Dàn trang với Quarkxpress

Chia sẻ: lyacau

Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội , các trang trình bày , các ấn phẩm cũng phải đẹp hơn , kỹ thuật hơn , chuyển tải nội dung tốt hơn. Với QuarkXPress là phần mềm chế biến điện tử , hay còn gọi là chương trình dàn trang. Bạn có thể dùng nó bất cứ lúc nào?

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dàn trang với Quarkxpress

Dàn trang với Quarkxpress
Dμn trang víi QuarkXPress

BμI 1: nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
I. Giíi thiÖu vÒ QuarkXPress:
Ngμy nay cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi, c¸c trang tr×nh bμy, c¸c
Ên phÈm còng ph¶i ®Ñp h¬n, kü thuËt h¬n, chuyÓn t¶i néi dung tèt h¬n. Víi
QuarkXPress lμ phÇn mÒm chÕ b¶n ®iÖn tö, hay cßn gäi lμ ch−¬ng tr×nh dμn
trang. B¹n cã thÓ dïng nã ®Ó t¹o bÊt kú lo¹i Ên phÈm nμo, tõ mÉu danh thiÕp
tr¾ng - ®en ®¬n gi¶n cho ®Õn tê t¹p chÝ ®ñ mμu ®Çy søc thu hót. Søc m¹nh cña
QuarkXPress n»m ë kh¶ n¨ng hç trî vμ xö lý ¶nh nhËp mμu, trau chuèt tõng
chuçi ký tù còng nh− lμm viÖc víi c¸c khèi v¨n b¶n lín, víi tÝnh chÝnh x¸c vμ tèc
®é thi hμnh ®¸ng kinh ng¹c. QuarkXPress kh«ng ®¬n gi¶n lμ mét c«ng cô. Nã
cung cÊp m«i tr−êng ho¹t ®éng gióp kÝch thÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o vμ gia t¨ng hiªô
suÊt lμm viÖc cña ng−êi sö dông. B¹n sÏ thÊy ®©y lμ ®©y lμ ch−¬ng tr×nh chÕ b¶n
−u viÖt vμ tinh vi nhÊt.
II. CÊu h×nh tèi thiÓu ®Ó cμi ®Æt QuarkXPress 5.0:
§Ó cã thÓ sö dông ®−îc XPress trªn m«i tr−êng Windows, cÇn trang bÞ
phÇn cøng víi cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau:
Microsoft Windows95, Windows NT4.0 …
Bé vi xö lý tõ 486 trë lªn.
Bé nhí RAM 12MB.
§èi víi c¸c tμi liÖu dμi hay cã tÝnh ®å ho¹ cao cã thÓ cÇn nhiÒu bé nhí RAM
h¬n…
VGA hay bé ®iÒu khiÓn mμn h×nh cã ®é ph©n gi¶i cao.
Chuét Windows hay thiÕt bÞ trá kh¸c
C¸c yªu cÇu trªn ®©y dμnh cho cμi ®Æt tèi thiÓu vμ sö dông XPress trªn m«i
tr−êng Windows vμ c¸c øng dông chÕ b¶n s¬ ®¼ng. Bé vi xö lý nhanh h¬n vμ
nhiÒu bé nhí RAM h¬n sÏ t¨ng tèc ®é ch−¬ng tr×nh.
III. Khëi ®éng QuarkXPress :
B−íc 1:
C¸ch 1: NhÊp ®óp phÝm tr¸i chuét vμo biÓu t−îng QuarkXPress =>
trªn mμn h×nh desktop cña Windows
C¸ch 2: Vμo Start/Programs/QuarkXPress
5.0.
Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn =>1
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 2: NhÊp chuét vμo môc chän FOREDUCATIONAL


Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ cña ch−¬ng tr×nh QuarkXPress

Thanh tiªu ®Ò


Menu
Thanh
c«ng cô
Measuremet
palette

Thanh c«ng cô chøa tÊt c¶ c¸c c«ng cô mμ b¹n sÏ sö dông cho tÊt c¶ c«ng viÖc
dμn trang muèn Èn /hiÖn thanh c«ng cô chóng ta thùc hiÖn nh− sau:
Vμo menu View/Tools/Hide Tools hoÆc nhÊn phÝm F8
V× hiÖn t¹i ch−a cã Document nμo ®−îc më nªn Measurement palette kh«ng
cã g× ®Ó tÝnh to¸n, do ®ã nã hoμn toμn trèng, muèn Èn/hiÖn thanh nμy chóng ta
vμo menu View/Show Measurement hoÆc nhÊn F9.
C¸ch sö dông thanh c«ng
cô:
Item Content
Lμ mét trong ch−¬ng
tr×nh ®Çu tiªn giíi thiÖu c¸c Rotation
thanh c«ng cô di ®éng. §ã lμ : Zoom

Tools, Measurement, Text Box
Picture Box
Document Layout, Style
Table
sheets, Color, Lists, Profile
Line
Information, Trap Information Line Text-Path
vμ index …
Linking
Unlinking
2 Scrisso
Dμn trang víi QuarkXPress
XPress ghi nhí thanh c«ng cô nμo ®ang hiÓn thÞ vμ hiÓn thÞ ë


®©u khi b¹n tho¸t khái ch−¬ng tr×nh. LÇn khëi ®éng XPress kÕ tiÕp, nã sÏ tr¶ l¹i
c¸c thanh c«ng cô vÒ l¹i cÊu h×nh ®ã. B¹n cã thÓ giÊu hay cho hiÓn thÞ thanh c«ng
cô b»ng c¸ch vμo menu View/Show hoÆc Hide hoÆc dïng phÝm nãng t−¬ng
®−¬ng.
a. Thanh c«ng cô (Tools):
Èn hiÖn thanh c«ng cô Tools
Vμo menu View/Tools/Hide Tools hoÆc nhÊn phÝm F8.
b. Chøc n¨ng cña c¸c c«ng cô:
Item: Lùa chän, ®Þnh cì, t¸i ®Þnh d¹ng, di chuyÓn tÊt c¶ c¸c lo¹i phÇn tö vμ
c¸c chøc n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n.
Content: Cho phÐp b¹n lùa chän, so¹n th¶o, xö lý v¨n b¶n vμ h×nh ¶nh
trong c¸c hép.
Rotation: Xoay hép vμ c¸c phÇn tö kh¸c .
Zoom: Thay ®æi tû lÖ khung nh×n
Text Box: T¹o d¹ng hép v¨n b¶n
Picture Box: T¹o hép h×nh ¶nh
Table: T¹o b¶ng
Line: T¹o ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng cong theo gãc ®é bÊt kú
Line Text-Path: T¹o ®−êng dÉn cã thÓ gi÷ ®−îc khèi v¨n b¶n.
Linking: Liªn kÕt c¸c hép v¨n b¶n.
Unlinking: T¸ch rêi c¸c hép v¨n b¶n.
c. Thanh c«ng cô Measurements :
Èn/hiÖn thanh c«ng cô Measurements Vμo menu View/Show Measurements
hoÆc nhÊn phÝm F9 .
Thanh c«ng cô nμy chøa c¸c x¸c lËp gióp thay ®æi kÝch th−íc , vÞ trÝ cña
hép, ®iÒu chØnh néi dung cña hép v¨n b¶n vμ
h×nh ¶nh, font ch÷ … khi so¹n th¶o.
IV. T¹o mét file míi:
B−íc 1: Vμo menu File/New/Document
hoÆc nhÊn Ctrl+N.
=>Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ New
Document:

3
Dμn trang víi QuarkXPress

B−íc 2: ThiÕt lËp trang
Size: Chän kÝch th−íc :
=>sau khi chän kÝch th−íc, sè ®o cña trang ®−îc hiÓn thÞ trong hép Width vμ
Height.
Width: thiÕt lËp chiÒu ngang cña trang
Height: thiÕt lËp chiÒu däc cña trang.
Hai chiÒu ngang vμ däc ®Òu ®−îc thiÕt lËp trong ph¹m vi tõ 1 ®Õn 48 inch. Khi
b¹n nhËp gi¸ trÞ vμo hai hép nμy th× trong Page size sÏ tù ®éng ®−îc thiÕt lËp lμ
Custom.
Khi muèn nhËp c¸c gi¸ trÞ cã ®¬n vÞ kh¸c víi ®¬n vÞ ®ang ®−îc hiÓn thÞ
trong hép tho¹i, b¹n cã thÓ dïng ch÷ viÕt t¾t sau:
Gi¸ trÞ Ch÷ viÕt t¾t
Inch In hay ‘’
Inch(thËp ph©n) In hay mét sè thËp ph©n
Pica P
Point Pt
Milimet Mm
Centimet Cm
Cicero C
Agate Ag


Orientation: Tuú chän thiÕt lËp trang cho c¶ 2 h−íng:
Portrait: h−íng trang däc
Landscape: h−íng trang ngang
Facing Pages: H·y sö dung tuú chän nμy nÕu dμn trang theo d¹ng s¸ch
th«ng th−êng, víi sù tån t¹i cña trang bªn tr¸i vμ trang bªn ph¶i. ViÖc chän
Facing Pages cho phÐp xem trang theo tõng cÆp, trong ph¹m vi cöa sæ cña
Xpress, ®ång thêi cho phÐp thiÕt lËp tuú chän kh¸c.
ThiÕt lË c¸c cét:
Column: nhËp sè cét cÇn t¹o trong ph¹m vi tõ 1-30 XPress tù ®éng tÝnh
chiÒu réng cña cét phï hîp víi trang cña b¹n
Gutter Width: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét gi¸ trÞ cña Gutter Width n»m
trong kho¶ng tõ 0,042 ®Õn 4 inch.
NÕu Facing Pages kh«ng ®−îc kÝch ho¹t b¹n sÏ thiÕt lËp lÒ nh− sau:
Top : LÒ trªn
Bottom: LÒ d−íi.
Left: lÒ tr¸i

4
Dμn trang víi QuarkXPress
Right: lÒ ph¶i.
NÕu Facing ®−îc kÝch ho¹t ta cã lÒ trong (insede) lμ lÒ ë c¹nh bªn gÇn víi
v¹ch ph©n chia trang ®«i, lÒ ngoμi (outside) lμ lÒ ë c¹nh bªn cßn l¹i. Do vËy, lÒ
trong lμ lÒ bªn ph¶i trªn trang tr¸i vμ lμ lÒ bªn tr¸i trªn trang ph¶i.
Chän Automatic Text Box cho phÐp b¹n thªm mét hép v¨n b¶n míi vμ trèng
kh«ng ®Ó cã thÓ nhËp v¨n b¶n, ngay khi t¹o mét file míi vμ bÊt cø khi nμo mét
trang míi ®−îc thªm vμo, XPress thªm vμo mét hép v¨n b¶n trèng, canh th¼ng
hμng víi c¸c lÒ cña trang. Khi tuú chän nμy kh«ng ®−îc chän, b¹n ph¶i tù t¹o hép
v¨n b¶n cho chÝnh m×nh.


B−íc 3: Chän OK PhÇn tr×nh
bµy trang
Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ cña
n»m ë ®©y
file míi t¹o:
C¸c file ®−îc t¹o lÇn l−ît sÏ cã tªn
Documet kÌm theo sè thø tù file míi
®−îc më trªn thanh tiªu ®Ò. VÝ dô më
file míi ®Çu tiªu sau khi khëi ®éng sÏ cã
tªn lμ Document 1.
Chó ý: File th«ng th−êng t¹o trong
QuarkXPress cã phÇn ph©n lo¹i *.qxd
B−íc 4: So¹n v¨n b¶n hoÆc lÊy v¨n b¶n ë c¸c phÇn mÒm kh¸c vμo ®Ó dμn
trang.


V. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n:
1. Trang ®¬n vµ trang ®«i:
Kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt trong XPress lμ trang ®¬n vμ trang ®«i – mäi tμi
liÖu ®−îc cÊu thμnh tõ 1 hay nhiÒu trang ®¬n, hai trang ®¬n ®èi diÖn nhau h×nh
thμnh 1 trang ®«i. Trang lμ s¶n phÈm cuèi cïng, vμ chØ cã nh÷ng ®èi t−îng n»m
trªn trang míi ®−îc in ra khi b¹n in tμi liÖu. Tr−íc khi t¹o tμi liÖu míi trong
XPress b¹n ph¶i ®Þnh râ khæ trang. TÊt c¶ c¸c trang ph¶i cã cïng khæ. Mçi trang
trong QuarkXPress cã ®−êng biªn mμu xanh chØ ra r×a trang. Vμ mét bãng ®æ
n»m d−íi, gióp ph©n t¸ch nã víi Pasteboard xung quanh. Trang vμ Pasteboard
lu«n cã mμu tr¾ng b¹n kh«ng thÓ thay ®æi mμu cña trang.
5
Dμn trang víi QuarkXPress

2. Pasteboard Trang v¨n b¶n phÇn ®−îc in ra
Pasteboard: C¸c
v¨n b¶n n»m ë
vïng nµy kh«ng
®−îc in ra v×
kh«ng n»m trªn
trang.Pasteboard thùc hiÖn chøc n¨ng t−¬ng tù víi bÒ mÆt lμm viÖc cña b¹n –
mét n¬i ®Ó ®Æt tμi liÖu vμ nh÷ng thø cÇn thªm vμo hoÆc lo¹i bá khái tμi liÖu.
Trong tr−êng hîp nμy, tμi liÖu bao gåm nhiÒu trang vμ c¸c phÇn tö sÏ ®Æt lªn
trang. B¹n cã thÓ ®Ó bao nhiªu phÇn tö tuú thÝch r¶i r¸c quanh pasteboard, trõ
khi chóng n»m trong ph¹m vi trang, cßn kh«ng chóng sÏ kh«ng cã mÆt trªn b¶n
in ra.
PhÇn tr×nh bμy trang n»m quanh Pasteboard sÏ lμm kÝch th−íc file t¨ng lªn. v×
vËy h·y huû bá nh÷ng phÇn n»m trªn Pasteboard khi ®· dμn trang xong.
T¹i sao l¹i ®Æt c¸c phÇn tö lªn pasteboard thay v× ®Æt trùc tiÕp lªn
trang tμi liÖu? D−íi ®©y lμ mét sè lý do:
B¹n ch−a biÕt ch¾c phÇn tö ®ã sÏ ®Æt ë ®©u trªn trang, hoÆc kh«ng muèn nã cã
mÆt trªn trang.
B¹n kh«ng dïng ®Õn phÇn tö ®ã trong tμi liÖu, nh−ng sÏ cÇn nã sau nμy.
B¹n ®ang xem xÐt lùa chän gi÷a nhiÒu phÇn tö cho mét trang – vÝ dô nh− lμ
¶nh chôp hoÆc logo…
B¹n muèn ®Ó l¹i chó thÝch cho ng−êi kÕ tiÕp sö dông file nμy.
3. C¸c phÇn tö trong tµi liÖu
QuarkXPress næi tiÕng v× giao diÖn
dùa trªn d¹ng hép
Text box: Hép v¨n b¶n
Picture box chøa h×nh ¶nh ®−îc
nhËp vμo tõ c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c.
Empty box: kh«ng chøa ®èi t−îng
nμo c¶ nh−ng cã thÓ dïng chóng d−íi


d¹ng phÇn tö ®å ho¹, nghÜa lμ cã thÓ ¸p dông

6
Dμn trang víi QuarkXPress
mμu t« ®Çy vμ ®−êng biªn cho chóng, hoÆc dïng ®Ó che mÆt n¹ cho c¸c phÇn tö
kh¸c. Minh ho¹ 3 d¹ng hép nãi ë h×nh trªn.
4. Thanh c«ng cô Document Layout
Èn hoÆc hiÖn View/ Show Document Layout hoÆc nhÊn phÝm F4=>
Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn:
Document Layout hiÓn thÞ sè trang cña 1 tμi liÖu, víi
mét biÓu t−îng dμnh cho mçi trang trong tμi liÖu vμ mçi
trang chñ (A-Master A). Muèn di chuyÓn ®Õn trang nμo th×
nhÊp ®óp phÝm tr¸i chuét lªn biÓu t−îng trang.
VÝ dô trong DocumentLayout bªn c¹nh hiÓn thÞ mét
trang chñ vμ hiÓn thÞ mét tμi liÖu cã 4 trang
(C¸ch t¹o vμ sö dông trang chñ häc ë bμi 6)
5. Thanh c«ng cô Style Sheets:
Èn hoÆc hiÖn thanh c«ng cô View/Show Style sheets hoÆc nhÊn phÝm F11 =>
Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn:
Style sheets chøa danh s¸ch liÖt kª c¸c style ký tù vμ
style ®o¹n v¨n b¶n trong mét tμi liÖu, vèn lμ tËp hîp
nh÷ng thuéc tÝnh cña ký tù vμ ®o¹n v¨n b¶n cã thÓ ®−îc
¸p dông cho v¨n b¶n(T¹o vμ sö dông Style sÏ ®−îc häc
trong ch−¬ng 5)
6. Thanh c«ng cô Colors
Thanh c«ng cô Colors hiÓn thÞ nh÷ng mμu s¾c ®−îc chØ ®Þnh ®Ó dïng trong
mét tμi liÖu, Èn hiÖn thanh c«ng cô Colors: Vμo menu View Show Colors hoÆc
nhÊn phÝm F12. Khi ®ã trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ Colors

Chän mµu cho ®−êng viÒn, néi
dung (h×nh ¶nh hoÆc ch÷) , mµu
nÒn cho hép v¨n b¶n

bãng
cho
nÒn
HiÓn thÞ mµu

Chó ý: muèn chän mµu kh¸c nhÊp ph¶i chuét vµo cöa sæ mµu vµ chän New/ chän mµu míi
vµo nhÊn OK.
7. Xem vµ di chuyÓn trong ph¹m vi tµi liÖu
Xem tμi liÖu ë c¸c kÝch th−íc kh¸c nhau b¹n cã
thÓ xem tμi liÖu ë bÊt kú tû lÖ nμo, gi÷a 10% vμ 800%
b»ng c¸ch gâ tû lÖ phÇn tr¨m vμo tr−êng View


7
Dμn trang víi QuarkXPress

HoÆc nhÊp chuét vμo biÓu t−îng Zoom trªn thanh c«ng cô, con trá Zoom
xuÊt hiÖn dÊu céng nhÊp nót tr¸i chuét ®Ó phãng to. Thu nhá nhÊn phÝm phÝm
chuét tr¸i ®ång thêi nhÊn phÝm Alt khi ®ã con trá Zoom xuÊt hiÖn dÊu trõ ®Ó thu
nhá
Cã thÓ vμo menu View chän Fit in Window, 50%, 75%, Actual Size, 200% ,
Thumbnails hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm t−¬ng ®−¬ng.
8. Di chuyÓn xung quanh mét tµi liÖu:
- Chän Page/Go to hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl – J
xuÊt hiÖn hép tho¹i: Trong môc chän Go to page gâ sè
trang cÇn di chuyÓn ®Õn.
- Sö dông Document Layout ®Ó di chuyÓn.
8
Dμn trang víi QuarkXPress
Bμi 2: T¹o, më vμ l−u tμi liÖu


1. T¹o mét file míi:
- Vμo menu File/ New/ Document hoÆc nhÊn Ctrl + N (c¸c phÇn gi¶i
thÝch ®· häc ë bμi 1)
§Æt v¨n b¶n lªn trang:
§Æt v¨n b¶n lªn trang b»ng c¸ch ®−a trùc tiÕp vμo XPress th«ng qua thao
t¸c gâ tõ bμn phÝm, hoÆc sao chÐp hay nhËp vμo tõ mét øng dông kh¸c . Tuy
nhiªn, dï ®−a v¨n b¶n lªn trang tr×nh bμy b»ng c¸ch nμo, b¹n còng cÇn ph¶i sö
dông mét hép v¨n b¶n(text box), cïng víi Content tool. §Ó ®−a v¨n b¶n lªn trang
tr×nh bμy b¹n h·y lμm theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: NhÊp chuét vμo biÓu t−îng Text box tool trªn thanh c«ng cô.
B−íc 2: T¹o mét hép v¨n b¶n b»ng c¸ch chän ®iÓm b¾t ®Çu vμ nhÊn phÝm
tr¸i chuét ®ång thêi di chuét cho ®Õn ®iÓm kÕt thóc.(Cã thÓ chän nhiÒu h×nh d¹ng
hép v¨n b¶n kh¸c nhau trong biÓu
t−îng Text box tool). §iÓm b¾t ®Çu
B−íc 3: Sau khi ®· vÏ xong
hép v¨n b¶n, chän biÓu t−îng
Content tool trªn thanh c«ng cô
trong hép v¨n b¶n lóc nμy xuÊt hiÖn
con trá ®îi b¹n nhËp v¨n b¶n vμo. (
so¹n th¶o t−¬ng tù nh− phÇn mÒm
Word).
B−íc 4: §Þnh d¹ng ch÷
§iÓm kÕt thóc
Vμo menu Style/font ®Ó chän kiÓu
ch÷ so¹n th¶o. §Þnh d¹ng cì ch÷ vμo Style/size hoÆc sö dông thanh c«ng cô.
§Þnh d¹ng mμu ch÷: Style/Color
HoÆc cã thÓ sö dông thanh c«ng cô Measurements ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷, cì
ch÷, mÇu ch÷ …. b»ng c¸ch nhÊn F9
B−íc 5: Cã thÓ thay ®æi kÝch cì hép v¨n b¶n b»ng c¸ch nhÊp chuét chän
biÓu t−îng Content tool trªn thanh c«ng cô (xuÊt hiÖn h×nh bμn tay) bÊm vμ di
chuét vμo c¸c mèc ®iÒn cña hép v¨n b¶n ®Ó ®iÒu chØnh kÝch th−íc.
9
Dμn trang víi QuarkXPress
2. Më c¸c file ®∙ l−u:
B−íc 1: File/Open => XuÊt hiÖn hép
tho¹i Open
B−íc 2: X¸c ®Þnh th− môc cÊt file vμ
nhÊp chuét chän file cÇn më hoÆc gâ tªn
file cÇn më trong môc File name
B−íc 3: Chän Open

3. Thªm trang:
a. Thªm trang theo ph−¬ng ph¸p thñ
c«ng:
* Thªm mét trang:
Vμo View/Document Layout hoÆc nhÊn F4. Trong cöa sæ Document
Layout chän biÓu t−îng trang chñ A-Master A bÊm vμ di chuét tr¸i ®Õn vÞ trÝ
cÇn chÌn trang.
*Thªm nhiÒu trang :
Vμo menu Page/Insert... XuÊt hiÖn hép tho¹i:
- Insert: gâ sè l−îng trang muèn chÌn
- §Þnh râ n¬i b¹n muèn chÌn c¸c trang míi:
+ Before page: chÌn vμo tr−íc trang
x¸c ®Þnh.
+ After page: chÌn vμo sau trang x¸c
®Þnh.
+ At end of document: chÌn vμo cuèi tμi liÖu.
b. ChÌn trang tù ®éng:
Vμo menu
Edit/Preferences/Document xuÊt hiÖn
hép tho¹i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ chÌn trang. Chän
1 trong 3 tuú chän trong môc Auto Page
Insertion: End of Story, End of Section,
End of Document vμ chän Off ®Ó t¾t chÕ ®é
chÌn trang tù ®éng.
10
Dμn trang víi QuarkXPress
4. Di chuyÓn trang:
C¸ch 1: Sö dông cöa sæ Document Layout b»ng c¸ch NhÊn
phÝm F4=> XuÊt hiÖn cöa sæ
- NhÊp chuét lªn trang cÇn di chuyÓn bÊm vμ di trang ®ã ®Õn
vÞ trÝ míi.


C¸ch 2: Chän Page/Move xuÊt hiÖn hép tho¹i Move Page
Move page(s): gâ vμo sè trang cÇn chuyÓn
before page: ChÌn vμo tr−íc trang
after page: chÌn vμo sau trang
to end of document: chÌn vμo cuèi
trang
5. L−u tµi liÖu:
B−íc 1: Vμo menu File/Save XuÊt hiÖn tªn cöa Save as
B−íc 2: X¸c ®Þnh vÞ trÝ l−u file vμ gâ vμo tªn file cÇn l−u trong môc File
name.
B−íc 3: Chän OK
Chó ý:
- Trong QuarkXPress c¸c file ®−îc l−u cho tμi liÖu cã phÇn më réng *.QXD.
6. T¹o tµi liÖu mÉu:
Cïng víi c¸c document th«ng th−êng cña Xpress, b¹n cã thÓ më c¸c
template. C¸c tempalate lμ c¸c file cã thuéc tÝnh chèng ghi, ®· ®−îc l−u tõ c¸c
document. Mét tempalate cã thÓ ®−îc më vμ thay ®æi nh−ng kh«ng thÓ ghi ®Ì lªn
nã. Thay v× vËy, mét tempalate ®−îc coi nh− mét c¬ së ®Ó t¹o tμi liÖu míi vμ cã
thÓ chøa c¸c néi dung v¨n b¶n, h×nh ¶nh …. C¸c thiÕt lËp dμnh riªng cho
document(th−êng gäi lμ tμi liÖu mÉu).
B−íc 1: T¹o tμi liÖu d−íi d¹ng Document th«ng th−êng.
B−íc 2: L−u file d−íi d¹ng template(thao t¸c t−¬ng tù nh− l−u file
documet) tuy nhiªn trong môc Save as type: Chän template khi ®ã c¸c file nμy cã
phÇn ph©n lo¹i *.QXT
B−íc 3 : Chän OK
Sö dông tμi liÖu mÉu: Thñ tôc më template t−¬ng tù nh− më c¸c d¹ng file
kh¸c. Template sÏ më ra d−íi d¹ng mét document ch−a l−u, cã tªn lμ
document1.
11
Dμn trang víi QuarkXPress
Bμi 3: NhËp vμ hiÖu chØnh v¨n b¶n:1. XÕp chång h×nh ¶nh:
NÕu mét ®èi t−îng n»m tr−íc ®èi t−îng kh¸c trong trËt tù xÕp chång,
vμ ®−îc dÞch chuyÓn sao cho giÉm lªn ®èi t−îng n»m sau, th× nã sÏ ®−îc che
phñ mét phÇn cña ®èi t−îng ®ã trõ khi ®èi t−îng n»m tr−íc lμ mét h×nh
hép kh«ng cã ®−êng viÒn vμ cã ph«ng nÒn mμu tr¾ng (None). T¸c ®éng cña
trËt tù xÕp chång g©y ra cho hiÖu øng l−u chuyÓn ch÷ xung quanh ®èi
t−îng muèn v¨n b¶n n»m d−íi h×nh ¶nh ta thùc hiÖn nh− sau:
B−íc 1: T¹o hép v¨n b¶n sau ®ã nhËp v¨n b¶n vμo hép.
B−íc 2: T¹o hép h×nh ¶nh nhËp h×nh ¶nh vμo hép.
B−íc 3: Di chuét vμo hép v¨n b¶n. NhÊp ph¶i chuét/Modify/XuÊt hiÖn
hép tho¹i Modify/trong phiÕu chän Runaround trong môc Type chän
None.
B−íc 4: NhÊp ph¶i chuét vμo hép tho¹i vμo hép v¨n b¶n chän Send &
Bring/Bring to font.
B−íc 5: NhÊp chuét vμo hép h×nh ¶nh bÊm vμ xÕp chång h×nh ¶nh lªn
hép v¨n b¶n.

2. KÕt hîp c¸c h×nh d¹ng: (¸p dông cho hép v¨n b¶n vμ
hép h×nh ¶nh):
BÊt kú cã tõ 2 ®èi t−îng trë lªn ®−îc chän ta cã thÓ trén c¸c ®ãi t−îng
nμy l¹i víi nhau thμnh mét d¹ng h×nh hép kh¸c nhau, tuú thuéc vμo d¹ng
néi dung vμ thø tù xÕp chång. Muèn trén 2 ®èi t−îng l¹i víi nhau thμnh c¸c
d¹ng h×nh ¶nh kh¸c cña ®èi t−îng ta thùc hiÖn nh− sau:
B−íc 1: Chän c¸c ®èi t−îng cÇn trén (b»ng c¸ch nhÊp chuét vμo c«ng cô
Item trªn thanh c«ng cô ®ång thêi nhÊn phÝm Shift vμ chän h×nh cÇn
chän).
B−íc 2: Vμo menu Item/Merge.
B−íc 3: Chän mét trong c¸c lùa chän sau:
Intersection: T¹o mét h×nh d¹ng tõ vïng giao nhau cña c¸c ®èi t−îng víi
®èi t−îng n»m d−íi cïng.
Union: KÕt hîp h×nh d¹ng cña mäi ®èi t−îng ®−îc chän ®Ó t¹o thμnh ®èi
t−îng míi.
Difference: Gi÷ l¹i phÇn kh«ng giao víi c¸c ®èi t−îng ®−îc chän cña ®èi
t−îng n»m d−íi cïng, huû bá tÊt c¶ nh÷ng g× cßn l¹i.
Reverse Difference: t¹o mét h×nh d¹ng Union råi huû bá diÖn tÝch do
®èi t−îng d−íi cïng chiÕm gi÷.
Exclusive Or: T¹o mét h×nh d¹ng Union råi huû bá mäi vïng giao
nhau, ®Æt hai ®iÓm t¹i gãc bÊt kú n¬i hai ®èi t−îng chång lªn nhau.
Combine: t−¬ng tù nh− Exclusive Or nh−ng chØ t¹o mét ®iÓm t¹i vïng
giao nhau.
Join Endpoints: T¹o mét ®−êng vÏ bÊt kú (thay v× mét h×nh hép) tõ
hai v¹ch vÏ, hoÆc hai ®−êng ghÐp ch÷, ®−îc chän khi ®iÓm ®Çu mót c¶u
12
Dμn trang víi QuarkXPress
v¹ch vÏ thø nhÊt c¾t víi hoÆc n»m c¹nh ®iÓm ®Çu mót cña v¹ch thø hai.
Kho¶ng c¸ch cho phÐp ®−îc quyÕt ®Þnh bëi gi¸ trÞ Snap Distance trªn
môc General cña hép tho¹i Edit/Preferences/Preferences
VÝ dô:

H×nh
Intersection
d¹ng ban
Union
®Çu cña 3
Intersection
Diffrence
Exclusive Or


Reverse DiffrenceCombine
Exclusive Or Join En®points
3. T¸ch h×nh ¶nh sau khi trén:
B−íc 1: Chän h×nh ®· trén.
B−íc 2: Vμo menu Item/Split chän mét trong hai tuú chän sau:
Outside Path: t¸ch rêi nh÷ng ®èi t−îng kh«ng ch¹m vμo nhau(
cã nghÜa lμ nh÷ng ®èi t−îng tr−íc khi ®−îc trén kh«ng xÕp chång
lªn nhau)
All Paths t¸ch rêi mäi ®èi t−îng trong mét h×nh hép phøc(cã
nghÜa lμ nh÷ng ®èi t−îng tr−íc khi ®−îc trén xÕp chång lªn nhau)

4. BiÕn ®æi ch÷ thμnh h×nh hép:
B−íc 1: T¹o mét hép v¨n b¶n hoÆc mét ®−êng ghÐp ch÷ råi gâ vμo mét
chuçi ký tù
B−íc 2: §Þnh d¹ng font ch÷ cho chuçi ký tù.
B−íc 3: Vμo menu Style/Text to Box
KÕt qu¶ nhËn ®−îc mét hép h×nh ¶nh phøc hîp.
VÝ dô:
13
Dμn trang víi QuarkXPress
HiÖu chØnh c¸c ký tù thμnh phÇn:
Vμo menu Item/Split/Outside Paths lÖnh nμy t¸ch h×nh hép phøc
thμnh tõng hép thμnh phÇn, mçi hép lμ mét ký tù thuéc chuçi.
Vμo menu Item/Split/All Paths: t¸ch rêi tõng ký tù khái chuçi, mçi
ký tù l¹i t¸ch rêi thμnh tõng bé phËn cÊu thμnh.
5. Sao chÐp mét ®èi t−îng:
B−íc1: Chän ®èi t−îng cÇn sao chÐp
B−íc 2: Vμo menu Item/Duplicate hoÆc nhÊn Ctrl
+D

6. HiÖu chØnh h×nh d¹ng cña ®èi t−îng
®−îc t¹o tõ c«ng cô BÐzier:
B−íc 1: T¹o mét ®èi t−îng b»ng c«ng cô vÏ BÐzier
(c«ng cô cã biÓu t−îng c¸i bót)
B−íc 2: Chän ®èi t−îng ®· vÏ.
B−íc 3: Vμo menu Item/Shape=> xuÊt hiÖn c¸c
h×nh cÇn chän.
B−íc 4:Chän mét trong c¸c h×nh d¹ng cÇn chuyÓn tõ
®èi t−îng ®−îc vÏ sang. Khi ®ã ®èi t−îng ®−îc
chuyÓn sang d¹ng h×nh vÏ t−¬ng øng víi h×nh ®· chän trong Shape.


7. Ph©n bè v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng:
Khi khèi v¨n b¶n giÉm chång lªn mét ®èi t−îng kh¸c, vμ ®èi t−îng nμy
n»m tr−íc hép v¨n b¶n trong trËt tù xÕp chång, sÏ cã mét trong hai hiÖn t−îng
x¶y ra: Khèi v¨n b¶n tiÕp tôc l−u chuyÓn chång lªn trªn ®èi t−îng hoÆc l−u
chuyÓn xung quanh ®èi t−îng. C¸ch thùc hiÖn ph©n bè v¨n b¶n nh− sau:
B−íc 1: Chän ®èi t−îng ®ang giÉm lªn hép v¨n b¶n/ NhÊn Ctrl + T
hoÆc NhÊp phÝm ph¶i chuét chän Modify/Runaround .
B−íc 2: Chän mét tuú chän vÒ kiÓu ph©n bè tõ môc chän Type.
NÕu ®èi t−îng lμ hép v¨n b¶n sÏ cã nh÷ng tuú chän sau:
+ None cho phÐp khèi v¨n b¶n ch¹y ®Ì lªn ®èi t−îng.
+ Item buéc khèi v¨n b¶n ch¹y xung quanh ®−êng biªn ®èi t−îng. Chän
Item b¹n cã thÓ ®Þnh râ gi¸ trÞ Offset (biÕn thiªn tõ 0 – 288 point(4ich) x¸c lËp
kho¶ng c¸ch gi÷a khèi v¨n b¶n víi ®−êng biªn cña ®èi t−îng.
NÕu ®èi t−îng lμ v¹ch vÏ hay ®−êng ghÐp ch÷, ngoμi None vμ Item, cßn
cã Manual kh¶ dông. Manual t¹o mét ®−êng dÉn ch¹y quanh ®èi
t−îng, gièng nh− Item, nh−ng cho phÐp b¹n hiÖu chØnh ®−êng dÉn sau
khi nã ®−îc t¹o xong.
Tr−êng hîp ®èi t−îng lμ hép h×nh ¶nh chøa mét h×nh ¶nh nhËp ngoμi
tuú chän None vμ Item cßn cã thªm nh÷ng tuú chän sau:
+ Picture Bounds:L−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh toμn h×nh
¶nh, vμ ®Þnh râ gi¸ trÞ Outset cho c¶ 4 phÝa cña h×nh ¶nh.

14
Dμn trang víi QuarkXPress
+Embedded Path l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng
dùa trªn mét ®−êng xÐn (clipping path) vÏ trong photoshop. NÕu chän
Embedded path b¹n sÏ thÊy menu Path hiÓn thÞ cho phÐp b¹n chän ®−êng
dÉn tuú ý tõ nhiÒu ®−êng dÉn tron mét h×nh ¶nh b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c
tuú chän sau:
Outset: Gâ vμo mét gi¸ trÞ ®−îc dïng lμm sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a
khèi v¨n b¶n víi ®−êng dÉn.
Vïng Tolerance b¹n chän mét sè tuú chän: Noise (®−êng
con(subpath) nhá nhÊt sÏ ®−îc gép vμo ®−êng dÉn chÝnh xung quanh ®èi
t−îng) vaf gi¸ trÞ Soothness (møc ®é khíp chÝnh x¸c cña ®−êng dÉn víi ®èi
t−îng). Threshold (tû lÖ mμu ®en d−íi 100% mμ mét pexel sÏ ph¶i r¬i vμo
bªn trong ®−êng dÉn.
+Alpha Channel t¹o ®−êng dÉn ch¹y quanh ®èi t−îng, dùa trªn
kªnh alpha.
+ None – White Areasn l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh vïng
nμo kh«ng chøa mμu tr¾ng cña h×nh ¶nh
+Same as Clipping l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng,
dùa trªn mét ®−êng xÐn ®−îc vÏ cho ®èi t−îng ë Quark Xpress (®−êng xÐn
sÏ häc sau).
+Chän Invert ®Ó nghÞch ®¶o hiÖu øng, tøc cho khèi v¨n b¶n l−u
chuyÓn bªn trong ®−êng dÉn.
+ Chän Outset Edges Only ®Ó l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n bªn ngoμi
ranh giíi cña h×nh ¶nh, chõa trèng bÊt kú vïng hë tr¾ng nμo.
+ KÝch ho¹t Restrict to Box ®Ó buéc hiÖu øng ph©n bè v¨n b¶n xung
quanh ®èi t−îng chØ x¶y ra trong ph¹m vi hép h×nh ¶nh.
+ Chän Rescan ®Ó vÏ l¹i ¶nh xem tr−íc cña ®−êng dÉn , sö dông
nh÷ng x¸c lËp hiÖn hμnh. Nót Rescan kh«ng lμm thay ®æi kÕt qu¶ cuèi
cïng cña nh÷ng x¸c lËp nμy, nã chØ cÊp ¶nh xem tr−íc chÝnh x¸c h¬n khi
vμo Modify/Runaround.
+ KÝch ho¹t tuú chän Crop to Box ®Ó vÏ l¹i ®−êng dÉn sao cho nh÷ng
vïng n»m ngoμi hép h×nh ¶nh sÏ bÞ lo¹i bá.
+Chän hép v¨n b¶n/NhÊp ph¶i chuét vμo Modify/Text. KÝch ho¹t
Runtext around All Sides nh»m cho phÐp khèi v¨n b¶n l−u chuyÓn bªn
tr¸i vμ bªn ph¶i ®èi t−îng chÌn vμo. Khö chän x¸c lËp nμy cho phÐp khèi
v¨n b¶n chØ ®−îc l−u chuyÓn ë mét bªn ®èi t−îng.
Chó ý: Sau mçi x¸c lËp nhÊp chuét vμo nót OK ®Ó chän hiÖu øng
cña Runaround

8. Kho¸ vμ th¸o kho¸ ®èi t−îng:
RÊt s¬ ý dÞch chuyÓn hoÆc lμm biÕn d¹ng mét ®èi t−îng do ®ã ®Ó ng¨n ngõa
viÖc s¬ ý ®ã hoÆc lμm biÕn d¹ng ®èi t−îng nμo ®ã víi c«ng cô Item hoÆc Content,
mÆc dï b¹n vÉn cã thÓ thay ®æi trËt tù xÕp chång cña nã, ®iÒu chØnh néi dung, ®æi
mμu, dÞch chuyÓn hoÆc t¸i t¹o d¹ng cho nã. VËy muèn kho¸ ®èi t−îng ta thùc
hiÖn nh− sau:
B−íc 1: Chän ®èi t−îng cÇn kho¸.
15
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 2: Vμo menu Item/Lock hoÆc nhÊn F6.

Chó ý: C¸c ®èi t−îng ®−îc kho¸ khi di chuét ®Õn ®Ó ®iÒu chØnh th× xuÊt
hiÖn biÓu t−îng kho¸ cho biÕt ®èi t−îng nμy kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc do ®ã
muèn hiÖu chØnh l¹i ®èi t−îng th× ph¶i th¸o khãa b»ng c¸ch chän ®èi t−îng
bÞ kho¸ nhÊn phÝm F6 hoÆc vμo Item/Unlock.

9. §Þnh d¹ng ch÷:
B−íc 1: Chän v¨n b¶n cÇn ®Þnh
d¹ng font ch÷(thao t¸c t−¬ng tù nh−
Word)
B−íc 2: NhÊn Vμo menu
Style/Character hoÆc nhÊn tæ hîp
phÝm Ctrl+Shitf+D
XuÊt hiÖn hép tho¹i:
B−íc 3: X¸c lËp c¸c thuéc tÝnh cho
font ch÷.
+ Font: Chän ph«ng ch÷ thÝch hîp
+ Size : Chän cì ch÷
+ Color: Chän mμu ch÷
+ Shade: Chän % ®Ëm nh¹t cho mμu ch÷ nÕu tû lÖ cμng thÊp th× mμu
sÏ nh¹t nÕu tû lÖ 0% sÏ gÇn nh− lμ mÇu tr¾ng.
+ Scale: tû lÖ thÊp h¬n hay nhá h¬n sÏ nÐn gän hoÆc kÐo d·n ch÷
theo chiÒu ngang hay chiÒu däc. Tû lÖ chØnh kÝch th−íc Scale biÕn thiªn tõ
25% ®Õn 400%.
+ Track Amount: X¸c lËp kho¶ng c¸ch sÏ bÞ trõ bít hoÆc thªm vμo
gi÷a mçi ký tù trong chuçi mÆc ®Þnh lμ 0 nã cã thÓ nhËp gi¸ trÞ tõ –500 ®Õn
500.
+ Baseline Shift: X¸c lËp gi¸ trÞ xª dÞch ký tù ®−îc chän lªn trªn
hay xuèng d−íi so víi ®−êng gèc víi kho¶ng dÞch chuyÓn tèi ®a lμ189 point
(gi¸ trÞ ©m dêi ký tù xuèng d−íi, gi¸ trÞ d−¬ng ®Èy ký tù lªn trªn).
+ Type Style: mÆc ®Þnh lμ plain tuy nhiªn b¹n cã thÓ t¹o ch÷ ®Ëm,
nghiªng, ch÷ trªn , ch÷ d−íi vμ chØ sè trªn …..
B−íc 4: NhÊp Apply ®Ó xem kÕt qu¶ cña thay ®æi mμ kh«ng tho¸t khái
hép tho¹i Character Attributes, nÕu −ng ý nhÊp OK vμ quay vÒ tμi liÖu.

10. HiÖu chØnh kiÓu ®Þnh
d¹ng ®o¹n.
B−íc 1: Di con trá vμo hép v¨n
b¶n ë bÊt kú vÞ trÝ nμo.
B−íc 2: Vμo menu
Style/Format hoÆc nhÊn Ctrl +
Shift +F.
Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép
tho¹i Paragraph Attributes:
16
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 3: Trong phiÕu chän Format chän mét trong c¸c tuú chän sau:
+ Left Indent, First Line vμ Right Indent ë gi¸ trÞ 0; c¸c gi¸ trÞ nμy
quyÕt ®Þnh kho¶ng thôt vμo cña lÒ tr¸i ®o¹n, cña dßng ®Çu tiªn trong ®o¹n
vμ cña lÒ ph¶i ®o¹n.
Chó ý: Gâ vμo mét gi¸ trÞ d−¬ng cho Left Indent vμ gi¸ trÞ ©m cho First
line ®Ó cã ®−îc hiÖu øng “nh« ra”, trong ®ã dßng ®Çu tiªn b¾t ®Çu ë vÞ trÝ
n»m ngoμi phÇn cßn l¹i cña ®o¹n.
+ Leading: X¸c lËp kho¶ng c¸ch dßng cã thÓ biÕn thiªn tõ –1080 ®Õn
1080, nh−ng kh«ng thÓ kÐo hai dßng v¨n b¶n qu¸ sÝt vμo nhau ®Õn ®é
chóng xÕp chång lªn nhau.
+ Space Before vμ Space After ë gi¸ trÞ 0. Hai x¸c lËp nμy bæ sung
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n, hoÆc ë trªn(Space Before) hoÆc ë d−íi(Space
After) mçi ®o¹n. Kho¶ng c¸ch biªn thiªn tõ 0 ®Õn 90.
+ Aligment: cã c¸c tuú chän c¨n dßng v¨n b¶n nh− sau:
Left: c¨n dßng theo lÒ tr¸i cña hép
Right:c¨n dßng v¨n b¶n theo lÒ ph¶i
Center: c¨n dßng vμo gi÷a
Justified: c¨n ®Òu 2 bªn
Forced: c¨n th¼ng hμng 2 bªn tÊt c¶ c¸c dßng cña ®o¹n kÓ
c¶ dßng cuèi.
+ Chän Drop caps ®Ó t¹o ký tù lín ®Çu ®o¹n v¨n b¶n trong ®ã:
Character Count: nhËp sè l−îng ký tù sÏ t¹o ký tù lín ®Çu
®o¹n
Line Count: NhËp ®é cao cña ký tù ®Çu dßng theo mèi
t−¬ng quan víi nh÷ng dßng cßn l¹i trong ®o¹n mÆc ®Þnh ®é
cao 3 dßng v¨n b¶n.
+ Chän Keep Line Together råi kÝch ho¹t All Lines in
Paragraph. X¸c lËp nμy sÏ kh«ng cho hai dßng v¨n b¶n ®ang xö lý t¸ch
rêi nhau, nÕu kh«ng cßn chç cho toμn ®o¹n hiÓn thÞ hÕt trong hép v¨n b¶n,
do ®ã ph¶i ®Þnh râ gi¸ trÞ cho Start vμ End ®Ó quyÕt ®Þnh cã bao nhiªu dßng
ë ®Çu vμ cuèi ®o¹n ph¶i ®i cïng víi nhau.
+ Chän Keep With Next Paragraph: X¸c lËp kh«ng cho mét ®o¹n
n»m t¸ch rêi khái ®o¹n theo sau nã.
+ Chän Lock to Baseline Grid: X¸c lËp nμy buéc dßng ®Çu tiªn cña
®o¹n ph¶i n»m trªn ®−êng l−íi gÇn nhÊt trong l−íi ®−êng gèc.
B−íc 4: NhÊp Apply ®Ó xem kÕt qu¶ nÕu chÊp nhËn nhÊn OK ®Ó trë vÒ
tμi liÖu.

11. §−êng kÎ vμ b−íc Tab:
a. §Æt ®−êng kÎ:
C¸c x¸c lËp Rules cho phÐp b¹n ®Æt ®−êng kÎ bªn trªn vμ bªn d−íi
mét ®o¹n. Muèn g¸n ®−êng kÎ cho ®o¹n b¹n chän phiÕu chän Rules trong
hép tho¹i Paragraph Attributes (tù xem c¸c môc x¸c lËp)
b. §Æt b−íc nh¶y Tab:
NhÊn Ctrl + Shift + F xuÊt hiÖn hép tho¹i Paragraph
Attributes/BÊm chän phiÕu chän Tab=> xuÊt hiÖn hép tho¹i:
17
Dμn trang víi QuarkXPressMuèn Ên ®Þnh mét ®iÓm
dõng b−íc tab, b¹n chän lo¹i tab
trong hép tho¹i Tabs, sau ®ã gâ gi¸
trÞ vμo môc Positison ®Ó ®Þnh
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm dõng
Tab råi nhÊn nót Set hoÆc nhÊn
th−íc ®o Tab ®Ó bè trÝ ®iÓm dõng
tab. Cã 6 lo¹i tab:
+ Tab Left: giãng th¼ng
hμng phÇn ®Çu cña chuçi ký tù
theo ®iÓm dõng tab
+ Tab Right: giãng th¼ng
hμng phÇn ®u«i cña chuçi ký tù theo ®iÓm dõng tab.
+ Tab Center: C¨n gi÷a chuçi ký tù theo ®iÓm dõng tab
+ Tab Decimal: giãng th¼ng hμng dÊu chÊm tiÕp theo n»m sau ký tù
tab theo ®iÓm dõng tab.
+ Tab Comma giãng th¼ng hμng dÊu phÈy kÕ tiÕp n»m sau ký tù tab theo
®iÓm dõng tab.
+ Tab Align On cho phÐp b¹n ®Þnh râ ký tù sÏ ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ
®iÓm dõng tab. Gâ ký tù giãng hμng vμo môc Align On.
+ NhËp ký tù cho ®−êng dÉn tab vμo môc Fill Character(VÝ dô nh−
dÊu chÊm hoÆc dÊu trõ …)
+ Chän Set ®Ó nhËp b−íc nh¶y tab
+ Chän Clear All: ®Ó xo¸ mäi ®iÓm tab
+ Chän Apply ®Ó xem kÕt qu¶ cña sù thiÕt lËp tab nÕu chÊp nhËn
chän OK


Bμi tËp:
1. T¹o hép v¨n b¶n theo mÉu:
18
Dμn trang víi QuarkXPress
Bμi 4: t¹o Style vμ hiÖu chØnh h×nh ¶nh

HiÓn thÞ c¸c Style
Paragraph Style

1. T¹o vμ sö dông
Style:
Kh¶ n¨ng hÖ
thèng ho¸ vµ ¸p dông
c¸c kiÓu d¸ng cho khèi Character
v¨n b¶n tõ l©u ®· trë
Style
thµnh mét tÝnh n¨ng tù
®éng ho¸ quen thuéc
trong c«ng nghÖ xuÊt
b¶n. Cho ®Õn nay, tÝnh
n¨ng nµy vÉn lu«n lµ
mét trong nh÷ng tÝnh Nh÷ng th«ng tin
n¨ng m¹nh nhÊt trong vÒ Style ®ang
viÖc ®Þnh d¹ng c¸c mÉu chän
tù vµ ®o¹n v¨n b¶n. C¸c
kiÓu d¸ng(style) lµ C¸c nót lÖnh
nh÷ng c«ng thøc ®Þnh
d¹ng chñ yÕu dµnh cho
khèi v¨n b¶n trong
Document cña b¹n. B¹n cã thÓ qu¶n lý vµ ¸p dông c¸c Style cho c¸c mÉu tù lÉn ®o¹n v¨n b¶n,
th«ng qua hép tho¹i Style Sheets b»ng c¸ch vµo menu Edit/Style Sheets hoÆc nhÊn tæ hîp
phÝm Shift + F11 trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Style Sheets:
19
Dμn trang víi QuarkXPress
a. §Þnh nghÜa c¸c style:
C¸c style cã thÓ ®−îc
®Þnh nghÜa dùa trªn c¬ së cña
c¸c style ®· cã s½n, hoÆc khèi
v¨n b¶n ®−îc chän, hoÆc style
mÆc ®Þnh cña Xpress. §Ó ®Þnh
nghÜa mét kiÓu d¸ng míi cho
c¸c mÉu tù, hoÆc ®o¹n v¨n b¶n
ta thùc hiÖn c¸c b−íc sau:
B−íc 1: T¹o hép v¨n b¶n
sau ®ã nhËp v¨n b¶n vμo
hép.
B−íc 2: Vμo menu
Edit/Style Sheet hoÆc
nhÊn tæ hîp phÝm Shift +
F11 trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Style Sheets.
B−íc 3: Chän New/Character tõ menu tr¶i xuèng=> trªn mμn h×nh
xuÊt hiÖn hép tho¹i Edit Character Style Sheet.
B−íc 4: X¸c lËp c¸c thuéc tÝnh sau:
Name: NhËp tªn Style míi
Keyboard Equivalent: §¨ng ký tæ hîp phÝm t¾t cho viÖc ¸p
dông Style míi cña m×nh.
Based On: Cho phÐp b¹n thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho mét kiÓu
d¸ng míi cña mÉu tù dùa trªn c¬ së tuú chän cña mét hép style ®·
cã s½n.
B−íc 5: §Ó ®Þnh nghÜa mét kiÓu d¸ng míi cho mÉu tù h·y thay ®æi c¸c
thuéc tÝnh ®−îc ghi nhËn trong phÇn d−íi cña hép tho¹i.
B−íc 6: Chän OK ®Ó kÕt thóc vμ quay trë vÒ hép tho¹i Style Sheet.
Lóc nμy tªn Style míi cña b¹n ®· xuÊt hiÖn nh− m«t kiÓu d¸ng mÉu tù
trong danh s¸ch style.
B−íc 7: Chän Save ®Ó l−u kiÓu d¸ng míi vμo document vμ ®ãng hép
tho¹i l¹i.

b. §Þnh nghÜa
Paragraph.
§Ó ®Þnh nghÜa mét
paragraph style míi thùc
hiÖn theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Më mét tμi liÖu
míi
B−íc 2: Vμo Edit/Style
Sheets hoÆc nhÊn Shift +
F11 => xuÊt hiÖn hép
tho¹i Style Sheets.
B−íc 3: Chän
20
Dμn trang víi QuarkXPress
New/Paragraph=> XuÊt hiÖn hép tho¹i Edit Paragraph Style
Sheet:
B−íc 4: Chän General x¸c ®Þnh mét sè tuú chän sau:
Name: NhËp tªn Paragraph míi
Keyboard Equivalent: §¨ng ký tæ hîp phÝm t¾t cho viÖc ¸p dông
Paragrph míi cña m×nh.
Based On: Cho phÐp b¹n thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho mét kiÓu d¸ng
míi cña mÉu tù dùa trªn c¬ së tuú chän cña mét hép style ®· cã s½n.
Next Style: Cho phÐp t¹o mét Style míi tiÕp theo trong tμi liÖu.
New: §Þnh d¹ng font ch÷ ...
Edit: Söa ®æi font ch÷ ®· ®Þnh d¹ng ...
B−íc 5: Chän phiÕu chän Format, Tab, Rules ®Ó ®Þnh d¹ng t−¬ng tù
nh− trong hép tho¹i Character Attributes(®Þnh d¹ng kho¶ng c¸ch ®Çu
dßng, b−íc nh¶y Tab, th−íc ®o).
B−íc 6: NhÊp chuét vμo OK ®Ó kÕt thóc quay trë vÒ hép tho¹i Style.
B−íc 7: Chän Save ®Ó l−u kiÓu d¸ng míi vμo documetn vμ ®ãng hép
tho¹i l¹i.
c. Sö dông c¸c Style:
C¸ch 1:
Sau khi c¸c character Style hoÆc Paragraph style cña b¹n ®· ®−îc
t¹o ra, muèn sö dông c¸c Style nμy ®Ó ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ta thùc hiÖn theo
c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Chän khèi v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng.
B−íc 2: Vμo menu Style/Character Style Sheet hoÆc
Character Style Sheet vμ chän tªn cña Style cÇn dïng
trong danh s¸ch liÖt kª. Style mμ b¹n míi chän ngay lËp tøc
sÏ ®−îc ¸p dông cho khèi v¨n b¶n hiÖn hμnh.C¸ch 2:
B−íc 1:Vμo menu View/Show Style Sheets hoÆc nhÊn F11 => trªn
mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Style Sheet.
B−íc 2: Chän khèi v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng.
B−íc 3: Chän mét kiÓu Style trong hép tho¹i.

d. Sö dông c¸c Style cña
nh÷ng tµi liÖu kh¸c:
NÕu muèn sö dông mét sè
Style nμo ®ã cho nhiÒu tμi liÖu
hoÆc Ên phÈm kh¸c nhau, b¹n cã
thÓ sao chÐp c¸c style tõ file nμy
sang file kh¸c, th«ng qua lÖnh
Append. C«ng viÖc nμy ®−îc tiÕn
hμnh nh− sau:
21
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 1: Më 1 file míi hoÆc file ®· cã.
B−íc 2: Vμo menu Edit/Style Sheets hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Shift +
F11 ®Ó më hép tho¹i Style Sheets.
B−íc 3: Chän Append => xuÊt hiÖn hép tho¹i Append Style Sheets
®Ó më file cã chøa c¸c style sheet cÇn sö dông.
B−íc 4:Chän file cã chøa s½n c¸c style mμ b¹n muèn sao chÐp vμo file
hiÖn hμnh cña m×nh. NhÊp chuét vμo nót Open => trªn mμn h×nh xuÊt
hiÖn hép tho¹i Append Style Sheet thø hai hép tho¹i nμy ®−îc chia
thμnh 2 phÇn:
- Available: LiÖt kª c¸c
Style hiÖn ®ang cã trong file
nguån.
- Include: LiÖt kª c¸c
Style ®ang cã trong file hiÖn
hμnh.
B−íc 5: Sao chÐp
Style tõ file nguån h·y nhÊp
chuét vμo tªn cña nã trong
danh s¸ch Available cña
hép tho¹i, råi nhÊp chuét vμo
mòi tªn sang ph¶i. Lóc nμy
tªn cña Style ®−îc chän ®·
xuÊt hiÖn trong danh s¸ch phÝa bªn ph¶i cña hép tho¹i. NÕu kh«ng muèn
chän th× nhÊp mòi tªn sang tr¸i ®Ó ®−a vÒ cöa sæ bªn tr¸i.
NÕu muèn sao chÐp tÊt c¶ c¸c Style tõ file nguån sang file hiÖn hμnh
chän Include All
NÕu kh«ng sao chÐp nhÊn Remove All ®Ó huû bá.
B−íc 6: Chä OK ®Ó trë vÒ hép tho¹i Style Sheets. Sau ®ã nhÊp chuét vμo
Save ®Ó l−u c¸c Style míi sao chÐp vμo file hiÖn hμnh.


2. HiÖu chØnh h×nh ¶nh:
a. Thay ®æi møc ®é hiÓn thÞ
cña ¶nh trªn mµn h×nh.
B−íc 1: Chän mét h×nh ¶nh
cÇn hiÖu chØnh.
B−íc 2: Vμo
Edit/Preferences/
Preferences ...
B−íc 3: KÝch ho¹t Display
xuÊt hiÖn hép tho¹i
Preferences.
B−íc 4: Chän sè bit cao nhÊt
trong phiÕu chän Color TIFFs
tuú chän nμy ®¶m b¶o cho ¶nh
22
Dμn trang víi QuarkXPress
xem tr−íc cña h×nh ¶nh ®Þnh nhËp sÏ hiÓn thÞ trªn mμn h×nh víi chÊt l−îng
cao nhÊt
B−íc 5: NhÊp OK ®Ó quay vÒ tμi liÖu hiÖn hμnh.

b. HiÖu chØnh ®é t−¬ng ph¶n:
B−íc 1: Chän h×nh ¶nh cÇn hiÖu chØnh ®é t−¬ng ph¶n
B−íc 2: Vμo menu Style/Constrat trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i:Hand
Pecil
Line
Posterzer
Spike
Nomal
High contrast
Posterize contrast
Inversion
§−êng chuyÓn

ë tr¹ng th¸i mÆc ®Þnh ®−êng chuyÓn lu«n lμ mét ®−êng th¼ng nã thÓ
hiÖn t«ng mμu ¶nh cña b¹n.
Output chØ trôc Y, Input chØ trôc X. ë tr¹ng th¸i mÆc ®Þnh ¶nh b×nh
th−êng.
Hand: Cho phÐp ®Þnh vÞ l¹i d¹ng hiÖn t¹i cña ®−êng chuyÓn ®Õn bÊt
cø vÞ trÝ nμo trong biÓu ®å, b»ng c¸ch kÐo bÊt cø ®iÓm nμo trªn ®−êng
chuyÓn víi c«ng cô nμy.
Pencil: Cho phÐp vÏ chÝnh x¸c d¹ng ®−êng chuyÓn trùc tiÕp trªn
biÓu ®å
Line: Cho phÐp t¹o c¸c ®o¹n th¼ng trªn toμn ®−êng chuyÓn hay trong mét
®o¹n ®Æc biÖt nμo ®ã
Posterizer: HiÖu øng ®¶o ng−îc gi¸ trÞ mμu t¹i c¸c vïng ®Æc biÖt
trong ¶nh, th−êng t¹o ra c¸c kÕt qu¶ rÊt Ên t−îng. Khi ®−îc chän thanh
c«ng cô nμy sÏ ®Æt c¸c marker t¹i mçi møc10% trªn ®−êng chuyÓn. §iÒu
nμy cho phÐp b¹n t¨ng hay gi¶m c−êng ®é c¸c t«ng mμu cña ¶nh nÕu nh−
chóng cïng cÊp.
Spike: §−îc dïng gièng nh− Posterizer cho phÐp b¹n hiÖu chØnh
®−êng chuyÓn theo møc 10%. Thay cho c¸c mμu cïng cÊp Spike dïng c¸c
marker nh− lμ c¸c ®iÓm giíi h¹n trªn mét ®−êng, cho phÐp ®−êng chuyÓn
thay ®æi h−íng ngay t¹i marker(marker lμ ®iÓm ë trªn ®−êng chuyÓn).
Normal: §−a ®−êng chuyÓn trë vÒ d¹ng mét ®−êng th¼ng n»m chÐo
gãc vμ ®é t−¬ng ph¶n cña ¶nh sÏ trë vÒ tr¹ng th¸i lóc nã míi ®−îc nhËp vμo
trang tr×nh bμy.
23
Dμn trang víi QuarkXPress
High contrast: cho phÐp biÕn ®æi ®−êng chuyÓn cña ¶nh sang mét
t×nh tr¹ng ®Þnh s½n ®Ó ¶nh chØ chøa phÇn s¸ng tr¾ng vμ phÇn tèi ®en vμ
mét phÇn rÊt nhá t«ng mμu trung gian. Theo mÆc ®Þnh, phÇn s¸ng tõ 0%
®Õn 30% ®−îc chuyÓn thμnh 0% mùc in, vμ phÇn nöa t«ng cïng phÇn bãng
tèi tõ 40% ®Õn 100% ®−îc chuyÓn ®æi thμnh 100% mùc in t¹o bãng tèi.
Posterized : ThiÕt lËp cho ®−êng chuyÓn ®Õn mét t×nh tr¹ng ®Þnh
s½n, t¹i ®ã c¸c vïng s¸ng, nöa t«ng vμ vïng tèi sÏ trë nªn ®on gi¶n h¬n.
Inversion: Cho phÐp ®¶o ng−îc d¹ng cña mét ®−êng chuyÓn ®−îc
chän. Invertion ®Þnh s½n cã thÓ ¸p dông cho nh÷ng ®−êng chuyÓn chän
riªng thiÕt lËp chøc n¨ng nμy cña nã t¸ch khái viÖc ¸p dông ®¬n gi¶n mét
hiÖu øng ©m b¶n lªn ¶nh cña b¹n. Nót nμy cã hiÖu qu¶ khi lμm viÖc víi c¸c
¶nh mμu.
Model: Chøa bé s−u tËp c¸c m« h×nh mμu mμ dùa vμo ®ã cã thÓ tÝnh
to¸n sù thay ®æi ®é t−¬ng ph¶n cho ¶nh mμu. Khi m« h×nh ®−îc chän hép
tho¹i sÏ cã c¸c tuú chän cho viÖc hiÖu chØnh ®−êng chuyÓn cña nhiÒu mμu
riªng biÖt
3. X¸c lËp tracking:
Tracking th−êng ®−îc dïng ®Ó Ðp chÆt mét
khèi v¨n b¶n nh»m gi¶m bít sè dßng hoÆc ®iÒu
chØnh dßng v¨n b¶n cho phï hîp víi trang.
Tracking chØ c¸ch thøc ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c ký tù. §Ó x¸c lËp tracking ta thùc hiÖn
theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Vμo menu Utilities/Tracking Edit
trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Tracking
Edit.
B−íc 2: Chän mét font ch÷ cÇn x¸c lËp tracking.
B−íc 3: Chän Edit => XuÊt hiÖn hép tho¹i Tracking kÌm theo tªn cña
font ch÷ ®−îc ®iÒu chØnh.Gi¸ trÞ
Tracking
Cì cña font
ch÷


B−íc 4: NhÊp chuét ®Ó ®iÒu chØnh font ch÷.
B−¬c 5: Chän OK sau ®ã chän Save.
24
Dμn trang víi QuarkXPress
Chó ý:
- Sau khi thiÕt lËp xong font ch÷ muèn sö dông font ch÷ ®· thiÕt lËp
b»ng c¸ch chän ®o¹n v¨n b¶n vμ chän l¹i font ®· thay ®æi.
- Muè n t r ë v Ò fon t ch÷ b ×n h th− ê n g th× c h ä n fon t ch÷ ® ·
t h a y ® æ i c h o g i ¸ trÞ tracking = 0 hay nhÊp chuét vμo n ó t
Rese t ®Ó trë vÒ font ch÷ mÆc ®Þnh
- Tracking ¸p dông ®Ó ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù.

PhÇn thùc hμnh
Bµi 1: H∙y më mét file míi sö dông Style ®Ó ®Þnh d¹ng bµi th¬ trong hép v¨n b¶n
sau:
Bµi 2: Më mét file míi t¹o style Paragraph vµ copy c¸c Style ë bµi 1 ®Ó ®Þnh d¹ng
bµi th¬ trong hép v¨n b¶n sau:
Bµi 3: H∙y hiÖu chØnh ®é t−¬ng ph¶n cña ¶nh sau theo mÉu:
¶nh gèc ban ®Çu 25
HiÖu chØnh b»ng c«ng cô HiÖu chØnh b»ng c«ng cô
Posterizer High Contrast
Dμn trang víi QuarkXPress


Bμi 5: T¹o vμ qu¶n lý trang chñ


1. Kh¸i niÖm vÒ trang chñ:
Trang chñ cho phÐp b¹n ®Æt nhanh chãng c¸c ®èi t−îng chung cho nhiÒu trang. B¹n cã
thÓ ®Þnh d¹ng mét trang chñ ®Ó nã chøa bÊt cø ®èi t−îng nµo ®−îc t¹o ra trong Xpress, nh−
c¸c tiªu ®Ò ®Çu trang vµ cuèi trang, c¸c ®èi t−îng thiÕt kÕ … C¸c ®−êng chØ dÉn (guide) trªn
trang chñ sÏ ®−îc ph¶n ¸nh trªn c¸c trang trong tµi liÖu. C¸c ®−êng chØ dÉn lµ nh÷ng dßng
kh«ng ®−îc in ra, cho biÕt c¸c thiÕt lËp vÒ lÒ vµ cét trªn trang.
Trang chñ chøa mét layout ( kiÓu bè trÝ, tr×nh bµy) chÝnh cã thÓ ¸p dung cho bÊt kú
trang tµi liÖu nµo, sau ®ã ®−îc dïng lµm nÒn t¶ng cho layout chÝnh thøc. ë Xpress, nh÷ng
thµnh phÇn thuéc trang chñ n»m trªn trang tµi liÖu cã thÓ ®−îc chän, hiÓu chØnh, huû bá vµ cã
thÓ ¸p dông trang chñ míi cho trang tµi liÖu mµ kh«ng xãa bá dßng l−u chuyÓn v¨n b¶n trªn
c¸c trang nµy.
C¸c phÇn tö trªn trang chñ ®−îc chia lµm hai lo¹i: mét lµ hép v¨n b¶n liªn kÕt tù ®éng,
cho phÐp b¹n bè trÝ khèi v¨n b¶n l−u chuyÓn trªn tõng trang vµ hai lµ mäi phÇn tö kh¸c
nh−: V¨n b¶n, h×nh ¶nh nhËp, sè trang tù ®éng, nh÷ng phÇn tö ®å ho¹ …
Sau khi ®· t¹o mét trang chñ, b¹n ¸p dông nã cho trang tµi liÖu, sao cho tragn tµi liÖu
tu©n thñ theo layout cña trang chñ.
2. ThiÕt kÕ trang chñ:
VÝ dô: T¹o mét trang chñ cña mét cuèn s¸ch nh− sau:
B−íc 1: T¹o mét file míi trang ®«i khæ A4 c¨n lÒn tuú ý
B−íc 2: NhÊn phÝm F4 ®Ó hiÓn thÞ cöa sæ Document Layout.
B−íc 3: NhÊp ®óp chuét vµo biÓu t−îng A-Master A ®Ó xem trang chñ ®«i mÆc ®Þnh
B−íc 4: ThiÕt kÕ trang chñ.
VÝ dô mét kiÓu thiÕt kÕ trang chñ:
B1:T¹o mét hép h×nh ¶nh chiÒu réng 3cm, chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi cña trang.
B2: Chän Item/Step and Repeat => XuÊt hiÖn hép tho¹i
Step and Repeat ®Ó t¹o b¶n sao cña h×nh hép. X¸c lËp mét trong c¸c
th«ng sè sau:
Repeat Count: 13
Horizontal Offset: 3cm
Vertical Offset: 0cm
C¸c x¸c lËp nµy t¹o thªm 13 h×nh hép n÷a, ®Æt s¸t c¹nh nhau vµ
th¼ng hµng theo chiÒu däc
B4: Chän OK => Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn
26
Dμn trang víi QuarkXPressB5: Chän mµu nÒn cho c¸c hép (c¸ch mçi hép h×nh ¶nh chän mét mµu hoÆc tù
chän mµu nÒn cho c¸c hép h×nh ¶nh VÝ dô: T¹o mµu nÒn xen kÏ cho c¸c hép h×nh ¶nh
ch¼ng h¹n nh− mµu xanh vµ mµu hång).
B6: Chän tÊt c¶ c¸c hép h×nh trªn 2 trang bªn tr¸i. Trõ hép h×nh ¶nh chÝnh råi
nhÊn Ctrl + G ®Ó nhãm chóng l¹i thµnh mét ®èi t−îng.
B7: Vµo menu Item/Send to Back ®Ó ®¶m b¶o hép v¨n b¶n n»m tr−íc mÆt c¸c h×nh
hép t¹o säc. Kho¸ nhãm h×nh hép b»ng phÝm F6 hoÆc nhÊn Ctrl + L. Lµm t−¬ng tù víi trang
bªn ph¶i. Nh− thÕ chóng sÏ kh«ng thÓ di chuyÓn lung tung khi b¹n hiÖu chØnh trang tµi liÖu
nµo cã dïng ®Õn trang chñ nµy. Lóc nµy trang chñ ®· hoµn tÊt => trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn:
B

B8: Trªn cöa sæ Document Layout, nhÊp ®óp chuét lªn biÓu t−îng trang tµi liÖu thø
nhÊt ®Ó quay vÒ tµi liÖu chÝnh.
Chó ý: Trong mét tµi liÖu muèn t¹o nhiÒu trang chñ ta chØ viÖc kÐo biÓu
t−îng trang chñ ®«i ë ®Çu cöa sæ Document Layout ®Ó t¹o mét trang chñ
míi, tù ®éng ®−îc g¸n tªn “B-Master B”. Muèn xem trang chñ B-Master
chØ viÖc nhÊp ®óp lªn trang nµy. Muèn hai trang chñ cã h×nh thøc nh−
nhau b¹n chØ viÖc kÐo biÓu t−îng cña trang chñ A xÕp chång lªn trang
chñ B trong cöa sæ Document Layout. NÕu kh«ng b¹n cã thÓ t¹o mét
kiÓu trang chñ míi cho trang chñ B. T−¬ng tù muèn t¹o nhiÒu trang chñ
trong mét tµi liÖu b¹n chØ viÖc kÐo biÓu t−îng trang chñ ®«i ë ®Çu cöa sæ
Document Layout ®Ó t¹o mét trang chñ míi, tù ®éng ®−îc g¸n tªn “C-
Master C”….

3. Sö dông trang chñ trong tµi liÖu:
KÐo mét biÓu t−îng trang chñ trong cöa sæ Document Layout lªn biÓu t−îng mét trang
tµi liÖu ®ang tån t¹i ®Ó ¸p dông trang chñ ®ã cho tµi liÖu
4. Liªn kÕt c¸c hép v¨n b¶n trong tµi liÖu:
B−íc 1: Chän hép v¨n b¶n cÇn liªn kÕt
B−íc 2: NhÊp chuét vµo biÓu t−îng Linking tool trªn thanh c«ng cô.
B−íc 3: Di chuét vµo hép v¨n b¶n cÇn t¹o liªn kÕt khi ®ã hép v¨n b¶n t¹o liªn kÕt víi
c¸c hép v¨n b¶n kh¸c xuÊt hiÖn ®−êng viÒn nÐt ®øt.
B−íc 4: NhÊp chuét ®Õn hép v¨n b¶n cÇn liªn kÕt tíi. Lóc nµy c¸c hép v¨n b¶n ®−îc
liªn kÕt víi nhau sÏ xuÊt hiÖn mòi tªn theo chiÒu liªn kÕt.
27
Dμn trang víi QuarkXPress


Chó ý: C¸c hép v¨n b¶n ®−îc liªn kÕt víi nhau sÏ ®−îc liªn kÕt theo thø tù ®−îc chØ
®Þnh bëi mòi tªn. V¨n b¶n ®−îc nhËp vµo hép v¨n b¶n theo thø tù tõ hép nµy sang hép
kh¸c khi ®· liªn kÕt.
5. Qu¶n lý trang chñ:
Sau khi t¹o trang chñ, b¹n cã thÓ hiÖu chØnh chóng nÕu cÇn ®ång thêi còng cã
thÓ ®Æt tªn tuú ý cho chóng, s¾p xÕp, huû bá, bæ sung thªm trang chñ tõ tµi liÖu kh¸c.
- Muèn huû bá mét trang chñ, nhÊp chuét vµo biÓu t−îng trang chñ cÇn xo¸ sau
®ã chän biÓu t−îng Delete trªn thanh c«ng cô cña cöa sæ Document Layout.
- Muèn ®æi tªn cho trang chñ, nhÊp chuét vµo tªn vµ gâ vµo tªn míi. NÕu tªn
míi kh«ng chøa dÊu g¹ch nèi nµo Quark sÏ gi÷ l¹i ký tù vµ dÊu g¹ch nèi ®· b¾t ®Çu tªn
trang chñ.
- Muèn s¾p xÕp l¹i trang chñ, kÐo biÓu t−îng cña chóng trong cöa sæ Document
Layout ®Õn vÞ trÝ míi, n»m trªn hoÆc d−íi mét biÓu t−îng trang chñ nµo ®ã.
Khi c¶ hai tµi liÖu ®Òu hiÓn thÞ d−íi d¹ng phiªn b¶n thu nhá (Thumbnail), b¹n
cã thÓ kÐo trang tõ trang nµy sang trang kia.
Bµi tËp thùc hµnh
Bµi 1: H∙y t¹o hép v¨n b¶n liªn kÕt theo mÉu:
Bµi 2: T¹o mét file míi trang ®«i vµ tr×nh bµy c¸c hép v¨n b¶n liªn kÕt theo mÉu:
28
Dμn trang víi QuarkXPress


Bμi 6: Qu¶n lý tμi liÖu dμiCòng rÊt phæ biÕn lμ tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh qu¶n lý tμi liÖu dμi, cho
phÐp b¹n theo dâi vμ tæ chøc nh÷ng file c¸u thμnh tμi liÖu dμi nh− s¸ch,
b¸o, t¹p chÝ … XPress gåm cã 3 ®Æc tÝnh thuéc lo¹i nμy: t¹o s¸ch ®a tËp tin,
b¶ng chó dÉn vμ danh s¸ch.
Ba ®Æc tÝnh nãi trªn ho¹t ®éng hç trî lÉn nhau ®Ó t¹o nªn tμi liÖu dμi. Thø nhÊt
file s¸ch cho phÐp b¹n duy tr× tõng file ch−¬ng riªng biÖt gióp h×nh thμnh mét
cuèn s¸ch nhÊt qu¸n vÒ phong c¸ch vμ ®−îc ®¸nh sè chÝnh x¸c. Hai ®Æc tÝnh cßn
l¹i gióp b¹n t¹o b¶ng chó dÉn, b¶ng môc lôc, danh s¸ch h×nh vμ b¶ng biÓu vμ
nh÷ng file phô kh¸c mμ tËp s¸ch ®ßi hái.

1. Lμm viÖc víi tÝnh n¨ng book:
Mét file chøa néi dung s¸ch kh«ng chøa bÊt kú trang tµi liÖu nµo, thay vµo ®ã, nã chøa
th«ng tin vÒ tËp hîp c¸c file XPress sÏ cïng nhau h×nh thµnh mét tµi liÖu dµi. §ã cã thÓ lµ c¸c
ch−¬ng s¸ch, bµi b¸o, hoÆc bÊt kú bé phËn cÊu thµnh mét tæng thÓ lín h¬n. Nhãm c¸c file nµy
l¹i víi nhau cho phÐp b¹n chi phèi kiÓu ®Þnh d¹ng vµ ®¸nh sè cña chóng, hai ®Æc tÝnh cã tÇm
quan träng trong lÜnh vùc dµn s¸ch hoÆc c¸c tµi liÖu dµi kh¸c. TÝnh n¨ng Books cña Xpress
gióp b¹n hîp nhÊt vµ qu¶n lý c¸c ch−¬ng tr×nh ®éc lËp t¹o thµnh mét quyÓn s¸ch. TÝnh n¨ng
Books ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng cöa sæ Book.
§Ó t¹o mét tËp tin Book míi ta thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Vμo menu File/New/Book => trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i
New Book:
B−íc 2: NhËp tªn vμ ®−êng dÉn cho quyÓn s¸ch míi trong môc file name.
(VÝ dô: sachvt).
B−íc 3: Chän Create ®Ó l−u file s¸ch => Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ
cña file sachvt.qxd nh− sau:
Trong ®ã :
C¸c nót trªn thanh c«ng cô cña file
s¸ch ®iÒu khiÓn c¸c tÝnh n¨ng cña s¸ch vμ
tõng tËp tin trong s¸ch ®Òu ®−îc liÖt kª.
- Cét M chØ ra ch−¬ng chñ. Theo mÆc
®Þnh, ch−¬ng nμo ®−îc ®−a vμo quyÓn s¸ch
®Çu tiªn lμ ch−¬ng chñ. C¸c ch−¬ng chñ
nμy sÏ ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh mμu,
Style vμ c¸c list ... ®−îc sö dông trong toμn
quyÓn s¸ch vμ khi thùc hiÖn ®ång bé ho¸ c¸c ch−¬ng
- Cét Document: cho biÕt tªn vμ ®−êng dÉn cña c¸c ch−¬ng.
- Cét Page liÖt kª d·y c¸c sè trang trong document. Khi thªm mét
ch−¬ng vμo quyÓn s¸ch, c¸c sè trang cßn l¹i trong quyÓn s¸ch sÏ ®−îc cËp
nhËt tù ®éng. C¸c sè trang thËt cña quyÓn s¸ch ®−îc x¸c ®Þnh b»ng chÝnh
vÞ trÝ n¬i thªm vμo c¸c ch−¬ng nμy. NÕu b¹n ®· ®Þnh nghÜa n¬i b¾t ®Çu cña
section(ph©n ®o¹n), c¸c sè trang sÏ cã dÊu * ë phÝa sau.
- Cét Status: Cét nμy liÖt kª tr¹ng th¸i hiÖn hμnh cña mçi ch−¬ng.

29
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 4: NhËp chuét vμo biÓu t−îng quyÓn s¸ch (Add Chapter) ®Ó thªm
ch−¬ng vμo s¸ch khi ®ã trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn:
VÝ dô sö dông c¸c file chuong1.qxd vμ chuong2.qxd trong th− môc
Vidu.
Ch−¬ng ®Çu tiªn b¹n
thªm vμo lμ chuong1.qxd lμ
ch−¬ng chñ vμ b¹n kh«ng thÓ
thay ®æi tr¹ng th¸i nμy trõ khi
huû bá ch−¬ng ®ã ra khái
s¸ch. Khi ®ång bé ho¸ tËp
s¸ch lμm cho c¸c style cña
s¸ch nhÊt qu¸n víi nhau, th×
®©y lμ ch−¬ng mμ Xpress sÏ
chän lμm nÒn t¶ng ®Ó ®Æt
nh÷ng thay ®æi cña nã v× thÕ
mμ mäi thay ®æi trong ®Þnh d¹ng ®Òu ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong ch−¬ng
nμy.

Chó ý : Ph¶i lu«n ®¶m b¶o r»ng ch−¬ng chñ ®· ®−îc ®Þnh d¹ng hoμn h¶o
tr−íc khi b¹n cËp nhËt tËp s¸ch vμ chí sö dông ch−¬ng nμo cã nhiÒu kiÓu
®Þnh d¹ng lμm ch−¬ng chñ.
§−a vµo mét ch−¬ng míi
Di chuyÓn lªn trªn
Di chuyÓn xuèng d−íi
In §ång bé ho¸ cuèn s¸ch
Xo¸
- Synchronize: §ång bé ho¸ cuèn s¸ch. Khi nhÊp chuét vµo nót nµy tÊt c¶ c¸c ch−¬ng
trong quyÓn s¸ch sÏ sö dông cïng c¸c Style sheets, colors … LÖnh ®ång bé ho¸ sÏ kh«ng xo¸
th«ng tin mµ nã so¹n ra mét list toµn diÖn chøa tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh råi copy chóng vµo tÊt c¶
c¸c ch−¬ng. Xpress sÏ sö dông c¸c style n»m trong ch−¬ng chñ. LÖnh ®ång bé ho¸ cßn ®−îc
dïng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng thay ®æi thuéc tÝnh trªn toµn quyÓn s¸ch. B¹n cã thÓ lµm ®iÒu ®ã
b»ng c¸ch chØnh söa c¸c thuéc tÝnh trong ch−¬ng chñ råi nhÊp chuét vµo nót Synchoronize.
B−íc 5: Thªm c¸c ch−¬ng vμo Book míi . §Æt chóng theo thø tù mong
muèn b»ng c¸ch nhÊp chuét lªn mòi tªn lªn hoÆc xuèng ®Ó dêi chuyÓn tËp
tin trong danh s¸ch. KÕt thóc trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ chøa tªn file
cña s¸ch VÝ dô: sachvt.qxb.

30
Dμn trang víi QuarkXPress
Khi thªm ch−¬ng vμo s¸ch, sè trang cña chóng tù ®éng ®−îc ®¸nh sè
l¹i theo thø tù liªn tôc. Xpress tÝnh ®Õn yÕu tè liÖu mét ch−¬ng nμo ®ã sÏ
b¾t ®Çu ë trang bªn tr¸i hay trang bªn ph¶i ®Ó g¸n sè trang cho thÝch hîp.
V× thÕ nÕu ch−¬ng 1 kÕt thóc ë trang 7, tøc lμ trang bªn ph¶i, vμ ch−¬ng 2
b¾t ®Çu còng ë trang bªn ph¶i, th× trang ®Çu tiªn cña ch−¬ng 2 sÏ lμ trang
9.
Chó ý: NÕu tËp tin ch−¬ng chøa sè trang ®· ®−îc ®Þnh râ ë hép tho¹i
Section, nh÷ng trang nμy sÏ kh«ng ®−îc ®¸nh sè l¹i.
B¹n cã thÓ lo¹i bá mét ch−¬ng ra khái s¸ch, b»ng c¸ch nhÊp lªn tªn cña nã
vμ kÝch ho¹t nót chøa biÓu t−îng Remove Chapter.
B−íc 6: NhÊp ®óp chuét lªn tªn file chuong1.qxd trªn cöa sæ sachvt.qxb ®Ó
më file nμy, nhÊn F4 truy cËp cöa sæ Document Layout.
B−íc 7: NhÊp chuét vμo biÓu t−îng trang thø nhÊt
cña tËp tin, råi nhÊp tr−êng Page ë gãc tr¸i d−íi cña
cöa sæ Document Layout më hép tho¹i Section
trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ Section:
- KÝch ho¹t Section Start vμ gâ 1 vμo tr−êng
Number cuèi cïng chän OK.
B−íc 8: NhÊp ®óp tªn file chuong2.qxd trªn cöa sæ
sachvt.qxb.
Bø¬c 9: NhÊp chuét chän biÓu t−îng trang ®Çu tiªn
cña tËp tin, sau ®ã nhÊp chuét vμo tr−êng Page ë gãc
tr¸i d−íi cña cöa sæ Document Layout ®Ó më hép tho¹i Section. KÝch
ho¹t Section Star, gâ 1 vμo tr−êng Number ®Þnh d¹ng kiÓu sè trong
Format råi chän OK.
B−íc 10: Sö dông Style ®Ó ®Þnh d¹ng c¸c ®Ò môc cho quyÓn s¸ch ®Ó ®ång
bé ho¸. NÕu ®ång bé ho¸ c¸c ®Ò môc th× Xpress sÏ th«ng b¸o khi b¹n ®ång
bé ho¸ mét tËp s¸ch.
B−íc 11: Muèn in s¸ch ra b¹n nhÊp chuét vμo biÓu t−îng m¸y in trªn cöa
sæ sachvt.qxb. Hép tho¹i Print hiÓn thÞ, thay ®æi c¸c x¸c lËp, nÕu cÇn vμ
nhÊp nót Print in Ên tÊt c¶ c¸c file ch−¬ng theo ®óng thø tù hiÓn thÞ cña
chóng trªn sachvt.qxb.

2. Tinh chØnh Express:
Xpress g¸n nh÷ng thuéc tÝnh cña øng dông cho bÊt cø mét ®èi t−îng míi nµo mµ b¹n
t¹o ra trong Document cña m×nh. ViÖc thay ®æi th«ng tin mÆc ®Þnh tiÕt kiÖm cho thêi gian cÇn
ph¶i sö dông ®Ó ®Þnh l¹i nh÷ng thuéc tÝnh sao cho phï hîp víi thiÕt kÕ cña Documet. TÊt c¶
c¸c thuéc tÝnh mÆc ®Þnh nµy cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch sö dông menu Edit. NÕu Xpress ®·
®−îc khëi ®éng vµ ch−a cã Document nµo ®−îc më, b¹n sÏ nhËn thÊy r»ng nh÷ng lÖnh truy
cËp ®Õn c¸c thuéc tÝnh Style sheets, Colors, List, Dashes & Stripes cña Xpress vÉn cã hiÖu lùc
trong menu Edit.
Nh÷ng x¸c lËp mÆc ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c document míi.
C¸ch thay ®æi c¸c x¸c lËp mÆc ®Þnh cña øng dông còng nh− nh÷ng chän lùa trong c¸c
hép tho¹i lµ nh− nhau. §Ó thay ®æi c¸c x¸c lËp mÆc ®Þnh cña øng dông mét c¸ch tæng qu¸t,
b¹n h·y lµm theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Khëi ®éng Xprees.
B−íc 2: Vµo menu Edit/Chän c¸c lÖnh Style Sheets, Colors, H & J, List hay Dashes &
Stripes ®Ó thùc hiÖn thay ®æi:
31
Dμn trang víi QuarkXPress
X¸c lËp mÆc ®Þnh cña Style Sheets:
B−íc 1: Vµo Edit/Style Sheet => xuÊt hiÖn hép tho¹i
Default Style Shees
B−íc 2: Chän Normal Paragraph hoÆc Normal Character
vµ thay ®æi nh÷ng thiÕt lËp mÆc ®Þnh cña nã.
X¸c lËp mÆc ®Þnh Color
Vµo Edit/Colors. Sau ®ã b¹n tù ®iÒu chØnh mµu
hoÆc chän mµu cÇn t¹o mÆc ®Þnh (phÇn nµy tù t×m hiÓu).
X¸c lËp mÆc ®Þnh Dashes & Stripes(mÆc ®Þnh
®−êng viÒn khung) Vµo Edit/Dashes & Stripes.
X¸c lËp H&J x¸c lËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù
(®Ó mÆc ®Þnh ).3. Sao chÐp c¸c ®èi t−îng gi÷a c¸c file kh¸c nhau:
B−íc 1: Më c¶ hai file nguån vµ ®Ých trong Express, ®iÒu chØnh kÝch th−íc c¸c cöa sæ cña
chóng ®Ó b¶n cã thÓ thÊy ®−îc c¶ hai cöa sæ b»ng c¸ch Vµo menu Windows/Tile Vertically
hoÆc Windows/Tile Horizontally ®Ó s¾p xÕp vµ ®iÒu chØnh kÝch th−íc mét c¸ch nhanh chãng.
VÝ dô:
Copy h×nh ¶nh
File ®Ých File nguån
B−íc 2: Chän c¸c ®èi t−îng ë file nguån
B−íc 3: Chän c¸c ®èi t−îng cÇn copy nhÊp chuét vµo ®èi t−îng ë file nguån vµ kÐo sang file
®Ých.

Chó ý:
- B¹n còng cã thÓ më c¸c file theo c¸c tû lÖ kh¸c nhau nh− minh ho¹ ë trªn.
- Copy v¨n b¶n thao t¸c t−¬ng tù nh− phÇn mÒm word.
- Ph¶ chó ý ®Õn c¸c hép v¨n b¶n cã t¹o liªn kÕt víi nhau. NÕu hép v¨n b¶n qu¸ nhá
kh«ng chøa ®ñ néi dung copy th× v¨n b¶n sÏ trµn ra ngoµi hép.

4. T¹o b¶ng danh môc víi Style list
B¹n ®· biÕt c¸ch t¹o ra c¸c Style vµ sö dông hép tho¹i Style Sheet. NÕu b¹n cã thãi
quen t¹o ra c¸c Style trong qóa tr×nh lµm viÖc víi c¸c document cña m×nh th× tyle list sÏ rÊt cã
Ých cho b¹n. style list cho phÐp b¹n ®Ò ra c¸c yªu cÇu cho c¸c danh môc vµ t¹o ra chóng tõ
32
Dμn trang víi QuarkXPress
nh÷ng document lín mét c¸ch nhanh chãng vµ tù ®éng. §Ó sö dông tÝnh n¨ng Style List, b¹n
cÇn n¾m v÷ng nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña nã. Trong Document cña m×nh, c¸c b¹n th−êng sö
dông nh÷ng lo¹i tiªu ®Ò kh¸c nhau vµ b¹n còng th−êng dïng c¸c Paragraph Style cho tõng
lo¹i tiªu ®Ò ®Ó dÔ ph©n biÖt. Khi lÖnh Lists thùc hiÖn, nã sÏ t×m trªn Document nh÷ng v¨n b¶n
nµo cã Style mµ b¹n muèn chän vµ sao chÐp v¨n b¶n ®ã. C¸c v¨n b¶n ®−îc sao chÐp sÏ ®−îc
s¾p xÕp theo thø tù khi chóng ta lËp danh môc List .
LÖnh List cho phÐp b¹n ®Þnh râ tiªu ®Ò v¨n b¶n nµo cã cÊp ®é thø nhÊt thø nh× , thø
ba,.. . .dùa trªn c¸c style cña heading(tiªu ®Ò v¨n b¶n)®ã.

Sö dông lÖnh lists.
LÖnh Lists ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c Style. Do ®ã, b¹n cÇn t¹o ra c¸c Style
vµ ¸p dông chóng cho c¸c Heading tr−íc khi thùc hiÖn lÖnh Lists. B¹n nªn ph¸c th¶o
tr−íc c¸c Font, c¸c kiÓu tr×nh bµy nµo sÏ sö dông cho tõng lo¹i Heading. B¹n còng cÇn
®Þnh tr−íc c¸ch ®¸nh sè nh− thÕ nµo trong danh môc.ViÖc ®¸nh sè dùa trªn sè trang mµ
Heading ®ã n»m trªn .
B¹n ®· biÕt c¸ch sö dông hép tho¹i Style Sheet, th× b¹n còng sÏ thÊt quen thuéc
víi héi tho¹i Lists ®Ó sö dông List ta chän menu Edit/List=> trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn
hép tho¹i Lists for kÌm víi tªn file cÇn t¹o danh môc.
ThiÕt lËp c¸c yªu cÇu cho danh môc míi.
V× nÕu b¹n muèn t¹o mét b¶ng danh môc míi víi hai møc heading, cã thÓ tiÕn
hµnh nh− sau:
B−íc 1: Sö dông c¸c paragraph style muèn dïng cho c¸c heading trong file cña b¹n.
B−íc 2: Chän Edit /Lists ®Ó më hép tho¹i Llists for[. . .]
B−íc 3: NhÊp chuét vµo nót New ®Ó më héi tho¹i Edit List => Trªn mµn h×nh xuÊt
hiÖn hép tho¹i
33
Dμn trang víi QuarkXPress

B−íc 4: NhËp tªn cña danh môc trong môc Name.
B−íc 5: Chän Paragraph Style cña lo¹i Heading ë cÊp ®é thø nhÊt trong danh môc
c¸c Style hiÖn cã trong (Available Style) råi nhÊp chuét vµo h×nh cã mòi tªn sang ph¶i
®Ó ®−a Style nµy vµo sö dông trong danh môc ( Style in List)
B−íc 6: Chän Chän Paragraph Style cña lo¹i Heading ë cÊp ®é thø hai vµ ®−a nã vµo
Style in List t−¬ng tù nh− trªn.
Chó ý: B¹n cã thÓ ®−a 32 Style vµo cïng mét danh môc, nh−ng mçi danh môc
kh«ng ®−îc phÐp v−ît qóa 256 ký tù.
B−íc 7: B¹n còng cÇn ®iÒu chØnh c¸c tÝnh chÊt liªn quan víi Style trong Style in List
b»ng c¸ch chän Style ®ã råi nhÊp chuét vµo c¸c menu th¶ xuèng bao gåm:
- Level ( cÊp ®é): Cã 8 cÊp ®é VÝ dô chän cÊp ®é 1 cho Style thø nhÊt vµ cÊp ®é
2 cho Stlye thø 2
- Numbering(kiÓu sè trang) Text only: bá qua sè trang. Text ... page#: v¨n
b¶n, sau ®ã lµ sè trang. Page#... text: Sè trang ®øng tr−íc v¨n b¶n.
- Format as Heading trong danh môc sÏ ®−îc thÓ hiÖn b»ng Style nµo
Chó ý : NÕu chon Alphabetical cã hiÖu lùc, c¸c heading trong danh môc sÏ ®−îc
s¾p xÕp kh«ng theo thø tù, b×nh th−êng theo thø tù a, b, c ....
B−íc 8: B¹n ®· hoµn tÊt viÖc ®Ò ra c¸c yªu cÇu cho danh môc cña m×nh. H·y nhÊp
chuét vµo OK ®Ó tho¸t khái hép tho¹i Edit List vµ trë vÒ hép tho¹i List for...

T¹o vμ cËp nhËt danh môc
Sau khi thiÕt lËp c¸c yªu cÇu cho danh môc, b−íc kÕ tiÕp lμ t¹o ra nã
b»ng c¸ch vμo menu View/Show Lists => Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép
tho¹i:
B¹n sÏ thÊy c¸c danh môc trong menu tr¶i
xuèng List Name hép tho¹i nμy bao gåm c¸c tuú
chän:
- Show List For: Menu th¶ xuèng cho phÐp
b¹n chän viÖc t¹o danh môc cho file hiÖn hμnh
hay cho book document( quyÓn s¸ch) nÕu nã
®−îc më.
- List name: Chän tªn danh môc muèn t¹o
- Find: NhËp c¸c ký tù ®Ó t×m kiÕm mét
®o¹n v¨n b¶n cã trong danh môc hiÖn hμnh ë
phÝa d−íi.
- Update: Nót lÖnh nμy cho phÐp b¹n cËp nhËt l¹i b¶ng danh môc
hiÖn hμnh sau khi cã sù söa ®æi nμo ®ã ®èi víi c¸c yªu cÇu cho b¶ng danh
môc (c¸c söa ®æi trong hép Edit List).
- Build: Cho phÐp b¹n t¹o danh môc theo nh÷ng yªu cÇu vμ néi dung
t¹i thêi ®iÓm hiÖn hμnh.
Môc ®Ých cña hép tho¹i Lists lμ gióp b¹n nhanh chãng, tù
®éng t¹o ra mét b¶ng danh môc víi néi dung v¨n b¶n dùa trªn c¬
së cña c¸c Style mμ nã sö dông. Chóng ta tiÕn hμnh theo tõng b−íc
sau:34
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 1: Trong file hiÖn hμnh víi néi dung v¨n b¶n ®· ®−îc ¸p ®Æt c¸c Style
trong danh s¸ch c¸c Style hiÖn hμnh, b¹n h·y vμo memu View/Show Lists ®Ó
më hép tho¹i Lists.
B−íc 2: Chän Current Document tõ menu tr¶i xuèng cña ShowList For.
B−íc 3: Chän tªn danh môc tõ menu tr¶i xuèng cña List Name. NÕu cã khèi
v¨n b¶n nμo chøa c¸c Stlyle t−¬ng øng víi c¸c Stlye ®−îc yªu cÇu trong danh
môc, b¹n sÏ thÊy chóng xuÊt hiÖn trong b¶ng danh môc ë phÝa d−íi cña
hép tho¹i Lists.
B−íc 4: NhÊp ®óp chuét vμo mét trong c¸c tiªu ®Ò cña b¶ng danh môc, b¹n
sÏ thÊy mμn h×nh ®−îc di chuyÓn chÝnh x¸c tíi vÞ trÞ v¨n b¶n mμ b¹n võa
chän trong b¶ng danh môc.
B¹n ®· thÊy b¶ng danh môc hiÖn ra trong hép tho¹i Lists
nh−ng nã vÉn ch−a cã mÆt trªn trang document cña b¹n. B¹n cã
thÓ t¹o b¶ng danh môc trªn trang trong tμi liÖu theo b−íc tiÕp theo:
B−íc 5: Di chuyÓn tíi trang trong tμi liÖu b¹n muèn t¹o danh môc. T¹o mét
hép v¨n b¶n míi ®Ó chøa b¶ng danh môc (nÕu b¹n kh«ng muèn dïng hép
v¨n b¶n mÆc ®Þnh ®· cã). NhÊp chuét vμo biÓu t−îng Content tool vμ chän
hép v¨n b¶n ®ã ®Ó ®−a con trá vμo hép v¨n b¶n.
NhÊp chuét vμo nót Biuld trong hép tho¹i Lists ®Ó t¹o b¶ng danh môc
trong hép v¨n b¶n nãi trªn.
Chó ý:
- NÕu muèn söa néi dung v¨n b¶n (tiªu ®Ò ) nμo trong b¶ng danh môc
®· t¹o, b¹n h·y nhÊp chuét vμo tiªu ®Ò ®ã trong b¶ng danh môc cña hép
tho¹i List, ®Ó di chuyÓn ®Õn dßng ®ã trªn trang, råi thùc hiÖn chØnh söa vμ
nhÊp chuét vμo Update ®Ó cËp nhËt.
- Sau khi chØnh söa nh− trªn, b¹n h·y nhÊp chuét vμo nót Build ®Ó
t¹o l¹i b¶ng danh môc trªn trang. Mét th«ng b¸o sÏ xuÊt hiÖn :
Chän mét trong c¸c nót sau:
- Replace: cã t¸c dông thay ®æi danh môc cò b»ng danh môc míi.
- Nót Insert cã t¸c dông chÌn thªm mét danh môc míi vμo (tr−íc khi
nhÊp chuét vμo Insert, b¹n ph¶i di chuyÓn con trá tíi hép v¨n b¶n muèn
chÌn)

5. Lμm viÖc víi c¸c chØ môc:
T¹o c¸c chØ môc (Index) trong tμi liÖu cã lÏ lμ mét trong nh÷ng chøc
n¨ng chuÈn nhÊt trong viÖc x©y dùng c¸c tμi liÖu th©n thiÖn víi ng−êi sö
dông. C¸c chØ môc th−êng ®−îc sö dông ®Ó tiÖn tra cøu néi dung bªn trong
cña mét tμi liÖu dμi. Mét chØ môc tèt sÏ gióp ng−êi ®äc t×m ®−îc th«ng tin
trong tμi liÖu mét c¸ch nhanh chãng vμ dÔ dμng.
35
Dμn trang víi QuarkXPress

Cμi c¸c c«ng cô chØ môc
§Ó kiÓm tra xem Index XTension ®· ®−îc cμi ®Æt ch−a, b¹n h·y vμo
menu Utilities/XTension Manager trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i
XTensions Manager .
NÕu Index ®· ®−îc cμi ®Æt, nã sÏ ®−îc hiÓn thÞ trong danh s¸ch hiÖn
hμnh cña XTension Manager. NÕu nã ch−a ®−îc kÝch ho¹t b¹n h·y kÝch
ho¹t nã b»ng c¸ch chän nã råi ®¸nh dÊu chän vμo menu th¶ xuèng Enable.
Sau ®ã khëi ®éng l¹i QuarkXpress th× míi cã hiÖu lùc.


T¹o chØ môc víi Index
Vμo menu View/Show Index=> Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn
Xo¸ ®Çu môc
Xo¸ ®Çu môc
DÊu mòi tªn
DÊu céng
B¶ng chØ môc liÖt kª c¸c ®Çu môc


36
Dμn trang víi QuarkXPress

C¸c tuú chän nhËp ®Çu môc (Entry)
Text, Sort As, Lavel. C¸c môc nμy cho phÐp b¹n chän nh÷ng v¨n
b¶n nμo ®−îc g¾n vμo lμm ®Çu môc. §Ó ®Þnh nghÜa mét ®Çu môc, b¹n h·y
t×m c¸c hép v¨n b¶n trong tμi liÖu vμ sö dông Content tool ®Ó chän khèi
v¨n b¶n mμ b¹n muèn nã trë thμnh ®Çu môc. Khi mét khèi v¨n b¶n ®−îc
chän trong tμi liÖu, nã sÏ tù ®éng ®−îc hiÓn thÞ trong môc Text.

- Level : Cho phÐp ®Þnh nghÜa cÊp ®é thø nhÊt, thø hai, thø hai, ...
trong b¶ng chØ môc. Trong cÊu tróc chØ sè cã nhiÒu cÊp. B¹n sÏ gÆp ®Çu
môc ë cÊp ®é thø nhÊt tr−íc ®Çu môc cÊp thø 2, gÆp ®Çu môc cÊp thø 2
tr−íc cÊp thø 3... B¹n sÏ tæ chøc ®Çu môc cÊp thø hai sau ®Çu môc cÊp thø
nhÊt, khi c¸c chñ ®Ò cña chóng cã quan hÖ víi nhau.
- Sort as: Cho phÐp b¹n s¾p thø tù c¸c ®Çu môc theo mét c¸ch kh¸c
víi trËt tù a, b, c... . B¹n nhËp vμo mét ký tù hoÆc mét chuçi c¸c ký tù trong
môc Sort As, c¸c ®Çu môc ®−îc ®−a vμo sÏ ®−îc s¾p xÕp theo ký tù nμy.
TÝnh n¨ng nμy cã lÏ h÷u dông nhÊt khi b¹n t¹o c¸c ®Çu môc b¾t ®Çu b»ng
c¸c ch÷ sè.

C¸c tuú chän tham kh¶o (Reference)
- Style: cho phÐp b¹n chän c¸c character style hoÆc paragraph style
sö dông cho c¸c chØ sæ cña ®Çu môc mÆc ®Þnh lμ Entry’s Style nghÜa lμ chØ
sè sÏ cã cïng Style víi ®Çu môc khi ta t¹o b¶ng chØ môc.
- Scope gåm c¸c tuú chän sau:
+ Selection Start: ®Þnh sè trang, n¬i ®Çu môc b¾t ®Çu.
+ Selection Text: LiÖt kª d·y c¸c trang, b¾t ®Çu b»ng sè trang ®Çu
tiªn
+ To Style: ®¸nh sè ®Çu môc nμy theo mét ph¹m vi, b¾t ®Çu b»ng sè
trang ®Çu tiªn cña ®Çu môc vμ kÕt thóc víi sè trang chøa mét ®o¹n v¨n
b¶n cã Paragraph style kh¸c. ..... C¸c môc kh¸c häc sinh tù t×m hiÓu.
C¸c nót lÖnh:
Add: Thªm mét môc vμo danh s¸ch.
Find next: T×m mét thÎ nhËn diÖn kÕ tiÕp cña mét ®Çu môc trong
tμi liÖu.
Delete: Nót nμy sÏ xo¸ mét ®Çu môc trong danh s¸ch.
Edit: HiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh cña mét ®Çu môc.

§Ó thùc hiÖn t¹o mét b¶ng chØ môc, b¹n h·y lμm theo c¸c b−íc sau
®©y:

B−íc 1: Më mét file cã chøa v¨n b¶n mμ b¹n muèn t¹o c¸c ®Çu môc.
B−íc 2: Chän View/Index => XuÊt hiÖn hép tho¹i Index
B−íc 3: Trong c¸c dßng v¨n b¶n, chän mét kh«Ý v¨n b¶n nμo ®ã lμm ®Çu
môc®Çu tiªn. B¹n sÏ thÊy khèi v¨n b¶n ®ã hiÖn lªn trong vïng Text cña
cöa sæ Index.

37
Dμn trang víi QuarkXPress
B−íc 4: NhÊp chuét vμo nót Add trong b¶ng. Môc nμy sÏ ®−îc thªm vμo
b¶ng chØ môc ë phÝa d−íi. PhÝa trªn b¶ng chØ môc lμ c¸c th«ng tin vÒ
Entries ( sè l−îng ®Çu môc) vμ Occurrences (sè lÇn xuÊt hiÖn)
B−íc 5: NhÊp chuét vμo dÊu + sÏ lμm xuÊt hiÖn c¸c chi tiÕt cña môc nh−
sè trang, c¸c tham chiÕu ...
B−íc 6: T¹o thªm c¸c ®Çu môc kh¸c cho b¶ng chØ môc theo c¸c b−íc nh−
trªn.
B−íc 7: NhÊp chuét vμo mét ®iÓm bªn tr¸i cña môc ®· t¹o, b¹n sÏ thÊy
mòi tªn nhá hiÖn bªn c¹nh, x¸c ®inh n¬i ®Çu môc con sÏ ®−îc ®Æt.
B−íc 8: Chän mét khèi v¨n b¶n kh¸c trong tμi liÖu, chän møc thø 2 trong
Level råi nhÊp chuét vμo nót Add. b¹n sÏ thÊy ®Çu môc míi ®−îc ®Æt d−íi
mòi tªn vμ h¬i thôt vμo mét chót.
B−íc 9: Chän mét khèi v¨n b¶n kh¸c trong tμi liÖu, lÇn nμy b¹n chän møc
thø nhÊt trong Level vμ chän Suppress Page# trong menu th¶ xuèng cña
Scope sau ®ã chän Add.
B−íc 10: NhÊp chuét vμo ký hiÖu + c¹nh môc võa t¹o b¹n sÏ thÊy ký hiÖu -
(dÊu trõ) cho biÕt chØ sè trang cña ®Çu môc nμy ®−îc bá ®i.
B−íc 11: Chän mét khèi v¨n b¶n kh¸c trong tμi liÖu, chän Croos - Ref tõ
môc Scope vμ See tõ menu míi xuÊt hiÖn. Sau ®ã nhÊp chuét vμo vïng bªn
ph¶i vμ chän mét ®Çu môc cã tham chiÕu víi ®Çu môc míi trong danh s¸ch.
Môc ®−îc chän sÏ hiÖn lªn trong vïng . NhÊp chuét vμo nót Add ®Ó t¹o ®Çu
môc míi vμ nhÊp chuét vμo kÝ hiÖu + c¹nh nã. B¹n sÏ thÊy phÇn v¨n b¶n
®−îc chän sÏ xuÊt hiÖn ë d−íi. Nh− vËy lμ b¹n t¹o ®−îc mét h−íng dÉn
tham kh¶o ®¬n gi¶n.

6. Lμm viÖc víi c¸c library (th− viÖn)

B¹n cã thÓ dïng c¸c Library ®Ó l−u c¸c ®èi t−îng sö dông nh−
Layout, c¸c biÓu t−îng, c¸c h×nh d¹ng, c¸c danh s¸ch kiÓu ®Þnh d¹ng, c¸c
hép v¨n b¶n, c¸c hép h×nh ¶nh c¸c ®−êng, hoÆc nhãm ®èi t−îng ... Nh÷ng
®èi t−îng nμy®−îc l−u vμo c¸c file library ®Ó cã thÓ nhanh chãng ®−îc nhËn
diÖn, ®−îc chän vμ copy vμo tμi liÖu cña b¹n hoÆc ®−îc trao ®æi gi÷a c¸c file
library.
§Ó t¹o mét file library míi ta thùc hiÖn
theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Vμo menu File/New/Library =>
XuÊt hiÖn hép tho¹i New Library
B−íc 2: NhËp tªn vμ ®−êng dÉn cho
Library míi.
B−íc 3: Chän Creat
Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i cã tªn
cña Library
Chó ý: B¹n cã thÓ t¹o hoÆc më nhiÒu file
library theo nhu cÇu cña m×nh. Muèn më


38
Dμn trang víi QuarkXPress
mét file library ®· cã b¹n chän File/Open, NhÊp chuét vμo tªn cña file
library(cã phÇn më réng lμ QXL).

§Ó nhËp c¸c ®èi t−îng vμo library h·y thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau:
B−íc 1: Më file mμ b¹n mét copy mét ®èi t−îng tõ ®ã vμo library míi
B−íc 2: Chän ®èi t−îng cÇn copy vμo library
B−íc 3: NhÊp chuét vμo ®èi t−îng cÇn copy ( cã thÓ chän nhiÒu ®èi t−îng
cïng mét lóc nh−ng chóng ®−îc coi lμ mét ®èi t−îng duy nhÊt trong
library)
B−íc 4: KÐo ®èi t−îng ®· chän vμo cöa sæ Library, nh−ng tr−íc khi th¶ nót
chuét h·y chó ý ®ªn con trá h×nh m¾t kÝnh xuÊt hiÖn
trong cöa sæ cña Library nh− vÝ dô minh ho¹ d−íi ®©y:

Sö dông c¸c ®èi t−îng trong Library vμo
tμi liÖu:
B−íc 1: Më mét file míi hoÆc file ®· cã cÇn sö dông
c¸c ®èi t−îng trong Library.
B−íc 2: §−a mét ®èi t−îng tõ Library vμo file ®· më
b»ng c¸ch nhÊp vμ kÐo chuét vμo ®èi t−îng cÇn ®−a
vμo file ®· më ®Ó sö dông, kÐo ®Õn vÞ trÝ cÇn copy vμ
th¶ chuét.§Æt tªn cho mét ®èi t−îng trong Library:
B−íc 1: NhÊp ®óp chuét vμo mét trong nh÷ng ®èi t−îng trong Library.
B−íc 2: NhËp tªn cho ®èi t−îng trong môc Label.
Chó ý: Khi ®Æt tªn cho ®èi t−îng lªn ®Æt tªn cã tÝnh chÊt gîi nhí.
B−íc 3: Chän OK
B¹n cã thÓ ®Æt tªn cho nhiÒu ®èi t−îng theo c¸ch t−¬ng tù
B−íc 4: NhÊp chuét vμo menu Labels trªn cöa sæ cña Library sÏ xuÊt
hiÖn tªn cña nh·n ®· ®Æt.
Bμi tËp1: T¹o c¸c ch−¬ng cho mét quyÓn s¸ch. Gåm 5 ch−¬ng ®Æt tªn tuú
ý, sau ®ã t¹o mét file cho mét quyÓn s¸ch sö dông 5 ch−¬ng ë trªn. Trong
ch−¬ng 1 chó ý c¸c ®Ò môc ph¶i sö dông Style ®Ó ®Þnh d¹ng c¸c ®Ò môc ®Ó
sau nμy cßn ®ång bé ho¸ c¸c môc cho c¸c ch−¬ng gióp cho viÖc t¹o môc lôc
cho quyÓn s¸ch. Sau ®ã t¹o môc lôc cho quyÓn s¸ch.
Bμi tËp 2: T¹o th− viÖn
39
Dμn trang víi QuarkXPress
BμI TËP THùC HμNH


Bμi 1: Dμn trang theo mÉu:
40
Dμn trang víi QuarkXPress
41
Dμn trang víi QuarkXPress
Bμi 2: T¹o theo mÉu sau:
Bμi 3: T¹o b−u thiÕp theo mÉu:
42
Dμn trang víi QuarkXPress
Bμi 4: Tao b−u thiÕp theo mÉu:
43
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản