Đại cương cây khoai lang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
438
lượt xem
149
download

Đại cương cây khoai lang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoai lang( Ipomoea batatas) là loại cây lương thực được trồng từ lâu đời. tuy nhiên về nguồn gốc, người ta vẫn chưa biết rõ ràng và đưa ra hai giải thuyết..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương cây khoai lang

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh m«n häc: Hoa mµu (b¾p - ®Ëu xanh - khoai lang) phÇn: khoai lang ch−¬ng 1. ®¹i c−¬ng Biªn so¹n bëi D−¬ng Minh, gi¶ng viªn chÝnh
 2. &ƒ\ .KRDL /DQJ ,SRPRHD EDWDWDV 3RLU &RQYROYXODFHDH &Kˆ‡QJ i$€, &ml1* 1*8k|1 *k& 9$s /r&+ 6mt &h< .+2$, /$1* .KRDL ODQJ ,SRPRHD EDWDWDV ODŽ ORD›L Fƒ\ Oˆ‡QJ WKˆ›F „ˆ‡œF WU†—QJ WˆŽ OƒX „‡ŽL 7X\ QKL…Q Y…— QJX†—Q J†šF QJˆ‡ŽL WD Yƒ™Q FKˆD EL…šW UR UDŽQJ YDŽ „ˆD UD KDL JLD WKX\…šW .KRDL ODQJ FR‘ QJX†—Q J†šF WˆŽ $v FKƒX  7KX\…šW QDŽ\ Gˆ›D YDŽR FD‘F VD‘FK Y‡ FR‘ QR‘L Y…— Fƒ\ NKRDL ODQJ WˆŽ WK…š N\ WKˆ‘  .KRDL ODQJ FR‘ QJX†—Q J†šF WˆŽ QDP 0\  iˆ‡œF W‰P WKƒš\ VDX NKL &KULVWRSKH &ROXPE NKD‘P SKD‘ UD 0\ FKƒX  *LD WKX\…šW „ˆ‡œF QKL…—X QKDŽ QJKL…Q Fˆ‘X F†QJ QKƒ›Q K‡Q 9DŽ WˆŽ VDX WK‡ŽL &KULVWRSKH &RORPE NKRDL ODQJ „ˆ‡œF GX QKƒ›S YDŽR 7ƒ\ %DQ 1KD ‡ hX FKƒX YDŽ WU†—QJ VDQJ FD‘F [ˆ‘ NKD‘F WˆŽ WK…š N\ 7D›L $v FKƒX NKRDL ODQJ „ˆ‡œF WU†—QJ „ƒ—X WL…Q WD›L hQ i†œ YDŽ VDX „R‘ „…šQ 7UXQJ 4X†šF WˆŽ Q‚P 7D›L 9L…›W 1DP NKRDL ODQJ FXQJ „ˆ‡œF WU†—QJ WˆŽ OƒX QKˆQJ Yƒ™Q FKˆD UR [XƒšW [ˆ‘ YDŽ WK‡ŽL JLDQ GX QKƒ›S +L…›Q QD\ NKRDL ODQJ „ˆ‡œF WU†—QJ NK‚–S Q‡L WU…Q WK…š JL‡‘L WD›L FD‘F YXŽQJ QKL…›W „‡‘L YDŽ ED‘Q QKL…›W „‡‘L +,j€1 75$€1* 9$s 7,j|0 1g1* 3+$v7 75,j}1 &8t$ 1*$s1+ 75k|1* .+2$, /$1* /DŽ ORD›L KRD PDŽX K‚“QJ QL…Q G…™ WU†—QJ PDX WKX KRD›FK NKRDL ODQJ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ FD WKƒQ YDŽ U…™ „…˜ ODŽP WKˆ›F SKƒ˜P lt +RD .\Ž QKL…—X Q‡L JRœL QR‘ ODŽ 3RWDWR NKRDL Wƒ\ ODŽ ,ULVK 3RWDWR WURQJ OX‘F NKRDL ODQJ „R „ˆ‡œF JRœL ODŽ
 3. %DQJ 'L…›Q WŒFK YDŽ VDQ Oˆ‡œQJ NKRDL ODQJ WU…Q WK…š JL‡‘L )$2   .+2$, 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ 'WŒFK 1VXƒšW 6Oˆ‡œQJ /$1* WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ WUL…›XKD WKD WUL…›XWƒšQ :25/'      $)5,&$     7DQ]DQLD  )  ) ) ) ) ) 8JDQGD  )  )  )  1$0(5,&$     &XED ) ) ) ) ) ) ) ) ) 86$  )  )  )  6$0(5,&$     %UD]LO  )  )  ) ) ) $6,$     &KLQD     ,QGLD  )  )  ) ) ) ,QGRQHVLD  )  )  ) -DSDQ  )  )  ) ) ) /DRV  )  )  ) ) ) 0DOD\VLD ) ) ) ) ) )  ) 0\DQPDU  )  )  ) 3KLOLSSLQHV  )  )  ) ) ) 7KDLODQG  )  )  ) ) ) 9L…W1DP  )  )  )  (8523(      2&($1,$     ) m‡‘F Oˆ‡œQJ FXD )$2 *KL FKX‘ 7‰QK K‰QK FDQK WD‘F ‡ 9L…›W 1DP 7D›L 9L…›W 1DP NKRDL ODQJ ODŽ Fƒ\ Oˆ‡QJ WKˆ›F UƒšW TXDQ WURœQJ lt PL…—Q %‚–F QR‘ „ˆ‘QJ KDŽQJ WKˆ‘ Y…— GL…›Q WŒFK FDQK WD‘F VDX OX‘D YDŽ E‚–S 7D›L PL…—Q 1DP QR‘ FXQJ „ˆ‘QJ KDŽQJ WKˆ‘ VDX OX‘D FDR VX YDŽ GˆŽD 9‡‘L GL…›Q WŒFK KD FKR FD Qˆ‡‘F WURQJ Q‚P GL…›Q WŒFK WU†—QJ NKRDL ODQJ QJDŽ\ FDŽQJ JLD W‚QJ WK…P WD›L PL…—Q %‚–F 7D›L FD‘F WŠQK SKŒD %‚–F NKRDL ODQJ WU†—QJ Wƒ›S WUXQJ QKL…—X QKƒšW WD›L 1JK…› $Q KD +DŽ 7ŠQK KD 7KDQK +R‘D KD 9‹QK 3KX‘ 7D›L FD‘F WŠQK SKŒD 1DP NKRDL 65 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7
 4. ODQJ FKŠ „ˆ‡œF WU†—QJ Wƒ›S WUXQJ QKƒšW WD›L 4XDQJ 1DPiDŽ 1‚”QJ KD YDŽ UDL UD‘F WD›L 4XDQJ 1JDL KD 3KDQ 5DQJ 3KDQ 7KL…šW YDŽ i†—QJ 1DL %DQJ 'L…›Q WŒFK YDŽ VDQ Oˆ‡œQJ WU†—QJ NKRDL ODQJ ‡ 9L…›W QDP 1‚P 'L…›Q WŒFK KD 1‚QJ VXƒšW WKD 6DQ Oˆ‡œQJ [ WƒšQ           1JX†—Q7†˜QJ FX›F 7K†šQJ N… 9L…›W QDP  'L…›Q WŒFK WU†—QJ NKRDL ODQJ FXD „†—QJ Eƒ—QJ V†QJ &ˆX /RQJ i%6&/ KL…›Q FRŽQ UƒšW WKƒšS KD Y‡‘L Q‚QJ VXƒšW  WKD FKŠ FRŽQ UDL UD‘F WD›L 9‹QK /RQJ KD &ƒ—Q 7K‡ KD 6R‘F 7U‚QJ KD 7UDŽ 9LQK KD i†—QJ 7KD‘S KD YDŽ %…šQ 7UH KD 1‚QJ VXƒšW NKRDL ODQJ WD›L Qˆ‡‘F WD Yƒ™Q FRŽQ UƒšW WKƒšS GXŽ FD‘ EL…›W FD‘F K†œ Q†QJ GƒQ ‡ i%6&/ FR‘ WK…˜ „D›W „…šQ WKD QKˆQJ WUXQJ E‰QK FD Qˆ‡‘F FXQJ FKŠ „D›W  WKD UƒšW WKƒšS VR Y‡‘L QKˆQJ Qˆ‡‘F NKD‘F QKˆ 1Kƒ›W  WKD iDŽL ORDQ WKD 1JX\…Q QKƒQ Y‰ QKL…—X O\‘ GR • 7K‡ŽL YX› .KRDL ODQJ FR‘ WK…˜ WU†—QJ TXDQK Q‚P QKˆQJ SKDL „X Qˆ‡‘F 9‰ ODŽ Fƒ\ WU†—QJ SKX› Q…Q QKL…—X Q‡L WU†—QJ NK†QJ „X‘QJ WK‡ŽL YX› YDŽ OD›L WKX KRD›FK V‡‘P Q…Q Q‚QJ VXƒšW NH‘P • .\ WKXƒ›W FDQK WD‘F *L†šQJ [ƒšX YDŽ Oƒ™Q O†œQ 7KL…šX JL†šQJ W†šW „…˜ FXQJ FƒšS SKˆ‡QJ SKD‘S EDR TXDQ JL†šQJ NH‘P Q…Q Q†QJ GƒQ WU†—QJ EƒšW Fˆ‘ JL†šQJ NKRDL QDŽR P‰QK W‰P „ˆ‡œF *L†šQJ QJDŽ\ FDŽQJ E WKRD‘L KR‘D 7U…Q UX†œQJ NKRDL OD›L Oƒ™Q O†œQ QKL…—X JL†šQJ FD›QK WUDQK Oƒ™Q QKDX Q…Q N…šW TXD FXQJ NH‘P „L +RP JL†šQJ [ƒšX „D ODŽP Q‚QJ VXƒšW FR‘ WK…˜ JLDP WˆŽ WXŽ\ ORD›L KRP KRP QJRœQ ŒW E JLDP QKƒšW  7KL…šX SKƒQ ER‘Q 1†QJ GƒQ WKˆ‡ŽQJ ŒW ER‘Q SKƒQ FKR NKRDL ODQJ KR‚›F ER‘Q NK†QJ FƒQ „†šL QKƒšW ODŽ WKL…šX . WUƒ—P WURœQJ 7KL…šX Gˆ‡QJ OL…›X Fƒ—Q WKL…šW Q…Q Q‚QJ VXƒšW NKRDL NH‘P 7U†—QJ VDL N\ WKXƒ›W .KRDQJ FD‘FK WU†—QJ FD‘FK „‚›W KRP FRŽQ WXŽ\ YDŽR WKR‘L TXHQ FXD Q†QJ GƒQ WˆŽQJ „D SKˆ‡QJ 1JRDŽL UD Q†QJ GƒQ FRŽQ FR‘ WKR‘L TXHQ F‚–W KRP JLDŽ OX‘F WKX KRD›FK „…˜ GDŽQK WU†—QJ PXŽD VDX Q…Q JL†šQJ E WKRD‘L KR‘D Gƒ—Q i…˜ JLDL TX\…šW FD‘F YƒšQ „…— WU…Q Fƒ—Q FKX‘ \‘ „…šQ FD‘F P‚›W &R‘ JL†šQJ W†šW QJ‚–Q QJDŽ\ Q‚QJ VXƒšW FDR ŒW VƒX E…›QK FKR Q†QJ GƒQ WXŽ\ YDŽR PX›F „ŒFK Vˆ GX›QJ ‚Q Wˆ‡L SKƒ˜P FKƒšW QJRQ FK…š EL…šQ QKL…—X E†œW KD\ FK‚Q QX†L QKL…—X WKƒQ OD‘  +ˆ‡‘QJ Gƒ™Q N\ WKXƒ›W FKR Q†QJ GƒQ TXD FD‘F FKˆ‡QJ WU‰QK NKX\…šQ Q†QJ 7KL…šW Oƒ›S NKX Yˆ›F QKƒQ YDŽ SKX›F WUD‘QJ JL†šQJ WD›L FD‘F YXŽQJ WURœQJ „L…˜P „…˜ FXQJ FƒšS FKR Q†QJ GƒQ YDŽR „ƒ—X YX› 66 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7
 5. 7ˆŽQJ Eˆ‡‘F D‘S GX›QJ F‡ JL‡‘L KR‘D P†œW V†š NKƒX Q‚›QJ QKRœF QKˆ O…Q OL…šS ODŽP FR YDŽ WKX KRD›FK„…˜ JLDP FKL SKŒ FDQK WD‘F W‚QJ O‡œL Wˆ‘F „…˜ NŒFK WKŒFK Q†QJ GƒQ „ƒ—X Wˆ FDQK WD‘F *LD W‚QJ V†š QKDŽ PD‘\ YDŽ P‚›W KDŽQJ FK…š EL…šQ „…˜ WL…X WKX› VDQ SKƒ˜P JLX‘S Q†QJ GƒQ \…Q WƒP YDŽ SKD‘W WUL…˜Q VDQ [XƒšW %DQJ 6R VD‘QK WK‡ŽL JLDQ JLˆD F†QJ WD‘F ODŽP WD\ YDŽ F‡ JL‡‘L &†QJ WD‘F &DQK WD‘F F†˜ WUX\…—Q &‡ JL‡‘L QJDŽ\ F†QJ 7K‡ŽL JLDQ JL‡Ž 6†š QKL…Q OL…›X OŒW *DVRLO &DŽ\ EˆŽD EˆŽD Oƒ—Q WUƒX YDŽ QJˆ‡ŽL  /…Q OX†šQJ  Oˆ‡L FDŽ\ „†L 7KX KRD›FK  PR‘F V‚–W 7†˜QJ F†œQJ QJDŽ\ F†QJ  JL‡Ž OŒW 1JX†—Q 9L…›Q .KDR Fˆ‘X 6DŽL JRŽQ 1JRDŽL UD FRŽQ FD‘F F†QJ WD‘F ODŽP WD\ NKD‘F QKˆ /DŽP FR Oƒ—Q QJDŽ\ ER‘Q SKƒQ QJDŽ\ Oƒ››W Gƒ\ QJDŽ\ [W WKX†šF QJDŽ\ 7†˜QJ F†œQJ NKRDQJ QJDŽ\ F†QJKD Q…šX FDQK WD‘F WKHR O†šL F†˜ WUX\…—Q &k1* '8€1* 9$s *,$v 75r ',1+ 'mlu1* &†QJ GX›QJ .KRDL ODQJ „ˆ‡œF WU†—QJ FKX \…šX „…˜ ODŽP Oˆ‡QJ WKˆ›F FKR QJˆ‡ŽL YDŽ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F 7D›L FD‘F WŠQK YXŽQJ 7KDQK 1JK…› 7ŠQK VDX NKL WKX KRD›FK NKRDL Q†QJ GƒQ WKˆ‡ŽQJ [‚–W OD‘W FX SK‡L NK† WKƒQ OD‘ „…˜ Gˆ› WUˆ &X „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP Oˆ‡QJ WKˆ›F WKƒQ OD‘ GXŽQJ FK‚Q QX†L lt PL…—Q 1DP NKRDL ODQJ „ˆ‡œF QƒšX KD\ Qˆ‡‘QJ „…˜ ‚Q [‚–W OD‘W WU†œQ Y‡‘L JD›R „…˜ QƒšX F‡P KD\ Vˆ GX›QJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P KDŽQJ QJDŽ\ .KRDL iDŽ OD›W FX QJRœW „ˆ‡œF FK…š WKDŽQK dPˆ‘We &X [‚–W QKR SK‡L NK† „ˆ‡œF Gˆ› WUˆ G…˜ FK‚Q QX†L „RœW OD‘ FXQJ „ˆ‡œF OX†œF ‚Q WKD\ UDX 1JRDŽL QKˆQJ F†QJ GX›QJ WU…Q WURQJ F†QJ QJKL…›S FX NKRDL FXQJ „ˆ‡œF FK…š EL…šQ WKDŽQK WLQK E†œW PL…šQ PD›FK QKD QƒšX Uˆ‡œX WƒšQ NKRDL FKR OŒW Uˆ‡œX ED‘QK NH›R [LU† Uˆ‡œX YDQJ DOFRRO ELD 7D›L 3XHUWR 5LFR YDŽ +RD N\Ž NKRDL ODQJ FRŽQ „ˆ‡œF „R‘QJ K†œS 1KL…—X Q‡L QJˆ‡ŽL WD FXQJ QƒšX [‚–W OD‘W YDŽ UX‘W NK† FKƒQ NK†QJ KD\ „†QJ OD›QK FX „…˜ Gˆ› WUˆ *LD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ &X NKRDL ODQJ FXQJ FƒšS QKL…—X WLQK E†œW YDŽ VLQK W†š $ QKƒšW ODŽ NKRDL UX†œW YDŽQJ 7KDŽQK SKƒ—Q GLQK Gˆ‡QJ FXD FX NKRDL ODQJ VR Y‡‘L FD‘F ORD›L Oˆ‡QJ WKˆ›F NKD‘F „ˆ‡œF JKL QKƒ›Q QKˆ VDX %DQJ 6R VD‘QK WKDŽQK SKƒ—Q Gˆ‡QJ OL…›X FXD NKRDL ODQJ YDŽ YDŽL ORD›L Fƒ\ FKR E†œW NKD‘F WURQJ J SKƒQ WŒFK . ODQJ . ODQJ 'ˆ‡QJ OL…›X .KRDL Wƒ\ .KRDL P‰ .KRDL FDR *D›R YDŽQJ WU‚–QJ 1ˆ‡‘F     1‚QJ Oˆ‡œQJ FDO    3URWHLQ    &KƒšW EH‘R    67 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7
 6. &DUERK\GUDWH       &D PJ    . ODQJ . ODQJ .KRDL Wƒ\ .KRDL P‰ .KRDL FDR *D›R 'ˆ‡QJ OL…›X YDŽQJ WU‚–QJ )H PJ    6LQK W†š $ ,8    7KLDPLQ PJ     5LERIODYLQH PJ       1LDFLQH PJ    6LQK W†š & PJ    1JX†—Q )RRG FRPSRVLWLRQ WDEOH )RRG DQG QXWULHQW UHVHDUFK &HQWUH KDQGERRN 0DQLOD )$2 YDŽ  %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q DPLQR DFLG WURQJ NKRDL ODQJ YDŽ P†œW V†š Oˆ‡QJ WKˆ›F WKˆ›F SKƒ˜P WURQJ J SKƒQ WŒFK 7KDŽQK SKƒ—Q %‚–S /X‘D PL…šQ .KRDL ODQJ .KRDL P‰ 6ˆD ERŽ 7Uˆ‘QJ JDŽ hP „†œ }     iD›P       3URWHLQ     /\VLQH PJ    0HWKLRQLQ PJ    7KUHRPLQ PJ    7U\SWRSKDQH PJ    7†˜QJ DPLQR    DFLG PJ 1JX†—Q )$2 $PLQR DFLG FRQWHQW RI IRRGV DQG ELRORJLFDO GDWD RQ SURWHLQ 1XWULWLRQDO VWXGLHV 1R 7KHR 3RNURYVNL HW DO QKX Fƒ—X WUXQJ E‰QK FXD QJˆ‡ŽL P†™L QJDŽ\ ODŽ J 7U\WRSKDQH J /\VLQH YDŽ J 0HWKLRQLQH %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q Gˆ‡QJ OL…›X ‡ OD‘ NKRDL ODQJ WURQJ J SKƒQ WŒFK 1‚QJ Oˆ‡œQJ 3URWHLQ &D PJ . PJ 9LW $ ,8 9LW & PJ FDO /D‘ Wˆ‡L    /D‘ OX†œF    1JX†—Q )RRG FRPSRVLWLRQ WDEOH 0DQLOD .KL WKŒ QJKL…›P WU…Q JLD Fƒ—P QJˆ‡ŽL WD FXQJ WKƒš\ OD‘ YDŽ „RœW NKRDL FKˆ‘D QKL…—X VLQK W†š % JLX‘S FK†šQJ OD›L E…›QK SKXŽ WKXQJ 68 'ˆ‡QJ 0LQK *LD‘R WU‰QK P†Q d+RD 0DŽXe .KRD 1†QJ QJKL…›S i+&7
Đồng bộ tài khoản