Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

DÂN SỐ NƯỚC TA

Chia sẻ: | Ngày: pdf 4 p | 77

0
326
views

- Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân số ở nước ta. - Biết được nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh. - Nhớ số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất. - Nêu được một số hậu quả do dân số tăng nhanh và thấy được sự cần thiết của việc sinh ít con trong một gia đình.

DÂN SỐ NƯỚC TA
Nội dung Text

  1. Bài 8 DÂN S NƯ C TA
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t d a vào b ng s li u, bi u nh n bi t s dân và c i m tăng dân s nư c ta. - Bi t ư c nư c ta có dân s ông, gia tăng dân s nhanh. - Nh s li u dân s c a nư c ta th i i m g n nh t. - Nêu ư c m t s h u qu do dân s tăng nhanh và th y ư c s c n thi t c a vi c sinh ít con trong m t gia ình. II - DÙNG D Y H C - B n s li u v dân s các nư c ông Nam Á năm 2004 phóng to. - Bi u tăng dân s VN. - Tranh nh th hi n h u qu c a tăng dân s nhanh (n u có). III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - Ch và nêu v trí gi i h n nư c ta trên B ? - Nêu vai trò c a t, r ng iv i i s ng SX c a nd ta? - Ch và mô t vùng bi n VN?
  3. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Dân s * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân - HS tr l i. ho c theo c p - HS trình bày. Bư c 1 :HS quan sát b ng s li u dân s các nư c NÁ năm 2004 và tr l i câu h i 1 – SGK. - HS tr l i. Bư c 2 : HS trình bày trư c l p k t qu – NX. GV k t lu n. - HS th o lu n 2 – Gia tăng dân s (3’) * Ho t ng 2 : Làm vi c cá nhân ho c theo c p - Vài HS c Bư c 1 : HS quan sát bi u dân s qua các năm, tr l i câu h i m c2–
  4. SGK. Bư c 2 : HS tr l i câu h i; HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. * Ho t ng 3 : Làm vi c theo nhóm bàn Bư c 1 HS d a vào tranh nh và v n hi u bi t, nêu m t s h u qu do dân s tăng nhanh. Bư c 2 : HS trình bày k t qu – NX – K t lu n. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - HS tr l i 2 câu h i – SGK. - V nhà h c bài và c trư c bài 9/84 Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản