Đánh giá kết cấu

Chia sẻ: Trần Xuân Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
39
download

Đánh giá kết cấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đề tài NCKH cấp bộ “ Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng ” mang mã số RD05-02 , chúng tôi đã đề ra các phần đánh giá chất lượng và tỷ lệ phần trăm của từng phần tham gia vào việc đánh giá chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết cấu

  1. Héi nghÞ Khoa häc nh©n dÞp §¹i héi Héi KÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ViÖt Nam lÇn thø V CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHẦN KẾT CẤU CỦA NHÀ CAO TẦNG GS.TS Ngô Thế Phong Trường Đại học Xây dựng I- Mở đầu Trong đề tài NCKH cấp bộ “ Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng ” mang mã số RD05-02 , chúng tôi đã đề ra các phần đánh giá chất lượng và tỷ lệ phần trăm của từng phần tham gia vào việc đánh giá chất lượng là: - Phần kiến trúc: 25% - Phần kết cấu: 25% - Phần thi công: 25% - Phần hệ thống trang thiết bị kỹ thuật: 15% - Phần kinh tế: 10% Mỗi phần được đánh giá theo thang điểm 100. Nếu phần kiến trúc được A điểm, phần kết cấu được S điểm, phần thi công được C điểm, phần hệ thống trang thiết bị kỹ thuật được M điểm và phần kinh tế được E điểm, thi điểm số chất lượng của cả ngôi nhà sẽ là: 25( A + S + C ) + 15M + 10 E K= 100 Chất lượng của ngôi nhà được đánh giá theo 3 cấp: - Tốt: K=90÷100 điểm - Khá: K=70÷89 điểm - Đạt: K=50÷69 điểm Các tiêu chí đánh giá chất lượng nhà cao tầng có thể là tài liệu hữu ích; - Giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng tham khảo trong việc phê duyệt dự án, thiết kế, nghiệm thu các nhà cao tầng. - Giúp các chủ đầu tư trong việc ra nhiệm vụ thiết kế, chọn đơn vị thiết kế và thi công, nghiệm thu các công trình để đưa vào sử dụng. - Giúp cho những người thiết kế hiểu rõ những việc cần phải làm khi thiết kế nhà cao tầng. - Giúp những người thi công đánh giá và kiểm tra chất lượng công trình xây lắp và lắp đặt thiết bị. - Giúp những người sử dụng ngôi nhà đánh giá chất lượng ngôi nhà mình ở. Khi lập ra các tiêu chí này, chúng tôi đã nghiên cứu qua phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng của Mỹ, Singapore, Nga, Trung Quốc. Các nước chỉ đánh giá chất lượng thi công, phần xây dựng và lắp đặt thiết bị và họ có nhiều tiêu chuẩn chi tiết làm cơ sở để đánh giá. Chúng ta gặp nhiều khó khăn vì phải đánh giá chi tiết và thiếu nhiều tiêu chuẩn chuyên dùng cho nhà cao tầng. 1 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  2. Héi nghÞ Khoa häc nh©n dÞp §¹i héi Héi KÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ViÖt Nam lÇn thø V Trong bài viết này, chúng tôi chỉ trình bày phần các tiêu chí đánh giá chất lượng phần kết cấu nhà cao tầng. II- Các tiêu chí đánh giá chất lượng phần kết cấu §iÓm sè TT Tªn tiªu chÝ chÊt l­îng Tèt Kh¸ §¹t 1 Mãng cã ®é tin cËy cao 23 21 13 2 Bè trÝ hÖ kÕt cÊu phÇn th©n hîp lý 23 21 13 3 CÊp ®éng ®Êt thiÕt kÕ phï hîp víi b¶n 10 8 1 ®å ph©n vïng ®éng ®Êt 4 TÝnh to¸n kÕt cÊu ®ñ, ®óng vµ phï hîp 22 20 11 víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ 5 CÊu t¹o kÕt cÊu ®óng, hîp lý vµ dÔ thi 22 20 12 c«ng Tæng céng 100 90 50 1/ Tiêu chí 1: Móng có độ tin cậy cao a) Các cơ sở để đánh giá tiêu chí 1 - Hồ sơ khảo sát địa chất công trình - Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế móng - Hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật thi công phần móng - Hồ sơ thử tải các cọc - Hồ sơ theo rõi lún công trình - Các tiêu chuẩn về khảo sát địa kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu nền móng b) Phương pháp đánh giá tiêu chí 1 §iÓm sè §iÓm sè tèi ®a tèi thiÓu TT Chi tiÕt cña tiªu chÝ 1 Tèt Kh¸ §¹t 1 Hå s¬ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh phï hîp 6 5,5 3 víi c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt 2 Hå s¬ thö t¶i c¸c cäc phï hîp víi tiªu chuÈn 3 2,5 1 3 TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o nÒn mãng ®óng, ®ñ 6 5,5 4 (c­êng ®é, biÕn d¹ng) 4 Thi c«ng mãng ®¶m b¶o chÊt l­îng, phï hîp 6 5,5 4 víi c¸c tiªu chuÈn thi c«ng, nghiÖm thu 5 Hå s¬ theo dâi lón cho kÕt qu¶ phï hîp víi 2 2 1 yªu cÇu Tæng sè 23 21 13 Cần lưu ý rằng hồ sơ khảo sát địa chất công trình có chính xác hay không ảnh hưởng rất lớn đến việc thiết kế nền móng và chỉ tiêu kinh tế của công trình. Và đã được đánh giá rất cao trong tiêu chí 1. Rất tiếc rằng điều này chưa được các chủ đầu tư và những người khảo sát và thiết kế quan tâm đúng mức. Việc theo rõi lún cần phải được làm ngay từ khi thi công tầng 1, không chờ đến khi có sự cố mới tiến hành đo lún. 2 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  3. Héi nghÞ Khoa häc nh©n dÞp §¹i héi Héi KÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ViÖt Nam lÇn thø V 2/ Tiêu chí 2: Bố trí hệ kết cấu phần thân hợp lý a) Các cơ sở để đánh giá tiêu chí 2 Bản thuyết minh về hệ kết cấu và các bản vẽ bố trí kiến trúc, kết cấu phần thân. b) Phương pháp đánh giá tiêu chí 2 §iÓm sè §iÓm sè TT Chi tiÕt cña tiªu chÝ 2 tèi ®a tèi thiÓu Tèt Kh¸ §¹t 1 Møc ®é phøc t¹p cña hÖ kÕt cÊu trªn mÆt b»ng. HÖ kÕt cÊu cµng phøc t¹p ®iÓm cµng thÊp 6 - MÆt b»ng trßn, vu«ng, ®a gi¸c ®Òu 5,5 - MÆt b»ng ch÷ nhËt 3 - MÆt b»ng g·y gãc, th­íc thî, sµn khoÐt r·nh 2 Møc ®é phøc t¹p cña h×nh d¸ng ng«i nhµ vµ hÖ kÕt cÊu trªn mÆt ®øng 5 - Kh«ng dËt cÊp 4,5 - DËt cÊp ®èi xøng 3 - DËt cÊp kh«ng ®èi xøng 3 Møc ®é m¹ch l¹c cña hÖ kÕt cÊu trong kh«ng gian ng«i nhµ 6 - HÖ dÇm, cét, v¸ch th¼ng hµng tõ trªn xuèng d­íi 5,5 - HÖ trèn cét, trèn v¸ch th¼ng hµng 3,5 - HÖ dÇm, cét, v¸ch kh«ng th¼ng hµng 4 VÞ trÝ träng t©m ng«i nhµ 6 - T©m cøng, t©m h×nh häc vµ t©m khèi l­îng lÖch nhau d­íi 5% kÝch th­íc mÆt b»ng 5,5 - T©m cøng, t©m h×nh häc vµ t©m khèi l­îng lÖch nhau d­íi 10% kÝch th­íc mÆt b»ng 3,5 - T©m cøng, t©m h×nh häc vµ t©m khèi l­îng lÖch nhau trªn 10% kÝch th­íc mÆt b»ng Tæng sè 23 21 13 c) Mét sè vấn đề cần lưu ý - Møc ®é phøc t¹p cña hÖ kÕt cÊu trªn mÆt b»ng; hÖ kÕt cÊu cµng phøc t¹p th× ®iÓm cµng thÊp. - Møc ®é phøc t¹p cña h×nh d¸ng ng«i nhµ vµ hÖ kÕt cÊu trªn mÆt ®øng; tèt nhÊt lµ ®èi xøng vµ kh«ng dËt cÊp, kÐm nhÊt lµ kh«ng ®èi xøng vµ dËt cÊp. - Møc ®é m¹ch l¹c cña hÖ kÕt cÊu trong kh«ng gian cña ng«i nhµ; tèt nhÊt lµ tr¸nh ®­îc øng suÊt côc bé vµ biÕn d¹ng côc bé. - VÞ trÝ cña t©m cøng, t©m khèi l­îng vµ t©m h×nh häc: Tèt nhÊt lµ c¸c t©m ®ã trïng nhau. NÕu kh«ng trïng nhau th× ph¶i khèng chÕ chuyÓn vÞ do uèn vµ do xo¾n. 3 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  4. Héi nghÞ Khoa häc nh©n dÞp §¹i héi Héi KÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ViÖt Nam lÇn thø V 3/ Tiêu chí 3: Cấp động đất thiết kế phù hợp với bản đồ phân vùng động đất a) Các cơ sở để đánh giá tiêu chí 3: - B¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt. - Qui ®Þnh cÊp ®éng ®Êt thiÕt kÕ trong dù ¸n. - ThuyÕt minh tÝnh to¸n t¶i träng ®éng ®Êt trong thiÕt kÕ. b) Phương pháp đánh giá tiêu chí 3: §iÓm sè §iÓm sè TT Chi tiÕt cña tiªu chÝ 3 tèi ®a tèi thiÓu Tèt Kh¸ §¹t 1 Theo b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt, tÝnh ®óng 10 2 Theo b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt, tÝnh to¸n ch­a 8 chÝnh x¸c nh­ng an toµn 3 Gi¶m mét cÊp so víi b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt 1 4/ Tiêu chí 4: Tính toán kết cấu đủ, đúng và phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế. a) Cơ sở để đánh giá tiêu chí 4: Thuyết minh tính toán kết cấu và các bản vẽ thiết kế phần thân. b) Phương pháp đánh giá tiêu chí 4: §iÓm sè §iÓm sè TT Chi tiÕt cña tiªu chÝ 4 tèi ®a tèi thiÓu Tèt Kh¸ §¹t 1 TÝnh ®ñ (c­êng ®é, chuyÓn vÞ, æn ®Þnh vµ gia tèc 22 dao ®éng), ®óng vµ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ 2 TÝnh ®ñ, cã sai sãt nhá, nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng 20 lín ®Õn chÊt l­îng kü thuËt vµ kinh tÕ 3 Cã sai sãt nhá, kh«ng g©y mÊt an toµn, nh­ng 11 ¶nh h­ëng ®Õn viÖc n©ng gi¸ thµnh c) Một số vấn đề cần lưu ý: - Độ cứng chống xoắn của bê tông cốt thép trước khi nứt là khá nhỏ; sau khi nứt, độ cứng chống xoắn bị giảm nghiêm trọng. Điều đó làm cho các kết quả tính toán theo sơ đồ đàn hồi trong hệ không gian bị sai lệch nhiều và thường thiên về phía không an toàn. - Sai số tích luỹ trong tính toán khi có sự chia phần tử một cách bất hợp lý và số ẩn số vượt một ngưỡng nào đó có thể làm sai lệch kết quả tính toán nghiêm trọng đến mức không thể chấp nhận được. 5/ Tiêu chí 5: Cấu tạo kết cấu đúng và hợp lý a)Cơ sở để đánh giá tiêu chí 5: - Các bản vẽ kết cấu phần thân - Bản thuyết minh tính toán kết cấu b) Phương pháp đánh giá tiêu chí 5 4 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  5. Héi nghÞ Khoa häc nh©n dÞp §¹i héi Héi KÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ViÖt Nam lÇn thø V §iÓm sè §iÓm sè TT Chi tiÕt cña tiªu chÝ 5 tèi ®a tèi thiÓu Tèt Kh¸ §¹t 90-100% 70-80% 60-70% 1. TiÕt diÖn hîp lý (®èi xøng, tr¸nh tiÕt diÖn 6 6 3 g©y øng suÊt, biÕn d¹ng côc bé) 2 CÊu t¹o cèt thÐp trong BTCT vµ kÕt cÊu thÐp 7 6 4 ®óng yªu cÇu cÊu t¹o 3 Tu©n theo c¸c yªu cÇu cÊu t¹o ®Ó t¨ng c­êng 6 6 4 tÝnh dÎo, tr¸nh ph¸ ho¹i vïng bª t«ng chÞu nÐn 4 DÔ thi c«ng 3 2 1 Tæng sè 22 20 12 c) Một số vấn đề cần lưu ý: - Trong mọi trường hợp đều không thể tránh được ngôi nhà bị xoắn khi gió bão và động đất, sự kết hợp uốn và xoắn rất dễ gây ra phá hoại cục bộ do tập trung ứng suất, khi cấu tạo tiết diện cần lưu ý. - Sự phá hoại vùng bê tông chịu nén khi chịu động đất là rất đáng lo ngại, cần phải có cốt thép cấu tạo trong vùng nén, cốt thép cấu tạo này phụ thuộc vào cấp động đất. - Kích thước tiết diện cột và cốt thép tối thiểu trong cột không những phụ thuộc vào kết quả tính toán từ tổ hợp nội lực mà còn phụ thuộc vào sự tận dụng khả năng chịu nén của bê tông trong cột. III- Kết luận Trên đây là kiến nghị về các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng phần kết cấu của nhà cao tầng. Chắc chắn những kiến nghị này còn có nhiều điều chưa hợp lý. Trong quá trình sử dụng mong được sự đóng góp của các cá nhân và cơ sở thiết kế để có thể bổ sung và sửa đổi. 5 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản