ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Chia sẻ: kaka_1

Giúp học nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài nghị luận và mối quan hệ của chung với nhau. Các bước tiến hành: 1. ổn định. 2. Kiểm tra. Thế nào là văn nghị luận ? Yêu cầu về đề tài của VB nghị luận? 3. Bài mới. Hoạt động1 I. Luận điểm, luận cứ và lập luận. 1. Luận điểm G: Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn, nghị luận. ? Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu dưới dạng nào? ?Luận điểm chính...

Nội dung Text: ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Tiết 79:

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Mục đích cần đạt:

Giúp học nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài nghị luận và mối quan hệ của

chung với nhau.

Các bước tiến hành:

1. ổn định.

2. Kiểm tra.

Thế nào là văn nghị luận ? Yêu cầu về đề tài của VB nghị luận?

3. Bài mới.


Hoạt động1 I. Luận điểm,

luận cứ và lập

luận.

1. Luận điểm

G: Luận điể m là ý kiến

thể hiện tư tưởng, quan

điể m trong bài văn, nghị
luận.

? Luận điểm chính của bài

viết là gì?

Luận điểm đó được nêu

dưới dạng nào?

?Luận điểm chính của bài

viết là gì?

Luận điểm đó được nêu ra

dưới dạng nào?

? Luận điể m đó được
- "Mọi người Việt Nam phải
trình bày đầy đủ ở câu
hiểu biết quyền lợi của mình,
nào?
bổn phận của mình, phải có
đ luận điểm phụ (bài chỉ
kiến thức mới để có thể tham
có 1 phụ)
gia vào công cuộc xây dựng

nước nhà, và trước hết phải biết

độc, biết viết chữ Quốc ngữ,.

- Những người đã biết chữ dạy

cho những người chưa biết chữ.
- Những người chưa biết chữ

? Luận điểm chính được hãy gắng sức mà học cho biết.

cụ thể hoá t hành những Phụ nữ lại càng phải học.

câu văn nào.

Lý lẽ cho luận điểm phụ?
G: Luận điểm được thể

hiện trong nhan đề, dưới

dạng các câu khẳng định

nhiệ m vụ chung, nhiệ m

vụ cụ thể trong bài văn.

? Luận điể m là gì. - Là ý kiến thể

? Luận điể m đóng vai trò - Là linh hồn của bài viết, nó hiện tư tưởng quan

thống nhất bài văn thành 1 khối. điể m của bài văn.
gì trong bài nghị luận?

? Muốn có sức thuyết

phục thì luận điể m phả i - Phải đúng đắc, chân thật, đáp

đạt yêu cầu gì? ứng nhu cầu thực tế.


Hoạt động 2
?Tìm lý lẽ trong bài? 2 Lý lẽ do cuộc sống ngu dân

của thực dân Pháp làm cho hầu

hết người Việt Nam mù

chữ…tiễn bộ được. Nay nước
?2 lý lẽ này trả lời cho
độc lập rồi…xây dựng đất
câu hỏi nào?
nước.
- Vì sao phải chống nạn
đ Từ 2 lý do đó tác giả đưa ra
thất học?
nhiệ m vụ "mọi người phải biết

đọc, biết viết.


? Để trả lời câu hỏ i 2. Luận cứ

"Muốn chống nạn thất - Vơ chưa biết thì chồng bảo,

học thì làm thế nào? Bác em chưa thì anh bảo…

đưa ra những lý lẽ và dẫn

chứng nào?
- Luận cứ là gì là
G: Gọi những lý lẽ và dẫn
điều kiện và lý lẽ
chứng đó là luận cứ. Thì
làm cơ sở cho luậ n
luận cứ là gì?
điẻ m.
- Làm cơ sở cho luận điểm
?Những luận cứ ấy đóng

vai trò gì?
?Muốn có sức thuyết phục - Đúng đắn, chân thật, tiêu biểu.

thì luận cứ phải đạt yêu

cầu gì?


Hoạt động 3 3. Lập luận

G: Lập luận là cách lựa

chọn sắp xếp trìnhbày - Trước hết, tác giả nêu lý do vì

luận cứ sao cho chúng sao phải chống nạn thất học.

làm cơ sở vững chắc cho
- Chống nạn thất học để làm gì/
luận điể m?
đ Nên tư tưởng chống nạn thất

học để làm gì?

đ Vậy chống nạn thất học bằng

cách nào?

đ Lập luận chặt chẽ.

H - đọc ghi nhớ SGK* Củng cố:


H - đọc VB "Cần tạo ra những
Hoạt động 4 III. Luyện tập
thói quen tốt trong cuộc sống xã BT SGK

hội"

? Tìm luận điể m, luận cứ

và cách lập luận. - Luận điểm chính: nhan đề.

- Luận điểm phụ và lý lẽ.

1. Biểu hiện của thói quen tốt:

- Dậy sớm giữ lời hưa, đúng

hẹn, đọc sách.

2. biểu hiện thói quen xuấ.

* Lập luận: - Hút thuốc lá, cấu giận, mâu

thuẫn tự.
- Kết quả về thói quả

đ Thói quen tốy cần - Vứt rác bừa bãi ra đường, cửa.

luyện - Biến các xóm nhỏ, con đường

thành nơi vứt rác.
đ Chữa thói xấu.

Các luận cứ trìnhbày thói - Ném cốc vỡ, chai vỡ ra

quen xấu đi từ thói xấu đường.

nhỏ đến thói xấu lớn. 3. Các biểu hiện về ý thức

không sửa thói xấu.
- Người ta dễn phân biệt thói

xấu và thói tốt.

- Do thành thói quên nên khó

sửa thói xấu.


* Về nhà:

- Học thuộc lý thuyết.

- Thử tìm luận điểm, luận cứ, lập luận của VB "học thầy, học bạn"

- Soạn bài "Đề văn nghị luận…."
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản