Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Chia sẻ: truongthiuyen13

Tài liệu tham khào dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y học - Giáo trình, bài giảng chuẩn đoán bệnh chuyên ngành dinh dưỡng học.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

 

 1. P h­¬ ph¸p ® gi¸ ng ¸nh t× tr¹ng dinh d­ìng nh PGS. TS. Lª ThÞ Hîp
 2. §Þnh nghÜa t×nh tr¹ng DD Ñònh nghóa: Tình traïng DD laø taäp  hôïp caùc ñaëc ñieåm caáu truùc, chöùc phaän vaø hoùa sinh phaûn aùnh möùc ñaùp öùng nhu caàu DD cuûa cô theå. §Æc ®iÓm: TTDD ph¶n ¸nh t×nh  h ×nh ë mé t thê i ®iÓm nhÊt ®Þnh
 3. Bối cảnh mới về dinh dưỡng ở Việt Nam
 4. Ñaùnh giaù TTDD Ñaùnh giaù TTDD laø quaù trình  thu thaäp vaø phaân tích thoâng tin, soá lieäu veà TTDD vaø nhaän ñònh tình hình treân cô sôû caùc thoâng tin soá lieäu ñoù.
 5. C¸c ph­¬ng ph¸p NC Ph­¬ ph¸p ® ng Þnh l­îng 1. (nh© tr¾c, pháng vÊn...) n Ph­¬ ph¸p ® ng Þnh 2. tÝnh (FGD, pháng vÊn s©u, quan s¸t cã tham gia...)
 6. Ph¹m vi NC cña dÞch tÔ häc DD X¸c ®Þnh VÊn ® søc khoÎ vµ DD chÝnh trong Ò 1. céng ®ång nµy? Ph© bè n Sè tr­êng hîp (%) m¾c bÖnh, SDD? 2. Khi nµo x¶y ra? 3. ë ® u? © 4. Ai m¾c? 5.
 7. Ph¹m vi NC cña dÞch tÔ häc DD P h© tÝch n T¹i sao bÖnh/ vÊn ® DD ® l¹i x¶y ra? Ò ã 6. Gi¶i ph¸p Cã nh÷ lo¹i gi¶i ph¸p nµo cã thÓ gi¶i ng 7. quyÕt ® vÊn ® DD/ch÷ ® ­îc Ò a ­îc bÖnh/? KÕt qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p/can thiÖp DD? 8. Cßn cã thÓ lµm g×kh¸c ? 9.
 8. DÞch tÔ häc dinh d­ìng Nghiªn cøu mèi liªn quan gi÷ thùc a phÈm vµ TTDD & søc khoÎ T× hiÓu m §¸nh g i¸ NC khÈu TTS K vµ mèi liªn phÇn ¨n TTDD quan
 9. C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ TTDD 1. Nh©n tr¾c häc 2. Ñieàu tra khaåu phaàn vaø taäp quaùn aên uoáng. 3. Khaùm thöïc theå/daáu hieäu laâm saøng 4. Caùc kieåm nghieäm chöùc phaän 5. Caùc xeùt nghieäm caän laâm saøng (hoùa sinh) 6. Ñieàu tra tyû leä beänh taät vaø töû vong
 10. Nh©n tr¾c häc Nh©n tr¾c häc : p h­¬ng ph¸p ®o c ¸c kÝc h th­íc c ña c ¬ thÓ C¸c kÝc h th­íc nh©n tr¾c : - C©n nÆng - ChiÒu c ao /c hiÒu dµi n»m - Vßng c ¸nh tay - B Ò dÇy nÕp g Êp da (líp mì d­íi d a)...
 11. ­u ®iÓm c ña nh©n tr¾c häc §ôn giaûn, an toaøn  Coù theå ñieàu tra treân moät maãu lôùn.  Trang thieát bò khoâng ñaét, deã vaän  chuyeån. Coù theå ñaùnh giaù ñöôïc TTDD trong  quaù khöù Xaùc ñònh ñöôïc möùc ñoä SDD.  Te s t s µng läc c ho c ¸c c an thiÖp 
 12. Nh­îc ®iÓm c ña nh©n tr¾c h äc Khoâng ñaùnh giaù ñöôïc söï  thay ñoåi veà TTDD trong giai ñoaïn ngaén. Khoâng nhaïy ñeå xaùc ñònh  caùc thieáu huït dinh döôõng ñaëc hieäu.
 13. Kh¸i niÖm vÒ SDD Malnutrition Malnutrition (­) Malnutrition (+) (SDD thÓ thiÕu) (Thõa c© BP) n
 14. P h© lo¹i SDD cña WHO n (TE<5 tuæi) QuÇn thÓ tham kh¶o NCHS  C¸c chØ sè: CN/T, CC/T vµ  CN/CC Sö dông Z-score (SD) ® x¸c Ó  ®Þnh ng­ìng cña TTDD.
 15. QuÇn thÓ tham kh¶o T¹i sao l¹i chän QTTK NCHS?  WHO Standards 
 16. Criteria of a reference population The measurements should drawn from a well-nourished 1. population The sample should include at least 200 individuals in each 2. age and sex group. The study should be cross-sectional 3. The sampling procedures should be defined and 4. reproducible The measurements should be carefully taken and 5. recorded by trained observers using precise equipment The measurements should include all the anthropometric 6. variables that will be used in the evaluation of nutritional status. Reference graphs and tables should be available, 7.
 17. P h© lo¹i SDD cña WHO n (TE< 5 tuæ i) TTDD tèt (BT): ≥ ­ 2 SD ­ ≤+2 SD ­2SD +2SD M
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản