Đánh giá độ không đảm bảo đo của chuẩn đầu lưu lượng nước ở Việt Nam

Chia sẻ: trannhu

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều lưu lượng kế có các cấp chính xác từ 0.2- 5 được đưa vào sử dụng để đo lưu lượng chất lỏng trong đường ống dẫn kín. Việc tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra và kiểm định các lưu lượng kế này trước khi đưa vào sử dụng cũng như định kỳ là cần thiết. Từ trước tới nay chúng ta chưa xây dựng đc hệ thống đo lưu lượng chuẩn để có thể tiến hành thử nghiệm các lưu lượng nước là cần thiết và cấp bách. Nhưng để...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đánh giá độ không đảm bảo đo của chuẩn đầu lưu lượng nước ở Việt Nam

§¸nh gi¸ ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o cña
ChuÈn ®Çu l−u l−îng n−íc ë ViÖt nam
NguyÔn Hång Th¸i, ViÖn §o l−êng ViÖt Nam
Phan Nguyªn Di, Häc viÖn KTQS

Më ®Çu
HiÖn nay ë ViÖt nam cã rÊt nhiÒu l−u l−îng kÕ cã c¸c cÊp chÝnh x¸c tõ 0,2 – 5 ®−îc
®−a vµo sö dông ®Ó ®o l−u l−îng chÊt láng trong ®−êng èng dÉn kÝn. ViÖc tiÕn hµnh hiÖu
chuÈn, kiÓm tra vµ kiÓm ®Þnh c¸c l−u l−îng kÕ nµy tr−íc khi ®−a vµo sö dông còng nh−
®Þnh kú lµ cÇn thiÕt. Tõ tr−íc tíi nay chóng ta ch−a x©y dùng ®−îc hÖ thèng ®o l−u l−îng
chuÈn ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh thö nghiÖm c¸c l−u l−îng kÕ nãi trªn, do ®ã viÖc x©y dùng mét
hÖ thèng chuÈn ®Çu l−u l−îng n−íc lµ cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Nh−ng ®Ó cã c¬ së chøng minh
®−îc tÝnh kh¶ thi cña hÖ thèng cÇn ph¶i −íc l−îng ®−îc ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o cña toµn bé
hÖ thèng vµ tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc cÊp chÝnh x¸c còng nh− yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm
viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®o cÇn ph¶i ®−îc trang bÞ.

1. M« t¶ hÖ thèng :
H×nh 1 lµ s¬ ®å cña mét hÖ thèng chuÈn ®Çu l−u l−îng n−íc.
Nguån l−u l−îng chuÈn cã ph¹m vi l−u l−îng tõ 1 - 200 m3/h ®−îc t¹o ra tõ bÓ trµn
®Æt trªn mét ®é cao kho¶ng 30m nh− sau : Côm 02 m¸y b¬m n−íc (1) cã b¬m n−íc tõ bÓ
chøa (14) qua ®−êng èng dÉn n−íc (2) lªn bÓ trµn (3) nh»m t¹o ra mét cét ¸p cè ®Þnh.
L−îng n−íc ®−îc b¬m lªn lu«n ®−îc ®¶m b¶o lín h¬n l−u l−îng cÇn ®o ( cã c¸c l−u l−îng
kÕ kiÓm tra l−u l−îng b¬m lªn cña tæ b¬m vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c van håi l−u). Trong bÓ
trµn n−íc ch¶y qua mét hÖ thèng n¾n dßng ®Æc biÖt ®Ó kh«ng t¹o ra nh÷ng xo¸y côc bé
trong bÓ vµ mÆt n−íc trªn bÓ lu«n ®−îc gi÷ æn ®Þnh, do ®ã ¸p suÊt ban ®Çu cña dßng ch¶y
xuèng kh«ng bÞ thay ®æi [1].
L−îng n−íc thõa sÏ trµn qua l−ìi trµn (4) vµo bÓ trµn (12) ®Ó tho¸t theo èng dÉn
(13) xuèng bÓ chøa (14), mét v¸ch ng¨n vµ l−íi t¸ch khÝ ®−îc bè trÝ gi÷a ®−êng lªn vµ
®−êng vÒ cña n−íc ®Ó tr¸nh t¹o bät trong ®−êng hót cña m¸y b¬m vµ ®ång thêi lµ c©n b»ng
nhiÖt ®é trong bÓ.
Nh− vËy, dßng n−íc ch¶y vµo èng dÉn (5), ®i qua bé n¾n dßng (6) ®Õn c¸c l−u
l−îng kÕ chuÈn (7) lµ dßng ch¶y cã cét ¸p æn ®Þnh, do vËy mµ l−u l−îng cña dßng ch¶y
®−îc t¹o ra tõ bÓ trµn còng lµ mét l−u l−îng æn ®Þnh, ®©y lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt
cho mét hÖ thèng chuÈn ®Çu l−u l−îng. C¸c l−u l−îng kÕ cÇn ®−îc kiÓm ®Þnh hoÆc hiÖu
chuÈn (8) ®−îc m¾c nèi tiÕp víi bé l−u l−îng kÕ chuÈn (7). Sau khi ®i qua ®o¹n ®o trªn,
n−íc ch¶y qua m¸ng lËt (9) tr−íc khi vµo b×nh chuÈn (10) cã sai sè
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản