ĐẢNG LÀ GÌ

Chia sẻ: luckystar_qtk33

Đảng là tổ chức chính trị của một giai cấp, gồm những người tiêu biểu nhất, có ý thức sâu sắc nhất về quyền lợi giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp đó.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐẢNG LÀ GÌ

ĐẢNG LÀ GÌ?
Đảng là tổ chức chính trị của 
một giai cấp, gồm những 
người tiêu biểu nhất, có ý 
thức sâu sắc nhất về quyền 
lợi giai cấp và đấu tranh cho 
quyền lợi của giai cấp đó.
   
GIAI CẤP?
Giai cấp là những tập đoàn đông đảo 
người trong xã hội, khác nhau về 
địa vị và vai trò trong hệ thống sản 
xuất, xã hội nhất định, về hưởng thụ 
của cải làm ra trong xã hội tuỳ theo 
địa vị chiếm hữu hay không chiếm 
hữu tư liệu sản xuất.
CÁCH MẠNG?
Cách mạng là hình thức đấu 
tranh giai cấp cao nhất dẫn tới 
một cuộc biến đổi căn bản, 
chuyển một chế độ xã hội cũ, 
đã lỗi thời sang một chế độ xã 
hội mới tiến bộ hơn
BẠO LỰC CÁCH MẠNG?
Bạo lực cách mạng là sức 
mạng của quần chúng cách 
mạng dùng để đánh đổ 
chính quyền của bọn thống 
trị giành lấy chính quyền về 
tay nhân dân, trấn áp bọn 
phản cách mạng
BẢO HỘ?
Bảo hộ là hình thức thống trị của 
đế quốc thực dân đối với nước 
bị xâm lược. Chúng duy trì, sử 
dụng chính quyền tay sai và 
nêu chiêu bài lừa bịp là việc bảo 
hộ nhằm phục vụ lợi ích của 
nước bị xâm lược.
BẦN CÙNG HÓA?
Bần cùng hóa là chính sách bóc 
lột của đế quốc thực dân ở thuộ 
địa, của tư sản, địa chủ ở nước 
tư bản làm cho giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trở 
nên nghèo khổ
BẤT BẠO ĐỘNG?

Bất bạo động là đường lối chính 
trị chủ trương không sử dụng 
bạo lực vũ trang của quần 
chúng để đấu tranh với đế quốc 
thực dân và tay sai để giành 
độc lập mà dùng hình thức 
thương lượng
CHỦ NGHĨA CẢI LƯƠNG?
Chủ nghĩa cải lương là khuynh hướng 
cơ hội trong phong trào công nhân 
(và phong trào giải phóng dân tộc), 
chủ trương thực hiện những biến 
đổi xã hội bằng cải cách, không 
động chạm đến chế độ cũ, nhằm 
phủ nhận tính tất yếu của đấu tranh 
giai cấp, của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và của chuyên chính vô sản
BINH BIẾN?
Binh biến là cuộc phản kháng 
mệnh lệnh cấp trên của một lực 
lượng sĩ quan và binh sĩ hay 
một số đơn vị quân đội mà hình 
thức cao nhất là nổi dậy chống 
chính quyền, có thể dẫn đến sự 
thay đổi chính trị trong nước
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ?
Bước ngoặt lịch sử là thời điểm 
chuyển biến mạnh mẽ tạo nên 
một sự thay đổi căn bản trong 
sự phát triển của lịch sử
CHÍNH CƯƠNG
Chính cương là đường lối chính trị 
cơ bản của một Đảng trong đó 
nên rõ mục tiêu chính trị, trình 
bày nhiệm vụ và yêu cầu chính 
trị quan trọng nhất, hình thức và 
phương pháp hoạt động
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản