Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

Chia sẻ: hkquoc

Tài liệu tham khảo Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

 

 1. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN K T ÀO T O Ã Ư C B GD& T PHÊ DUY T KHÔNG BAO G M CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN K T ÀO T O DO CÁC I H C QU C GIA VÀ I H C VÙNG C P PHÉP CHO CÁC ƠN V THÀNH VIÊN (C P NH T NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2010) CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Phương pháp gi ng Toàn ph n t i S 2946/QHQT 1 H Victoria Úc Th c s NN d y Ti ng Anh VN ngày 18/01/1998 S 796/VPCP - QHQT C nhân Toàn ph n t i ngày 21/02/2003 2 H La Trobe Úc Qu n tr Kinh doanh NN Th c s VN S 4657/QHQT 1 Trư ng H Hà N i ngày 05/6/2005 Toàn ph n t i VN & S 5062/Q -BGD T 3 Trư ng H Louvain B Th c s Pháp ng VN NN ngày 12/8/2009 Trư ng H Central Thi t k H th ng Toàn ph n t i S 947/Q -BGD T 4 Anh Th c s NN Lancashire thông tin VN ngày 09/3/2010 Qu n tr kinh doanh, Toàn ph n t i VN & S 2228/Q - BGD T 5 H T do Bruxelles B Th c s Marketing, Qu n tr VN NN ngày 04/6/2010 ch t lư ng Trư ng H Nam Toàn ph n t i S 19/2006/Q -TTg 6 Pháp Th c s Qu n tr ch t lư ng NN Toulon Var VN ngày 20/01/2006 Trư ng H M TP. Trư ng H Thương Toàn ph n t i VN & S 7562/Q - BGD T 7 2 Pháp Th c s Qu n lý Công nghi p HCM m i Toulon VN NN ngày 14/10/2009 Toàn ph n t i S 1257/Q -BGD T 8 Th c s Qu n tr Nhân s NN Trư ng H Công VN ngày 05/4/2010 Úc ngh Swinburne Kinh doanh, Công Toàn ph n t i S 6366/Q -BGD T 9 C nhân NN ngh thông tin VN ngày 22/9/2008 HV Báo chí và Tuyên Toàn ph n t i S 8586/Q -BGD T 10 3 HV Nam Qu ng Trung qu c C nhân Báo chí NN truy n VN ngày 25/12/2008 Page 1
 2. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG HV Công ngh Bưu H Staten Island Khoa h c Máy tính S 98/BGD T- TVNN 11 4 Hoa kỳ C nhân 2+2 NN chính Vi n thông CSI/CUNY và K thu t máy tính ngày 30/10/2009 Kinh doanh c a T Toàn ph n t i Cao ng ch c Edexcel, Vương NN VN qu c Anh T p oàn Giáo d c S 6833/Q -BGD T 12 Singapore Tyndale ngày 28/10/2007 5 HV Ngân hàng Qu n tr Kinh doanh c a H T ng h p Toàn ph n t i C nhân NN Sunderland, Vương VN qu c Anh Trư ng H Toàn ph n t i S 7355/Q -BGD T 13 Anh Th c s Tài chính Ngân hàng NN Birmingham VN ngày 13/10/2009 Lu t, Khoa h c Trư ng H Jean Chính tr , Quan h Toàn ph n t i S 6961/Q -BGD T 14 6 HV Ngo i giao Pháp Th c s NN Moulin 3 Qu c t , Pháp ng và VN ngày 16/10/2008 Toàn c u hóa. Trư ng H Leeds Tài chính Toàn ph n t i S 2284/Q -BGD T 15 Anh Th c s NN Metropolitan Thương m i qu c t VN ngày 12/3/2009 Trư ng H Nam C nhân B o hi m - Ngân Toàn ph n t i S 3219/Q - BGD T 16 7 HV Tài chính Pháp NN Toulon - Var th c hành hàng - Tài Chính VN ngày 05/8/2010 K toán, Tài chính, Toàn ph n t i S 424/Q - BGD T 17 Vi n H H ng Kông H ng Kông Ch ng ch NN Qu n tr Kinh doanh VN ngày 27/01/2010 Page 2
 3. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG K toán và Qu n lý Tài chính, Qu n tr Toàn ph n t i S 424/Q - BGD T 18 Anh C nhân NN Kinh doanh và Chi n VN ngày 27/01/2010 Trư ng H lư c 7 HV Tài chính Gloucestershire Toàn ph n t i S 2868/Q - BGD T 19 Anh Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN ngày 16/7/2010 S 2087/Q -BGD T 20 C nhân Y h c C truy n. 4+2 NN HV Y - Dư c h c C Trư ng H Trung Y ngày 14/4/2008 8 Trung qu c truy n Vi t Nam Dư c Thiên Tân Dư c s S 8526/BG T- TVNN 21 ông dư c 3+2 NN ih c ngày 25/9/2009 H c vi n TAFE NSW Qu n tr Kinh doanh Trư ng C Kinh t - Toàn ph n t i S 863/Q -BGD T 22 9 South Western Úc Trung c p và Công ngh thông NN K thu t Sài Gòn VN ngày 13/02/2009 Sydney tin Trư ng C Kinh t Trư ng C K thu t K thu t Công S 2112//Q -BGD T 23 10 K thu t Công nghi p Hungary Cao ng 1+2,5 NN Bu- a-pét nghi p nh ngày 02/5/2007 2 Qu n tr Kinh doanh Trư ng C Nguy n Trư ng C K thu t Toàn ph n t i S 1748/ Q -BGD T 24 11 Úc Diploma và Ti p th Kinh NN T t Thành Chisholm VN ngày 11/5/2010 doanh Trư ng H Toàn ph n t i S 179/Q -BGD T 25 Hoa kỳ C nhân Qu n tr kinh doanh NN Northcentral (NCU) VN ngày 09/01/2007 Trư ng H Pierre Kinh t và Qu n lý, Toàn ph n t i S 6189/Q -BGD T 26 Mendes France - Pháp Ch ng ch chuyên ngành Qu n NN Trư ng H Bách khoa VN ngày 26/9/2007 12 Grenoble tr Doanh nghi p Hà N i H th ng i u khi n Trư ng H T ng h p t ng, V t li u và Toàn ph n t i S 3621/Q -BGD T 27 Séc C nhân NN K thu t Liberec Công ngh , Máy và VN ngày 30/6/2008 Thi t b Page 3
 4. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Trư ng H 3 h c kỳ + 1 S 3455/Q -BGD T 28 Hoa kỳ Th c s Qu n tr Kinh doanh NN Oklahoma City h c kỳ ngày 12/5/2009 VN ho c 29 H Latrobe Úc K sư Công ngh thông tin VN ho c 2+2 NN H K thu t i n St. Tin h c và K thu t Toàn ph n t i VN ho c 30 Nga C nhân Petecbua tính toán VN NN H Victoria Qu n tr Doanh Toàn ph n t i VN ho c 31 Newzealand C nhân Wellington nghi p VN NN Vi n H Bách Khoa Toàn ph n t i VN ho c 32 Pháp K sư Công ngh thông tin Grenobe VN NN Trư ng H Bách khoa H Công ngh VN ho c VN ho c S 3951/Q -BGD T 33 12 Hà N i Nh t b n K sư Cơ i n t ngày 28/02/2002 Nagaoka 2,5+2 NN K sư, VN ho c 34 H Leibniz Hanover c Cơ i n t VN ho c 3+3 Th c s NN Công ngh thông tin VN ho c 35 Trư ng H Troy Hoa kỳ C nhân & Qu n tr Kinh VN ho c 2+2 NN doanh H Otto-von- VN ho c 36 Guericke Magdeburg c K sư Công ngh Hóa h c VN ho c 3+3 NN (OvGU) Trư ng H Khoa h c VN ho c S 3043/Q -BGD T 37 Ph n Lan C nhân Kinh doanh qu c t VN ho c 2+2 ng d ng Lahti NN ngày 27/7/2010 38 C nhân K toán- Tài chính 3+1 NN Trư ng H Bán công S 7546/Q -BGD T 13 Trư ng H Saxion Hà Lan Tôn c Th ng ngày 27/11/2007 39 K sư K thu t i n- i n t 4+1 NN Trư ng H Bình Trư ng H Toàn ph n t i S 5141/Q - BGD T 40 14 Hoa kỳ Th c s Qu n tr Kinh doanh NN Dương Benedictine VN ngày 17/8/2009 Page 4
 5. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Cơ khí, i n, i n t , S 9071/BGD T- TVNN 41 Trư ng H H Nam Trung qu c C nhân Công ngh thông tin, 2+2 NN ngày 12/10/09 Trư ng H Công Qu n tr Kinh doanh 15 nghi p Hà N i Công ngh thông tin HV Công ngh Nam Toàn ph n t i S 2845/HTQT 42 Úc Cao ng & Qu n tr Kinh NN Úc VN ngày 12/4/2000 doanh S 5759/Q - BGD T Trư ng H Dân l p Khoa h c máy tính, Toàn ph n t i 43 16 Trư ng H Troy Hoa kỳ C nhân NN ngày 14/10/2006 H th n Công ngh Sài Gòn Qu n tr kinh doanh VN Qu n tr kinh doanh Trư ng H Dân l p Toàn ph n t i S 8231/Q - BGD T 44 17 Humanagers Úc Diploma và Công ngh thông NN Phương ông VN ngày 27/12/2007 tin Trư ng H T ng h p Kinh t , Cơ khí, Xây S 61/BGD T - VP 45 c Ti n s 1+3 NN K thu t Darmsta d ng công trình ngày 05/01/2004 Trư ng H T ng h p Xây d ng ư ng h m S 5998/Q -BGD T- VP 46 k thu t Giao thông Nga K sư 2+4 NN Trư ng H Giao tàu i n ng m Metro ngày 19/10/2004 18 ư ng s t Matxcova thông v n t i Xây d ng công trình Toàn ph n t i S 7581/Q -BGD T 47 H Leeds Anh K sư VN giao thông VN ngày 29/11/2007 H Nantes S 9940/BGD T-HTQT 48 Pháp C nhân Nhi u chuyên ngành 1+3 NN H Marne La Vallee ngày 18/9/2007 S 4309/Q -BGD T Trư ng H Giao C Guillford Cao ng ngày 25/6/2009 49 19 thông v n t i TP. Anh Kinh doanh 2+2 ho c 3+1 NN H Surrey C nhân S 6082/BGD T - TVNN HCM ngày 23/9/2010 Trư ng H Claude Khoa h c và Công S 5197/Q -BGD T 50 20 Trư ng H Hoa Sen Pháp C nhân 1+3 NN Bernard Lyon I ngh , ngành Toán h c ngày 13/8/2008 Page 5
 6. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Th c s Khoa h c, Công Trư ng H Claude S 5197/Q -BGD T 51 Pháp Th c ngh , Y t , nh phí 1+1 NN Bernard Lyon I ngày 13/8/2008 20 Trư ng H Hoa Sen hành b o hi m, Tài chính H Paris 12 Val De Toàn ph n t i S 7759/Q -BGD T 52 Pháp C nhân Kinh doanh Qu c t NN Marne VN ngày 22/10/2009 Toàn ph n t i 53 Trung c p Thi t k m thu t NN VN S 2707/Q - BGD T Thi t k m thu t ngày 01/4/2009 54 C nhân 2+2 NN Trư ng H Ki n trúc Trư ng H Công công nghi p 21 Úc TP. HCM ngh Swinburne Toàn ph n t i 55 Trung c p Xây d ng NN VN S 2708/Q -BG T ngày 01/4/2009 56 K sư Xây d ng 2+3 NN Trư ng H Tây Anh Kinh t và Tài chính - Toàn ph n t i S 3456/Q -BGD T 57 Anh C nhân NN Qu c K toán VN ngày 18/8/2010 Khoa h c và Công Toàn ph n t i 58 C nhân NN ngh ngành Toán h c VN Trư ng H T ng h p S 2857/Q -BGD T Claude Bernard Lyon Pháp Th c hành Khoa h c, ngày 01/6/2007 H th n 1 Công ngh , Y t Toàn ph n t i 59 Th c s NN Trư ng H Kinh t ngành nh phí B o VN 22 qu c dân hi m và Tài chính S 2440/Q -BGD T Kinh t và Qu n lý Toàn ph n t i 60 H T do Bruxelles B Th c s CC ngày 28/4/2008 H th n công VN Kinh doanh c a T T p oàn Giáo d c Toàn ph n t i S 4148/Q -BGD T 61 Singapore Cao ng ch c Edexcel, Vương NN Tyndale VN ngày 25/7/2008 qu c Anh Page 6
 7. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Qu n tr Kinh doanh T p oàn Giáo d c c a H T ng h p S 4148/Q -BGD T 61 Singapore C nhân NN NN Tyndale Sunderland, Vương ngày 25/7/2008 qu c Anh Trư ng H Công Toàn ph n t i S 9926/QHQT 62 Úc Th c s K toán Qu c t NN ngh Swinburne VN ngày 13/11/1998 Trư ng H Kinh t 22 qu c dân Phòng Thương m i và Kinh t Ngân hàng và Toàn ph n t i S 8312/Q -BGD T 63 Pháp Th c s NN Công nghi p Paris Tài chính (MEBF) VN ngày 31/12/2007 Trư ng H T ng h p Marketing, Bán hàng Toàn ph n t i S 4218/Q - BGD T 64 Paris 1 Pantheon - Pháp Th c sĩ NN và D ch v VN ngày 24/9/2010 Sorborne Trư ng H Kinh t - Trư ng H Missouri- Qu n tr Kinh doanh S 486/BGD T- TVNN 65 23 Tài chính TP. H Chí Hoa kỳ C nhân 2+2 NN St Louis và Khoa h c máy tính ngày 29/01/2010 Minh Kinh doanh Qu c t Toàn ph n t i S 7470/QHQT 66 C nhân và Qu n tr Kinh NN VN ngày 30/07/2001; doanh H Curtin Úc CV 1707/VPCP-QHQT Trư ng H Kinh t Kinh doanh Qu c t ngày 05/4/2005 Toàn ph n t i 67 24 TP. H Chí Minh Th c s và Qu n tr Kinh NN VN doanh Qu n tr Kinh doanh, VN & S 432 /Q -BGD T-HTQT 68 H Woosong Hàn Qu c C nhân 2+2 Công ngh thông tin NN ngày 28/01/2004 Page 7
 8. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG S 11051/HTQT New Thương m i và Qu n 69 H Victoria C nhân 1,5+ 1,5 NN ngày 14/12/2004 Zealand tr Kinh doanh S 6047/Q -BGD T Trư ng H T ng h p Tài chính và Toàn ph n t i VN & ngày 25/10/2006 70 Paris 1 Pantheon - Pháp Th c s Marketing VN NN S 4128/Q -BGD T Trư ng H Kinh t Sorborne 24 ngày 24/9/2010 TP. H Chí Minh 27 tháng + 18 S 3889/Q - BGD- T 71 H Western Sydney Úc Ti n s Qu n tr Kinh doanh NN tháng ngày 16/07/2008 Trư ng Kinh doanh, VN & S 2370/Q -BGD T 72 H Houston Clear Hoa kỳ C nhân Kinh t VN ho c 3+1 NN ngày 11/6/2010 Lake S 863/Q -BGD T Toàn ph n t i ngày 28/02/2008. 73 Trư ng H Lincoln Hoa kỳ C nhân Qu n tr kinh doanh NN VN S 485/BGD T- TVNN Trư ng H K thu t ngày 29/01/2010 25 Công ngh TP. H Chí Minh Trư ng Kinh t và Qu n tr Solvay i u hành doanh Toàn ph n t i S 6546/BGD T- TVNN 74 B Ch ng ch NN Brussels - H Libre nghi p VN ngày 12/10/2010 de Bruxelles Qu n tr kinh doanh, Trư ng Cao ng Công ngh thông tin, Toàn ph n t i S 4018/Q -BGD T 75 26 Trư ng H L c H ng Anh Cao ng NN Guildhall Qu n lý khách s n - VN ngày 23/7/2008 Du l ch Trư ng H Lu t TP. Trư ng H Tây Anh Lu t, Lu t Qu c t , 6 tháng + 6 S 4363/Q -BGD T 76 27 Anh Th c s NN H Chí Minh qu c Lu t Kinh t Qu c t tháng ngày 20/8/2007 Page 8
 9. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Trư ng H Lương Toàn ph n t i S 7185/Q -BGD T 77 28 Trư ng H Lincoln Hoa kỳ C nhân Qu n tr Kinh doanh NN Th Vinh VN ngày 27/10/2008 Kinh t - Qu n lý th y Toàn ph n t i S 3890/Q -BGD T 78 29 Trư ng H Nha Trang Trư ng H Tromso Na Uy Th c s NN s n VN ngày 27/7/2007 H th ng Thông tin Toàn ph n t i 79 Th c s NN Kinh doanh VN S 10879/BGD T- TVNN Trư ng H Khoa h c ngày 21/12/2009 80 ng d ng Tây b c Th y s C nhân Qu n tr Qu c t 3+1 NN Th y S Trư ng H Ngân hàng 30 Toàn ph n t i S 425/Q -BGD T 81 TP. H Chí Minh Th c s Tài chính Ngân hàng NN VN ngày 27/01/2010 Toàn ph n t i 82 Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN S 3592/HTQT Trư ng H Bolton Anh Qu n tr Kinh doanh Toàn ph n t i ngày 10/5/2005 83 C nhân NN và K toán VN Trư ng H Fraincois Lu t, Kinh t và Qu n Toàn ph n t i S 5784/Q -BGD T 84 Pháp Ch ng ch NN Rabelais de Tours lý VN ngày 12/10/2006 Th c hành khoa h c Toàn ph n t i S 3401/Q -BGD T 85 Trư ng H Nantes Pháp Th c s Pháp lý, chính tr , NN VN ngày 29/6/2007 Trư ng H Ngo i Kinh t và Qu n lý 31 thương Qu n tr và Kinh S 5364/Q -BGD T 86 Th c s 3+1 NN doanh ngày 20/8/2008 Trư ng H Anh Bedfordshire S 5365/Q -BGD T 87 C nhân Kinh doanh 3+1 NN ngày 20/8/2008 Page 9
 10. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Qu n tr Kinh doanh Toàn ph n t i S 8458/Q -BGD T 88 Trư ng Qu n lý BI Na uy Th c s chuyên sâu v NN VN ngày 26/11/2009 Logistic Toàn ph n t i S 1256/Q -BGD T 89 H Shute ài Loan Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN ngày 05/4/2010 6 tháng + 6 S 205/Q -BGD T 90 Trư ng H Ngo i Trư ng H La Trobe Úc Th c s Kinh doanh Qu c t NN 31 tháng ngày 09/01/2007 thương Nghiên c u Qu c t : Toàn ph n t i S 4726/ Q - BGD T 91 Trư ng H Rennes 2 Pháp Th c s NN Châu Âu và Châu Á VN ngày 23/7/2009 Trư ng Kinh doanh C nhân Qu n lý Tài chính và Toàn ph n t i S 4398/Q -BGD T 92 Neils Brock an M ch NN th c hành D ch v VN ngày 1/10/2010 Copenhagen Trư ng H Nguy n Toàn ph n t i S 423/ Q - BGD T 93 32 T p oàn GD Tyndale Singapore C nhân Qu n tr Kinh doanh NN Trãi VN ngày 27/01/2010 Chăn nuôi, Môi Toàn ph n t i S 11931/QHQT 94 H Tours Pháp Th c s trư ng, V sinh và NN VN ngày 30/10/2001 Ch t lư ng Dinh dư ng và qu n 12 tháng t i Trư ng H Nông Lâm 95 33 Th c s lý chăn nuôi gia súc VN và 10 NN TP. H Chí Minh b n v ng tháng t i NN H Nông nghi p S 2852/Q -BGD T Th y i n Th y i n Dinh dư ng và qu n ngày 07/5/2008 96 Ti n s lý chăn nuôi gia súc 2+2 NN b n v ng Trư ng H Nông B ng i h c chuyên Toàn ph n t i S 5302/BGD T- TVNN 97 34 Trư ng H Vân nam Trung qu c ih c NN nghi p Hà N i ngành Nông nghi p VN ngày 29/6/2009 Page 10
 11. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG H i ng Liên H Trư ng H Nông Kinh t và xã h i h c Toàn ph n t i S 5725/BGD T- TVNN 98 34 C ng ng Pháp ng B Th c s NN nghi p Hà N i nông thôn VN ngày 09/7/2009 B Kinh t , Marketing, Trư ng H Qu c t Qu n tr Kinh doanh, S 9596 /BGD T- TVNN 99 35 Trư ng H Griffith Úc C nhân 2-3+1,5 NN B c Hà K thu t i n t , ngày 30/10/2009 Công ngh thông tin Trư ng H Sư ph m Trư ng H Khoa h c S 10707/BGD T- TVNN 100 36 Hà Lan K sư Công ngh thông tin 2+2 NN K thu t Hưng Yên ng d ng Fontys ngày 11/12/2009 Trư ng H a Licence Ngân hàng, B o hi m, Toàn ph n t i S 3865/Q -BGD T 101 Trung H i Aix - Pháp NN General Tài chính VN ngày 31/7/2006 Maserlle II Qu n tr kinh doanh, Trư ng H Dân t c S 2414/Q -BGD T 102 Trung qu c C nhân Qu n tr Du l ch và 2+2 NN Qu ng Tây ngày 14/5/2007 Thương m i qu c t Th c hành Kinh t Tri Trư ng H Thương 37 th c và lãnh th , Toàn ph n t i S 3841/Q -BGD T 103 M i Th c s NN Khoa h c thông tin và VN ngày 24/7/2007 giao ti p Trư ng H Nam Licence Pháp Qu n lý nhân s và Toàn ph n t i S 8246/Q -BGD T 104 Toulon Var Profession NN i u hành d án VN ngày 14/8/2007 elle B o hi m, Ngân Toàn ph n t i S 3022/Q -BGD T 105 Licence NN hàng, Tài chính VN ngày 20/4/2009 Page 11
 12. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Trư ng H Paul Ngành Thương m i, Toàn ph n t i S 4352/Q -BGD T 106 Cozanne (Aix Pháp Licence chuyên ngành Qu n lý NN VN ngày 17/8/2007 Marseille 3) Xu t nh p kh u Tài chính và Ki m Th c s soát, Tài chính doanh Toàn ph n t i S 6207/Q -BGD T 107 Pháp NN th c hành nghi p, Ngân hàng và VN ngày 17/9/2008 Trư ng H Thương Trư ng H Jean 37 Ch ng khoán M i Moulin Lyon 3 Licence Ngành Thương m i, Toàn ph n t i S 4198/Q -BGD T 108 Pháp Profession chuyên ngành Bán NN VN ngày13/8/2007 elle hàng Trư ng H Nice Toàn ph n t i S 2205/Q -BGD T 109 Pháp C nhân Kinh t - Qu n tr NN Sophia Antipolis VN ngày 05/3/2009 Trư ng H Khoa h c Toàn ph n t i S 669/Q -BGD T 110 ng d ng IMC, Áo Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN ngày 10/02/2010 Krems Trư ng H S 8334/BGD T- TVNN 111 38 Trư ng H Trà Vinh Canada C nhân Qu n tr Kinh doanh 2+2 NN Vancouver Island ngày 22/9/2009 i u dư ng, Qu n tr Trư ng H Yersin à Trư ng H Kinh doanh - Khách S 8842/BGD T- TVNN 112 39 Thái Lan C nhân 1+3 ho c 2+2 NN L t Assumption s n & Du l ch, Khoa ngày 05/10/2009 h c máy tính Trư ng Trung h c Dân H c vi n Gordon K thu t H th ng Toàn ph n t i S 6768/Q -BGD T 113 40 Úc Trung c p NN l p KT V n Xuân TAFE máy tính VN ngày 08/10/2008 Page 12
 13. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Toàn ph n t i S 7869/S H 114 SEAMEO RELC Singapore Cao h c Gi ng d y Ti ng Anh NN VN ngày 14/9/1998 TT SEAMEO 41 Trư ng H Công Toàn ph n t i S 3539/Q -BGD T 115 RETRAC HCM Úc Th c s Ngôn ng ng d ng NN ngh Curtin VN ngày 13/07/2007 Toàn ph n t i S 3309/Q -BGD T 116 Trư ng H Camosun Canada Ch ng ch Gi ng d y ti ng Anh NN VN ngày 07/5/2009 i n t - Vi n thông, Trư ng Cao ng K Toàn ph n t i CV 5390/QHQT 117 Úc Cao ng K thu t Máy tính, K NN thu t Box Hill VN ngày 19/6/2000 toán danh nghi p Trư ng H Công Toàn ph n t i S 2555/Q -BGD T 118 Nga C nhân Công ngh thông tin NN ngh qu c gia MATI VN ngày 23/5/2006 42 Vi n H M Hà N i Toàn ph n t i 119 C nhân Tin h c ng d ng NN VN Trư ng Máy tính Toàn ph n t i S 963/Q -BGD T 120 Singapore Diploma Computer Studies NN Genetic VN ngày 10/3/2008 Higher Toàn ph n t i 121 Computer Studies NN Diploma VN Vi n Khoa h c Thu H Khoa h c ng Qu n lý tài nguyên Toàn ph n t i S 3848/BGD T- TVNN 122 43 c Th c s NN l i (B NNPTNT) d ng Cologne nư c VN ngày 11/5/2009 Qu n lý công nghi p, Trư ng H Xây d ng Trư ng Qu n lý HEC- VN & S 3974/Q -BGD T 123 44 B Th c s Qu n lý, 1+1 Hà N i Ulg NN ngày 11/9/2010 K thu t Qu n lý H th ng i n, K thu t i n, i n t , Toàn ph n t i S 7672/Q -BGD T 124 45 Trư ng H i n l c H c vi n Chisholm Úc Cao ng NN K thu t cơ khí, Công VN ngày 26/12/2006 ngh thông tin Page 13
 14. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Qu n tr Kinh doanh Trư ng H Toàn ph n t i S 4562/Q -BGD T 125 Anh C nhân qu c t NN Trư ng H Anh Qu c Staffordshire VN ngày 08/10/2010 46 Qu n lý Ti p th Vi t Nam Toàn ph n t i S 4563/Q -BGD T 126 Trư ng H Luân ôn Anh C nhân Tài chính Ngân hàng NN VN ngày 08/10/2010 S 5314/BGD T- TVNN Trư ng C Kinh t - Toàn ph n t i 127 47 Trư ng C GUMI 1 Hàn Qu c Ch ng ch Ti ng Hàn NN ngày 31/8/2010 K thu t Hà N i VN Ghi chú: VN = Vi t Nam NN = Nư c ngoài 1+1 = 1 năm h c t i cơ s ào t o Vi t Nam + 1 năm h c t i cơ s ào t o nư c ngoài Page 14
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản