DẠNG TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Chia sẻ: lotus_3

Học sinh biết cách giải bài toán về dạng tìm số trung bình cộng . - Rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải được bài toán có lời văn . - Giáo dục học sinh ham thích học toán . II. Các bài tập chọn lọc . Bài tập 1 : Trung bình cộng của hai số là 13. Nếu xét thêm một số thứ ba nữa thì trung bình cộng của cả ba số là 11. Tìm số thứ ba. Giải Tổng của hai số đầu là: 13 x 2 = 26 Tổng của cả ba số là...

Nội dung Text: DẠNG TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

DẠNG TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. Mục tiêu :

- Học sinh biết cách giải bài toán về dạng tìm số trung bình cộng .

- Rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải được bài toán có lời văn .

- Giáo dục học sinh ham thích học toán .

II. Các bài tập chọn lọc .

Bài tập 1 : Trung bình cộng của hai số là 13. Nếu xét thêm một số thứ ba

nữa thì trung bình cộng của cả ba số là 11. Tìm số thứ ba.

Giải

Tổng của hai số đầu là:

13 x 2 = 26

Tổng của cả ba số là :

11 x 3 = 33

Số thứ ba là :

33 – 26 = 7

ghi nhớ :Tổng của nhiều số bằng trung bình cộng của chúng nhân với số

các số .

Bài tập 2: Lân có 20 hòn bi . Long có số bi bằng một nửa số bi của Lân .

Quý có số bi nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 6 hòn bi . Hỏi Quý

có bao nhiêu hòn bi ?
Giải

Số bi của Long là:

20 : 2 = 10 ( hòn )

Tổng số bi của lân và Long là .

20 + 10 = 30 ( hòn)

Ta có sơ đồ sau :Long và lân Quý

| | | |


|


TBC TBC TBCTheo sơ đồ ta thấy hai lần trungh bình cộng số bi của ba bạn là :

30 + 6 = 36 (hòn)

Vậy trung bình cộng số bi của ba bạn là :

36 : 2 = 18 ( hòn)

Số bi của Quý là :

18 + 6 = 24 ( hòn)
Bài tập 3: Có ba con ; gà, vịt, ngan . Hai con gà và vịt nặng tất cả là 5 kg .

Hai con gà và ngan nặng tất cả là 9 kg . Hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10

kg . Hỏi trung bình một con nặng mấy kg ?

Giải

Hai con gà, hai con vịt , hai con ngan nặng tất cả là:

5 + 9 + 10 = 24 (kg)

Vậy ba con gà, vịt , ngan nặng tất cả là :

12 : 3 = 4 (kg)

Bài tập 4 : Bạn Tâm đã được kiểm tra một số bài , bạn Tâm tính rằng . Nếu

mình được thêm ba điểm nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 8 điểm ,

nhưng được thêm hai điểm 9 nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 15/2

thôi . Hỏi Tâm đã được kiểm tra mấy bài .

Giải

Trường hợp thứ nhất :

Số điểm được thêm là :

10 x 3 = 30

để được điểm trung bình là 8 thì số điểm phải bù vào cho các bài đã kiểm tra

là :

30 – 8 = 6 (điểm )

Trường hợp thứ hai là :
Số điểm được thêm là:

9 x 2 = 18 (điểm)

Để được điểm trung bình là 15/2 thì số diểm phải bù thêm vào cho các bài

đã kiểm tralà :

9x 2 = 18 (điểm )

18 – 15/2 x 2 = 3 (điểm)

Để tăng điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra từ 15/2 lên 8 thì số điểm

phải tăngthêm là:

8 – 15/ 2 = 0,5 (điểm)

Số bài kiểm tra bạn Tâm đã làm là:

3 : 15/ 2 = 6 (điểm)

đáp số : 6 điểm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản