¹ng mμ Ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam cÇn ph¸t triÓn vμ gi¶i ph¸p ®ang
d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.


C¬ cÊu bμi viÕt gåm cã 3 ch−¬ng:

Ch−¬ng 1: C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng vμ v× sao ph¶i ®a d¹ng
ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i
ViÖt Nam.
Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i
ViÖt Nam.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 4
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

PhÇn II: Néi dung


Ch−¬ng 1
C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng vμ v× sao
ph¶i ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ng©n hμng


1.1 Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hμng.
1.1.1 Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hμng trªn thÕ giíi.
1.1.1.1 LÞch sö ra ®êi cña Ng©n hμng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, Ng©n hμng lμ mét tæ chøc quan träng
nhÊt cña nÒn kinh tÕ;lμ mét tæ chøc trung gian tμi chÝnh thùc hiÖn c¸c
nghiÖp vô tËp trung, ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ còng nh− c¸c dÞch vô cã
liªn quan ®Õn tμi chÝnh-tiÒn tÖ kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Lμ mét s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, cho nªn lÞch sö h×nh
thμnh vμ ph¸t triÓn cña Ng©n hμng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn
s¶n xuÊt hμng ho¸.TiÒn th©n cña c¸c nghiÖp vô hiÖn ®¹i b¾t nguån tõ
nghÒ ®æi tiÒn vμ ®óc tiÒn cña c¸c thî vμng.Ng−ßi lμm nghÒ ®óc tiÒn, ®æi
tiÒn thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ b»ng c¸ch ®æi ngo¹i tÖ lÊy b¶n tÖ vμ
ng−îc l¹i.Lîi nhuËn thu ®−îc tõ chªnh lÖch gi¸ mua vμ gi¸ b¸n.
Do yªu cÊt tr÷ tiÒn cña l·nh chóa, c¸c nhμ bu«n nhiÒu ng−êi lμ
nghÒ ®æi tiÒn thùc hiÖn lu«n c¶ nghiÖp vô cÊt tr÷ hé. DÇn dÇn do cã uy
tÝn, nh÷ng ng−êi gi÷ hé tiÒn b¹c cña c¸c nhμ bu«n, thanh to¸n hé vμ do
tÝch luü ®−îc nhiÒu tiÒn hä kiªm lu«n c¶ nghÒ cho vay.Trong mét thêi
gian dμi, tõ nghÒ ®æi tiÒn ®· ph¸t triÓn thμnh nghÒ Ng©n hμng.NghÒ Ng©n
hμng thêi k× ®Çu chØ bao gåm c¸c nghiÖp vô ®¬n gi¶n nh−:®æi tiÒn, nhËn
tiÒn göi,b¶o qu¶n hé tiÒn, thanh to¸n, chuyÓn tiÒn cho vay; nghiÖp vô cho
vay mang tÝnh chÊt cho vay nÆng l·i, cho nªn c¸c Ng©n hμng thêi k× nμy
gäi lμ Ng©n hμng cho vay nÆng l·i.


NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 5
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Trong lÞch sö ph¸t triÓn, nghÒ Ng©n hμng ®· tr¶i qua nhiÒu b−íc
th¨ng trÇm. NghÒ nμy ®−îc ph¸t triÓn tõ thêi th−îng cæ ®Õn thêi k× trung
cæ, nghÒ Ng©n hμng bÞ ®×nh ®èn do sù sôp ®æ cña ®Õ quèc La M·.§Õn
thêi k× phôc h−ng, nghÒ nμy ®−îc phôc håi vμ ph¸t triÓn kh¸ m¹nh.Sè
l−îng c¸c tæ chøc kinh doanh tiÒn t¨ng thªm, nhiÒu nghiÖp vô míi ®−îc
¸p dông,nh− nghiÖp vô thanh to¸n b»ng th−¬ng phiÕu, thanh to¸n bï trõ,
nghiÖp vô b¶o l·nh cho vay vμ thanh to¸n...Mét sè tæ chøc kinh doanh
tiÒn xuÊt hiÖn trong thêi k× nμy ®· mang d¸ng dÊp kiÓu Ng©n hμng hiÖn
®¹i, nh− Banco di barcelone thμnh lËp n¨m 1401 vμ Banco di Valencia
thμnh lËp n¨m 1409 ë T©y Ban Nha, banco di Realto thμnh lËp n¨m 1587
ë V¬nidoq(Italia).
Lo¹i h×nh Ng©n hμng hiÖn ®¹i thùc sù xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi vμo thÕ
kû 17, víi viÖc thμnh lËp nh÷ng Ng©n hμng: Ng©n hμng AmxtÐc®am n¨m
1609 ë Hμ Lan, Ng©n hμng Hamburg n¨m 1619 ë §øc, Ng©n hμng Anh
quèc n¨m 1694.
1.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hμng.
Tõ thÕ kû 15 dÕn cuèi thÕ kû 18, ë c¸c n−íc T©y ¢u, ng©n hμng hiÖn
®¹i lÇn l−ît ®−îc thμnh lËp do chuyÓn ho¸ tõ c¸c ng©n hμng cho vay nÆng
l·i, hoÆc ®−îc thiÕt lËp míi.
Ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hμng nμy, nh×n chung t−¬ng tù nhau.
Chóng ®Òu lμ lo¹i Ng©n hμng ®a n¨ng, tiÕn hμnh c¸c nghiÖp vô tiÒn göi,
chiÕt khÊu, cho vay, ph¸t hμnh giÊy b¹c, ®æi tiÌn, chuûen tiÒn. Mçi ng©n
hμng lμ mét v−¬ng quèc riªng, ch−a t¹o thμnh mét hÖ thèng cã mèi liªn
kÕt chÆt chÏ.
Trong thÕ kû 18 vμ nhÊt lμ thÕ kû 19, sù më réng nhanh chãng kinh
tÕ hμng ho¸ ë c¸c n−íc T©y ¢u vμ B¾c Mü ®· thóc ®Èy sù h×nh thμnh hÖ
thèng Ng©n hμng 2 cÊp.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 6
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Mét mÆt, h×nh thμnh ng©n hμng ph¸t hμnh tiÒn thèng nhÊt cho c¶
n−íc, xo¸ bá t×nh tr¹ng ph¸t hμnh tiÒn ph©n t¸n. Ban ®Çu ng−êi ta ban
hμnh c¸c ®¹o luËt h¹n chÕ sè l−äng ng©n hμng ®−îc phÐp ph¸t hμnh tiÒn,
giμnh quyÒn nμy cho mét sè ng©n hμng lín. DÇn dÇn, trong thÕ kû 19, c¸c
n−íc T©y ¢u ®· giμnh quyÒn ph¸t hμnh tiÒn cho mét ng©n hμng duy
nhÊt.
MÆt kh¸c, ë c¸c n−íc nμy xuÊt hiÖn ngμy mét nhiÒu c¸c tæ chøc
kinh doanh tiÒn tÖ víi nhiÒu tÝnh n¨ng, tªn gäi, quy m« ho¹t déng kh¸c
nhau, nh− ng©n hμng th−¬ng m¹i, c«ng ty tμi chÝnh, hîp t¸c x· tÝn dông...
Sang ®Çu thÕ kû 20,nÒn kinh tÕ ë c¸c n−íc ¢u-Mü khñng ho¶ng s©u
s¾c, ®ßi hái sù can thiÖp m¹nh mÏ cña Nhμ n−íc vμo c¸c ho¹t ®éng kinh
tÕ - x· héi, ®Æc biÖt lμ sù ph¸t huy vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m«, nh»m kh¾c phôc
khñng ho¶ng, duy tr× chñ nghÜa t− b¶n.
Mét trong nh÷ng c«ng cô ®iÒu chØnh vÜ m« quan träng hμng ®Çu
Nhμ n−íc ph¶i n¾m lμ hÖ thèng Ng©n hμng, ®Æc biÖt lμ ng©n hμng ph¸t
hμnh, biÕn nã thμnh c¬ quan Nhμ n−íc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tiÒn tÑ, tÝn
dông vμ thanh to¸n cña ®Êt n−íc. Trong bèi c¶nh nh− vËy, ng©n hμng
ph¸t hμnh ®· chuyªn thμnh ng©n hμng trung −¬ng. §©y kh«ng chØ thuÇn
tuý lμ sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña lo¹i ng©n hμng nμy.
NÕu nh− chøc n¨ng c¬ b¶n cña ng©n hμng ph¸t hμnh tiÒn cßn thùc hiÖn
chøc n¨ng qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vμ thanh to¸n, ®iÒu tiÕt
khèi l−îng tiÒn l−u th«ng nh¨m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ tiÒn tÖ, gãp phÇn
thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ.
Thêi kú nμy, c¸c ng©n hμng kinh doanh ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c n−íc
¢u Mü còng nh− c¸c n−íc thuéc ®Þa, b¸n thuéc ®Þa thuéc ch©u lôc ¸, Phi
vμ Mü la tinh.
Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2,víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vμ nhÊt thÓ
ho¸ vÒ kinh tÕ tμi chÝnh, hÖ thèng ng©n hμng ë mçi n−íc ®−îc hoμnNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 7
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

chØnh thªm mét buíc, ®ång thêi trªn ph¹m vi khu vùc vμ trªn ph¹m vi
toμn cÇu ®· xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc Ngan hμng quèc tÕ nh− Quü tiÒn tÖ
quèc tÕ,Ng©n hμng thÕ giíi, Ng©n hμng ph¸t triÓn khu vùc, bªn c¹nh
Ng©n hμng th−¬ng m¹i siªu quèc gia.Nh÷ng ng©n hμng nμy t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho viÖc phèi hîp chÝnh s¸ch tμi chÝnh - tiÒn tÖ gi÷a c¸c n−íc vμ
cña céng ®ång c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.
1.1.2 Vai trß cña Ng©n hμng trong nÒn kinh tÕ.
Ng©n hμng víi ho¹t ®éng cña m×nh ®ãng vai trß v« cïng quan
träng trong nÒn kinh tÕ; Ng©n hμng ph¶i thùc hiÖn nhiÒu vai trß ®Ó cã thÓ
duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμ ®¸p øng nhu cÇu x· héi.ng©n hμng co
h÷ng vai trß c¬ b¶n sau:
*Vai trß trung gian:ChuyÓn c¸c kho¶n tiÕt kiÖm, chñ yÕu tõ hé
gia®×nhthμnh c¸c kho¶n tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh doanh vμ c¸c
thμnh phÇn kh¸c ®Ó ®Çu t− vμo nhμ cöa thiÕt bÞ vμ tμi s¶n kh¸c.
*Vai trß thanh to¸n:Thay mÆt kh¸ch hμng thùc hiÖn thanh to¸n
cho viÖc mua hμng ho¸ vμ dÞch vô(nh− b»ng c¸ch ph¸t hμnh vμ bï trõ
sÐc, cung cÊp m¹ng l−íi thanh to¸n ®iÖn tö, kÕt nèi c¸c quü vμ ph©n phèi
tiÒn giÊy vμ tiÒn ®óc).
*Vai trß b¶o l·nh;Cam kÕt tr¶ nî cho kh¸ch hμng khi kh¸ch hμng
mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n(ch¼ng h¹n ph¸t hμnh th− tÝn dông).
*Vai trß ®¹i lý:Thay mÆt kh¸hc hμng qu¶n lý vμ b¶o vÖ tμi s¶n cña
hä ph¸t hμnh hoÆc chuéc l¹i chøng kho¸n(th−êng ®−îc thùc hiÖn t¹i
phßng uû th¸c)
*Vai trß thùc hiÖn chÝnh s¸ch:Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña
chÝnh phñ, gãp phÇn ®iÒu tiÕt sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ theo ®uæi c¸c
môc tiªu x· héi.
1.2 C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng.
1.2.1 C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng truyÒn thèng.
1.2.1.1 NhËn tiÒn göi.

NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 8
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Cho vay ®−îc coi lμ ho¹t ®éng sinh lêi cao, do ®ã c¸c Ng©n hμng ®·
t×m mäi c¸ch ®Ó huy ®éng ®−îc tiÒn.Mét trong nh÷ng nguån thu quan
träng lμ c¸c kho¶n tiÒn göi(thanh to¸n vμ tiÕt kiem cña kh¸ch hμng)
mét quü sinh lîi ®−îc göi t¹i Ng©n hμng trong kho¶ng thêi gian nhiÒu
tuÇn, nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m, ®−îc ng©n hμng tr¶ l·i.
Trong lÞch sö ®· cã nh÷ng kû lôc vÒ l·i suÊt, ch¶ng h¹n ng©n hμng
Hy L¹p ®· tr¶ l·i suÊt 16% mät n¨m ®Ó thu hót c¸c kho¶n tiÒn göi nh¨m
môc ®Ých cho vay ®ãi víi c¸c chñ tμu ë §Þa Trung H¶i víi alÜ suÊt gÊp ®«i
hay gÊp 3 l·i suÊt tiÕt kiÖm.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 9
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

1.2.1.2 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ cho vay th−¬ng m¹i.
Ngay thêi kú ®Çu, c¸c ng©n hμng ®· chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu mμ
thùc tÕ lμ cho vay ®èi víi nh÷ng ng−êi b¸n (ng−êi b¸n chuyÓn c¸c kho¶n
ph¶i thu sang cho ng©n hμng ®Ó lÊy tiÒn tr−íc).Sau ®ã lμ b−íc chuyÓn
tiÕp tõ chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu sang cho vay trùc tiÕp ®èi víi c¸c kh¸ch
hμng, gióp hä cã vèn ®Ó mua hμng dù tr÷ nh»m më réng s¶n xuÊt kinh
doanh.
1.2.1.3 Thanh to¸n.
Ng©n hμng cung cÊp c¸c tμi kho¶n giao dÞch vμ thùc hiÖn thanh
to¸n.Khi c¸c doanh nh©n göi tiÒn vμo Ng©n hμng, hä nh©n thÊy Ng©n
hμng kh«ng chØ b¶o qu¶n mμ cßn thùc hiÖn c¸c lÖnh chi tr¶ cho kh¸ch
hμng cña hä.Thanh to¸n qua Ng©n hμng ®· më ®Çu cho thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt, tøc lμ ng−êi göi tiÕt kiÖm kh«ng cÇn ph¶i ®Õn ng©n
hμng ®Ó lÊy tiÒn mμ chØ cÇn viÕt giÊy chi tr¶ cho kh¸ch, kh¸ch hμng mang
giÊy ®Õn Ng©n hμng sÏ nhËn ®−îc tiÒn.
1.2.2 C¸c lo¹i dÞch vô Ng©n hμng hiÖn ®¹i.
1.2.2.1 Cho vay.
a) Cho vay tiªu dïng.
Trong giai ®o¹n ®Çu hÇu hÕt c¸c Ng©n hμng kh«ng tÝch cùc cho vay
®èi víi c¸ nh©n vμ hé gia ®×nh bëi v× hä tin r»ng c¸c kho¶n vay cho tiªu
dïng rñi ro vì nî t−¬ng ®èi cao.Sù gia t¨ng thu nhËp cña ng−êi tiªu dung
vμ sù canh tranh trong cho vay ®· buéc c¸c Ng©n hμng ph¶i h−íng tíi
ng−êi tiªu dïng nh− mét kh¸ch hμng tiÒm n¨ng.Sau chiÕn tranh thÕ giíi
thø 2, tÝn dông tiªu dïng ®· trë thμnh mættong nh÷ng lo¹i h×nh tÝn dông
t¨ng tr−ëng nhanh nhÊt ë c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.
b) Tμi trî dù ¸n.
Bªn c¹nh cho vay truyÒn thèng lμ cho vay ng¾n h¹n,c¸c ng©n hμng
ngμy cμng trë nªn n¨ng ®éng trong viÖc tμi trî cho x©y dùng nhμ m¸yNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 10
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

míi ®Æc biÖt lμ trong c¸c nghμnh c«ng nghÖ cao.Do lo¹i h×nh tÝn dông
nμy, nh×n chung rñi ro cao song l·i l¹i lín.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 11
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

1.2.2.2 ThÎ tÝn dông.
ThÎ tÝn dông gióp cho viÖc mua hμng ho¸ vμ c¸c dÞch vô tr¶ tiÒn
sau. Mçi ng−êi cã thÓ ®−îc cÊp mét h¹n møc tÝn dông theo tμi kho¶n thÎ
tÝn dông cña anh ta, c¸c tμi kho¶n nμy hoμn toμn t¸ch khái tμi kho¶n
th«ng th−êng cña Ng©n hμng vμ chØ dμnh cho c¸c thÎ do Ng©n hμng ph¸t
hμnh;thÎ tÝn dông ®−îc më t¹i phßng thÎ tÝn dông cña Ng©n hμng.ViÖc
thanh toan hμng ho¸, dÞch vô ®−îc thùc hiÖn t¹i n¬i cã m¸y ®Æc biÖt ®Ó
lËp c¸c ho¸ ®¬n ghi c¸c giao dÞch b¸n hμng vμ t¹i c¸c ®iÓm b¸n lÎ cã c¸c
ký hiÖu cña lo¹i thÎ tÝn dông mμ chóng chÊp nhËn.
1.2.2.3 M¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM).
ThËp niªn 80 chøng kiÕn sù ph¸t triÓn cña c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng
®a chøc n¨ng.Nh÷ng m¸y nμy ®· ®−îc nèi m¹ng ®iÖn to¸n nh»m cung
cÊp rÊt nhiÒu dÞch vô Ng©n hμng vμ vËn hμnh víi thÕ hÖ míi nhÊt cña c¸c
tÊm thÎ nhùa cã mét d¶i tõ tÝnh ®−îc l−u tr÷ c¸c chi tiÕt tμi chÝnh c¸
nh©n cña ng−êi cÇm thÎ.C¸c ng©n hμng kh¸c nhau th× vËn hμnh c¸c lo¹i
m¸y kh¸c nhau.Khi ®−a thÎ vμo m¸y, hμnh ®éng nμy kÕt nèi m¸y ATM
víi m¸y tÝnh cña Ng©n hμng.Th«ng qua th«ng tin l−u tr÷ trªn d¶i tõ tÝnh
cña thÎ, m¸y tÝnh cã thÎ tra cøu tμi kho¶n cña kh¸ch hμng.M¸y rót tiÒn
sau ®ã cã thÓ ®−a ra sè tiÒnmÆt mμ ng−êi cÇm thÎ muèn rót víi mét giíi
h¹n nμo ®ã, chØ cã chñ thÎ míi biÕt sè d− trong tμi kho¶n cña anh ta,gióp
anh ta ®Æt sæ sÐc hay mét lÖnh thanh to¸n chuyÓn kho¶n víi ®iÒu kiÖn
ph¶i chi tiÕt vÒ Ng©n hμng cña ng−êi ®−îc thanh to¸n.
Trong mét sè tr−êng hîp,gi÷a c¸c Ng©n hμng cã sù hîp t¸c víi
nhau, theo ®ã mét thÎ ATM cña Ng©n hμng nμy cã thÎ ®−îc dïng víi
m¸y rót tiÒn cña Ng©n hμng kh¸c trong khi vÉn cã thÓ ghi nî vμo ®óng
tμi kho¶n.
1.2.2.4 Kinh doanh ngo¹i tÖ.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 12
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Trong thÞ tr−êng tμi chÝnh hiÖn nay, mua b¸n ngo¹i tÖ th−êng chØ
do c¸c Ng©n hμng lín nhÊt thùc hiÖn bëi v× nh÷ng giao dÞch nh− vËy cã
møc ®é rñi ro cao, ®ång thêi yªu cÇu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 13
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

1.2.2.5 DÞch vô ng©n hμng t¹i gia.
Trong khi ATM cung cÊp dÞch vô Ng©n hμng ®iÖn tö th× ng©n hμng
t¹i gia l¹i m¹ng ®Õn lîi Ých kh¸c.Sö dông hÖ thèng nμy, mét ng−êi cã tμi
kho¶n cã thÓ hoÆc göi th«ng tin vμo m¸y tÝnh cña ng©n hμng qua ®iÖn
tho¹i hoÆc nèi 1 chiÕc ti vi hay man h×nh t¹i nhμ víi m¸y tÝnh cña ng©n
hμng qua ®iÖn tho¹i.Theo c¸ch nμy, c¸c giao dÞch ng©n hμngcã thÓ thùc
hiÖn 24/24h, suèt 7 ngμy trong tuÇn.Th«ng th−êng th× c¸c chñ tμi kho¶n
v·ng lai, tμi kho¶n tiÒn göi, tμi kho¶n ng©n quü vμ tμi kho¶n ®a n¨ng cã
thÓ ®−îc sö dông dÞch vô nμy. §Ó phßng chèng viÖc sö dông kh«ng ®−îc
phÐp, mçi chñ tμi kho¶n ®Òu ph¶i më m· sè an toμn riªng tr−íc khi thùc
hiÖn giao dÞch.
1.2.2.6 Cung cÊp dÞch vô m«i giíi vμ ®Çu t− chøng kho¸n.
NhiÒu ng©n hμng ®ang phÊn ®Êu cung cÊp ®ñ c¸c dÞch vô tμi chÝnh
cho phÐp kh¸ch hμng tho¶ m·n mäi nhu cÇu. §©y lμ mét trong nh÷ng lý
do khiÕn c¸c ng©n hμng b¾t ®Çu b¸n c¸c dÞch vô m«i giíi chøng kho¸n,
cung cÊp cho kh¸ch hμng c¬ héi mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vμ c¸c chøng
kho¸n kh¸c mμ kh«ng ph¶i nhê ®Õn kinh doanh chøng kho¸n. Trong mét
vμi tr−êng hîp ng©n hμng tæ chøc ra c«ng ty chøng kho¸n hoÆc c«ng ty
m«i giíi chøng kho¸n.
1.2.2.7 Cung cÊp dÞch vô uû th¸c vμ t− vÊn.
Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tμi chÝnh c¸c ng©n hμng cã rÊt nhiÒu
chuyªn gia vÒ qu¶n lý tμi chÝnh. V× vËy, nhiÒu c¸ nh©n vμ doanh nghiÖp
®· nhê ng©n hμng qu¶n lý tμi s¶n vμ qu¶n lý ho¹t ®éng tμi chÝnh hé.
DÞch vô uû th¸c ph¸t triÓn sang c¶ uû th¸c vay hé, uû th¸c cho vay
hé, uû th¸c ph¸t triÓn , uû th¸c ®Çu t−. ThËm chÝ, c¸c ng©n hμng ®ãng vai
trß lμ ng−êi ®−îc uû th¸c trong di chóc, qu¶n lý tμi s¶n cho kh¸ch hμng
®· qua ®êi b»ng c¸ch c«ng bè taif s¶n, b¶o qu¶n tμi s¶n cã gi¸. NhiÒu
kh¸ch hμng coi ng©n hμng nh− mét chuyªn gia t− vÊn tμi chÝnh. Ng©nNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 14
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

hμng s½n sμng t− vÊn vÒ ®Çu t−, qu¶n lý vÒ tμi chÝnh, vÒ thμnh lËp, mua
b¸n, s¸t nhËp doanh nghiÖp.
1.2.2.8 Qu¶n lý ®Çu t−.
Mét trong nh÷ng dÞch vô mμ ng©n hμng cung cÊp lμ qu¶n lý ®Çu t−
cho kh¸ch hμng.§iÒu nμy ®Æc biÖt phï hîp cho kh¸ch hμng lμ t− nh©n ®·
cã ®Çu t− vμo thÞ tr−êng chøng kho¸n hoÆc nh÷ng ai muèn ®Çu t− theo
c¸ch nμy.§Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ®Çu t−, cÇn phØa cã thêi gian vμ kÜ
n¨ng chuyªn m«n mμ c¸c ng©n hμng cã kh¶ n¨ng cung cÊp trªn c¬ së mét
kho¶n phÝ nμo ®ã.
DÞch vô nμy dμnh cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hμng t− nh©n lμ ng−êi ®Çu t−
dμi h¹n, chØ kh«ng dμnh cho nh÷nh nhμ ®Çu t− t×m kiÕm thu nhËp ng¾n
h¹n, muèn thay ®æi liªn tôc trong ®Çu t−.§èi víi kh¸ch hμng lμ doanh
nghiÖp, ng©n hμng cã nh÷ng chÝnh ss¸ch qu¶n lý ®Çu t− ®Æc biÖt riªng.
1.2.2.9 Cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm.
Tõ nhiÒu n¨m nay, c¸c ng©n hμng ®· b¸n b¶o hiÓm cho kh¸ch
hμng,®iÒu ®ã ®¶m b¶o cho viÖc hoμn tr¶ trong tr−êng hîp khach hμng bÞ
chÕt, bÞ tμn phÕ hay gÆp rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh, mÊt kh¶
n¨ng thanh to¸n.
1.2.2.10 B¶o l·nh.
Do kh¶ n¨ng thanh to¸n cña mét ng©n hμng cho mét kh¸ch hμng lμ
rÊt lín vμ do ng©n hμng n¾m gi÷ tiÒn göi cña kh¸ch hμng, nªn ng©n hμng
cã uy tÝn trong b¶o l·nh cho kh¸ch hμnanTrong nh÷ng n¨n gÇn
®©y,nghiÖp vô b¶o l·nh ngμy cμng ®a d¹ng vμ ph¸t triÓn m¹nh.Ng©n
hμng th−êng b¶o l·nh cho kh¸ch hμng cña m×nh mua chÞu hμng ho¸ vμ
trang thiÕt bÞ, ph¸t hμnh chøng kho¸n,vay vèn cña tæ chøc tÝn dông
kh¸c
1.3 §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu
cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 15
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

1.3.1 T¸c ®éng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng trong n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i.
* Thø nhÊt: §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô gióp ng©n hμng ph©n t¸n
vμ gi¶m rñi ro.
Mét NHTM kinh doanh ®a d¹ng c¸c nghiÖp vô, dÞch vô sÏ ph©n t¸n,
gi¶m nhiÒu rñi ro vμ n©ng cao ®−îc lîi nhuËn.Bëi v×,nÕu theo nghiÖp vô
truyÒn thèng vμ cæ ®iÓn, ng©n hμng thu lîi nhuËn chñ yÕu tõ ho¹t ®éng
tÝn dông; nh−ng tÝn dông l¹i chøa ®ùng nhiÒu rñi ro vμ bÊt tr¾c, do ng©n
hμng ë vμo thÕ bÞ ®éng khi cÊp tÝn dông cho kh¸ch hμng.Thùc tÕ ®· cã
qu¸ nhiÒu NHTM trªn thÕ giíi bÞ ph¸ s¶n v× ®Çu t− , mμ kh«ng thu håi
®−îc nî.ChØ víi tû lÖ nî khã ®ßi v−ît qu¸ møc cho phÐp tõ 4-5% tæng d−
nî còng ®· lμm cho c¸c NHTM kh«ng cßn lîi nhuËn vμ mÊt dÇn vèn tù
cã.V× thÕ, thùc hiÖn kinh doanh nhiÒu nghiÖp vô, dÞch vô ng©n hμng kh¸c
bªn c¹nh nghiÖp vô tÝn dông sÏ gióp ph©n t¸n bít rñi ro vμ gi¶m rñi
ro;do ®ã lμm t¨ng lîi nhuËn cña ng©n hμng.Ngμy nay c¸c NHTM ®Òu cè
g¾ng ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô cña m×nh, thùc hiÖn c©u ch©m ng«n: §õng
®Æt tÊt c¶ trøng cña b¹n vμo trong mét c¸i ræ .
*Thø hai: §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng sÏ lμm t¨ng lîi
nhuËn cña NHTM.
Khi thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô NHTM sÏ s−e dông
triÖt ®Ó, cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vμ ®éi ngò c¸n bé cña mçi
ng©n hμng; do vËy, gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ ho¹t ®éng, t¨ng lîi
nhuËn tèi ®a cho ng©n hμng.
*Thø ba: Thóc ®Èy c¸c nghiÖp vô cïng ph¸t triÓn.
C¸c nghiÖp vô cña NHTM ®Òu cã mèi quan hÖ víi nhau, t¸c ®éng
qua l¹i víi nhau t¹o thμnh mét thÓ thèng nhÊt vμ thóc ®Èy nhau cïng
ph¸t triÓn.Huy ®éng vèn t¹o nguån cho viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông
vμ ph¸t triÓn dÞch vô; nh−ng ng−îc l¹i thu hót kh¸ch hμng víi nh÷ng
nguån tiÒn nhμn rçi cña hä. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cμng ph¸t triÓn, c¸c

NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 16
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

doanh nghiÖp cμng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh vμ nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô
ng©n hμng, tμi chÝnh ngay cμng phong phó ®a d¹ng ®iÒu ®ã ®ßi hái sù
phôc vô cña ng©n hμng còng ph¶i ®a d¹ng theo. ChØ khi thùc hiÖn ®a
d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng míi cung cÊp ®−îc nhiÒu lo¹i dÞch
vô ng©n hμng mét c¸ch nhanh chãng, linh ho¹t, cã chÊt l−îng cho kh¸ch
hμng vμ nÒn kinh tÕ. H¬n n÷a, viÖc phôc vô kh¸ch hμng theo ph−¬ng thøc
trän gãi bao giê còng −u viÖt h¬n ph−¬ng thøc ®¬n lÎ.
*Thø t−: T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ
thÞ tr−êng.
Trong ®iÒu kiÖn cã rÊt nhiÒu ng©n hμng víi c¸c h×nh thøc së h÷u
kh¸c nhau, nhiÒu ng©n hμng liªn doanh víi n−íc ngoμi vμ c¸c tæ chøc tμi
chÝnh tÝn dông cïng ho¹t ®éng, ®· t¹o sù c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t
gi÷a c¸c ng©n hμng. Ng©n hμng, tæ chøc tÝn dông nμo muèn tån t¹i, muèn
ph¸t triÓn, ®¹t ®−îc lîi nhuËn cao vμ t¹o vÞ thÕ cña m×nh trong c¹nh
tranh ®Òu ph¶i thay ®æi, c¶i tiÕn ho¹t ®éng sao cho ®¸p øng kÞp thêi,
thuËn tiÖn c¸c nhu cÇu ®ßi hái phong phó, ®a d¹ng kh¸ch hμng ®Ó thu
hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hμng h¬n. Muèn lμm ®−îc ®iÒu nμy, th× c¸ch tèt
nhÊt ph¶i ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô, nh÷ng ng©n hμng ho¹t ®éng ®¬n
®iÖu dÔ bÞ ph¸ s¶n, hoÆc tù ®ãng cöa do kh«ng dÔ dμng chuyÓn h−íng
kinh doanh hoÆc gi÷ cho ho¹t ®éng ng©n hμng ®ã lu«n æn ®Þnh.
1.3.2 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng.
1.3.2.1 Sù gia t¨ng nhanh chãng trong danh môc dÞch vô.
Qu¸ tr×nh më réng dah môc dÞch vô ®· ¨ng tèc trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y d−íi ¸p lùc c¹nh tranh gia t¨ng tõ c¸c tæ chøc tμi chÝnh kh¸c, tõ
sù hiÓu biÕt vμ ®ßi hëi cao h¬n cña kh¸ch hμng vμ tõ sù thay ®æi c«ng
nghÖ.C¸c dÞch vô míi ®· cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn nghμnh ng©n hμng th«ng
qua viÖc t¹o nh÷ng nguån thu míi cho ng©n hμng c¸c kho¶n lÖ phÝ cña
dÞch vô kh«ng ph¶i l·i, mét bé ph©n cã xu h−íng t¨ngtr−ëng nhanh h¬n
so víi c¸c nguån thu truyÒn thèng tõ l·i cho vay.

NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 17
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

1.3.2.2 Sù gia t¨ng c¹nh tranh.
Sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc dÞch vô tμi chÝnh ®ang ngμy cμng trë
nªn quyÕt liÖt khi ng©n hμng vμ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh më réng trong
danh môc dÞch vô.C¸c ng©n hμng ®Þa ph−¬ng cung cÊp tÝn dông, kÕ
ho¹ch tiÕt kiÖm, kÕ ho¹ch h−u trÝ, dÞch vô t− vÊn tμi chÝnh cho c¸c doanh
nghiÖp vμ ng−êi tiªu dïng.
1.3.2.3 Phi qu¶n lý ho¸.
C¹nh tranh vμ qu¸ tr×nh më réng dÞch vô ng©n hnμg còng ®−îc
thóc dÈy bëi sù níi láng c¸c quy ®Þnh gi¶m bít søc m¹nh kiÓm so¸t cña
ChÝnh phñ.Xu h−íng níi láng c¸c quy ®Þnh ®· ®−îc b¾t ®Çu víi viÖc
ChÝnh phñ n©ng l·i suÊt trÇn ®èi víi tiÒn göi tiÕt kiÖm nh»m cè g¾ng gióp
c«ng chóng mét møc thu nhËp kh¸ h¬n tõ kho¶n tiÕt kiÖm cña
m×nh.Cïng lóc ®ã, nhiÒu lo¹i tμi kho¶n tiÒn göi míi ®−îc ph¸t triÓn gióp
cho c«ng chóng cã thÓ h−ëng l·i trªn c¸c tμi kho¶n giao dÞch.
1.3.2.4 Sù gia t¨ng chi phÝ vèn.
Sù níi láng luËt lÖ kÕt hîp víi sù gia t¨ng canh tranh lμm t¨ng chi
phÝ trung b×nh thùc cña tμi kho¶n tiÒn göi nguån vèn c¬ b¶n cña ng©n
hμng.Víi sù níi láng c¸c luËt lÖ, ng©n hμng buéc ph¶i tr¶ l·i suÊt do thÞ
tr−êng c¹nh tranh quyÕt dÞnh cho phÇn lín tiÒn göi.
1.3.2.5 Sù gia t¨ng c¸c nguån vèn nh¹y c¶m víi l·i suÊt.
C¸c qui ®Þnh cña ChÝnh phñ ®èi víi c«ng nghiÖp ng©n hμng t¹o cho
kh¸ch hμng kh¶ n¨ng nhËn ®−îc møc thu nhËp cao h¬n tõ tiÒn göi,nh−ng
chØ cã c«ng chóng míi lμm cho c¸c c¬ héi ®ã trë thμnh hiÖn thùc.Ng©n
hμng ph¶i phÊn ®Êu ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn ph−¬ng
diÖn thu nhËp tr¶ cho c«ng chóng göi tiÒn vμ ph¶i nh¹y c¶m h¬n víi ý
thÝch thay ®æi cña x· héi vÒ vÊn ®Ò ph©n phèi c¸c kho¶n tiÕt kiÖm.
1.3.2.6 C¸ch m¹ng trong c«ng nghÖ ng©n hμng.
§èi mÆt víi chi phÝ ho¹t ®éng cao h¬n, tõ nhiÒu n¨m gÇn ®©y c¸c
ng©n hμng ®· vμ ®ang chuyÓn sang sö dông hÖ thèng ho¹t ®éng tù ®éng

NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 18
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

vμ ®iÖn tö thay chohÖ thèng dôa trªn lao ®éng thñ c«ng, ®Æc biÖt lμ trong
viÖc nhËn tiÒn göi, thanh to¸n bï trõ vμ cÊp tÝn dông.Tuy nhiªn, nh÷ng
kinh nghiÖm gÇn ®©y cho thÊy mét nghanh ng©n hμng tù ®éng cã thÓ vÉn
cßn lμ ®iÒu xa vêi.Mét tû lÖ lín kh¸ch hμng vÉn −a chuéng c¸c dÞch vô
cña con ng−êi vμ nh÷ng c¬ héi ®Ó nhËn ®−îc t− vÊn c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò tμi
chÝnh.
1.3.2.7 Sù cñng cè vμ më réng ho¹t ®éng vÒ mÆt ®Þa lý.
Sö dông cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ vμ nh÷ng ®æi míi c«ng
nghÖ ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng ng©n hμng ph¶i cã qui m« lín.V× vËy, ng©n
hμng cÇn ph¶i më réng c¬ së kh¸ch hμng b»ng c¸ch v−¬n tíi c¸c thÞ
tr−êng míi, xa h¬n, vμ gia t¨ng sè l−îng tμi kho¶n, kÕt qu¶ lμ ho¹t ®éng
më chi nh¸nh ng©n hμng diÔn ra.
Víi sù ph¸t triÓn cña tù ®éng ho¸, ngμy cμng nhiÒu ng©n hμng më
chi nh¸nh ë nh÷ng vïng xa víi c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng vμ m¸y rót tiÒn tù
®éng mét ph−¬ng ph¸p më réng quy m« thÞ tr−êng h¬n lμ x©y dùng
c¸c c¬ së vËt chÊt míi. Trong nhiÒu tr−êng hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ vÖ tinh
cung cÊp dÞch vô h÷u h¹n sÏ thay thÕ c¸c v¨n phßng chi nh¸nh ®a n¨ng
cña ng©n hμng.
1.3.2.8. Qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸ ng©n hμng.
Sù bμnh tr−íng ®Þa lý vμ hîp nhÊt c¸c ng©n hμng ®· v−ît ra khái
ranh giíi l·nh thæ mét quèc gia ®¬n lÎ vμ lan réng ra víi quy m« toμn
cÇu. Ngμy nay, c¸c ng©n hμng lín nhÊt trªn thÕ giíi c¹nh tranh víi nhau
trªn tÊt c¶ c¸c lôc ®Þa. Xu thÕ toμn cÇu ho¸ víi sù ra ®êi ngμy cμng nhiÒu
c¸c HiÖp −íc mËu dÞch tù do cho phÐp ng©n hμng ë n−íc nμy së h÷u vμ
qu¶n lý c¸c chi nh¸nh ng©n hμng ë n−íc kia vμ søc m¹nh dÞch vô cña c¸c
chi nh¸nh lo¹i nμy hoμn toμn so s¸nh ®−îc víi nh÷ng chi nh¸nh së h÷u
bëi c¸c ng©n hμng trong n−íc.
1.3.2.9. Rñi ro vì nî gia t¨ng vμ sù yÕu kÐm cña hÖ thèng b¶o hiÓm tiÒn
göi.

NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 19
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Trong khi xu h−íng hîp nhÊt vμ bμnh tr−íng vÒ mÆt ®Þa lý ®· gióp
nhiÒu ng©n hμng Ýt tæn th−¬ng tr−íc ®iÒu kiÖn kinh tÕ trong n−íc th× sù
®Èy m¹nh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hμng vμ c¸c tæ chøc phi ng©n hμng
kÌm theo c¸c kho¶n tÝn dông cã vÊn ®Ò cña mét nÒn kinh tÕ lu«n biÕn
®éng ®· dÉn tíi sù ph¸ s¶n ng©n hμng ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Xu
h−íng phi qu¶n lý ho¸ trong lÜnh vùc tμi chÝnh ®· më ra c¬ héi cho c¸c
nhμ ng©n hμng, nh−ng còng chØ t¹o ra mét thÞ tr−êng tμi chÝnh x¶o tr¸
h¬n, n¬i mμ ph¸ s¶n, th«n tÝnh vμ thanh lý ng©n hμng dÔ x¶y ra h¬n.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 20
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Ch−¬ng 2
Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh
dÞch vô ng©n hμng t¹i ViÖt Nam.


2.1. ChuyÓn sang m« h×nh ng©n hμng kinh doanh ®a n¨ng Xu thÕ ph¸t
triÓn tÊt yÕu cña ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.
Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 cã Nha ng©n khè quèc gia vμ
Nha tÝn dông s¶n xuÊt. Ngμy 05/06/1951 Hå chñ tÞch ký s¾c lÖnh 15/SL
thμnh lËp Ng©n hμng quèc gia ViÖt Nam sau ®æi thμnh Ng©n hμng Nhμ
n−íc ViÖt Nam ®−îc tæ chøc tõ trung −¬ng ®Õn quËn huyÖn. Thùc hiÖn
®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, ng©n hμng ®· cã b−íc c¶i tæ
quan träng.
Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN.ViÖc ®æi míi
c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ®· t¹o tiÒn ®Ò vμ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu ®æi míi
ho¹t ®éng ng©n hμng.Ho¹t ®éng ng©n hμng v× vËy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng
thay ®æi s©u s¸c c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn.
Ngμy 04/01/1990 thμnh lËp hÖ thèng kho b¹c nhμ n−íc(trùc thuéc bé
Tμi chÝnh).Nã cã hÖ thèng tæ chøc tõ cÊp trung −¬ng cã côc kho b¹c vμ
chi côc(tØnh, thμnh phè), chi nh¸nh(quËn,huyÖn) cã nhiÖm vô qu¶n lý
quü ng©n s¸ch nhμ n−íc cho c¸c Bé,c¸c nghμnh tØnh, thμnh phè vμ c¸c
®¬n vÞ ®−îc duyÖt.
Tuy nhiªn, tr−íc sù toμn cÇu ho¸ ng©n hμng,sù gia t¨ng c¹nh tranh,
buéc c¸c ng©n hμng ph¶i cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi xu thÕ ph¸t
triÓn,më cöa cña ®Êt n−íc.ChÝnh v× vËy,ngμy 23/05/1990 ban hμnh ph¸p
lÖnh ng©n hμng nhμ n−íc vμ ph¸p lÖnh vÒ tæ chøc tÝn dông cã tÝnh chÊt
néi dung vμ ph¸p lý gÇn gièng hÖ thèng ng©n hμng c¸c n−íc cã nÒn kinh
tÕ thÞ tr−êng.Ng©n hμng nhμ n−íc ViÖt Nam cã vai trß vμ nhiÖm vô nh−


NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 21
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

ng©n hμng trung −¬ng, c¸c tæ chøc tÝn dông bao gåm ng©n hμng th−¬ng
m¹i. Ng©n hμng ®Çu t− ph¸t triÓn, hîp t¸c x· tÝn dông cã vai trß nhiÖm
vô nh− ng©n hμng trung gian.HÖ thèng ng©n hμng trë thμnh nh÷ng trung
gian tμi chÝnh cã hiÖu qu¶, cã thÓ huy ®éng ®−îc nhiÒu nguån lùc c¶
trong vμ ngoμi n−íc, më réng ®Çu t−, thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ gãp
phÇn æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«.
HÖ thèng ng©n hμng ë ViÖt Nam ®· ®−îc ®æi míi, ho¹t ®éng cña c¸c
ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam còng ®−îc ®æi míi nh−ng thùc tÕ ch−a
thùc sù toμn diÖn, ch−a ®¸p yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ vμ kÕt qu¶ kinh
doanh cña ng©n hμng; v× vËy, hÖ thèng ng©n hμng, ®Æc biÖt lμ c¸c ng©n
hμng th−¬ng m¹i ph¶i tiÕp tôc ®æi míi theo ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô, dÞch
vô ng©n hμng ®Ó phôc vô nÒn kinh tÕ tèt h¬n.
Do ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ ®ang ®æi míi vμ ph¸t triÓn, nhiÒu ng©n
hμng vμ tæ chøc tμi chÝnh tÝn dông ®· ra ®êi.Song, chÝnh sù ho¹t ®éng
®a d¹ng nhiÒu lo¹i h×nh ng©n hμng vμ tæ chøc tÝn dông ®· t¹o ra sù c¹nh
tranh gay g¾t.C¸c ng©n hμng, tæ chøc tÝn dông muèn tån t¹i, ph¸t triÓn,
®¹t ®−îc lîi nhuËn cao vμ t¹o vÞ thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh buéc ph¶i
thay ®æi, c¶i tiÕn ho¹t ®éng sao cho thÝch øng víi yªu cÇu ngμy cμng
phong phó,®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ.
Nãi tãm l¹i, nÒn kinh tÕ më theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, mäi ho¹t ®éng
kinh tÕ ®Òu liªn quan ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng ng©n hμng; do ®ã, hÖ thèng
ng©n hμng lμ ph−¬ng tiÖn ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n hiÖn
®¹i.Do vËy, ®æi míi ho¹t ®éng cña ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam lμ xu
thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu.
2.2 Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë ViÖt Nam hiÖn nay
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë ViÖt Nam hiÖn nay lμ
mét néi dung cÊp b¸ch hiÖn nay cña hÖ thèng ng©n hμng ViÖt Nam.C¸c
ng©n hμng th−¬ng m¹i còng ®· nhËn thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt cña nã;hiÖnNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 22
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

nay ®· vμ ®ang tõng b−íc më réng vμ ph¸t triÓn lo¹i h×nh dÞch vô ng©n
hμng.
Trong nh÷ng n¨m qua,tuy kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ nh−ng viÖc thùc hiÖn
c¸c nghiÖp vô vμ dÞch vô cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®· cã
nhiÒu cè g¾ng ®Ó ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô dÞch vô.
Ng©n hμng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam ®· khai tr−¬ng hÖ thèng ng©n
hμng b¸n lÎ VCB 2010 vμo 10/1999 nh»m thay ®æi quy tr×nh xö lý
nghiÖp vô cña ng©n hμng theo hÖ thèng chuÈn ho¸, khoa häc;cung cÊp
kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trùc tuyÕn; ®¶m b¶o tÝnh an toμn vμ kh¶ n¨ng b¶o
mËt ht«ng tin, d÷ liÖu cho ngan hμng vμ khach hμng.Víi m« h×nh mét cöa
giao dÞch, kh¸ch hμng ®−îc cung cÊp nhiÒu lo¹i dÞch vô t¹i mét quÇy víi
thêi gian phôc vô gi¶m tèi ®a.VCB 2010 lμ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng hÑ
thèng cung cÊp dÞch vô ng©n hμng ®iÖn tö cho kh¸ch hμng.
VÒ ph¸t hμnh vμ thanh to¸n thÎ, n¨m 2003 ng©n hμng ngo¹i th−¬ng
ViÖt Nam ph¸t hμnh ®−îc h¬n 136.100 thÎ, trong ®ã chñ yÕu lμ thÎ
Connect 24(130.000 thÎ), t¨ng so víi n¨m 2002 lμ 400%.§−a tæng sè lo¹i
thÎ nμy cña Vietcombank trªn thÞ tr−êng ®Õn nay lªn tíi 160.000
thÎ,doanh sè n¨m 2003 ®¹t trªn 2400 tû ®ång.
Bªn c¹nh ®ã, trong n¨m 2003 Vietcombank còng ph¸t hμnh ®−îc
gÇn 11.000 thÎ tÝn dông quèc tÕ,®−a tæng sè chñ thÎ lªn 28.000 kh¸ch
hμng lμ chñ thÎ VCB_visa,VCB_Master Card vμ VCB_Amex trªn thÞ
tr−êng.Doanh sè thanh to¸n thÎ quèc tÕ cña Vietcombank trong n¨m
2003 ®¹t tíi h¬n 141 triÖu USD.Doanh sè sö dông thÎ quèc tÕ do VCB
ph¸t hμnh còng ®¹t gÇn 400 tû ®ång.§©y lμ ng©n hμng dÉn ®Çu trong
ph¸t triÓn dÞch vô, nhÊt lμ dÞch vô thÎ,thu hót 11 ng©n hμng th−¬ng m¹i
kh¸c tham gia m¹ng liªn kÕt ph¸t hμnh vμ sö dông thÎ.Tho¶ thuËn liªn kÕt
®−îc tæ chøc ký kÕt vμo ®Çu th¸ng 1 n¨m 2004.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 23
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Ng©n hμng §Çu t− vμ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nèi m¹ng víi
mét sè kh¸ch hμng lín ®Ó cung cÊp dÞch vô ng©n hμng t¹i nhμ.
NHTM Cæ phÇn ¸ Ch©u víi viÖc ph¸t hμnh thÎ tÝn dông, thÎ thanh
to¸n, cho vay tr¶ gãp...
VÒ dÞch vô cho thuª tμi chÝnh, ho¹t ®éng cho thuª tμi chÝnh ë ViÖt
Nam cßn dÌ dÆt vμ kh¸ch hμng chñ yÕu lμ c¸c c«ng ty,c¸c doanh nghÖp
nhμ n−íc.ThÞ phÇn vèn huy ®éng chØ chiÕm 0,1% vμ tÝn dông chiÕm 0,3%
toμn hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông.
Nh−ng tÊt c¶ chØ míi lμ b−íc thÝ ®iÓm ban ®Çu, c¸c ng©n hμng
th−¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay chñ yÕu vÉn ®ang ë thÕ ®éc canh vÒ tÝn
dông, doanh thu tõ nghiÖp vô tÝn dông chiÕm kho¶ng 90% trong tæng thu
nhËp cña c¸c ng©n hμng, thu vÒ dÞch vô ng©n hμng chØ chiÕm trªn d−íi
10% thËm chÝ ë nhiÒu ng©n hμng tû träng thu dÞch vô ch−a ®¹t 5% tæng
doanh thu.Chi phÝ ho¹t ®éng, chi phÝ qu¶n lý cña c¸c ng©n hμng th−¬ng
m¹i ®Òu lín, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao, theo sè liÖu cña NHNN ViÖt
Nam n¨m 1998 tû lÖ chi phÝ nghiÖp vô/TS cã ë c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i
quèc doanh nh− sau:NHNN&PTNT ViÖt Nam: 8,5%;
Vietcombank:5,5%;NH§T&PT VN:7,5%;NHCT VN:9,3%.Do vËy,®æi
míi ho¹t ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vμ phôc vô tèt h¬n cho
nÒn kinh tÕ lμ ®ßi hái cÊp thiÕt hiÖn nay cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i.
2.3 H¹n chÕ cña ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë c¸c ng©n
hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.
C¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®ang tõng b−íc ®æi míi ®a
d¹ng ho¸ ho¹t ®éng dÞch vô cña m×nh,tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn ®ang ë giai
®o¹n ®Çu cho nªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vμ bÊt cËp.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, qua sè liÖu thùc tÕ chóng ta thÊy r»ng
viÖc ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng vÉn cßn kÐm xa so víi thÕ
giíi.tuy nhiªn chóng ta còng cÇn thÊy r»ng hÖ thèng ng©n hμng th−¬ng


NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 24
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

m¹i ViÖt Nam chØ míi b¾t ®Çu tham gia vμo viÖc ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh
dÞch vô ng©n hμng viÖc thua kÐm thÕ giíi lμ ®IÒu khã tr¸nh khái.Nh−ng
trong mét t−¬ng lai kh«ng xa chóng ta sÏ b¾t kÞp thÕ giíi, ®ã lμ môc tiªu
mμ ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®Æt ra;®ßi hái c¸c ng©n hμng ph¶I
cã ph−¬ng ¸n cho m×nh.
ViÖc ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng buéc c¸c ng©n hμng
ph¶i ho¹t ®éng ®a n¨ng, cho nªn ®ßi hái viÖc qu¶n lý phøc t¹p h¬n,
nguån vèn bÞ ph©n t¸n, ng©n hμng ph¶i cã ®ñ bé m¸y c¸n bé vËn hμnh
giái ë mçi lo¹i nghiÖp vô, v× kh«ng thÎ cã c¸n bé tr×nh ®é ®a n¨ng
nghiÖp vô ®−îc;®ång thêi ng−êi l·nh ®¹o còng ph¶i am hiÓu hÕt søc s©u
s¾c vÒ kinh doanh vμ chØ ®¹o ®IÒu hμnh ®ång bé hîp lý.§©y lμ mét yªu
cÇu hÕt søc khã kh¨n, ®Æc biÖt víi c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ë ViÖt
Nam.H¬n n÷ kh«ng ph¶i ng©n hμng nμo còng cã ®IÒu kiÖn vÒ vèn ®ñ lín
®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô. NÕu qu¶n lý ®IÒu hμnh kh«ng
tèt th× chi phÝ cho viÖc ®a d¹ng ho¸ cã khi cßn cao h¬n so víi hËu qu¶ rñi
ro x¶y ra.
Ch−¬ng 3
Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô
ë ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam


3.1 ThuËn lîi vμ th¸ch thøc trong viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh
dÞch vô Ng©n hμng ë ViÖt Nam.
3.1.1 ThuËn lîi
• Cã sù chØ ®¹o kÞp thêi s¸t sao cña §¶ng vμ nhμ n−íc.
Tõ thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ, §¶ng ®· ®Ò ra ®−êng lèi ®æi míi hÕt søc
®óng ®¾n, më ®−êng cho sù h×h thμnh vμ ph¸t triÓn hÖthèng ng©n hμng
vμ c¸c h×nh thøc kinh doanh cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i. Trong b¸o
c¸o chÝnh trÞ t¹i héi nghÞ ®¹i biÓu §¶ng toμn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸


NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 25
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

VII ®· nªu râ: HÖ thèng tμi chÝnh ng©n hμng ph¶i lμm tèt chøc n¨ng t¹o
vèn huy ®éng vèn vμ cho vay vèn cã hiÖu qu¶, ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t−
ph¸t triÓn kinh tÕ, chøc n¨ng trung t©m thanh to¸n vμ l−u th«ng cña toμn
x· héi.
NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toμn quèc lÇn thø 8 tiÕp tôc kh¼ng
®Þnh: TiÕp tôc chuyÓn c¸c NHTM sang c¬ chÕ kinh doanh ®Çy ®ñ cho
phÐp c¸c ®Þnh chÕ tμi chÝnh kinh doanh ®a d¹ng, ph¸t triÓn m¹nh c¸c
dÞch vô tμi chÝnh, ng©n hμng theo ®óng ph¸p luËt vμ c¸c quy ®Þnh qu¶n lý
cña ng©n hμng nhμ n−íc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t
®éng kinh doanh.
* C¸c NHTM ViÖt Nam ®−îc tiÕp cËn, hoμ nhËp víi céng ®ång tμi
chÝnh, ng©n hμng quèc tÕ. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña nhμ n−íc ®· t¹o
®éng lôc thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi vμ c¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hμng, ®Æc
biÖt n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, c¶i thiÖn m«i tr−ên ph¸p lý trong lÜnh vùc
ng©n hμng; hÖ thèng ng©n hμng n−íc ta rÊt cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp cËn víi
hÖ thèng ng©n hμng, tμi chÝnh quèc tÕ thÕ giíi, tiÕp thu ®−îc nh÷ng tinh
hoa vμ kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hμng còng nh−
ph−¬ng tiÖn kü thuËt, c«ng nghÖ ng©n hμng hiÖn ®¹i vμ tiªn tiÕn nhÊt.
C¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i n−íc ta còng nhËn ®−îc sù gióp ®ì hÕt søc to
lín cña ng©n hμng c¸c n−íc, ng©n hμng thÕ giíi vÒ mÆt ®μo t¹o c¸n bé
qu¶n lý vμ kinh doanh. Tõ ®ã, c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam cã
kiÕn thøc vμ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn viÖc ®æi míi ho¹t ®éng, phï hîp
víi b−íc chuyÓn cña nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng.
*Ng©n hμng th−¬ng m¹i ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u sau 50
n¨m ho¹t ®éng cña ngμnh ng©n hμng ViÖt Nam. C¸c ng©n hμng th−¬ng
m¹i n−íc ta khi míi ra ®êi nh−ng cã sù thõa kÕ tõ hÖ thèng ng©n hμng
nhμ n−íc tr−íc ®©y nªn ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh. §Æc biÖt lμ
sau mét sè biÕn ®éng lín cña nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn sù tån t¹i vμ hËu qu¶NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 26
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

nghiªm träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hμng, th× ngμnh
ng©n hμng ®· rót ra nh÷ng bμi häc quý b¸u vμ ®óc kÕt kinh nghiÖm cho
thêi kú ph¸t triÓn míi. C¸n bé, nh©n viªn cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i
quèc doanh còng ®−îc thö th¸ch vμ sμng läc ®Ó h×nh thμnh ®éi ngò c¸n
bé cã chÊt l−îng h¬n.
*¦u thÕ cña ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam so víi c¸c ng©n hμng
n−íc ngoμi lμ cã m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p c¸c tØnh thμnh trong c¶
n−íc, cã ®−îc mèi quan hÖ truyÒn thèng víi kh¸ch hμng vμ ®iÒu chñ yÕu
lμ cã ®−îc sù hiÓu biÕt mét c¸ch cô thÓ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hμng, kh¶
n¨ng kh¸ch hμng vμ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸, tËp qu¸n, phong tôc mμ
ng©n hμng n−íc ngoμi kh«ng thÓ cã ®−îc trong quan hÖ víi kh¸ch hμng
b¶n ®Þa.
3.1.2 Th¸ch thøc cña ng©n hμng ViÖt Nam.
Trong nh÷ng n¨m qua, ngμnh ng©n hμng ®· cã nhiÒu ®æi míi; tuy
nhiªn cho ®Õn nay hÖ thèng ng©n hμng ViÖt Nam vÉn ë giai ®o¹n ph¸t
triÓn ban ®Çu, n¨ng lùc tμi chÝnh cña nhiÒu ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt
Nam cßn yÕu, nî qu¸ h¹n cao, tiÒm Èn nhiÒu rñi ro. C¸c ng©n hμng
th−¬ng m¹i ë n−íc ta quy m« nhá bÐ, vèn tù cã thÊp ( trõ c¸c chi nh¸nh
ng©n hμng n−íc ngoμi vμ ng©n hμng liªn doanh ). Tæng vèn tù cã chØ
chiÕm 5.4% (th«ng lÖ tèi thiÓu 8% theo BIS) tæng nguån vèn c¸c tæ chøc
tÝn dông, trong ®ã vèn ®iÒu lÖ chiÕm 3,4%. §©y lμ h¹n chÕ lín nhÊt ®Ó cã
thÓ më réng ®Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vμ hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t
®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông mμ cô thÓ chóng ta ®ang nãi ®Õn ë ®©y lμ
viÖc ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng.
HiÖn t¹i, dÞch vô ng©n hμng cña c¸ ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt
Nam cßn ®¬n ®iÖu nghÌo nμn, tÝnh tiÖn lîi ch−a cao, ch−a t¹o thuËn lîi vμ
c¬ héi b×nh ®¼ng cho kh¸ch hμng thuéc c¸c thμnh phÇn kinh tÕ trong viÖc
tiÕp cËn vμ sö dông dÞch vô ng©n hμng. TÝn dông vÉn lμ ho¹t ®éng kinhNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 27
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

doanh chñ yÕu t¹o thu nhËp cho c¸c ng©n hμng; c¸c nghiÖp vô ng©n hμng
hiÖn ®¹i nh− thanh to¸n dÞch vô qua ng©n hμng, m«i giíi kinh doanh, t−
vÊn dù ¸n,... ch−a ph¸t triÓn. Cho vay theo chØ ®Þnh cña nhμ n−íc vÉn
chiÕm tØ träng lín trong c¬ cÊu tÝn dông cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i
nhμ n−íc ë ViÖt Nam.
§éi ngò c¸n bé ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam kh¸ ®«ng nh−ng
tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ch−a ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong qu¸
tr×nh héi nhËp. Trong khi ®ã, cßn thiÕu mét hÖ thèng khuyÕn khÝch hîp
lý ®Ó thu hót nh©n tμi vμ ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. C¬ cÊu tμi chÝnh
trong néi bé nhiÒu ng©n hμng th−¬ng m¹i ch−a phï hîp víi c¸c chuÉn
mùc qu¶n lý hiÖn ®¹i ®· ®−îc ¸p dông phæ biÕn tõ nhiÒu n¨m nay ë c¸c
n−íc.
Ngoμi ra, c¸c tû lÖ vÒ chi phÝ nghiÖp vô vμ kh¶ n¨ng sinh lêi cña
phÇn lín c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®Òu thua kÐm c¸c ng©n
hμng trong khu vùc. C¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i nhμ n−íc tuy cã sè thu
nhËp cao nhÊt trong toμn hÖ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i
ViÖt Nam nh−ng thu nhËp rÊt thÊp, h¹n chÕ kh¶ n¨ng thiÕt lËp c¸c quü
dù phßng rñi ro vμ quü t¨ng vèn tù cã.
Mét th¸ch thøc n÷a lμ c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ®øng tr−íc søc Ðp
lín vÒ cho vay dμi h¹n, trong khi c¸c nguån vèn huy ®éng ®Òu ng¾n h¹n.
MÆt kh¸c, hiÖn ®ang tån t¹i nhiÒu ®ång tiÒn ( néi tÖ vμ mét sè ngo¹i tÖ )
trong c¬ cÊu tμi s¶n cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i. L·i suÊt vμ tû gi¸ cña
c¸c ngo¹i tÖ m¹nh nμy cã thÓ biÕn ®éng n»m ngoμi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t
cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trong khi thÞ tr−êng ph¸t sinh future,
options...cßn rÊt s¬ khai.
MÆt kh¸c, c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i cßn chÞu rñi ro lín tõ tÝnh
thiÕu minh b¹ch c¶u th«ng tin, cña hÖ thèng ph¸p lý, ®Æc biÖt lμ c¸c quy
chÕ tμi chÝnh, kÕ to¸n, hîp ®ång lao ®éng, hîp ®ång tÝn dông vμ c¸c chÕNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 28
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

tμi kinh tÕ kh¸c. §iÒu nμy lμm gi¶m ®¸ng kÓ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch
nhiÖm cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i.
Nãi tãm l¹i, ®øng tr−íc nh÷ng th¸ch thøc nh− vËy, ng©n hμng
th−¬ng m¹i ViÖt Nam ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá,
mμ viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Êy n»m trong
vßng quay ®ã. V× vËy ®Ó thùc hiÖn ®−îc ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô
ng©n hμng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó tõng b−íc v−ît qua nh÷ng
th¸ch thøc nãi trªn.
3.2 Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng.
Ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng lμ xu h−íng tÊt
yÕu trong qu¸ tr×nh tiÕp tôc ®æi míi cña hÖ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i
ViÖt Nam. Trong kho¶ng vμi ba n¨m gÇn ®©y, c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i
ViÖt Nam ®ang c¹nh tranh t−¬ng ®èi râ nÐt víi nhau ph¸t triÓn c¸c dÞch
vô ng©n hμng b¸n lÎ hiÖn ®¹i theo h−íng héi nhËp quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn
thÞ tr−êng ViÖt Nam cßn nhá bÐ chia c¾t. Tuy nhiªn, c¸c ng©n hμng
th−¬ng m¹i ViÖt Nam vÉn ®ang cßn ®øng tr−íc nh÷ng th¸ch thøc lín cÇn
ph¶i v−ît qua; v× vËy cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng
ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng.
§a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm míi trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn
cÇn cã chän läc kinh nghiÖm cña n−íc ngoμi nh»m t¹o nhiÒu tiÖn Ých míi,
t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. C¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm, dÞch vô cÇn
®−îc cÊu tróc l¹i theo chuÈn mùc kinh tÕ. C¸c quy tr×nh nghiÖp vô, quy
tr×nh giao tiÕp kh¸ch hμng cÇn ®−îc chuÈn ho¸ nh»m t¹o thuËn lîi cho
kh¸ch hμng, ®¶m b¶o tÝnh an toμn vμ qu¶n lý rñi ro ph¸t triÓn víi c¸c s¶n
phÈm míi.
Cung cÊp trªn quy m« lín dÞch vô ghi cã trùc tiÕp, giíi thiÖu quy
tr×nh ghi nî trùc tiÕp më réng c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®Òn c¸c chi
nh¸nh, giíi thiÖu c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n dù phßng.NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 29
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô tiÒn göi míi nh−: ¸p dông l·i suÊt tiÕt kiÖm
thay ®æi theo thÞ tr−êng, tiÒn göi cã tham gia dù th−ëng, tiÒn göi tiÕt kiÖm
h−u trÝ, ®−a ra l·i suÊt biÕn ®æi cho c¸c kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n. Më
réng c¸c c«ng cô huy ®éng míi: ph¸t hμnh cæ phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu,
chøng chØ tiÒn göi vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c.
Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô vμ hÖ thèng cung cÊp dÞch vô: më
réng m¹ng l−íi cung cÊp ®Õn c¸c trung t©m kinh tÕ lín khu c«ng nghiÖp
khu chÕ xuÊt vμ më réng n©ng cao chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh−
:chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, thanh to¸n, ATM, ng©n quü, thu ®æi ngo¹i tÖ, nhËn
vμ chi tr¶ kiÒu hèi, b¶o l·nh, b¶o hiÓm,t− vÊn, gi÷ hé tμi s¶n, ph¸t hμnh
thÎ...
Ph¸t triÓn hÖ thèng ph¸t hμnh vμ thanh to¸n thÎ c¸c lo¹i, ®a d¹ng
ho¸ c¸c lo¹i thÎ ph¸t hμnh nh− thÎ tÝn dông, thÎ néi ®Þa, thÎ ghi Nî, thÎ
liªn kÕt;
H×nh thμnh hÖ thèng chi nh¸nh tù ®éng sö dông c¸c thiÕt bÞ
ATM,home banking, mobile banking, cho phÐp kinh doanh trùc tiÕp
giao dÞch, ho¹t ®éng suèt ngμy.
HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hμng cÇn ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së
®Çu t− chiÕn l−îc ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña toμn hÖ thèng, cÇn cã
sù kÕt hîp gi÷a ngμnh b−u ®iÖn vμ c¸c ng©n hμng.hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ
theo h−íng ®¶m b¶o héi nhËp víi quèc tÕ vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ.
Ngoμi ra,®Èy m¹nh ph−¬ng thøc cho vay míi, ®Çu t− mang tÝnh
chÊt ®a d¹ng ho¸ ®Ó ph©n t¸n rñi ro nh− ®i vay tÝn dông, cho vay tr¶ gãp,
cho vay giao dÞch,®ång tμi trî dù ¸n.
Mét gi¶i ph¸p ®Æt ra ®Ó ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng
lμ c¸c ng©n hμng ph¶i t¨ng c−êng n¨ng lùc vÒ vèn;tiÕp tôc c¬ cÊu l¹i ®Ó cã
c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i lín h¬n, b»ng viÖc c¬ cÊu l¹i tμI chÝnh víi c¸c
biÖn ph¸p: *t¨ng vèn tù cã. Riªng 4 ng©n hμng lín(NHNO&PTNT ViÖtNguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 30
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Nam,Ng©n hμng c«ng th−¬ng ViÖt Nam,Ng©n hμng ®Çu t− vμ ph¸t triÓn
ViÖt Nam,Ng©n hμng ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam)cÇn khÈn tr−¬ng xö lý nî
tån ®äng, tiÕp tôc bæ sung vèn ®IÒu lÖ vμ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng
vèn mét c¸ch c¬ b¶n nh− ph¸t hμnh vμ niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng
chøng kho¸n, thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ theo b−íc ®i phï hîp ®Ó mçi ng©n
hμng nμy Ýt nhÊt ph¶i cã kho¶ng 5.000 ®Õn 6.000 tû ®ång vèn ®IÒu lÖ,
t−¬ng ®−¬ng kho¶ng 300 ®Õn 400 triÖu USD.§èi víi c¸c ng©n hμng
th−¬ng m¹i cæ phÇn, ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®Ó
tr−íc hÕt ®¶m b¶o ®ñ møc vèn tèi thiÓu theo quy ®Þnh, sau ®ã cã thÓ ®¶m
b¶o c¸c ®IÒu kiÖn an toμn vèn tèi thiÓu më mang ho¹t ®éng. *C¸c ng©n
hμng còng cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t¨ng vèn kh¸c nh− ph¸t hμnh
vèn cæ phÇn ®Æc biÖt tiÕp tôc gäi vèn cæ ®«ng n−íc ngoμi, vay vèn dμi h¹n
cña c¸c tæ chøc tμi chÝnh quèc tÕ
Vμ mét biÖn ph¸p còng kh«ng kÐm phÇn quan träng lμ c«ng t¸c
®μo t¹o ®éi ngò c¸n bé.§©y lμ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m kh«i
phôc lßng tin cho kh¸ch hμng. §μo t¹o vμ ®μo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé,
nh©n viªn ng©n hμng bao gåm n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tr×nh ®é
ngo¹i ng÷, tin häc,nghiÖp vô ng©n hμng ®Ó cã ®IÒu kiÖn tiÕp cËn nhanh
víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, nghiÖp vô míi trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi c¸c
ng©n hμng trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi.Thùc hiÖn chÕ ®é tuyÓn chän,
bæ nhiÖm, g¾n quyÒn lîi,nghÜa vô vμ tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc víi c¸c
ng©n hμng th−¬ng m¹i nhμ n−íc ®èi víi kÕt qu¶ ho¹t ®«ng kinh
doanh.KiÕn nghÞ víi chÝnh phñ ban hμnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vËt
chÊt vμ tinh thÇn chi nh−ng ng−êi cã tay nghÒ cao, tr×nh ®é chuyªn m«n
giái, ®ãng gãp nhiÒu cho ng©n hμng th−¬ng m¹i nhμ n−íc ®Ó thu hót
nh÷ng ng−êi nμy vμo lμm viÖc vμ g¾n bã l©u dμI víi ng©n hμng th−¬ng
m¹i nhμ n−íc.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 31
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng

Nãi tãm l¹i, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng cÇn ph¶i cã
nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ;tuy nhiªn chóng ta kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c gi¶i
ph¸p mμ cÇn ph¶i kÕp hîp chóng ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ tèi −u.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 32
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμngPhÇn III: KÕt luËn


HÖ thèng ng©n hμng ®ang ngμy cμng më réng, chi phèi mäi
ho¹t ®éng kinh tÕ cña mét quèc gia. Ngμy nay, ®Ó biÕt mét quèc gia
cã ph¸t triÓn hay kh«ng chØ cÇn nh×n vμo møc ®é hiÖn ®¹i cña
ngμnh c«ng nghiÖp ng©n hμng n−íc ®ã. Tuy nhiªn gi÷a c¸c ng©n
hμng lu«n cã sù c¹nh tranh khèc liÖt, ®ßi hái mçi ng©n hμng ph¶i
kh«ng ngõng v−¬n lªn, kh«ng ngõng s¸ng t¹o, phôc vô ngμy cμng
tèt h¬n vμ mét trong nh÷ng ®iÒu quan träng lμ ph¶i thùc hiÖn ®a
d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng nÕu kh«ng sÏ bÞ ®μo th¶i.
§èi víi ViÖt Nam hÖ thèng ng©n hμng míi chØ ë b−íc ®Çu ph¸t
triÓn víi quy m« nhá, nh−ng n−íc ta còng cã nh÷ng thuËn lîi, tiÒm
n¨ng ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn mét hÖ thèng ng©n hμng hiÖn ®¹i. Vμ ®Æc
biÖt cÇn häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hμng ë c¸c n−íc ph¸t
triÓn.
Hy väng trong t−¬ng lai kh«ng xa, cïng víi c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc vμ xu h−íng toμn cÇu ho¸ ViÖt Nam sÏ cã mét
hÖ thèng ng©n hμng hiÖn ®¹i cã thÓ s¸nh ngang tÇm khu vùc vμ thÕ
giíi.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 33
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng
Tμi liÖu tham kh¶o1. Qu¶n trÞ NHTM - Peter Rose - Nhμ xuÊt b¶n Tμi chÝnh - 2001

2. NghiÖp vô ng©n hμng hiÖn ®¹i - David Cox - Nhμ xuÊt b¶n
ChÝnh trÞ quèc gia - 1997.

3. T¹p chÝ Ng©n hμng - C¸c sè n¨m 2003 vμ 2004.

4. Ng©n hμng Th−¬ng m¹i - Eward Reel, E. Gill - Nhμ xuÊt b¶n
TP. Hå ChÝ Minh - 1993.
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 34
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản