Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: - Nắm vững bối cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng - Nắm được nội dung chủ yếu của Hội Nghị thành lập Đảng, hiểu nội dung và tính đúng đắn sáng tạo của bản Cương lĩnh chính trị do Nguyeễn Ái Quốc khởi thảo - Nắm được nội dung chính của bản Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Hiểu rõ được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - Trọng tâm: Nội dung hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của việc thành lập đảng....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời - Giáo án lịch sử lớp 9

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời


I/ Mục tiêu bài học:

1/ Kiến thức:

- Nắm vững bối cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng

- Nắm được nội dung chủ yếu của Hội Nghị thành lập Đảng, hiểu nội

dung và tính đúng đắn sáng tạo của bản Cương lĩnh chính trị do

Nguyeễn Ái Quốc khởi thảo

- Nắm được nội dung chính của bản Luận cương chính trị tháng

10/1930

- Hiểu rõ được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

- Trọng tâm: Nội dung hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của việc

thành lập đảng

2/ Tư tưởng , tình cảm, thái độ:

- Giáo dục lo’ng biết ơn đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh có vai trò thống

nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

- Củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng

3/ Kĩ năng :

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử
- Lập niên biểu những sự kiện chính trong hoạt động của lãnh tụ

Nguyễn Ái Quốc từ 1920->1930

- Biết phân tích, so sánh , đánh giá các sự kiện lịch sử

II/ Thiết bị dạy học :

- Tranh ảnh lịch sử : chân dung Nguyễn Ái Quốc năm 1930, chân dung

các đại biểu dự Hội nghị thành lập Đảng ( 3/2/1930)

- Chân dung Trần Phú

- Đèn chiếu

III/ Tiến trình tổ chức dạy và học :

1/ Kiểm tra bài cũ :

Câu hỏi : tại sao trong 1 thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau

ra đời ở Việt Nam?

2/ Giới thiệu bài mới:

Việc 3 tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong thời gian ngắn đã đánh

dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam.Tuy nhiên

thực tế cách mạng đòi hỏi là phải thống nhất 3 tổ chức này thành 1 Đảng

duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vấn đề đặt ra ai là người có

đủ uy tín để thống nhất 3 tổ chức cộng sản? Nội dung của Hội nghị diễn

ra như thế nào? Đảng ta ra đời có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Nội dung

bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi nêu trên
3/ Dạy và học bài mới :

Hoạt động của thầy-trò Bài ghi- Hoạt động 1 : cá nhân/ nhóm Nội dung kiến thức cần đạt

 Trước hết Gv cho HS đọc Mục I . Hội nghị thành lập

đoạn đầu SGK và nêu câu Đảng CSVN (3/2/1930)

hỏi: “ với sự ra đời của 3 - Lý do tiến hành Hội nghị

tổ chức cộng sản phong thành lập Đảng:

trào cách mạng Việt Nam + Ba tổ chức cộng sản ra

có những ưu điểm và hạn đời đã thúc đẩy phong trào cách

chế gì?” mạng dân tộc dân chủ ở nước ta

 HS dựa vào nội dung SGK phát triển mạnh mẽ

để trình bày kết quả của - Song lại hoạt động riêng rẽ,

mình tranh giành ảnh hưởng với

 GV nhận xét bổ sung và kết nhau

luận nội dung HS trả lời - Yêu cầu cấp bách của cách

 GV tổ chức cho HS thảo mạng VN lúc này là phải có

luận nhóm “ Yêu cầu cấp một Đảng thống nhất

bách lúc này của cách mạng - NAQ với tư cách là phái viên
Việt Nam là phái làm gi? “ Quốc tế Cộng sản đã chủ trì

 HS dựa vào nội dung SGK Hội nghị từ 3/3->7/2/1930

và vốn kiến thức đã học - Nội dung Hội nghị : Hợp nhất

thảo luận và trình bày kết ba tổ chức cộng sản thành lập

quả của mình, HS khác Đảng duy nhất là Đảng cộng

nhận bổ sung sản VN, thông qua Chính

 GV kết luận hoàn thiện nội cương, sách lược vắn tắt, điều

dung HS trả lời lệ của Đảng do NAQ khởi

Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân thảo

-GV miêu tả chân dung Nguyễn - Có ý nghĩa như Đại hội thành

Ái Quốc và các đại biểu dự Hội lập Đảng.Thống nhất được ba

nghị 3/2/1930 kết hợp với tường tổ chức cộng sản thành một

thuật diễn biến Hội nghị : Cuối đảng thống nhất

tháng 1/1930 , Hồng Công đang - NAQ là người sáng lập Đảng

vào xuân. Tiếng pháo đón teat CSVN, đề ra đường lối cơ bản

sớm của trẻ con nổ râm ran trên cho CMVN

đường phố. Bảy đại biểu đã có

mặt tại Cửu Long ( 2 đại biểu của

Đông --Dương Cộng sản đảng , 2

đại biểu của An Nam cộng sản
đảng cùng với Lê Hồng Sơn, Hồ

Tùng Mậu và Nguyễn Ái Quốc)

Lan đầu tiên các đại biểu được

gặp Nguyễn Ái Quốc mà từ lâu đã

được các nhà cách mạng VN nói

đến với lòng tin, kính trọng, nên

rất mừng và cảm động…Nhờ

những lời phát biểu cởi mở súc

tích và những kết luận có căn cứ

Người đã làm cho các đại biểu

nhất trí việc hợp nhất các tổ chức

cộng sản thành lập một Đảng

thống nhất , thông qua Chính

cương vắn tắt do NAQ khởi thảo.

-GV nhấn mạnh rõ ý nghĩa của

việc Hội nghị thành lập Đảng

-GV nêu câu hỏi :” Vai trò của

NAQ đối với việc thành lập

Đảng?”
-Gợi ý: Hội nghị thành lập Đảng

thành công nhờ những yếu tố nào?

Vì sao chỉ có NAQ mới có thể

thống nhất được các tổ chức cộng

sản? HS dực vào những nội dung

đã học để trả lời câu hỏi

-GV cần hướng dẫn HS hệ thống

lại những sự kiện chính về công

lao của NAQ từ khi chuẩn bị

thành lập đảng (1920) đến khi

D8ảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

-GV kết luận về công lao của

NAQ đối với sự thành lập Đảng

Mục I/. Luận cương chính trị

Hoạt động 1: nhóm / cá nhân tháng 10 năm 1930

- Trước hết, GV nhấn mạnh đến - Tháng 10/1930, hội nghị lần

hoàn cảnh dẫn đến Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành TW

toàn thể Ban chấp hành TW tại lâm thời họp:

Hương Cảng tháng 10/1930 + Đổi tên Đảng thành

Đảng CSĐD
- Sau đó GV tổ chức cho HS + Bầu Ban chấp hành TW

thảo luận nhóm với câu hỏi : chính thức do Trần Phú làm Tổng

Hội nghị đã quyết định những bí thư

nội dung gì? + Thông qua Luận cương

- HS dựa vào nội dung SGK chính trị do Trần Phú khởi thảo

thảo luận và trình bày kết quả - Nội dung của Luận cương

của mình chính trị:

- GV kết luận nội dung HS trả + Cách mạng VN trải qua

lời. Đồng thời kết hợp với giới hai giai đoạn : CMTSDQ và

thiệu chân dung Tổng bí thư CMXHCN

Trần Phú + Lực lượng : chủ yếu là

CN và ND

+ Vai trò lãnh đạo của

Hoạt động 2 : cả lớp Đảng

- GV nhấn mạnh đến những nội

dung chính của bản Luận cương

tháng 10/1930 . Sau đó dẫn dắt HS

tìm ra những nét giống và khác nhau

giữa Cương lĩnh đầu tiên và Luận
cương chính trị ( 10/1930). Cuối cùng

GV kết luận để thấy được sự đúng

đắn của Cương lĩnh đầu tiên do NAQ Mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc

khởi thảo và những hạn chế thiếu sót thành lập Đảng

của bản Luận cương - Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch

Hoạt động 1 : Nhóm/ cá nhân sử của giai cấp CN và cách mạng

- HS dựa vào nội dung SGK và VN.

vốn kiến thức của mình đã học - Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng

ở bài thảo luận nhóm với câu vai trò lãnh đạo CMVN

hỏi : “ Hãy cho biết ý nghĩa - Cách mạng VN là bộ phận của

lịch sử của việc thành lập Đảng cách mạng thế giới

?”

- Trước khi HS trả lời GV gợi ý

:

+ Ý nghĩa đối với cách mạng

Việt Nam?

+ Ý nghĩa đối với cách mạng

thế giới?

- HS trình bày kết quả thảo luận
của mình. Gv nhận xét bổ sung

và kết luận.4/ Sơ kết bài học:

- Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với vai trò của NAQ

- Cách mạng VN đã có đường lối cơ bản

- Có thể sơ kết bằng những câu hỏi nhận thức đưa ra ngay từ đầu giờ

học

5/ Dặn dò ra bài tập về nhà:

- Học bài cũ, đọc chuẩn bị bài 19.

-Yêu cầu HS lập bảng niên biểu các sự kiện chính trong hoạt động của NAQ
từ 1920->1930.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản