Đặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệp- Cây Bời lời đỏ

Chia sẻ: minhphung21051

Họ Long não 9 (lauraceae) trên thế giới hiện nay có khoảng 50 chỉ với trên 2000 loài phân bố ở vùng á nhiệt đới và nhiệt đới. Riêng ở Việt Nam có tới 13 chi và trên 100 loài. Hầu hết các làoi trong họ long não đều có chứ tinh dầu thơm ở vỏ, lá, hoa, quả và phần gỗ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệp- Cây Bời lời đỏ

dù ¸n hç trî chuyªn ngμnh l©m s¶n ngoμi gç viÖt nam
TrÇn Ngäc H¶i - NguyÔn ViÖt Khoa
bêi lêi ®á
Nhμ xuÊt b¶n lao ®éng - 2007

1
2
Môc lôc


Trang

Lêi nãi ®Çu..................................................... 5

I. §Æc ®iÓm h×nh th¸i......................................... 7

II. Gi¸ trÞ sö dông.............................................. 9

III. §Æc ®iÓm sinh th¸i, ph©n bè....................... 13

IV. Gièng vμ t¹o c©y con.................................. 20

V. Kü thuËt trång rõng..................................... 26

VI. Ch¨m sãc vμ qu¶n lý b¶o vÖ...................... 32

VII. Kü thuËt khai th¸c, b¶o qu¶n.................... 34

Tμi liÖu tham kh¶o............................................ 37

Phô lôc.............................................................. 39
3
4
Lêi nãi ®Çu


Hä Long n·o (Lauraceae) trªn thÕ giíi hiÖn nay
cã kho¶ng 50 chi víi trªn 2000 loμi ph©n bè ë vïng ¸
nhiÖt ®íi vμ nhiÖt ®íi. Riªng ë ViÖt Nam cã tíi 13 chi
vμ trªn 100 loμi. HÇu hÕt c¸c loμi trong hä Long n·o
®Òu cã chøa tinh dÇu th¬m ë vá, l¸, hoa, qu¶ vμ phÇn
gç. Loμi Bêi lêi ®á (Machilus Odoratissima Nees)
ph©n bè kh¸ réng ë ViÖt Nam, th−êng gÆp trong rõng
nhiÖt ®íi Èm th−êng xanh m−a mïa tõ B¾c ®Õn Nam,
tËp trung ë mét sè tØnh miÒn Trung vμ T©y Nguyªn.
Tinh dÇu cña loμi Bêi lêi ®á cã nhiÒu trong phÇn vá
cña th©n c©y, cã mïi th¬m ®Æc biÖt, ®−îc ng−êi d©n
khai th¸c vÒ lμm h−¬ng th¾p trong nh÷ng ngμy lÔ tÕt
vμ dïng ®Ó xuÊt khÈu.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu sö dông vá
cña loμi t¨ng nhanh, ®ång nghÜa víi l−îng khai th¸c
vá ë rõng gi¶m m¹nh. V× vËy, nhiÒu ®Þa ph−¬ng, nhiÒu

5
hé gia ®×nh ®Æc biÖt lμ ë vïng T©y Nguyªn ®· ph¸t
triÓn g©y trång loμi c©y l©m s¶n ngoμi gç cã gi¸ trÞ
nμy. §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc chuyÓn giao kü thuËt tíi
ng−êi d©n cña c¸c nhμ khuyÕn l©m còng nh− gióp b¹n
®äc t×m hiÓu thªm vÒ loμi c©y nμy, ®−îc sù hç trî cña
Dù ¸n LSNG giai ®o¹n 2, nhãm t¸c gi¶: TrÇn Ngäc
H¶i (§¹i häc L©m nghiÖp) vμ NguyÔn ViÖt Khoa
(Trung t©m KhuyÕn n«ng Quèc gia) ®· biªn so¹n
cuèn s¸ch “Bêi lêi ®á” víi néi dung gåm: Giíi thiÖu
®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh th¸i, ph©n bè vμ gi¸ trÞ sö
dông cña loμi Bêi lêi ®á; kü thuËt t¹o gièng, trång vμ
ch¨m sãc Bêi lêi ®á.
Dù ¸n hç trî chuyªn ngμnh LSNG giai ®o¹n 2
xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch nμy víi c¸c b¹n
®äc vμ rÊt mong nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó
tμi liÖu nμy ®−îc hoμn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thμnh c¶m ¬n!
6
T£N VIÖT NAM: BêI LêI §á

Tªn khoa häc: Machilus odoratissima Ness
Hä: Long n·o - Lauraceae
Tªn kh¸c: RÌ vμng, Kh¸o th¬m, RÌ th¬m, Kh¸o
nhËm, Rè vμng, Bêi lêi ®Ñc.
I - ®Æc ®iÓm h×nh th¸i
C©y gç trung b×nh hay gç lín, th−êng xanh, cao
25-35m, ®−êng kÝnh 40 - 60cm. Th©n trßn th¼ng, t¸n
h×nh trøng hÑp, cμnh nhá vμ Ýt, gèc cã b¹nh vÌ nhá vμ
thÊp. Vá th©n mμu x¸m tr¾ng ®Õn n©u x¸m, phÝa
ngoμi cã nhiÒu b× kh«ng næi râ, thÞt vá mμu vμng nh¹t,
dμy 8 - 10mm, cã mïi th¬m. Cμnh khi non h¬i xanh
sau chuyÓn n©u nh¹t, nh½n.
L¸ ®¬n mäc c¸ch, phiÕn l¸ dai, cã mïi th¬m
nhÑ, h×nh m¸c dμi 12 - 15cm, réng 3 - 3,5cm, ®Çu l¸
h¬i nhän, gèc h×nh nªm, hai mÆt nh½n, mÆt trªn xanh
bãng, mÆt d−íi xanh nh¹t, g©n bªn 7 - 10 ®«i, cuèng
l¸ m¶nh dμi 7 - 15mm.
Côm hoa h×nh chuú, dμi b»ng hoÆc v−ît chiÒu
dμi cña l¸, gèc trôc hoa cã l«ng. Hoa l−ìng tÝnh mμu

7
vμng nh¹t, bao hoa 6 thuú b»ng nhau h×nh tr¸i xoan
thu«n, ngoμi cã phñ l«ng ng¾n. NhÞ 9 xÕp thμnh 3
vßng, 6 nhÞ ngoμi kh«ng tuyÕn, bao phÊn 4 «, 3 nhÞ
trong cã 2 tuyÕn ë gèc, nhÞ lÐp 3. Nhôy cã bÇu h×nh
cÇu, nh½n, vßi dμi, nóm h×nh cÇu hay gÇn h×nh cÇu.
Qu¶ h×nh cÇu, ®−êng kÝnh 10 - 20mm, cã bao
hoa tån t¹i vμ h¬i xoÌ ra. Khi non mμu xanh lôc chÝn
qu¶ mμu tÝm ®en, ngoμi cã phñ líp phÊn tr¾ng. Vá
qu¶ mÒm cã chøa dÞch mμu vμng, mang 1 h¹t, cuèng
qu¶ mμu ®á nh¹t.
H×nh 1: H×nh th¸i l¸


8
II - GI¸ TRÞ Sö DôNG
1. Gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm
Qu¶ Bêi lêi ®á chøa dÇu bÐo ®«ng ®Æc ë nhiÖt
®é th−êng, thμnh phÇn chñ yÕu lμ laurin vμ olªin cã
thÓ dïng lμm s¸p vμ chÕ biÕn xμ phßng.
H¹t Bêi lêi ®á lμ thøc ¨n −a thÝch cña nhiÒu
loμi chim.
Vá ngoμi tr¾ng x¸m, vá trong vμng nh¹t, dμy
8 - 10 mm. HiÖn nay, vá c©y lμ s¶n phÈm thu ho¹ch
chÝnh cña c©y Bêi lêi.
Trong y häc, theo GS. §ç TÊt Lîi trong Nh÷ng
c©y thuèc vμ vÞ thuèc ViÖt Nam , vá ®−îc dïng ®Ó
®¾p lªn nh÷ng n¬i s−ng, báng, vÕt th−¬ng. Vá cßn
dïng s¾c n−íc uèng ch÷a ®i Øa, lþ.
N−íc ng©m vá Bêi lêi bμo thμnh tõng m¶ng
máng cã thÓ dïng b«i ®Çu cho tãc bãng vμ vá Bêi lêi
cßn ®−îc dïng ®Ó lμm nguyªn liÖu s¶n xuÊt keo d¸n.
Vá c©y Bêi lêi ®á dïng ®Ó lμm h−¬ng th¾p
trong c¸c ngμy lÔ TÕt, ®−îc thÞ tr−êng trong vμ ngoμi
n−íc −a chuéng; ngoμi ra cßn ®−îc dïng ®Ó lμm chÊt

9
phô gia bª t«ng trong c«ng nghiÖp x©y dùng. §©y lμ
s¶n phÈm chñ yÕu vμ cã gi¸ trÞ cao cña c©y Bêi lêi ®á.

Sau khi trång kho¶ng 3 n¨m lμ cã thÓ khai th¸c
vá, nh−ng nãi chung nÕu kh«ng v× ®iÒu kiÖn ngÆt
nghÌo vÒ kinh tÕ th× nªn ®Ó cμng l©u cμng tèt vμ khi
thu ho¹ch sÏ ®−îc nhiÒu h¬n; sè l−îng còng nh− chÊt
l−îng tinh dÇu trong vá sÏ cao, do ®ã gi¸ b¸n cao h¬n
vμ gi¸ trÞ sö dông cña nã còng cao h¬n. Th«ng th−êng
trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, n«ng d©n th−êng khai th¸c ë
®é tuæi 9 -10 n¨m tuæi, lóc nμy c©y cã ®−êng kÝnh
ngang ngùc kho¶ng 15 cm vμ mét c©y cã thÓ cho tõ
13 - 15 kg vá kh« (3kg vá t−¬i = 1kg vá kh«).

HiÖn t¹i gi¸ b×nh qu©n 1kg vá kh« lμ 5.000®. T¹i
Gia Lai, cã lóc gi¸ lªn cao ®iÓm lμ 10.000® - 13.000®.

Gç cã lâi mμu hång nh¹t, gi¸c mμu tr¾ng, kh¸
cøng (tû träng 0,87), Ýt bÞ mèi mät, dïng trong c«ng
nghiÖp ®ãng ®å gia dông, nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt
giÊy, x©y dùng, trô má10
L¸ c©y Bêi lêi ®á ®−îc dïng ®Ó ch÷a thiªn ®Çu
thèng vμ lμm thøc ¨n cho gia sóc.
DÇu Bêi lêi dïng lμm s¸p, chÕ xμ phßng.
B¶ng 01: Th«ng tin vÒ gi¸ mét sè loμi L©m s¶n
ngoμi gç tØnh Kon Tum n¨m 1995.
Ghi
TT Lo¹i l©m s¶n §VT §¬n gi¸
chó
1 Vá bêi lêi ®á ®/kg 6.500
2 Vá bêi lêi xanh ®/kg 3.200
3 Vá bêi lêi n−íc (gi¶) ®/kg 2.800
4 Chai côc ®/kg 1.000
5 Cñ riÒng kh« ®/kg 1.800
6 Cñ riÒng t−¬i ®/kg 500
7 Hét t−¬i ®/kg 8.000
8 Qu¶ cμ na ®/kg 1.000
9 Nhùa th«ng ®/kg 3.500
10 Vμng ®¾ng t−¬i ®/kg 1.200
11 Qu¶ m¬i ®/kg 8.000
12 Bét Becberin ®/kg 120
13 §òa s¬ chÕ 1.000®/kg 800
14 C©y lå « ®/kg 2.500
15 B«ng ®ãt ®/c©y 30.000
16 Nøa, le sËy ®/c©y 4.000
17 Rïa, ba ba ®/kg 50.000
18 Cua ®inh ®/kg 80.000
19 Kú ®μ, tª tª ®/kg 100.000


11
Nh− vËy vá Bêi lêi ®á lμ mét trong nh÷ng L©m
s¶n ngoμi gç cã gi¸ trÞ kh¸ cao so víi c¸c lo¹i l©m s¶n
kh¸c, cao h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi chai côc, nhùa
th«ng, lå «,...
2. N¨ng suÊt
Bêi lêi ®á lμ c©y b¶n ®Þa ®a môc ®Ých mäc
nhanh, l−îng sinh tr−ëng hμng n¨m ®¹t 1 - 1,5cm vÒ
®−êng kÝnh vμ tõ 80 - 100cm vÒ chiÒu cao.
§©y lμ loμi c©y ®−îc lùa chän thuéc nhãm c©y
b¶n ®Þa ®Ó g©y trång vμ lμm giμu rõng cho c¸c tØnh
vïng T©y Nguyªn, §«ng Nam bé vμ T©y B¾c, B¾c
Trung bé trong ch−¬ng tr×nh trång 5 triÖu ha rõng.
T¹i khu vùc Gia Lai vμ Kon Tum c©y trång
7 n¨m tuæi cã thÓ ®¹t ®−êng kÝnh 15cm, cã thÓ khai
th¸c ®−îc tõ 13 - 15kg vá kh« t−¬ng ®−¬ng víi
39 - 45kg vá t−¬i/c©y. NÕu trång mËt ®é 800 c©y/ha
th× sau 7 n¨m cã thÓ khai th¸c ®−îc kho¶ng trªn 10
tÊn vá kh«/ha. NÕu sau khai th¸c tiÕp tôc ch¨m sãc
g©y chåi th× sau 5 n¨m cã thÓ tiÕp tôc khai th¸c vá
lu©n kú 2.

12
III - §ÆC §IÓM SINH TH¸I, PH¢N Bè

Bêi lêi ®á mäc c¶ trong rõng nguyªn sinh vμ thø
sinh. Trong rõng nguyªn sinh th−êng mäc cïng c¸c
loμi SÕn, Vï h−¬ng, DÎ ®á , trong rõng thø sinh
th−êng mäc cïng Tr¸m, Rμng rμng, V¹ng trøng,
Lim xÑt,

Bêi lêi lμ lo¹i c©y −a s¸ng, th−êng mäc n¬i ®Êt
cã tÇng dμy, nhiÒu mïn vμ tho¸t n−íc. Kh¶ n¨ng t¸i
sinh b»ng h¹t vμ chåi tèt.

ë ViÖt Nam loμi c©y nμy gÆp ë Lμo Cai, S¬n
La, Hμ Giang, Yªn B¸i, L¹ng S¬n, Th¸i Nguyªn,
Qu¶ng Ninh, Thanh Ho¸, NghÖ An, Hμ TÜnh, Phó
Yªn, Kh¸nh Hoμ, Gia Lai, §ång Nai, Phó Quèc...
Mïa hoa th¸ng 5 - 6. Mïa qu¶ th¸ng 10 - 11.
C©y cho nhiÒu qu¶ vμ h¹t.
13
H×nh 2: H×nh th¸i hoa vμ l¸
14
1. §Æc ®iÓm khÝ hËu
BiÓu tæng hîp c¸c chØ tiªu khÝ hËu b×nh qu©n n¨m mét sè khu vùc
cã Bêi lêi ®á ph©n bè

TØnh Thõa
S¬n Hoμ NghÖ Hμ Qu¶ng Phó Kh¸nh §ång Phó Gia
Thiªn
ChØ tiªu La B×nh An TÜnh B×nh Yªn Hoμ Nai Quèc Lai
HuÕ

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
L−îng m−a (sè phÇn 10) 7.3 7.7 7.9 7.2 7.4 7.2 6 6.1 7.4 6.4 6.6
Tæng sè giê n¾ng (giê) 1905 1556 1643 1755 1861 1919 2450 2554 2650 2340 2377
VËn tèc giã TB (m/s) 2 1.2 1.4 2.3 2.2 1.4 2.5 2.8 1.8 2.9 2.3
NhiÖt ®é TB (oC) 18.5 23 23.5 24 24.3 24.4 26.5 26.4 27 27.2 23.5
NhiÖt ®é tèi cao (oC) 35 41 42 40.4 40.1 41 40 39.5 38.3 38.1 38.3
NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) -1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015
NhiÖt ®é tèi caoTB (oC) 23.4 28.1 28.4 27.5 27.9 30 30.6 29.8 32.3 30.4 28.9
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 15.4 19.9 20.4 21.5 21.8 20.9 23.5 23.7 23.2 24.2 20.1
Biªn ®é nhiÖt (oC) 8 8.2 8 6 6.2 9.1 7.1 6.1 9.2 6.1 8.7
L−îng m−a TB (mm) 1560 1833 1791 2929 1932 3400 1592 1359 1642 3067 1466
Sè ngμy m−a (ngμy) 179 130.1 152.8 147.8 129.8 197.8 134.4 119.1 103 162.8 142.1
§é Èm kh«ng khÝ (%) 85 82 86 84 84 85 82 80 78 83 83
§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 64 60 64 69 67 62 63 62 54 66 60
L−îng bèc h¬i (mm) 895.7 910.1 812.9 1161 1035 916.6 1336 1468 1467 1218 1480
Sè ngμy s−¬ng mï 95 24.5 16.4 7.04 20.04 25.8 2 0.3 2.1 0 13.2
Sè ngμy s−¬ng muèi 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
Sè liÖu b¶ng tæng hîp 17 chØ tiªu khÝ hËu ®·
®−îc tæng hîp ë c¸c tr¹m khÝ hËu trong 40 n¨m trë l¹i
®©y, cho thÊy r»ng loμi Bêi lêi ®á cã ph¹m vi ph©n bè
t−¬ng ®èi réng vμ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi Èm
m−a mïa. §«i khi cßn gÆp Bêi lêi ®á ph©n bè ë khu
vùc cã s−¬ng muèi nh− ë S¬n La vμ Hoμ B×nh. V× vËy
cã thÓ g©y trång Bêi lêi ®á ë nhiÒu tØnh kh¸c nhau trªn
ph¹m vi c¶ n−íc.
17
Vïng trång Bêi lêi ®á ®−îc quy ®Þnh chung cho
c¸c tØnh T©y B¾c, B¾c Trung bé, T©y Nguyªn vμ Nam
Trung bé. C¸c n¬i mμ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau
®©y:

Yªu cÇu phï hîp
Nh©n tè lËp ®Þa
RÊt phï
Phï hîp H¹n chÕ
hîp
KhÝ hËu

- L−îng m−a
> 2500m 1500 -2500m < 1500m
hμng n¨m

- NhiÖt ®é b×nh
> 23oC 18 - 23oC 18oC 15 - 18oC < 12oC
(Tmin)

- Sè ngμy m−a/
> 120 ngμy 90 - 120 ngμy < 90 ngμy
n¨m

- §é cao so víi
< 300m 30 - 700m > 700m
mÆt biÓn


18
- NhiÖt ®é b×nh qu©n hμng n¨m: 23 - 25oC
- NhiÖt ®é tèi thÊp kh«ng d−íi: 12 - 16oC
- L−îng m−a hμng n¨m: 2000 - 3000mm
2. §Æc ®iÓm ®Êt trång
- Cã thÓ trång Bêi lêi ®á trªn nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c
nhau (trõ ®Êt c¸t, ®Êt ngËp óng vμ ®Êt tr¬ sái ®¸). §Êt
trång Bêi lêi ®á ph¶i lμ ®Êt cã thμnh phÇn c¬ giíi tõ
thÞt nhÑ ®Õn thÞt trung b×nh, tÇng ®Êt dμy trªn 50cm,
®Êt Èm vμ tho¸t n−íc, ë ®é cao 200 - 500m so víi mÆt
n−íc biÓn, ®é dèc < 30%.
Yªu cÇu phï hîp
Nh©n tè
lËp ®Þa RÊt phï
Phï hîp H¹n chÕ
hîp
- Lo¹i ®¸ mÑ PhiÕn mica C¸c lo¹i ®¸
c¸c lo¹i ®¸ phiÕn, ®¸ §¸ c¸t, ®¸ v«i
biÕn chÊt macma acid
§é s©u tÇng > 80cm 50 - 80cm < 50cm
®Êt
Thμnh phÇn ThÞt trung ThÞt nhÑ ®Õn §Êt c¸t vμ
c¬ giíi b×nh thÞt trung b×nh thÞt nÆng
§é pHKCL 4,5 - 5,0 4,2 - 5,5 < 4; > 5,0
Mïn ë tÇng A > 3,0% 2 - 3% < 2%


19
IV - GIèNG Vμ T¹O C¢Y CON

1. Nguån gièng/chän c©y mÑ lμm gièng

Chän c©y mÑ tèt, cã tuæi tõ 8 - 10 n¨m, th©n
th¼ng, vá dμy, cμnh l¸ ph¸t triÓn tèt, t¸n réng, cã mμu
xanh ®Ëm, kh«ng bÞ s©u bÖnh. §¸nh dÊu c¸c c©y mÑ
®· chän, cã chÕ ®é ch¨m sãc riªng ®Ó lμm gièng.

2. Thu h¸i, ph©n lo¹i vμ b¶o qu¶n h¹t gièng

Qu¶ Bêi lêi ®á chÝn tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 10 trë
®i, vμ chÝn r¶i r¸c kÐo dμi trong kho¶ng tõ 1 - 2 th¸ng,
kh«ng tËp trung. Qu¶ chÝn ®Õn ®©u thu h¸i ®Õn ®Êy.
Qu¶ thu vÒ ñ vμi ngμy cho chÝn ®Òu råi chμ x¸t, vß
nhÑ cho trãc vá ngoμi ®Ó h¹t khái lªn men. Bãc s¹ch
vá, röa nhiÒu lÇn cho hÕt nhít råi ph¬i n¾ng nhÑ hoÆc
trong bãng r©m ®Ó h¹t kh«, ®Ó n¬i tho¸ng giã. Tr¸nh
ph¬i h¹t ngoμi trêi n¾ng to.

Lo¹i bá t¹p chÊt, chän h¹t ch¾c mÈy ®Ó lμm
gièng.20
H¹t Bêi lêi ®á thu h¸i xong ph¶i tiÕn hμnh gieo
ngay, kh«ng nªn ®Ó h¹t qu¸ l©u vμi th¸ng sÏ gi¶m søc
n¶y mÇm nhanh.

H¹t Bêi lêi ®á cã thÓ ®−îc b¶o qu¶n trong c¸t
Èm 20% vμ ®Ó kh«ng qu¸ 3 th¸ng.

3. Chän vμ lËp v−ên −¬m

ViÖc chän n¬i lËp v−ên −¬m Bêi lêi ®á còng nh−
nhiÒu loμi c©y kh¸c cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn
sau ®©y:

- GÇn n¬i trång vμ thuËn tiÖn cho viÖc vËn
chuyÓn c©y con.

- V−ên −¬m ph¶i b»ng ph¼ng, gÇn nguån n−íc
t−íi vμ kh«ng bÞ óng ngËp.

- Xung quanh v−ên ph¶i ®μo hμo vμ cã hμng
rμo b¶o vÖ, nh»m ng¨n chÆn nguån s©u bÖnh l©y lan
vμ tr©u bß ph¸ ho¹i.

- §Êt ®ai chän lμm v−ên −¬m ph¶i thÝch hîp víi
Huûnh ®Êt cßn tèt vμ tho¸t n−íc.

21
4. Lμm ®Êt v−ên −¬m

- §Êt ®−îc cμy bõa kü, ®Ó ¶i, sau ®ã lªn luèng
réng 1m, dμi 10m, bãn ph©n chuång hoai 3 - 5kg/m2.

- Khö trïng ®Êt b»ng Benlat hoÆc c¸c lo¹i thuèc
th«ng dông kh¸c.

5. Xö lý vμ gieo h¹t gièng

Kü thuËt gieo −¬m:

- Xö lý h¹t: Ng©m h¹t trong n−íc Êm 40 - 60oC,
vít bá c¸c h¹t næi, röa chua vμ ng©m l¹i vμi lÇn. Sau
®ã ®em h¹t gieo trªn luèng råi phñ mét líp mïn c−a
hay trÊu lªn, th−êng xuyªn t−íi n−íc ®¶m b¶o ®é Èm
80 - 90%. Sau 25 - 30 ngμy h¹t ®Çu n¶y mÇm, thêi
gian n¶y mÇm kÐo dμi kh¸ l©u. Chän nh÷ng h¹t ®·
n¶y mÇm gieo vμo bÇu nilon ®· ®ãng s½n.

6. T¹o bÇu con

- Ruét bÇu: Sö dông ®Êt mÆt v−ên −¬m hoÆc
®Êt tÇng B. Hçn hîp ruét bÇu gåm:


22
+ §Êt mÆt v−ên −¬m hoÆc ®Êt tÇng B trén 25%
ph©n chuång hoai.

+ Tõ 5 - 10% ph©n l©n.
+ 1% ph©n NPK
- Dïng tói bÇu PE cì 9 x 18 hoÆc 17 x 25cm,
®ôc lç ë ®¸y. §ãng bÇu thμnh luèng. Tr−íc ®ã phun
thuèc trõ s©u vμ thuèc chèng mèi lªn luèng.
BÇu ®ãng xong ®−îc xÕp thμnh luèng 1 x 10m
mÆt bÇu ph¶i b»ng ph¼ng, lÊp ®Êt xung quanh luèng
®Õn 2/3 bÇu. Chó ý lÊp ®Êt bét vμo c¸c khe hë gi÷a
c¸c bÇu ®Ó gi÷ Èm. C¸c luèng bÇu c¸ch nhau
40 - 50cm ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i ch¨m sãc.

7. CÊy c©y, ch¨m sãc c©y con
Tr−íc khi cÊy h¹t mÇm vμo bÇu, cÇn ph¶i t−íi
luèng bÇu cho ®ñ Èm.
Khi cÊy c©y vμo bÇu, cÊy mçi bÇu 1 h¹t mÇm
vμ ph¶i th−êng xuyªn gi÷ cho bÇu ®ñ Èm, ®ång thêi
cã biÖn ph¸p phßng chèng chuét, dÕ, c«n trïng ph¸
ho¹i, cÇn th−êng xuyªn t−íi n−íc, xíi x¸o nhÑ xung

23
quanh bÇu. Bãn ®Þnh kú 1 th¸ng hai lÇn b»ng n−íc
ph©n h÷u c¬, phun thuèc phßng trõ s©u bÖnh. Lμm
giμn che hîp lý tuú tõng thêi kú sinh tr−ëng cña c©y,
giì bá giμn che tr−íc khi xuÊt v−ên 1 th¸ng. Chó ý
b¶o ®¶m v−ên −¬m tho¸ng vμ tho¸t n−íc ®Ó phßng
bÖnh thèi cæ rÔ. Cô thÓ nh− sau:

- Che bãng cho c©y:

C©y Bêi lêi ®á cßn nhá tõ 1 - 3 th¸ng tuæi ®ßi
hái møc che bãng 40 - 50%, tr¸nh ¸nh s¸ng trùc x¹
vμ c¸i n¾ng gay g¾t cña T©y Nguyªn.

Khi c©y con tõ 3 - 6 th¸ng tuæi ®ßi hái møc che
bãng 20 - 30%.

ViÖc më giμn che vμ ®iÒu chØnh ¸nh s¸ng cho
c©y con c¸c th¸ng tiÕp theo lμ cÇn thiÕt vμ ®¶m b¶o
tr−íc khi mang c©y ®i trång 1 th¸ng, c©y con ph¶i
®−îc ®−a ra ngoμi s¸ng hoμn toμn.

Giμn che bãng cho c©y ph¶i ®¶m b¶o v÷ng
ch¾c kh«ng ®−îc sËp ®æ khi m−a, giã. Giμn che ph¶i
cao 1,6 - 1,8m ®Ó ng−êi ®i l¹i ch¨m sãc c©y thuËn lîi.
24
VËt liÖu lμm giμn che ph¶i dÔ ®iÒu chØnh ®é che s¸ng
qua c¸c thêi kú.

- T−íi n−íc lμm cá:

Trong kho¶ng 15 ngμy ®Çu, sau khi cÊy h¹t
mÇm vμo bÇu ph¶i gi÷ cho bÇu ®ñ Èm. Khi c©y cao
10 - 15cm ph¶i ®¶m b¶o l−îng møc t−íi 3 - 4lÝt/m2,
sau ®ã gi¶m dÇn. Vμo nh÷ng ngμy m−a nhiÒu cÇn
®¸nh r·nh tho¸t n−íc ®Ó c©y khái bÞ óng rÊt dÔ bÞ
thèi cæ rÔ.

Sau 2 - 3 th¸ng cÇn nhæ cá vμ ph¸t v¸ng trªn
mÆt bÇu vμ chØnh chang cho bÇu c©y ph¸t triÓn
c©n ®èi.

- Phßng trõ s©u bÖnh:

C©y con trong v−ên −¬m th−êng xuyªn ®−îc
kiÓm tra ®Ó kÞp thêi xö lý tr¸nh bÞ mét sè lo¹i bÖnh vμ
c«n trïng, chuét bä ph¸ ho¹i. Sö dông c¸c lo¹i ho¸
chÊt nh−: Dïng b¶ ®éc, hoÆc c¸c lo¹i thuèc phßng trõ
s©u bÖnh ®Ó b¶o vÖ.


25
8. Tiªu chuÈn c©y con
C©y cã tói bÇu ®em trång ë ®é tuæi 6 - 7 th¸ng
c©y cao 25 - 35cm, ®−êng kÝnh cæ rÔ ≥ 3mm, c©y khoÎ
sinh tr−ëng tèt, cã 12 - 15 l¸ thËt, kh«ng cong queo, côt
ngän vμ s©u bÖnh, c©y ®· ®−îc ®−a ra s¸ng hoμn toμn
tr−íc ®ã 1 th¸ng ®Ó quen víi m«i tr−êng trång rõng.
C©y trong v−ên gi©m ph¶i cã Ýt nhÊt lμ 5 - 6
th¸ng tuæi sau khi gi©m. ChiÒu cao c©y ph¶i ®¹t >
40cm, ®−êng kÝnh gèc > 6mm. C©y ph¸t triÓn c©n ®èi,
kh«ng cong queo, côt ngän vμ s©u bÖnh, c©y ®· ®−îc
®−a ra ngoμi s¸ng 1 th¸ng tr−íc khi ®em trång.

V - Kü THUËT TRåNG RõNG
1. Ph−¬ng thøc trång
Còng nh− nhiÒu loμi c©y b¶n ®Þa kh¸c, Bêi lêi
®á còng cã thÓ trång theo c¸c ph−¬ng thøc sau ®©y:
Trång theo b¨ng: §èi t−îng lμ c¸c rõng thø sinh
nghÌo kiÖt, cßn c©y gç r¶i r¸c, rõng non míi phôc håi,
cã chiÒu cao t¸n rõng > 6m. B¨ng chÆt 10 - 20m,
b¨ng chõa 15 - 20m, tuú theo chiÒu cao cña t¸n rõng.

26
H×nh 3: Trång rõng theo b¨ng

Trång theo r¹ch: §èi t−îng trång lμ c¸c th¶m
c©y bôi cßn tèt, cao > 4m, dÔ ®iÒu chØnh t¸n. KÝch
th−íc r¹ch lμ 4m, chõa 4m. Cã thÓ trång hçn giao víi
c¸c loμi c©y l¸ réng b¶n ®Þa kh¸c.
Hình 4: Trồng theo rạch

27
Trång theo ®¸m: Trång thuÇn lo¹i trªn c¸c «
trèng trong rõng. C¸c « trèng nμy cã diÖn tÝch < 1ha.
H×nh 5: Trång theo ®¸m


2. Xö lý thùc b×

Tuú theo ph−¬ng thøc trång mμ cã biÖn ph¸p kü
thuËt ph¸t dän thùc b×:

- Ph¸t dän theo b¨ng hoÆc r¹ch: Ph¸t dän toμn
bé c¸c c©y trong b¨ng chÆt hoÆc r¹ch trång, chØ ®Ó l¹i
c¸c c©y gç t¸i sinh, c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ. Trong b¨ng
hoÆc r¹ch trång ph¶i ph¸t dän toμn bé d©y leo, c©y

28
bôi, c©y chÆt ph¶i h¹ s¸t gèc, gèc chÆt kh«ng cao
qu¸ 15cm.
B¨m nhá cμnh nh¸nh, xÕp theo ®−êng ®ång
møc vμ tËn dông triÖt ®Ó l©m s¶n võa chÆt h¹.
H×nh 6: Xö lý thùc b×


3. MËt ®é trång
MËt ®é trång 600 - 1000 c©y/ha tuú theo tõng
ph−¬ng thøc trång thuÇn loμi hay hçn giao. NÕu trång
thuÇn loμi nªn trång c©y che bãng tr−íc v× khi non Bêi
lêi ®á lμ c©y −a s¸ng.

29
- NÕu trång theo b¨ng cù ly trång lμ 4 x 4m

- NÕu trång theo r¹ch: §¶m b¶o mËt ®é kh«ng
qu¸ 625 c©y/ha (cù ly 6 x 2,5, r¹ch réng 4m chia 2m).

- NÕu trång theo ®¸m th× mËt ®é kh«ng qu¸ 833
c©y/ha (cù ly 3 x 4m).

4. Lμm ®Êt, ®μo hè, lÊp hè

- Cuèc ®Êt côc bé 1m2 xung quanh vÞ trÝ ®μo hè,
nhÆt rÔ c©y ®¸ lín > 2m.

- §μo hè kÝch th−íc 40x40x40cm, khi ®μo chó ý
®Ó riªng líp ®Êt mÆt mét bªn phÝa trªn dèc. ChÆt ®øt
toμn bé rÔ c©y cã trong lßng hè. Hoμn thμnh viÖc ®μo
hè tr−íc khi trång 1 th¸ng.

- Tr−íc khi trång 15 ngμy, tiÕn hμnh bãn lãt
ph©n vμ lÊp toμn bé líp ®Êt mÆt xuèng hè. Líp ®Êt
mÆt nμy ®· ®−îc nhÆt s¹ch rÔ c©y, ®¸. Hè lÊp xong
ph¶i cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn 2 - 3cm.
30
H×nh 7: Cuèc hè tr−íc khi trång 1 - 2 th¸ng


5. Thêi vô trång
Thêi vô trång vμo ®Çu mïa m−a (kho¶ng th¸ng
6 - 7 ë c¸c tØnh miÒn Trung T©y Nguyªn). C¸c tØnh
phÝa B¾c cã thÓ trång vμo vô Xu©n.

6. Kü thuËt trång
- Dïng cuèc hoÆc bay h¬i réng lßng hè ®· lÊp
®Ó ®ñ ®Æt bÇu c©y.
- R¹ch vá bÇu, ®Æt bÇu c©y ngay ng¾n trong
lßng hè, vun ®Êt nhá lÊp xuèng quanh bÇu, dïng tay
hoÆc ch©n dËm nhÑ phÇn ®Êt míi lÊp, vun ®Êt xung

31
quanh gèc c©y míi trång cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn
5 - 10cm.
LÊp ®Êt lÌn chÆt XÐ bá vá bÇu vμ ®Æt bÇu


H×nh 8 : Kü thuËt trång c©yVI - CH¡M SãC Vμ QU¶N Lý B¶O VÖ
1. Ch¨m sãc rõng trång
Sau khi trång rõng Bêi lêi ®á cÇn ®−îc lμm cá,
xíi x¸o, vun gèc ch¨m sãc trong thêi gian 3 n¨m ®Çu:
N¨m thø nhÊt:
LÇn ch¨m sãc thø nhÊt ngay sau khi trång 1
th¸ng, néi dung ph¸t dän thùc b× trªn b¨ng trång, c¾t


32
bá d©y leo, c©y bôi quÊn quanh hoÆc che lÊp c©y, xíi
x¸o vun gèc, trång dÆm nh÷ng c©y bÞ chÕt.
LÇn ch¨m sãc thø 2 vμo th¸ng 9 - 12, néi dung
gåm ph¸t dän thùc b× trªn b¨ng trång, rÉy cá cuèc xíi
1m2 xung quanh gèc c©y vμ trång dÆm nh÷ng c©y
chÕt (n¨m thø nhÊt).
N¨m thø 2 vμ 3 ch¨m sãc 2 lÇn/n¨m, néi dung
thùc hiÖn t−¬ng tù nh− n¨m ®Çu.
H×nh 9: Kü thuËt ch¨m sãc c©y trång33
2. Qu¶n lý b¶o vÖ
- Mäi khu vùc trång rõng ®Òu ph¶i cã ®ñ hå s¬,
lý lÞch thiÕt kÕ ®Ó tiÕp tôc theo dâi, t¸c ®éng nh»m
®¶m b¶o qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ.
- Cã c¸c ph−¬ng ¸n, biÖn ph¸p phßng chèng
ch¸y vμ phßng chèng s©u bÖnh h¹i.
- CÊm ng−êi vμ sóc vËt vμo ph¸ ho¹i rõng
trång, ph¶i cã b¶ng néi quy b¶o vÖ rõng bªn ngoμi
mçi vïng trång rõng.


VII - Kü THUËT KHAI TH¸C, B¶O QU¶N
1. Kü thuËt khai th¸c:
Sau khi trång tõ 6 - 7 n¨m cã thÓ khai th¸c
c©y ®Ó lÊy vá, lóc ®ã c©y cã thÓ ®¹t ®−êng kÝnh tõ
12 - 15cm. Cã thÓ ¸p dông ph−¬ng thøc khai th¸c
tØa nh÷ng c©y ®¹t tiªu chuÈn vμ ®Ó l¹i nh÷ng c©y
cßn nhá tiÕp tôc ch¨m sãc khi ®¹t tiªu chuÈn vÒ
®−êng kÝnh sÏ khai th¸c sau; hoÆc cã thÓ ¸p dông
ph−¬ng thøc khai th¸c toμn diÖn, chÆt hÕt tÊt c¶ c¸c
c©y trªn l« trång.

34
Khi khai th¸c cÇn dïng dao s¾c hoÆc c−a chÆt
gÇn s¸t gèc c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 3 - 5cm. Chó ý
kh«ng ®Ó giËp, x−íc gèc, sau khi chÆt xong cÇn lμm
vÖ sinh gèc chÆt, dän cμnh nh¸nh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn
cho chåi gèc ph¸t triÓn. NÕu muèn kinh doanh rõng
chåi cÇn ph¶i x¸o ®Êt, bãn ph©n vμ vun gèc c¸ch gèc
kho¶ng 50cm t¹o ®iÒu kiÖn cho chåi ph¸t triÓn. Khi
chåi ®· mäc chØ ®Ó l¹i mét chåi khoÎ nhÊt cßn bÎ
nh÷ng chåi kh¸c ®i cho chÊt dinh d−ìng tËp trung vμo
nu«i c©y cßn l¹i.
Sau khi chÆt c©y dïng dao bãc vá däc tõ gèc
lªn, bã l¹i thμnh tõng bã vμ vËn chuyÓn.

2. S¬ chÕ, b¶o qu¶n
Vá sau khi khai th¸c vÒ ®−îc ph¬i n¾ng trªn
s©n bª t«ng hoÆc cã lãt v¶i b¹t hoÆc bao nil«ng cho
tíi khi kh« h¼n, bã thμnh tõng bã b»ng d©y l¹t hoÆc
d©y nil«ng vμ cho vμo bao. B¶o qu¶n n¬i kh« r¸o.
Cã thÓ dïng m¸y nghiÒn vá thμnh bét ®Ó lμm
bét h−¬ng.

35
Bãc vá Bêi lêi
B¶o qu¶n

36
TμI LIÖU THAM KH¶O

1. Lª Méng Ch©n, Lª ThÞ Huyªn, 2000, Thùc vËt rõng,
Nhμ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp
2. TrÇn Ngäc H¶i, 2006, B¸o c¸o kh¶o s¸t thùc vËt t¹i
S¬ Pai vμ Hμ Nïng, WWF.
3. TrÇn Ngäc H¶i, 2004, Bμi gi¶ng L©m s¶n ngoμi gç,
§¹i häc L©m nghiÖp.
4. Vò Dung, TrÇn Ngäc H¶i, NguyÔn H÷u Dòng, 2006,
Dù th¶o chiÕn l−îc quèc gia ph¸t triÓn L©m s¶n
ngoμi gç - Nhãm 2: B¶o tån L©m s¶n ngoμi gç,
®a d¹ng sinh th¸i, Dù ¸n L©m s¶n ngoμi gç giai
®o¹n 2.
5. §ç TÊt Lîi, 2001, Nh÷ng c©y thuèc vμ vÞ thuèc
ViÖt Nam, Nhμ xuÊt b¶n Y häc.
6. V−¬ng V¨n Quúnh, 2002, PhÇn mÒm Sinh khÝ hËu
ViÖt Nam, §¹i häc L©m nghiÖp.
7. ViÖn sinh th¸i tμi nguyªn sinh vËt, 2003, Danh lôc
c¸c loμi thùc vËt ViÖt Nam, tËp 2, Nhμ xuÊt b¶n
N«ng nghiÖp.

37
8. ViÖn sinh th¸i tμi nguyªn sinh vËt, 2003, Thùc vËt
cã tinh dÇu ViÖt Nam, tËp 1, Nhμ xuÊt b¶n N«ng
nghiÖp.
9. ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch rõng, 1996, C©y gç rõng
ViÖt Nam, Nhμ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp.
10. Vô Khoa häc c«ng nghÖ vμ chÊt l−îng s¶n phÈm,
2000, Tªn c©y rõng ViÖt Nam, Nhμ xuÊt b¶n N«ng
nghiÖp.
11. UBND tØnh Kon Tum, 1995, QuyÕt ®Þnh cña UBND
tØnh Kon Tum vÒ gi¸ mét sè lo¹i l©m s¶n rõng
tù nhiªn.
12. IUCN, 2000, The World List of Threatened Trees.
38
PHô LôC
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 20.65 N 105.05 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: Mai Ch©u - Hoμ B×nh

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 7.7 8.2 7.8 7.5 7.5 8.4 8.1 8.3 7.5 7.2 7.2 7 7.7

Tæng sè giê n¾ng (giê) 80.3 78 101.9 133.7 176.1 153.8 177 142.4 149.7 136.7 108.9 117.1 1556

VËn tèc giã TB (m/s) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.2

NhiÖt ®é TB (oC ) 16.3 17.9 21.2 24.7 26.9 27.5 27.6 26.9 25.7 23.4 20.2 17.3 23

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 32.7 36.3 38.8 40.1 41 38.4 39 37 35.9 36.5 33.9 33.4 41

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39
NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 21 22.3 25.4 30.2 32.9 33 33.2 32 30.8 28.6 25.3 22.6 28.1

NhiÖt ®é tèi thÊpTB 13.5 15.3 18.3 21.3 23.2 24.2 24.2 24 22.8 20.3 17.2 14.3 19.9

Biªn ®é nhiÖt (0C) 7.5 7 7.1 8.9 9.7 8.8 9 8 8 8.3 8.1 8.3 8.2

L−îng m−a TB (mm) 16.4 9.4 21.3 103.6 199.8 264.1 314.2 344.4 336.1 183 34.8 6.3 1833

Sè ngμy m−a (ngμy) 3.7 2.8 5.2 11 16.7 17.6 18.7 19.4 14.8 11.5 5.9 2.8 130.1

§é Èm kh«ng khÝ (%) 80 79 79 79 80 82 83 86 86 84 82 80 82

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 61 61 61 58 56 59 59 64 63 60 58 58 60

L−îng bèc h¬i (mm) 67.9 71 84.9 90 99.1 85.2 84.1 64 63 68.7 65.2 67 910.1

Sè ngμy s−¬ng mï 2.9 0.4 0.2 0.5 0 0.1 0 0.5 2.6 5.6 6.4 5.3 24.5

Sè ngμy s−¬ng muèi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 21.05 N 104.28 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: Yªn Ch©u - S¬n La

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 6.8 6.8 6.3 6.4 7.6 8.7 8.7 8.7 7.7 7.1 7 6.5 7.4

Tæng sè giê n¾ng (giê) 131.8 133.9 164.2 182.6 212.7 155.2 172.3 158.1 172.4 162.6 141.3 145.4 1933

VËn tèc giã TB (m/s) 1.6 2 2 1.6 1.6 1.2 1.2 1 1 1.1 1.2 1.4 1.4

NhiÖt ®é TB (oC ) 15.9 17.9 21.7 24.8 26.8 27 26.9 26.3 25.2 22.8 19.4 16.4 22.6

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 33.4 37 38.9 40.4 41.1 38.4 38.4 36.9 36.1 36.3 34.3 34.4 41.1

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) -1.5 3.5 6.3 9.2 15.7 16 18.3 20.3 14.9 8.8 3.7 -0.4 -1.5

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 22.7 24.7 29 32.3 33.6 32.8 32.6 31.8 30.9 29 25.9 23.6 29.141
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 11.7 13.6 16.8 19.7 22.2 23.3 23.4 23.1 21.8 19.3 15.8 12.2 18.6

Biªn ®é nhiÖt (oC) 11 11.1 12.2 12.6 11.4 9.5 9.2 8.7 9.1 9.7 10.1 11.4 10.5

L−îng m−a TB (mm) 13.1 16.7 32.1 99.5 115.7 196.7 212.2 279.6 150.5 65.4 26.5 9 1217

Sè ngμy m−a (ngμy) 3.2 3 4.6 11.7 13.6 15.7 18.1 18.1 12.2 7.6 3.9 2.3 114

§é Èm kh«ng khÝ (%) 77 74 71 74 73 81 83 86 84 83 81 79 79

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 51 49 46 46 48 56 59 61 59 56 54 50 53

L−îng bèc h¬i (mm) 87.9 104.4 141.3 133 129.9 90.4 78.8 62.5 63.9 68 67.5 75.7 1103

Sè ngμy s−¬ng mï 9 3 3 4.4 4.6 4.3 5.8 8.2 13.2 15.9 13.1 13.5 98

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 18.80 N 105.77 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: Con Cu«ng - NghÖ An

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 7.6 8.9 8.9 7.9 7.4 8.2 7.2 8.3 7.6 7.2 7.3 7 7.8

Tæng sè giê n¾ng (giê) 72.3 48 63.8 131.8 212.8 186.1 205.6 166.6 152.4 134.9 94.8 87.5 1557

VËn tèc giã TB (m/s) 4 3.9 3.2 3.2 3.5 3.8 4.2 3.5 4 4.6 4.4 4.3 3.9

NhiÖt ®é TB (oC ) 16.6 16.9 19.1 22.9 26.8 28.6 29.1 28.1 26.6 24.4 21.4 18.4 23.2

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 30.1 33.9 35.5 37.9 38.5 39.2 39.5 39.9 35.5 34.3 29.1 28.8 39.9

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 19 18.9 21.4 25.8 30.3 32 32.8 31.7 29.4 27 23.8 20.8 26.1
43
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 14.8 15.5 17.4 21 24.5 26.1 26.4 25.4 24.2 22.4 19.5 16.7 21.2

Biªn ®é nhiÖt (oC) 4.2 3.4 4 4.8 5.7 5.9 6.4 6.3 5.2 4.6 4.3 4.1 4.9

L−îng m−a TB (mm) 56.2 73 57.1 87.3 127.9 111.9 77 214.4 578.1 458.9 199.3 58.3 2099

Sè ngμy m−a (ngμy) 11.6 12.5 10.8 8.7 7.8 7.3 5.7 10 14.5 15.8 12.2 8.1 125

§é Èm kh«ng khÝ (%) 89 92 93 92 85 79 75 81 87 87 86 86 86

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 78 84 85 80 69 63 58 66 74 75 73 74 73

L−îng bèc h¬i (mm) 33.9 25.1 23.9 37.7 98.9 133 173 113.6 69.8 75.4 66 57.3 907.6

Sè ngμy s−¬ng mï 4.7 10.4 13.9 9.2 0.8 0 0.1 0.1 0.8 2.1 1.5 2.4 46

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 18.18 N 105.70 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: H−¬ng Khª - Hμ TÜnh

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 8.6 9 8.7 7.9 7.7 8.1 7.7 8.6 8.1 8.1 8.4 8.5 8.3

Tæng sè giê n¾ng (giê) 72.3 46.3 80.3 125.8 193.6 192.2 215.4 160.8 130.6 109.6 65.9 72.2 1465

VËn tèc giã TB (m/s) 1.5 1.5 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 1.5 1.4 1.6 1.7 1.6 1.6

NhiÖt ®é TB (oC ) 17 18.1 20 24.6 27.5 28.5 29 27.7 25.9 23.7 20.7 18.2 23.5

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 33.2 36.9 38.6 41.1 40.5 41.2 40.5 40 37.4 35.5 33.9 33.4 41.2

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 21 21.9 25.2 29.9 33.4 33.8 34.7 33.1 30.7 27.6 24.4 22.1 28.245
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 14.8 16 18.7 21.3 23.6 24.6 24.7 24.4 23.1 21 18.2 15.7 20.5

Biªn ®é nhiÖt (oC) 6.2 5.9 6.5 8.6 9.8 9.2 10 8.7 7.6 6.6 6.2 6.4 7.6

L−îng m−a TB (mm) 40 41 57.5 97.7 193.6 172.7 145 255.1 543.1 481.2 210.6 67 2305

Sè ngμy m−a (ngμy) 11.8 13.2 14.5 11.8 12.9 11.2 9.5 14.3 17 18 14.1 10 158.3

§é Èm kh«ng khÝ (%) 91 91 90 86 80 78 74 81 87 88 88 89 85

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 73 75 73 65 56 55 51 59 65 68 71 69 65

L−îng bèc h¬i (mm) 40.4 34.3 50.1 77.2 126 143 188.3 122 66.7 59.3 52.3 47 1007

Sè ngμy s−¬ng mï 6.6 3.3 4.2 4 3.2 2 2.5 4.5 8.2 8.3 7.2 7.5 61.5

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 17.47 N 106.62 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: §ång Híi - Qu¶ng B×nh

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 8 8.6 8.1 7.2 7.5 8.3 7.8 8.5 8.1 7.7 7.8 7.9 8

Tæng sè giê n¾ng (giê) 91.9 70.2 97.6 161 228.1 218.8 220.1 176 174.6 139.7 93.7 78.6 1750

VËn tèc giã TB (m/s) 3.1 2.8 2.5 2.3 2.4 2.7 3 2.5 2.4 3.2 3.5 3.2 2.8

NhiÖt ®é TB (oC ) 19 19.3 21.7 24.9 28 29.7 29.7 29.1 27 24.8 22.4 19.9 24.6

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 34.7 37.2 39.8 41.2 42.2 41.8 40.9 41.5 40.9 37.4 35 29.6 42.2

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 21.3 21.8 24.6 28.5 32.3 33.5 33.8 32.8 30.7 27.8 25.2 22.5 27.947
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 16 17.1 19.4 22.1 24.6 26.2 26.2 25.6 24 22.1 19.8 17.3 21.7

Biªn ®é nhiÖt (oC) 5.3 4.7 5.2 6.4 7.7 7.3 7.6 7.2 6.7 5.7 5.4 5.2 6.2

L−îng m−a TB (mm) 62.4 43.4 43.8 56.1 106 84.2 86.9 140.4 444.6 596.5 366.2 128.9 2159

Sè ngμy m−a (ngμy) 10.7 10 9.8 7.7 8.5 7 9.6 9.6 15.5 17.6 16.5 12.5 135

§é Èm kh«ng khÝ (%) 88 89 90 87 80 73 71 75 84 86 87 86 83

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 75 78 77 71 61 55 54 57 67 72 73 74 68

L−îng bèc h¬i (mm) 62.6 46.4 52.7 71 136.1 170.4 201.1 160.6 89.2 79.8 77.3 75.1 1222

Sè ngμy s−¬ng mï 1.7 2.8 4.6 3.5 0.4 0 0 0 0 0.1 0.1 0.6 13.8

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 16.20 N 107.42 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: A L−íi - Thõa Thiªn HuÕ

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 8 7.7 7 7 7.4 7.5 6.8 8 8.1 8.2 8.7 8.6 7.8

Tæng sè giê n¾ng (giê) 127.6 129.4 171.4 164.3 196.2 163.2 202.8 155.4 126.4 128.7 84.6 86.3 1736

VËn tèc giã TB (m/s) 2 1.9 2.2 1.9 2.1 3 3.4 3.6 1.6 1.6 2 1.7 2.3

NhiÖt ®é TB (oC ) 16.8 18.2 20.7 22.7 24.1 24.8 24.8 24.6 23 21.5 19.4 17.3 21.5

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 30.2 33.9 36.2 36.1 35.2 34.6 34.6 33.4 33.5 31.6 30.1 30.7 38.1

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 21 22.9 26.8 29.3 30.1 30.1 30.5 29.5 28.1 25.6 22.5 20.6 26.449
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 13.8 15 16.6 18.8 20.4 21.5 21.1 21.5 19.9 18.9 17.4 14.9 18.3

Biªn ®é nhiÖt (oC) 7.2 7.9 10.2 10.5 9.7 8.6 9.4 8 8.2 6.7 5.1 5.7 8.1

L−îng m−a TB (mm) 64.5 16.4 58.3 161.3 194.7 251.4 148.1 150 433.6 732 639.1 168.8 3018

Sè ngμy m−a (ngμy) 15.5 12.8 11.8 17.5 18.5 16.9 14.8 15.4 21.6 23.6 23.6 20.4 212.4

§é Èm kh«ng khÝ (%) 90 90 87 84 85 81 78 80 89 91 92 91 87

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 70 68 61 58 60 59 54 59 66 71 78 74 65

L−îng bèc h¬i (mm) 41.4 42.6 70.1 74 99.1 135.8 155 148.5 60.2 42.4 32.1 32.5 933.7

Sè ngμy s−¬ng mï 10.7 11.7 12.7 8.2 7.1 2.6 1.2 2.7 9 10.1 4.4 6.8 87.2

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 15.55 N 108.50 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: Tam Kú - Qu¶ng Nam

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 7.2 6.6 5.1 6.2 6.1 6.7 5.8 7 6.8 7.2 7.9 8.2 6.7

Tæng sè giê n¾ng (giê) 136.6 160.6 228.4 219.4 266.3 222.3 267.2 226.6 209 175.3 119.2 88 2319

VËn tèc giã TB (m/s) 1.4 1.4 1.8 2 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 2 2.3 1.7 1.8

NhiÖt ®é TB (oC ) 21.1 22.6 24.6 26.6 28 28.6 28.7 28.8 27 25.5 23.8 21.3 25.6

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 32.2 35.9 36.7 39.6 40 40 37.9 39 37.5 34.7 30.3 28.5 40

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 24.3 26.4 29.3 31.5 33 33.1 34 33.9 31.3 28.9 26.7 24.1 29.751
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 18.8 20.1 21.5 23.5 24.7 25.3 25 25.3 24.1 23 21.7 19.3 22.7

Biªn ®é nhiÖt (oC) 5.5 6.3 7.8 8 8.3 7.8 9 8.6 7.2 5.9 5 4.8 7

L−îng m−a TB (mm) 72.9 24.8 8 39.5 94.6 181.8 67.9 114.3 263.8 693.1 659.3 311.5 2532

Sè ngμy m−a (ngμy) 15.9 5.9 2.7 5.4 9.9 8.9 7.1 10.3 13.9 18.6 22.3 19.4 140.3

§é Èm kh«ng khÝ (%) 86 86 82 80 77 75 75 75 82 86 87 88 82

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 67 66 59 56 53 53 51 51 60 67 71 71 60

L−îng bèc h¬i (mm) 65 67 106.4 124.7 145.3 154.9 170 163.2 107 82.5 68.7 61.2 1316

Sè ngμy s−¬ng mï 0.4 1.7 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 3.7

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52
Sè LIÖU KHÝ HËU
T¹i ®iÓm cã to¹ ®é 13.95 N 108.63 §
Tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng: An Khª - Gia Lai

ChØ tiªu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 C¶ n¨m

Tæng bøc x¹ (kcl/cm2) 13 13 16 14 12 11 12 11 11 11 11 12 147

L−îng m©y (sè phÇn 10) 6.6 5.8 5.3 6 6.1 7.2 6.3 7 7.4 7.3 7.2 6.8 6.6

Tæng sè giê n¾ng (giê) 256.4 260.2 275.3 233.4 209.2 142.4 137.5 117.7 135.1 179.1 197.8 232.9 2377

VËn tèc giã TB (m/s) 2.2 1.9 1.9 1.6 1.9 3.2 2.7 3.4 1.6 1.8 2.5 2.7 2.3

NhiÖt ®é TB (oC ) 19.4 21.5 23.6 25.4 26.1 25.6 25.6 25.4 24.9 24 22 19.7 23.5

NhiÖt ®é tèi cao (oC) 33.8 35.2 37.2 38.3 37.4 35.9 34.6 35 33.7 34.4 32 31.1 38.3

NhiÖt ®é tèi thÊp (oC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NhiÖt ®é tèi cao TB (oC) 24.4 27.6 30.8 32.5 32.3 30.2 30.7 29.8 30.2 28.2 25.8 23.7 28.953
NhiÖt ®é tèi thÊp TB 15.9 17.4 18.7 20.9 22 22.6 22.2 22.4 21.7 21.1 19.4 17 20.1

Biªn ®é nhiÖt (oC) 8.5 10.2 12.1 11.6 10.3 7.6 8.5 7.4 8.5 7.1 6.4 6.7 8.7

L−îng m−a TB (mm) 15.6 2.4 14.5 74.8 154.7 127 93.1 95.9 153.8 347.8 321.9 64.7 1466

Sè ngμy m−a (ngμy) 9.3 1.7 2.3 7.7 12.3 15.3 10.8 14.5 16.7 18.3 18.7 14.5 142.1

§é Èm kh«ng khÝ (%) 84 82 79 78 78 82 80 82 84 86 88 87 83

§é Èm k.khÝ T.thÊp (%) 61 55 47 50 54 62 59 63 60 67 69 68 60

L−îng bèc h¬i (mm) 87.6 98.2 161.1 166.7 162 145.2 162.8 162.1 110.8 79.1 70.8 73.8 1480

Sè ngμy s−¬ng mï 1.4 2.7 2.7 0.3 0.2 1.3 0.3 0 1.3 1.2 0.8 1 13.2

Sè ngμy s−¬ng muèi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản