Đại số 11 - GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
270
lượt xem
8
download

Đại số 11 - GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đại số 11 - giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại số 11 - GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

  1. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CUÍA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THÁÛP PHÁN A/ Mục tiêu: - Học sinh nắm vững qui tắc nhân, chia số hữu tỉ. - Có kyî năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng. - Có kỹ năng áp dụng qui tắc “chuyển vế” B/ Chuẩn bị: Bảng phụ ghi đề bài tập 14/12 SGK HS ôn tập qui tắc nhân, chia số hữu tỉ. C/ Tiến trình dạy - học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi våí Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8 phút) HS1: Giá trị tuyệt đối của một - Traí låìi số nguyên a là gì? Tìm 15 ;  3 ; 0 ? 15; 3 ; 0 Tìm x biết |x| = 2 +2; -2 HS2: Vẽ trục số, biểu diễn các số - Hoüc sinh veî åí baíng hữu tỉ 3,5; -1/2; -2 trên trục số? Hoạt động 2: 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - GV: Giá trị tuyệt đối của một I/ Giaï trë tuyãût số hữu tỉ tương tự như giá trị - HS trả lời. âäúi cuía mäüt säú tuyệt đối của một số nguyên, x neáu x  0 hæîu tyí : ?1
  2. váûy giaï trị tuyệt đối của một |x| = x neáu x  0 số hữu tỉ x là gì? - x Nếu x < 0 |x| = - GV: Cho HS làm ?1 - x Nếu x < 0 - Sau đó GV nêu: Vê duû : x nếu x0 2 2 2 x  nếu a/ x   x    x x0 Hai học sinh lên bảng giải 3 3 3 - GV: Cho HSinh làm ?2 ?1. 2 vì 0 3 - Củng cố bằng bài 17/15 b/ x = -5,75 SGK.  x =  5,75 = - (-5,75) Học sinh thæûc hiãûn ?2 = 5,75vç-5,75
  3. - GV giới thiệu qui tắc thực - Hoüc sinh làõng nghe vaì II/ Qui tắc cộng, trừ, hành như SGK. laìm caïc vê duû nhân, chia số thập phân : (SGK). - Cho hoüc sinh laìm caïc vê Vê duû : duû a/ (-1,13) + (-0,264) = - (1,13 + 0,246) = - 1,394 b/ 0,245 - 2,134 = 0,245 + (- 2,134) = - (2,134 - 0,245) = - 1,889 c/ (- 5,2) . 3,14 = - (5,2 . 3,14) = - 16,328 d/ (- 0,408) : (- 0,34) = + (0,408 : 0,34) - Cho hoüc sinh thæûc hiãûn = 1,2 ?3 Hoạt động 4: 3. Luyện tập - Củng cố
  4. - GV đæa bài tập 19/15 SGK - Học sinh nhận xét. lên bảng phụ. Sau đó học sinh nhận xét cách làm của mỗi bạn, và nhận xét cách làm nào Baûn Liãn nhanh hån ! nhanh hơn. Bài 20/15 SGK Học sinh hoạt động theo nhóm, sau đó đại diện cho 4 nhóm lên bảng làm mỗi phần. Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà - Học thuộc định nghĩa và công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; qui tắc thực hành cộng, trù, nhân, chia số thập phân. - Bài tập 21, 22, 23/15 SGK. - Tiết sau trở đi mang theo máy tính bỏ túi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản