Đăng ký sử dụng đơn vị tiền tệ đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
244
lượt xem
30
download

Đăng ký sử dụng đơn vị tiền tệ đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ Doanh nghiệp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tạiViệt Nam có nhu cầu lựa chọn một loại ngoại tệ khác đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán nộp hồ sơ đên Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) gồm: Công văn đề nghị áp dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác đồng VN; tài liệu giải trình bao gồm sổ doanh thu, chi phí, sổ theo dõi ngoại tệ, bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào, bán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký sử dụng đơn vị tiền tệ đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký sử dụng đơn vị tiền tệ đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ Doanh nghiệp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tạiViệt Nam có nhu cầu lựa chọn một loại ngoại tệ khác đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán nộp hồ sơ đên Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) gồm: Công văn đề nghị áp dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác đồng VN; tài liệu giải trình bao gồm sổ doanh thu, chi phí, sổ theo dõi ngoại tệ, bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào, bán ra,, báo cáo tài chính để giải trình rõ về doanh thu, chi phí phát sinh chủ yếu bằng đơn vị tiền tệ khác đồng Việt Nam cũng như lý do của việc sử dụng ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán, gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận đầu tư; Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT ) tiếp nhận hồ sơ. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ. + Bước 3: Ra công văn chấp thuận: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) thẩm định hồ sơ và trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ Bộ Tài chính sẽ có Công văn trả lời chấp thuận nếu doanh nghiệp, tổ chức có đầy đủ điều kiện quy định hay không chấp thuận khi doanh nghiệp, tổ chức kkhông đáp ứng được yêu cầu là doanh thu và chi phí chủ yếu phát sinh bằng ngoại tệ mà doanh nghiệp, tổ chức muốn sử dụng làm đồng tiền hạch toán. Trường hợp hồ sơ , tài liệu của doanh nghiêp, tổ chức không đầy đủ, rõ ràng thì Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) sẽ có công văn yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức giải thích và bổ sung tài liệu và thời gian chờ doanh nghiệp, tổ chức giải trình, bổ sung tài liệu sẽ không tính vào thời hạn trả lời. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước (Bộ Tài chính). + Hoặc qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đề nghị áp dụng đơn vị tiền tệ khác đồng Việt Nam; + Tài liệu giải trình doanh thu, chi phí., lý do của việc sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán. + Bản sao giấy chứng nhận đầu tư; * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) - Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ công văn, tài liệu giải trình, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến trả lời chính thức bằng văn bản.
  2. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Phụ lục 1: Về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng (Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11). + Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004. + Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004. Phụ lục 01 Tên đơn vị:........... CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Địa chỉ:................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số công văn:........ --------------------------- Số ĐT:..... ; Số Fax:...... V/v: Bổ sung, sửa đổi chế độ ....., ngày... tháng... năm... kế toán áp dụng Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) - Căn cứ Thông tư số 122/2004/TT-BTC, ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam". Tên Công ty: ..................................................................................................... Ngành hoạt động: ............................................................................................. Theo Giấy phép đầu tư (Giấy phép hoạt động) số:..., ngày... tháng... năm... của... Xin được chấp thuận chế độ kế toán áp dụng theo các nội dung sau: 1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Của ngành hoạt động: ..... (công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, dịch vụ,...) 2. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: 2.1. Nội dung của chế độ kế toán: - Hệ thống chứng từ ban đầu: (Có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo) - Hệ thống tài khoản: (Có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo) - Hệ thống sổ kế toán: (Lựa chọn một trong bốn hình thức kế toán: Nhật ký Chung, Chứng từ Ghi sổ, Nhật ký - Chứng từ, Nhật ký - Sổ Cái và có tài liệu bổ sung, sửa đổi kèm theo). - Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính (có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo). 2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:... 2.3. Kỳ kế toán năm (nếu có thay đổi)
  3. - Kỳ kế toán năm đầu tiên: Từ... đến... - Kỳ kế toán năm tiếp theo: Từ... đến... hàng năm. 3. Các quy định khác về kế toán thực hiện theo Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán và các quy định hiện hành. (Lưu ý: - Các nội dung của mục 2, đơn vị chỉ ghi các nội dung có đề nghị sửa đổi, bổ sung). - Doanh nghiệp, tổ chức gửi kèm theo bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép hoạt động, Công văn chấp thuận chế độ kế toán trước kia (nếu có) của Bộ Tài chính) Đề nghị Bộ Tài chính xem xét chấp thuận. Nơi nhận: Giám đốc - Như trên (Ký tên, Họ và tên, đóng dấu) - Lưu tại đơn vị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản