Đại cương về thuốc và môn bào chế học

Chia sẻ: loveyou4ever9999

Thuốc là sản phẩm đặc biệt vì có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Dược phẩm (thuốc) là những sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, khoáng vật, hóa học hay sinh tổng hợp được bào chế thành những dạng thích hợp (viên, dung dịch, mỡ, siro...) để sử dụng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi, làm giảm triệu chứng bệnh...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đại cương về thuốc và môn bào chế học

ñAÏI CÖONG VEÀ THUOÁC
VAØ
MOÂN BAØO CHEÁ HOÏC
Thuoác laø saûn phaåm ñaëc bieät !
Thuoác laø saûn phaåm ñaëc bieät vì coù lieân quan tröïc tieáp ñeán
söùc khoûe cuûa con ngöôøi.
Ñònh nghóa

Döôïc phaåm (thuốc) laø nhöõng saûn phaåm coù nguoàn goác ñoäng
vaät, thöïc vaät, khoaùng vaät, hoùa hoïc hay sinh toång hôïp ñöôïc
baøo cheá thaønh nhöõng daïng thích hôïp (vieân, dung dòch, môõ,
siro…) ñeå söû duïng cho ngöôøi nhaèm muïc ñích
phoøng beänh,
chöõa beänh,
phuïc hoài, ñieàu chænh chöùc naêng cuûa cô theå,
laøm giaûm trieäu chöùng beänh,
chaån ñoaùn beänh, phuïc hoài hoaëc naâng cao söùc khoeû,
laøm maát caûm giaùc moät boä phaän hay toaøn thaân,
laøm aûnh höôûng quaù trình sinh ñeû hay laøm thay ñoåi hình
daùng cô theå.
Ñònh nghóa
Moät soá saûn phaåm sau ñaây ñöôïc coi laø thuoác nhö: vaät lieäu
nha khoa, boâng baêng, chæ khaâu y teá, saûn phaåm coøn ôû laïi
trong cô theå taïm thôøi hay laâu daøi.
Daïng thuoác
ng

Daïng thuoác hay daïng baøo cheá hoaøn chænh bao goàm daïng
baøo cheá vaø taát caû caùc thaønh phaàn cuûa noù laø: moät hay nhieàu
döôïc chaát, taù döôïc, bao bì ñoùng goùi, nhaõn thuoác vaø tôø
höôùng daãn söû duïng thuoác.

Daïng thuoác laø thuoác ñaõ qua cheá bieán, baøo cheá, phaân lieàu,
ng
ñoùng goùi moät caùch thích hôïp ñeå coù theå söû duïng tröïc tieáp
cho ngöôøi beänh.

Thaønh phaàn cuûa daïng thuoác
- Hoaït chaát hay döôïc chaát
- Taù döôïc
- Bao bì
Daïng baøo cheá
ng
Daïng baøo cheá
ng
Daïng baøo cheá
ng
Dang baøo cheá laø hình thöùc trình baøy cuûa döôïc phaåm ñeå ñöa
hoaït chaát ñoù vaøo cô theå vôùi muïc ñích tieän duïng, deã baûo
quaûn vaø phaùt huy toái ña taùc duïng ñieàu trò cuûa hoaït chaát.

Ñöôøng ñöa thuoác Caùc daïng baøo cheá chính
vaøo cô theå
UOÁNG Vieân neùn, vieân nang, siro, hoãn dòch nöôùc, .
TIEÂM Thuoác tieâm, thuoác tieâm truyeàn
TRÖÏC TRAØNG Thuoác ñaët tröïc traøng, thuoác môõ
AÂM ÑAÏO Vieân neùn (ñaët aâm ñaïo), dung dòch nöôùc
MAÉT Thuoác nhoû maét, ...
TAI - MUÕI -HOÏNG Dung dòch nuôùc, thuoác phun muø
QUA DA Thuoác môõ, thuoác daùn, dung dòch
Daïng baøo cheá
ng

Daïng baøo cheá goàm coù döôïc chaát vaø taù döôïc


Hoaït chaát hay döôïc chaát:
Coù taùc duïng döôïc lyù nhöng chöa qua cheá bieán hoaëc baøo
cheá, chöa ñöôïc söû duïng tröïc tieáp cho ngöôøi beänh.
Moät daïng baøo cheá coù theå chöùa moät hoaëc nhieàu döôïc chaát
nhaèm taïo taùc duïng hieäp löïc hoaëc ñeå khaéc phuïc taùc duïng
phuï cuûa döôïc chaát chính.
Daïng baøo cheá
ng
Treân thöïc teá, caùc döôïc chaát thöôøng phaûi qua cheá bieán, pha
cheá, ñoùng goùi thaønh caùc daïng thuoác thì môùi coù theå söû duïng
tröïc tieáp cho ngöôøi beänh.
Kyõ thuaät baøo cheá aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán chaát löôïng cuûa
thuoác.
Daïng baøo cheá
ng

Taù döôïc, khoâng coù taùc duïng döôïc lyù rieâng nhöng trong ña
soá tröôøng hôïp, ñöôïc theâm vaøo trong coâng thöùc nhaèm
taïo thuaän lôïi cho vieäc baøo cheá vaø
söû duïng daïng thuoác hoaëc
ñeå caûi thieän hieäu quaû cuûa döôïc chaát hoaëc
ñeå baûo ñaûm tính oån ñònh vaø baûo quaûn daïng thuoác.
Tuøy theo daïng thuoác, taù döôïc coù caùc chöùc naêng khaùc nhau
vaø ñöôïc goïi teân khaùc nhau nhö taù döôïc ñoän, taù döôïc raõ, chaát
oån ñònh hay chaát baûo quaûn….
Daïng baøo cheá
ng
Caàn quan taâm ñaëc bieät ñeán aûnh höôûng cuûa taù döôïc ñeán taùc
duïng ñieàu trò cuûa thuoác
Bao bì

Bao bì caáp I (bao bì sô caáp) töùc laø bao bì tieáp xuùc tröïc
tieáp vôùi daïng baøo cheá vaø ñeå baûo quaûn noù Ñoùng
goùi caáp I
Bao bì

Bao bì caáp II (bao bì thöù caáp) laø bao bì ñeå baûo veä 2 thaønh phaàn ñaõ
neâu treân Ñoùng goùi caáp II
Bao bì
Vai troø cuûa bao bì
- Baûo veä thuoác
- Trình baøy thuoác
- Ñònh danh thuoác
- Thoâng tin veà thuoác
Ñònh nghóa
Thuoác generic
Bieät döôïc
Döôïc ñieån
Ñònh nghóa

Thuoác generic (Thuoác goác)
Phaân bieät 2 khaùi nieäm:
- Döôïc chaát generic laø döôïc chaát ñaõ heát thôøi gian baûo hoä
sôû höõu trí tueä vaø mang teân goác cuûa döôïc chaát (teân chung
quoác teá INN – International non proprietary name).
- Cheá phaåm generic laø cheá phaåm ñöôïc baøo cheá töø döôïc
chaát generic, coù theå mang teân goác hoaëc mang teân bieät
döôïc do nhaø saûn xuaát ñaët ra nhöng khoâng truøng teân vôùi
bieät döôïc cuûa nhaø phaùt minh ra döôïc chaát generic.


Ví duï thuoác Amoxicilin 250 mg daïng vieân nang laø cheá
phaåm generic do mang teân goác cuûa döôïc chaát.
Ñònh nghóa

Bieät döôïc ñöôïc hieåu laø döôïc phaåm ñöôïc baøo cheá
tröôùc, trình baøy trong moät bao bì ñaëc bieät vaø ñöôïc ñaëc
tröng bôûi moät teân rieâng.
Ñònh nghóa

Döôïc ñieån

Laø boä tieâu chuaån nhaø nöôùc veà chaát löôïng vaø phöông
phaùp kieåm nghieäm ñoái vôùi thuoác vaø nguyeân lieäu laøm
thuoác. Döôïc ñieån cuõng quy ñònh thaønh phaàn, caùch
pha cheá vaø kieåm nghieäm moät soá daïng thuoác vaø cheá
phaåm. Döôïc ñieån ñöôïc boå sung ñònh kyø vaø taùi baûn.
Moät vaøi tính chaát lieân quan ñeán thuoác

Thuoác chæ ñöôïc söû duïng khi coù beänh
Tình traïng “beänh” laøm cho cô theå khoâng coøn khaû naêng
choáng traû laïi ñöôïc caùc haäu quaû do thuoác keùm chaát löôïng
taïo ra.

Vì vaäy, thuoác khoâng ñöôïc ñem ñeán cho beänh nhaân baát cöù
moät nguy cô naøo veà maët an toaøn, veà chaát löoïng hay veà tính
hieäu nghieäm. Noùi caùch khaùc thuoác phaûi ñaûm baûo chaát
löôïng.
Moät vaøi tính chaát lieân quan ñeán thuoác


Thuoác laø moät vaät nguy hieåm
Khoâng bao giôø ñöôïc noùi raèng thuoác hoaøn toaøn voâ haïi.
Ngay caû moät giaû döôïc (placebo) cuõng coù moät hoaït tính, coù
khi taïo ra nhöõng tröôøng hôïp khoâng dung naïp.

Moät thuoác luoân luoân cho moät hoaït tính trò lieäu chính coù lôïi
khi ñöôïc ñöa vaøo cô theå trong nhöõng ñieàu kieän thaät xaùc
ñònh nhöng beân caïnh ñoù luoân keøm theo nhöõng taùc duïng
phuï khoâng mong muoán maø thoâng thöôøng khoù traùnh ñöôïc.
Moät vaøi tính chaát lieân quan ñeán thuoác
Thuoác phaûi bao goàm ñaày ñuû:
- daïng baøo cheá
- bao bì caáp I
- bao bì caáp II
- tôø höôùùng daãn söû duïng thuoác
- nhaõn thuoác.
Moãi thaønh phaàn naøy ñeàu coù moät vai troø rieâng. Khi nghieân
cöùu, saûn xuaát, baûo quaûn, phaân phoái, löu thoâng, caáp phaùt
thuoác cho beänh nhaân, thuoác phaûi ñöôïc hieåu laø toaøn boä caùc
thaønh phaàn treân.

Khi ñeán tay ngöôøi söû duïng, thuoác phaûi bao goàm ñaày ñuû:
daïng baøo cheá, bao bì, tôø höôùùng daãn söû duïng thuoác vaø nhaõn
thuoác (ñöôïc daùn hay in treân bao bì).
Thuoác laø keát quaû cuûa moät
chuoãi caùc thao taùc ñöôïc
kieåm soaùt trong saûn xuaát,
trong ñoùng goùi vaø trong
kieåm tra chaát löôïng.


Thuoác phaûi ñöôïc baûo quaûn,
söû duïng nhö chæ ñònh ghi
treân bao bì hay treân tôø
höôùng daãn söû duïng thuoác.
Phaân loïai daïng baøo cheá
ai ng

Veà maët theå chaát:
- Daïng loûng
- Daïng raén
- Daïng baùn raén (nhaõo)

Veà caùch phaân lieàu:
- Daïng ñôn lieàu
- Daïng ñôn lieàu coù phaân chia
- Daïng ña lieàu
Phaân loïai daïng baøo cheá
ai ng

HEÄ PHAÂN TAÙN

Ñoàng theå (phaân töû) Dò theå
Keo
Dòch
Dung dòch Cô hoïc Keát hôïp
chieát
- dung dòch nöôùc - coàn dung - hoãn dòch - thuoác môõ
- dung dòch coàn thuoác dòch keo - nhuõ töông - thuoác ñaët
- dung dòch daàu - cao (dung - thuoác boät - thuoác sol
- potio, siro thuoác dòch - thuoác vieân khí
- dung dòch tieâm goâm,
- dung dòch nhoû dung
maét dòch baïc
keo)
Chaát löôïng thuoác
ng

Tuyø theo ñoái töôïng xem xeùt maø coù nhieàu ñònh nghóa veà chaát
löôïng thuoác

Chaát löôïng thuoác/ myõ phaåm laø toång hôïp caùc tính chaát ñaëc
tröng cuûa thuoác theå hieän möùc ñoä phuø hôïp nhöõng yeâu caàu
ñaõ ñònh tröôùc trong ñieàu kieän xaùc ñònh veà kinh teá, kyõ
thuaät, xaõ hoäi, ñöôïc theå hieän bôûi caùc yeâu caàu sau ñaây :

- coù hieäu löïc phoøng beänh, chöõa beänh

- khoâng coù hoaëc ít coù taùc duïng phuï coù haïi

- oån ñònh veà chaát löïông trong thôøi haïn ñaõ xaùc ñònh

- tieän duïng, deã baûo quaûn.
(Ñieàu leä veà thuoác phoøng beänh vaø chöõa beänh)
Chaát löôïng thuoác
ng

Moät thuoác ñöôïc xem laø ñaït chaát löôïng khi thuoác ñoù:
- chöùa ñuùng löôïng hoaït chaát ghi treân nhaõn trong caùc giôùi
haïn cho pheùp,
- chöùa ñuùng haøm löôïng ñeán töøng daïng phaân lieàu nhoû,
khoâng chöùa taïp chaát laï,
- duy trì toaøn veïn löôïng hoaït chaát, hoaït tính trò lieäu hình
daùng beân ngoaøi cho ñeán ngaøy thuoác heát haïn söû duïng,
- khi ñöa thuoác vaøo cô theå, thuoác phoùng thích ra hoaït
chaát vôùi lieàu sinh khaû duïng toaøn veïn.
(Hoäi Döïôc hoïc Hoa Kyø)
Chaát löôïng thuoác
ng
YEÂU CAÀU CUÛA KHAÙCH HAØNG

Chaát löôïng? Döôïc phaåm
Haïn duøng
Thuaän tieän
Chæ tieâu
Giaù thaønh OÅn ñònh
Giaù thaønh


Hieäu quaû

Myõ phaåm An toaøn
&
Chaát löôïng cuûa THUOÁC


Nghóa heïp

Chaát löôïngÑaït tieâu chuaån Ñoàng nhaát OÅn ñònh
Chaát löôïng cuûa THUOÁCNghóa roäng ADR/ Adverse Drug Reaction
ACR/Adverse Cosmetic Reaction

Hieäu quaû An toaøn


Hieäu quaû trong
phoøng vaø chöõa
beänh
Chaát löôïng thuoác
ng

WHAT DO CUSTOMERS WANT?

What is Quality?
• - a PURE product
• - the correct product (IDENTITY)
• - a product that does what it is meant to
do (EFFECTIVE)
• - a SAFE product
• - value for money


PIES
Chaát löôïng thuoác
ng
Quaù trình nghieân cöùu thuoác môùi


Nghieân cöùu Tieâu chuaån chaát löôïngThuoác maãu ñeå Thöû nghieäm
ñaêng kyù laâm saøng

Muïc ñích cuûa saûn
xuaát laø phieân baûn ra
Xin giaáy pheùp saûn xuaát
haøng vaïn, haøng trieäu
baûn sao cuûa thuoác
maãu ñaõ ñaêng kyù töùc
Saûn xuaát laø thuoác coù chaát
löôïng xaùc ñònh.
Chaát löôïng phuø hôïp
Chaát löôïng thuoác
ng

Chaát löôïng xaùc ñònh ñöôïc hieåu moät caùch cuï theå hôn laø:
- Tieâu chuaån cuûa thuoác ñuùng theo caùc yeâu caàu cuûa hoà sô
ñaêng kyù.
- Chaát löôïng thuoác gioáng nhau trong cuøng moät loâ.
- Chaát löôïng thuoác hoaøn toaøn ñoàng nhaát giöõa caùc loâ.

Noùi moät caùch chính xaùc, khi noùi döôïc phaåm coù chaát löôïng
theo GMP töùc laø nhöõng döôïc phaåm ñoù hoaøn toaøn phuø hôïp
vôùi caùc tieâu chuaån cuûa hoà sô ñaêng kyù saûn xuaát thuoác.

Naâng cao chaát löôïng thuoác phaûi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua
vieäc nghieân cöùu naâng cao khoâng ngöøng caùc tieâu chuaån
cuûa thuoác maãu ñaêng kyù. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän trong hoà
sô ñaêng kyù thuoác.
Chaát löôïng thuoác
ng

Chaát löôïng thuoác khoâng phaûi laø doøng soâng eâm ñeàm!

Coù raát nhieàu nguy cô trong suoát quaù trình saûn xuaát laøm
cho chaát löôïng thuoác khoâng oån ñònh:
- Caùc nguy cô ñaëc tröng theo daïng baøo cheá.
- Caùc nguy cô: queân, laãn loän, oâ nhieãm.
- Caùc nguy cô gaây ra söï khoâng ñoàng nhaát giöõa caùc loâ.

Haäu quaû cuûa thuoác khoâng ñaït chaát löôïng:
- Ngöôøi söû duïng bò nguy hieåm.
- Baùc só keâ ñôn maát uy tín.
- Nhaø saûn xuaát chòu traùch nhieäm, thöông hieäu bò aûnh
höôûng.
Chaát löôïng thuoác & GMP
ng

Muïc ñích cuûa GMP laø

Giuùp cho saûn xuaát ra thuoác
coù chaát löôïng oån ñònh
nhö chaát löôïng cuûa
thuoác maãu ñaõ ñaêng kyù.GMP ???
GMP - Thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác
nh


NGHIEÂN CÖÙU - XAÂY DÖÏNG COÂNG THÖÙC
TIEÂU CHUAÅN


COÂNG THÖÙC - HOÀ SÔG PHUØ HÔÏP
CHAÁT LÖÔÏNG P

M
Chaát löôïng thuoác & GMP
ng

Ñoù laø lyù do taïi sao
Nhaát thieát phaûi aùp duïng
trong saûn xuaát thuốc
saû xuaá thuốc
DRUG QUALITY ASSURANCE TO CONSUMERS
National MANUFACTURING & DISTRIBUTION
Drug [5-gP Principle in Quality Assurance of
Policy pharmaceutical products]
2 basic goals

Đảm bảo chất lượng ThuốcGMP GLP GSP GDP GPP

Good Good Good Good Good
Manufacturing Laboratory Storage Distribution Pharmacy
Practices Practices Practices Practices PracticesĐảm bảo chất lượng
GCP GPP GPP
trong trị liệu lâm sàng
Good Clinical Practices Good Prescribing Practices Good Pharmacovigilance Practices
Khaùi nieäm veà
THÖÏC HAØNH TOÁT
SAÛN XUAÁT THUOÁC
Good manufacturing practices -GMP
GMP – Định nghĩa


GMP laø heä thoáng nhöõng quy ñònh hay nhöõng höôùng daãn
nhaèm muïc ñích ñaûm baûo saûn xuaát thuoác coù chaát löôïng oån
ñònh, ñaït tieâu chuaån chaát löôïng theo quy ñònh vaø an toaøn
cho ngöôøi söû duïng.


GMP laø moät phaàn cuûa ñaûm baûo chaát löôïng, giuùp ñaûm baûo
saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát moät caùch ñoàng nhaát vaø kieåm soaùt
theo ñuùng caùc tieâu chuaån chaát löôïng phuø hôïp vôùi muïc ñích
söû duïng cuûa chuùng cuõng nhö theo ñuùng caùc quy ñònh cuûa
giaáy pheùp löu haønh.
GMP – Định nghĩa


Töø naêm 1996, caùc nhaø maùy saûn xuaát döôïc phaåm trong nuôùc
baét ñaàu trieån khai aùp duïng caùc nguyeân taéc, tieâu chuaån
“Thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác” hay GMP (Good
Manufacturing Practices) cuûa hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam
AÙ (ASEAN)


vaø tieáp theo töø naêm 2005 laø GMP cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi
(WHO) nhaèm ñöa coâng nghieäp Döôïc Vieät Nam töøng böôùc
phaùt trieån, naâng cao chaát löôïng thuoác trong nöôùc, taïo ñieàu
kieän cho thuoác Vieät Nam hoøa nhaäp thò tröôøng thuoác cuûa
khu vöïc vaø theá giôùi.
ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP.HCM
BOÄ MOÂN BAØO CHEÁ
BAØO CHEÁ
VAØ
SINH DÖÔÏC HOÏC
Ñònh nghóa Baøo cheá hoïc

Laø moân hoïc nghieân cöùu veà cô sôû lyù luaän vaø kyõ thuaät thöïc
haønh veà pha cheá, saûn xuaát, kieåm tra chaát löôïng, ñoùng goùi,
baûo quaûn caùc daïng thuoác vaø caùc cheá phaåm baøo cheá.


Theo A. Le Hir, Baøo cheá hoïc khoâng nhöõng laø khoa hoïc maø
coøn laø ngheä thuaät trong baøo cheá, baûo quaûn vaø trình baøy caùc
döôïc phaåm.
Muïc tieâu
Muïc tieâu cuûa Baøo cheá hoïc
- Tìm cho moãi döôïc chaát moät daïng thuoác thích hôïp nhaát ñeå
ñieàu trò moät beänh xaùc ñònh.
- Nghieân cöùu hoaït tính trò lieäu, ñoäc tính, vaø ñoä oån ñònh cuûa
thuoác.
Ñoái töôïng cuûa Baøo cheá hoïc
- Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän veà caùc daïng thuoác.
- Nghieân cöùu caùc taù döôïc (hay chaát phuï), caùc kyõ thuaät vaø thieát
bò söû duïng trong baøo cheá caùc daïng thuoác.
GALIEN CLAUDE
( KLAUDIUS GALENUS, CLAUDIUS GALENUS)
( 131 – 201 SAU CÔNG NGUYÊN)
Baøo cheá hoïc chæ ñöôïc coi laø baét ñaàu vôùi söï coáng hieán cuûa
Caludius Galenus (131 - 210 sau coâng nguyeân), oâng ñaõ ñeå
laïi hôn 400 taùc phaåm veà y döôïc trong ñoù coù nhieàu saùch
vieát veà phaân loaïi thuoác, coâng thöùc thuoác, caùch pha cheá
moät soá daïng thuoác.

Vì vaäy, oâng ñöôïc coi laø ngöôøi saùng laäp ra moân Baøo cheá
hoïc vaø teân oâng ñaõ ñöôïc ñaët teân cho moân hoïc naøy laø Döôïc
hoïc Galien (Pharmacie galeùnique).
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ( 1720-1791 )
LỜI KHUYÊN RĂN THẦY THUỐC

1. Thừa lúc người ta nguy cấp mà sách nhiễu tiền của, nhân
lúc người vất vả mà nhận lấy quà cáp của họ:KHÔNG PHẢI LÀ
LÒNG NHÂN HẬU.
2. Như có chứng nên xem xét đã rồi mới bốc thuốc, nhưng vì
ngại đêm mưa vất vả không chịu tới thăm nên chữa cho qua
quít, thì đó là : TỘI LƯỜI.
3. Như có chứng nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu vãn
được nhưng sợ nhà kia nghèo thiếu không trả được vốn nên
chỉ cho thuốc rẻ tiền, đó là : TỘI BỦN XỈN.
4. Như thấy chứng chết đã rõ mà không nói thực, lại nói lơ mơ
để làm tiền,đó là: TỘI THAM LAM.
5. Như thấy bệnh dễ nói dối là khó, lè lưỡi chau mày,dọa cho
ngườiΦ ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là : TỘI LỪA DỐI.
LỜI KHUYÊN RĂN THẦY THUỐC

6. Như thấy bệnh khó cần nên nói thực rồi hết sức cứu
chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết bệnh, vả lại biết
không thành công thì không được hậu lợi nên kiên quyết
không chịu chữa, đến nỗi người ta phải bó tay chịu chết, đó
là : TỘI BẤT NHÂN.
7. Như coù người ngày thường có sự bất bình với mình, khi
mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nảy ra ý nghĩ trả thù,
không chịu hết lòng cứu chữa, đó là : TỘI HẸP HÒI.
8. Như thấy cô nhi, quả phụ, người hiền con thảo, lại nghèo
đói ốmΦ đau mà cho là chữa mất công vô ích, không chịu
hết lòng giúp đỡ người, đó là : TỘI THẤT ĐỨC.
LỜI KHUYÊN RĂN THẦY THUỐC


9. Lại như nhận xét bệnh còn lơ mờ, sức học non nớt mà
dùng công bổ sai lầm, đó là : TỘI DỐT NÁT.
Nghĩ như vậy, nếu không có những đức tính như thương
người, sáng suốt, đạo đức, khôn ngoan, rộng lượng, thành
thật, liêm khiết, siêng năng thì không nên làm thầy thuốc.
Tôi thường răn bảo học trò rằng:
“ Làm thuốc mà không lấy hằng tâm giúp đỡ người, không
có ý nghĩ sâu sắc cứu sống người, chỉ chăm về kể lợi tính
công, lấy của hại người thì khác gì bọn giặc cướp ”.
(Y âm án )
BiỂÅU TÖÔÏNG NGAØNH DÖÔÏC
NG NH
Bieåu töôïng cuûa ngaønh döôïc cuõng xuaát phaùt töø truyeàn
thuyeát Hy Laïp coå ñaïi:
Theo ñoù, tröùôc khi ñöôïc phong thaàn y hoïc, Askleùpios
Esculape laø vua cuûa xöù Thessalie, laø moät thaày thuoác gioûi.
OÂâng coù 10 ngöôøi con, trong ñoù
con gaùi thöù hai là Panaceùe trôû thaønh vò chuùa trò taát caû
caùc beänh vaø
coâ coâng chuùa uùt Hygie laø vò chuùa cuûa söùc khoeû.
Caû ba ngöôøi ñeàu coù ñeàn thôø ôû Hy Laïp.
Biểu tượng ngành Dược laø hình töôïng cuûa moät caùi baùt coù
chaân, xung quanh coù moät con raén quaán, leo töø döôùi chaân
leân mieäng baùt.
Noäi dung:
Caùi baùt: laø baùt ñöïng thuoác cuûa coâng chuùa Hygie.
Con raén: laø raén thaàn Epidaure töôïng tröng cho söï khoân
ngoan vaø thaän troïng (raén vaø choù laø hai vaät thieâng ñöôïc
khaéc trong caùc ñeàn thôø ở Hy Lạp).
YÙ nghóa cuûa bieåu töôïng: ngaønh Döôïc coù nhieäm vuï saûn xuaát
ra thuoác phuïc vuï cho söùc khoeû cuûa nhaân daân vaø ngöôøi laøm
coâng taùc döôïc phaûi coù hai ñöùc tính: khoân ngoan vaø thaän
troïng trong ngheà nghieäp.
KEÁT LUAÄN

WORK SMART, NOT HARD !

Haõy hoïc moät caùch thoâng minh,
ñöøng hoïc moät caùch khoå sôû!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản