Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
363
lượt xem
57
download

Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án đại số 11 - Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại số 11 - KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút)

  1. KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 A ( Thời gian 45 phút) Câu 1 (0,5đ) Câu nào sau đây là sai Với mọi số hữu tỉ b, ta luôn có: a) |b|0 b) | b | = | -b | c ) | -b | < b d) | b |  -b Câu 2 (0,5đ) Điền (Đ) nếu đúng (S) nếu sai vào ô trống ? a) 1, 2 13  là số thập phân vô hạn tuần hoàn b) 3725,94  3730 (làm tròn chục ) c)Căn bậc hai của một số a âm là một số x sao cho x2 = a d) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực Câu 3 (0,5đ) Chọn và khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng. m 1 1 Cho      thì : 3 27 a) m = 2 b) m = 9 c) m = 3 d) m = 0 Câu 4 (1đ) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: 1 x -7 9
  2. x2 0 x 3 Câu 5 (2,5đ) Thực hiện phép tính 1  4 1  4 a) 12 .     22 .    =................................................................................................. 5  5 5  5 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 0 4 1 6  1 1  b) .    1  27.    =...................................................................................... 2 7  2   3  ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... Câu 6 (2,25đ) Tìm x biết: 5 4 x 4 a)   x  b)  c) 9,2 - | x | = 16,8 8 9 52 15 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  3. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Câu 7 (2,0đ) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 60m và tỉ số giữa hai cạnh của nó 2 bằng .Tính diện tích của miếng đất này. 3 ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2a  1 Câu 8 (0,5đ) Cho M= a 1 Tìm các số nguyên a để M có giá trị nguyên ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  4. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  5. KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 7 ( Thời gian 45 phút) B Câu 1 (0,5đ) Gạch dưới câu sai Với mọi số hữu tỉ a, ta luôn có: a) | -a | < 0 b) | -a | = | a | c) |a|a d) | a |  -a Câu 2 (0,5đ) ) Điền (Đ) nếu đúng (S) nếu sai vào ô trống ? a)Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn a c b)Nếu  thì a.c = b.d (b  0, d  0 ) b d c) 25,3918  25,39 ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) d) Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực Câu 3 (0,5đ) Chọn và khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng. Cho 15n : 5n = 3 thì : a) n = 0 b) n = 1 c) n = 3 d) n = 5 Câu 4 (1đ) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau : 1 a -6 4 |a| 0
  6. a 2 Câu 5 (2,5đ) Thực hiện phép tính 1  3 4  3 a) 6 .     7 .    =................................................................................................. 5  7 5  7 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 0 3 1 1  7  1  .b) 2 5   2 .  16   25.  5   =.......................................................................................         ..................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Câu 6 (2,25đ) Tìm y biết: 3 5 3 5 2 2 a)   y  b) y.      c) 12,7 - | y | = 6,8 7 9 3 3 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  7. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Câu 7 (2,25đ) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 50m và tỉ số giữa hai cạnh của 3 nó bằng .Tính diện tích của miếng đất này. 2 ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2b  1 Câu 8 (0,5đ) Cho N= b 1 Tìm các số nguyên b để N có giá trị nguyên ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
  8. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản