Đại số 11 - GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: iphone1209

Tham khảo tài liệu 'đại số 11 - giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đại số 11 - GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CUÍA MỘT SỐ HỮU TỈ

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THÁÛP PHÁN


A/ Mục tiêu:

- Học sinh nắm vững qui tắc nhân, chia số hữu tỉ.

- Có kyî năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng.

- Có kỹ năng áp dụng qui tắc “chuyển vế”


B/ Chuẩn bị: Bảng phụ ghi đề bài tập 14/12 SGK

HS ôn tập qui tắc nhân, chia số hữu tỉ.


C/ Tiến trình dạy - học:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi våí

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8 phút)

HS1: Giá trị tuyệt đối của một - Traí låìi

số nguyên a là gì?

Tìm 15 ;  3 ; 0 ?
15; 3 ; 0
Tìm x biết |x| = 2
+2; -2
HS2: Vẽ trục số, biểu diễn các số
- Hoüc sinh veî åí baíng
hữu tỉ 3,5; -1/2; -2 trên trục số?

Hoạt động 2: 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

- GV: Giá trị tuyệt đối của một I/ Giaï trë tuyãût

số hữu tỉ tương tự như giá trị - HS trả lời. âäúi cuía mäüt säú

tuyệt đối của một số nguyên, x neáu x  0 hæîu tyí :
?1
váûy giaï trị tuyệt đối của một |x| = x neáu x  0

số hữu tỉ x là gì? - x Nếu x < 0 |x| =

- GV: Cho HS làm ?1 - x Nếu x < 0

- Sau đó GV nêu: Vê duû :

x
nếu x0 2 2 2
x  nếu a/ x   x  
 x x0 Hai học sinh lên bảng giải 3 3 3

- GV: Cho HSinh làm ?2 ?1. 2
vì 0
3
- Củng cố bằng bài 17/15
b/ x = -5,75
SGK.
 x =  5,75

= - (-5,75)

Học sinh thæûc hiãûn ?2 = 5,75vç-5,75
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản