Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
140
lượt xem
16
download

Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt

 1. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN K T ÀO T O Ã Ư C B GD& T PHÊ DUY T KHÔNG BAO G M CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN K T ÀO T O DO CÁC I H C QU C GIA VÀ I H C VÙNG C P PHÉP CHO CÁC ƠN V THÀNH VIÊN (C P NH T NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2010) CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Phương pháp gi ng Toàn ph n t i S 2946/QHQT 1 H Victoria Úc Th c s NN d y Ti ng Anh VN ngày 18/01/1998 S 796/VPCP - QHQT C nhân Toàn ph n t i ngày 21/02/2003 2 H La Trobe Úc Qu n tr Kinh doanh NN Th c s VN S 4657/QHQT 1 Trư ng H Hà N i ngày 05/6/2005 Toàn ph n t i VN & S 5062/Q -BGD T 3 Trư ng H Louvain B Th c s Pháp ng VN NN ngày 12/8/2009 Trư ng H Central Thi t k H th ng Toàn ph n t i S 947/Q -BGD T 4 Anh Th c s NN Lancashire thông tin VN ngày 09/3/2010 Qu n tr kinh doanh, Toàn ph n t i VN & S 2228/Q - BGD T 5 H T do Bruxelles B Th c s Marketing, Qu n tr VN NN ngày 04/6/2010 ch t lư ng Trư ng H Nam Toàn ph n t i S 19/2006/Q -TTg 6 Pháp Th c s Qu n tr ch t lư ng NN Toulon Var VN ngày 20/01/2006 Trư ng H M TP. Trư ng H Thương Toàn ph n t i VN & S 7562/Q - BGD T 7 2 Pháp Th c s Qu n lý Công nghi p HCM m i Toulon VN NN ngày 14/10/2009 Toàn ph n t i S 1257/Q -BGD T 8 Th c s Qu n tr Nhân s NN Trư ng H Công VN ngày 05/4/2010 Úc ngh Swinburne Kinh doanh, Công Toàn ph n t i S 6366/Q -BGD T 9 C nhân NN ngh thông tin VN ngày 22/9/2008 HV Báo chí và Tuyên Toàn ph n t i S 8586/Q -BGD T 10 3 HV Nam Qu ng Trung qu c C nhân Báo chí NN truy n VN ngày 25/12/2008 Page 1
 2. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG HV Công ngh Bưu H Staten Island Khoa h c Máy tính S 98/BGD T- TVNN 11 4 Hoa kỳ C nhân 2+2 NN chính Vi n thông CSI/CUNY và K thu t máy tính ngày 30/10/2009 Kinh doanh c a T Toàn ph n t i Cao ng ch c Edexcel, Vương NN VN qu c Anh T p oàn Giáo d c S 6833/Q -BGD T 12 Singapore Tyndale ngày 28/10/2007 5 HV Ngân hàng Qu n tr Kinh doanh c a H T ng h p Toàn ph n t i C nhân NN Sunderland, Vương VN qu c Anh Trư ng H Toàn ph n t i S 7355/Q -BGD T 13 Anh Th c s Tài chính Ngân hàng NN Birmingham VN ngày 13/10/2009 Lu t, Khoa h c Trư ng H Jean Chính tr , Quan h Toàn ph n t i S 6961/Q -BGD T 14 6 HV Ngo i giao Pháp Th c s NN Moulin 3 Qu c t , Pháp ng và VN ngày 16/10/2008 Toàn c u hóa. Trư ng H Leeds Tài chính Toàn ph n t i S 2284/Q -BGD T 15 Anh Th c s NN Metropolitan Thương m i qu c t VN ngày 12/3/2009 Trư ng H Nam C nhân B o hi m - Ngân Toàn ph n t i S 3219/Q - BGD T 16 7 HV Tài chính Pháp NN Toulon - Var th c hành hàng - Tài Chính VN ngày 05/8/2010 K toán, Tài chính, Toàn ph n t i S 424/Q - BGD T 17 Vi n H H ng Kông H ng Kông Ch ng ch NN Qu n tr Kinh doanh VN ngày 27/01/2010 Page 2
 3. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG K toán và Qu n lý Tài chính, Qu n tr Toàn ph n t i S 424/Q - BGD T 18 Anh C nhân NN Kinh doanh và Chi n VN ngày 27/01/2010 Trư ng H lư c 7 HV Tài chính Gloucestershire Toàn ph n t i S 2868/Q - BGD T 19 Anh Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN ngày 16/7/2010 S 2087/Q -BGD T 20 C nhân Y h c C truy n. 4+2 NN HV Y - Dư c h c C Trư ng H Trung Y ngày 14/4/2008 8 Trung qu c truy n Vi t Nam Dư c Thiên Tân Dư c s S 8526/BG T- TVNN 21 ông dư c 3+2 NN ih c ngày 25/9/2009 H c vi n TAFE NSW Qu n tr Kinh doanh Trư ng C Kinh t - Toàn ph n t i S 863/Q -BGD T 22 9 South Western Úc Trung c p và Công ngh thông NN K thu t Sài Gòn VN ngày 13/02/2009 Sydney tin Trư ng C Kinh t Trư ng C K thu t K thu t Công S 2112//Q -BGD T 23 10 K thu t Công nghi p Hungary Cao ng 1+2,5 NN Bu- a-pét nghi p nh ngày 02/5/2007 2 Qu n tr Kinh doanh Trư ng C Nguy n Trư ng C K thu t Toàn ph n t i S 1748/ Q -BGD T 24 11 Úc Diploma và Ti p th Kinh NN T t Thành Chisholm VN ngày 11/5/2010 doanh Trư ng H Toàn ph n t i S 179/Q -BGD T 25 Hoa kỳ C nhân Qu n tr kinh doanh NN Northcentral (NCU) VN ngày 09/01/2007 Trư ng H Pierre Kinh t và Qu n lý, Toàn ph n t i S 6189/Q -BGD T 26 Mendes France - Pháp Ch ng ch chuyên ngành Qu n NN Trư ng H Bách khoa VN ngày 26/9/2007 12 Grenoble tr Doanh nghi p Hà N i H th ng i u khi n Trư ng H T ng h p t ng, V t li u và Toàn ph n t i S 3621/Q -BGD T 27 Séc C nhân NN K thu t Liberec Công ngh , Máy và VN ngày 30/6/2008 Thi t b Page 3
 4. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Trư ng H 3 h c kỳ + 1 S 3455/Q -BGD T 28 Hoa kỳ Th c s Qu n tr Kinh doanh NN Oklahoma City h c kỳ ngày 12/5/2009 VN ho c 29 H Latrobe Úc K sư Công ngh thông tin VN ho c 2+2 NN H K thu t i n St. Tin h c và K thu t Toàn ph n t i VN ho c 30 Nga C nhân Petecbua tính toán VN NN H Victoria Qu n tr Doanh Toàn ph n t i VN ho c 31 Newzealand C nhân Wellington nghi p VN NN Vi n H Bách Khoa Toàn ph n t i VN ho c 32 Pháp K sư Công ngh thông tin Grenobe VN NN Trư ng H Bách khoa H Công ngh VN ho c VN ho c S 3951/Q -BGD T 33 12 Hà N i Nh t b n K sư Cơ i n t ngày 28/02/2002 Nagaoka 2,5+2 NN K sư, VN ho c 34 H Leibniz Hanover c Cơ i n t VN ho c 3+3 Th c s NN Công ngh thông tin VN ho c 35 Trư ng H Troy Hoa kỳ C nhân & Qu n tr Kinh VN ho c 2+2 NN doanh H Otto-von- VN ho c 36 Guericke Magdeburg c K sư Công ngh Hóa h c VN ho c 3+3 NN (OvGU) Trư ng H Khoa h c VN ho c S 3043/Q -BGD T 37 Ph n Lan C nhân Kinh doanh qu c t VN ho c 2+2 ng d ng Lahti NN ngày 27/7/2010 38 C nhân K toán- Tài chính 3+1 NN Trư ng H Bán công S 7546/Q -BGD T 13 Trư ng H Saxion Hà Lan Tôn c Th ng ngày 27/11/2007 39 K sư K thu t i n- i n t 4+1 NN Trư ng H Bình Trư ng H Toàn ph n t i S 5141/Q - BGD T 40 14 Hoa kỳ Th c s Qu n tr Kinh doanh NN Dương Benedictine VN ngày 17/8/2009 Page 4
 5. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Cơ khí, i n, i n t , S 9071/BGD T- TVNN 41 Trư ng H H Nam Trung qu c C nhân Công ngh thông tin, 2+2 NN ngày 12/10/09 Trư ng H Công Qu n tr Kinh doanh 15 nghi p Hà N i Công ngh thông tin HV Công ngh Nam Toàn ph n t i S 2845/HTQT 42 Úc Cao ng & Qu n tr Kinh NN Úc VN ngày 12/4/2000 doanh S 5759/Q - BGD T Trư ng H Dân l p Khoa h c máy tính, Toàn ph n t i 43 16 Trư ng H Troy Hoa kỳ C nhân NN ngày 14/10/2006 H th n Công ngh Sài Gòn Qu n tr kinh doanh VN Qu n tr kinh doanh Trư ng H Dân l p Toàn ph n t i S 8231/Q - BGD T 44 17 Humanagers Úc Diploma và Công ngh thông NN Phương ông VN ngày 27/12/2007 tin Trư ng H T ng h p Kinh t , Cơ khí, Xây S 61/BGD T - VP 45 c Ti n s 1+3 NN K thu t Darmsta d ng công trình ngày 05/01/2004 Trư ng H T ng h p Xây d ng ư ng h m S 5998/Q -BGD T- VP 46 k thu t Giao thông Nga K sư 2+4 NN Trư ng H Giao tàu i n ng m Metro ngày 19/10/2004 18 ư ng s t Matxcova thông v n t i Xây d ng công trình Toàn ph n t i S 7581/Q -BGD T 47 H Leeds Anh K sư VN giao thông VN ngày 29/11/2007 H Nantes S 9940/BGD T-HTQT 48 Pháp C nhân Nhi u chuyên ngành 1+3 NN H Marne La Vallee ngày 18/9/2007 S 4309/Q -BGD T Trư ng H Giao C Guillford Cao ng ngày 25/6/2009 49 19 thông v n t i TP. Anh Kinh doanh 2+2 ho c 3+1 NN H Surrey C nhân S 6082/BGD T - TVNN HCM ngày 23/9/2010 Trư ng H Claude Khoa h c và Công S 5197/Q -BGD T 50 20 Trư ng H Hoa Sen Pháp C nhân 1+3 NN Bernard Lyon I ngh , ngành Toán h c ngày 13/8/2008 Page 5
 6. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Th c s Khoa h c, Công Trư ng H Claude S 5197/Q -BGD T 51 Pháp Th c ngh , Y t , nh phí 1+1 NN Bernard Lyon I ngày 13/8/2008 20 Trư ng H Hoa Sen hành b o hi m, Tài chính H Paris 12 Val De Toàn ph n t i S 7759/Q -BGD T 52 Pháp C nhân Kinh doanh Qu c t NN Marne VN ngày 22/10/2009 Toàn ph n t i 53 Trung c p Thi t k m thu t NN VN S 2707/Q - BGD T Thi t k m thu t ngày 01/4/2009 54 C nhân 2+2 NN Trư ng H Ki n trúc Trư ng H Công công nghi p 21 Úc TP. HCM ngh Swinburne Toàn ph n t i 55 Trung c p Xây d ng NN VN S 2708/Q -BG T ngày 01/4/2009 56 K sư Xây d ng 2+3 NN Trư ng H Tây Anh Kinh t và Tài chính - Toàn ph n t i S 3456/Q -BGD T 57 Anh C nhân NN Qu c K toán VN ngày 18/8/2010 Khoa h c và Công Toàn ph n t i 58 C nhân NN ngh ngành Toán h c VN Trư ng H T ng h p S 2857/Q -BGD T Claude Bernard Lyon Pháp Th c hành Khoa h c, ngày 01/6/2007 H th n 1 Công ngh , Y t Toàn ph n t i 59 Th c s NN Trư ng H Kinh t ngành nh phí B o VN 22 qu c dân hi m và Tài chính S 2440/Q -BGD T Kinh t và Qu n lý Toàn ph n t i 60 H T do Bruxelles B Th c s CC ngày 28/4/2008 H th n công VN Kinh doanh c a T T p oàn Giáo d c Toàn ph n t i S 4148/Q -BGD T 61 Singapore Cao ng ch c Edexcel, Vương NN Tyndale VN ngày 25/7/2008 qu c Anh Page 6
 7. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Qu n tr Kinh doanh T p oàn Giáo d c c a H T ng h p S 4148/Q -BGD T 61 Singapore C nhân NN NN Tyndale Sunderland, Vương ngày 25/7/2008 qu c Anh Trư ng H Công Toàn ph n t i S 9926/QHQT 62 Úc Th c s K toán Qu c t NN ngh Swinburne VN ngày 13/11/1998 Trư ng H Kinh t 22 qu c dân Phòng Thương m i và Kinh t Ngân hàng và Toàn ph n t i S 8312/Q -BGD T 63 Pháp Th c s NN Công nghi p Paris Tài chính (MEBF) VN ngày 31/12/2007 Trư ng H T ng h p Marketing, Bán hàng Toàn ph n t i S 4218/Q - BGD T 64 Paris 1 Pantheon - Pháp Th c sĩ NN và D ch v VN ngày 24/9/2010 Sorborne Trư ng H Kinh t - Trư ng H Missouri- Qu n tr Kinh doanh S 486/BGD T- TVNN 65 23 Tài chính TP. H Chí Hoa kỳ C nhân 2+2 NN St Louis và Khoa h c máy tính ngày 29/01/2010 Minh Kinh doanh Qu c t Toàn ph n t i S 7470/QHQT 66 C nhân và Qu n tr Kinh NN VN ngày 30/07/2001; doanh H Curtin Úc CV 1707/VPCP-QHQT Trư ng H Kinh t Kinh doanh Qu c t ngày 05/4/2005 Toàn ph n t i 67 24 TP. H Chí Minh Th c s và Qu n tr Kinh NN VN doanh Qu n tr Kinh doanh, VN & S 432 /Q -BGD T-HTQT 68 H Woosong Hàn Qu c C nhân 2+2 Công ngh thông tin NN ngày 28/01/2004 Page 7
 8. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG S 11051/HTQT New Thương m i và Qu n 69 H Victoria C nhân 1,5+ 1,5 NN ngày 14/12/2004 Zealand tr Kinh doanh S 6047/Q -BGD T Trư ng H T ng h p Tài chính và Toàn ph n t i VN & ngày 25/10/2006 70 Paris 1 Pantheon - Pháp Th c s Marketing VN NN S 4128/Q -BGD T Trư ng H Kinh t Sorborne 24 ngày 24/9/2010 TP. H Chí Minh 27 tháng + 18 S 3889/Q - BGD- T 71 H Western Sydney Úc Ti n s Qu n tr Kinh doanh NN tháng ngày 16/07/2008 Trư ng Kinh doanh, VN & S 2370/Q -BGD T 72 H Houston Clear Hoa kỳ C nhân Kinh t VN ho c 3+1 NN ngày 11/6/2010 Lake S 863/Q -BGD T Toàn ph n t i ngày 28/02/2008. 73 Trư ng H Lincoln Hoa kỳ C nhân Qu n tr kinh doanh NN VN S 485/BGD T- TVNN Trư ng H K thu t ngày 29/01/2010 25 Công ngh TP. H Chí Minh Trư ng Kinh t và Qu n tr Solvay i u hành doanh Toàn ph n t i S 6546/BGD T- TVNN 74 B Ch ng ch NN Brussels - H Libre nghi p VN ngày 12/10/2010 de Bruxelles Qu n tr kinh doanh, Trư ng Cao ng Công ngh thông tin, Toàn ph n t i S 4018/Q -BGD T 75 26 Trư ng H L c H ng Anh Cao ng NN Guildhall Qu n lý khách s n - VN ngày 23/7/2008 Du l ch Trư ng H Lu t TP. Trư ng H Tây Anh Lu t, Lu t Qu c t , 6 tháng + 6 S 4363/Q -BGD T 76 27 Anh Th c s NN H Chí Minh qu c Lu t Kinh t Qu c t tháng ngày 20/8/2007 Page 8
 9. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Trư ng H Lương Toàn ph n t i S 7185/Q -BGD T 77 28 Trư ng H Lincoln Hoa kỳ C nhân Qu n tr Kinh doanh NN Th Vinh VN ngày 27/10/2008 Kinh t - Qu n lý th y Toàn ph n t i S 3890/Q -BGD T 78 29 Trư ng H Nha Trang Trư ng H Tromso Na Uy Th c s NN s n VN ngày 27/7/2007 H th ng Thông tin Toàn ph n t i 79 Th c s NN Kinh doanh VN S 10879/BGD T- TVNN Trư ng H Khoa h c ngày 21/12/2009 80 ng d ng Tây b c Th y s C nhân Qu n tr Qu c t 3+1 NN Th y S Trư ng H Ngân hàng 30 Toàn ph n t i S 425/Q -BGD T 81 TP. H Chí Minh Th c s Tài chính Ngân hàng NN VN ngày 27/01/2010 Toàn ph n t i 82 Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN S 3592/HTQT Trư ng H Bolton Anh Qu n tr Kinh doanh Toàn ph n t i ngày 10/5/2005 83 C nhân NN và K toán VN Trư ng H Fraincois Lu t, Kinh t và Qu n Toàn ph n t i S 5784/Q -BGD T 84 Pháp Ch ng ch NN Rabelais de Tours lý VN ngày 12/10/2006 Th c hành khoa h c Toàn ph n t i S 3401/Q -BGD T 85 Trư ng H Nantes Pháp Th c s Pháp lý, chính tr , NN VN ngày 29/6/2007 Trư ng H Ngo i Kinh t và Qu n lý 31 thương Qu n tr và Kinh S 5364/Q -BGD T 86 Th c s 3+1 NN doanh ngày 20/8/2008 Trư ng H Anh Bedfordshire S 5365/Q -BGD T 87 C nhân Kinh doanh 3+1 NN ngày 20/8/2008 Page 9
 10. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Qu n tr Kinh doanh Toàn ph n t i S 8458/Q -BGD T 88 Trư ng Qu n lý BI Na uy Th c s chuyên sâu v NN VN ngày 26/11/2009 Logistic Toàn ph n t i S 1256/Q -BGD T 89 H Shute ài Loan Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN ngày 05/4/2010 6 tháng + 6 S 205/Q -BGD T 90 Trư ng H Ngo i Trư ng H La Trobe Úc Th c s Kinh doanh Qu c t NN 31 tháng ngày 09/01/2007 thương Nghiên c u Qu c t : Toàn ph n t i S 4726/ Q - BGD T 91 Trư ng H Rennes 2 Pháp Th c s NN Châu Âu và Châu Á VN ngày 23/7/2009 Trư ng Kinh doanh C nhân Qu n lý Tài chính và Toàn ph n t i S 4398/Q -BGD T 92 Neils Brock an M ch NN th c hành D ch v VN ngày 1/10/2010 Copenhagen Trư ng H Nguy n Toàn ph n t i S 423/ Q - BGD T 93 32 T p oàn GD Tyndale Singapore C nhân Qu n tr Kinh doanh NN Trãi VN ngày 27/01/2010 Chăn nuôi, Môi Toàn ph n t i S 11931/QHQT 94 H Tours Pháp Th c s trư ng, V sinh và NN VN ngày 30/10/2001 Ch t lư ng Dinh dư ng và qu n 12 tháng t i Trư ng H Nông Lâm 95 33 Th c s lý chăn nuôi gia súc VN và 10 NN TP. H Chí Minh b n v ng tháng t i NN H Nông nghi p S 2852/Q -BGD T Th y i n Th y i n Dinh dư ng và qu n ngày 07/5/2008 96 Ti n s lý chăn nuôi gia súc 2+2 NN b n v ng Trư ng H Nông B ng i h c chuyên Toàn ph n t i S 5302/BGD T- TVNN 97 34 Trư ng H Vân nam Trung qu c ih c NN nghi p Hà N i ngành Nông nghi p VN ngày 29/6/2009 Page 10
 11. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG H i ng Liên H Trư ng H Nông Kinh t và xã h i h c Toàn ph n t i S 5725/BGD T- TVNN 98 34 C ng ng Pháp ng B Th c s NN nghi p Hà N i nông thôn VN ngày 09/7/2009 B Kinh t , Marketing, Trư ng H Qu c t Qu n tr Kinh doanh, S 9596 /BGD T- TVNN 99 35 Trư ng H Griffith Úc C nhân 2-3+1,5 NN B c Hà K thu t i n t , ngày 30/10/2009 Công ngh thông tin Trư ng H Sư ph m Trư ng H Khoa h c S 10707/BGD T- TVNN 100 36 Hà Lan K sư Công ngh thông tin 2+2 NN K thu t Hưng Yên ng d ng Fontys ngày 11/12/2009 Trư ng H a Licence Ngân hàng, B o hi m, Toàn ph n t i S 3865/Q -BGD T 101 Trung H i Aix - Pháp NN General Tài chính VN ngày 31/7/2006 Maserlle II Qu n tr kinh doanh, Trư ng H Dân t c S 2414/Q -BGD T 102 Trung qu c C nhân Qu n tr Du l ch và 2+2 NN Qu ng Tây ngày 14/5/2007 Thương m i qu c t Th c hành Kinh t Tri Trư ng H Thương 37 th c và lãnh th , Toàn ph n t i S 3841/Q -BGD T 103 M i Th c s NN Khoa h c thông tin và VN ngày 24/7/2007 giao ti p Trư ng H Nam Licence Pháp Qu n lý nhân s và Toàn ph n t i S 8246/Q -BGD T 104 Toulon Var Profession NN i u hành d án VN ngày 14/8/2007 elle B o hi m, Ngân Toàn ph n t i S 3022/Q -BGD T 105 Licence NN hàng, Tài chính VN ngày 20/4/2009 Page 11
 12. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Trư ng H Paul Ngành Thương m i, Toàn ph n t i S 4352/Q -BGD T 106 Cozanne (Aix Pháp Licence chuyên ngành Qu n lý NN VN ngày 17/8/2007 Marseille 3) Xu t nh p kh u Tài chính và Ki m Th c s soát, Tài chính doanh Toàn ph n t i S 6207/Q -BGD T 107 Pháp NN th c hành nghi p, Ngân hàng và VN ngày 17/9/2008 Trư ng H Thương Trư ng H Jean 37 Ch ng khoán M i Moulin Lyon 3 Licence Ngành Thương m i, Toàn ph n t i S 4198/Q -BGD T 108 Pháp Profession chuyên ngành Bán NN VN ngày13/8/2007 elle hàng Trư ng H Nice Toàn ph n t i S 2205/Q -BGD T 109 Pháp C nhân Kinh t - Qu n tr NN Sophia Antipolis VN ngày 05/3/2009 Trư ng H Khoa h c Toàn ph n t i S 669/Q -BGD T 110 ng d ng IMC, Áo Th c s Qu n tr Kinh doanh NN VN ngày 10/02/2010 Krems Trư ng H S 8334/BGD T- TVNN 111 38 Trư ng H Trà Vinh Canada C nhân Qu n tr Kinh doanh 2+2 NN Vancouver Island ngày 22/9/2009 i u dư ng, Qu n tr Trư ng H Yersin à Trư ng H Kinh doanh - Khách S 8842/BGD T- TVNN 112 39 Thái Lan C nhân 1+3 ho c 2+2 NN L t Assumption s n & Du l ch, Khoa ngày 05/10/2009 h c máy tính Trư ng Trung h c Dân H c vi n Gordon K thu t H th ng Toàn ph n t i S 6768/Q -BGD T 113 40 Úc Trung c p NN l p KT V n Xuân TAFE máy tính VN ngày 08/10/2008 Page 12
 13. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Toàn ph n t i S 7869/S H 114 SEAMEO RELC Singapore Cao h c Gi ng d y Ti ng Anh NN VN ngày 14/9/1998 TT SEAMEO 41 Trư ng H Công Toàn ph n t i S 3539/Q -BGD T 115 RETRAC HCM Úc Th c s Ngôn ng ng d ng NN ngh Curtin VN ngày 13/07/2007 Toàn ph n t i S 3309/Q -BGD T 116 Trư ng H Camosun Canada Ch ng ch Gi ng d y ti ng Anh NN VN ngày 07/5/2009 i n t - Vi n thông, Trư ng Cao ng K Toàn ph n t i CV 5390/QHQT 117 Úc Cao ng K thu t Máy tính, K NN thu t Box Hill VN ngày 19/6/2000 toán danh nghi p Trư ng H Công Toàn ph n t i S 2555/Q -BGD T 118 Nga C nhân Công ngh thông tin NN ngh qu c gia MATI VN ngày 23/5/2006 42 Vi n H M Hà N i Toàn ph n t i 119 C nhân Tin h c ng d ng NN VN Trư ng Máy tính Toàn ph n t i S 963/Q -BGD T 120 Singapore Diploma Computer Studies NN Genetic VN ngày 10/3/2008 Higher Toàn ph n t i 121 Computer Studies NN Diploma VN Vi n Khoa h c Thu H Khoa h c ng Qu n lý tài nguyên Toàn ph n t i S 3848/BGD T- TVNN 122 43 c Th c s NN l i (B NNPTNT) d ng Cologne nư c VN ngày 11/5/2009 Qu n lý công nghi p, Trư ng H Xây d ng Trư ng Qu n lý HEC- VN & S 3974/Q -BGD T 123 44 B Th c s Qu n lý, 1+1 Hà N i Ulg NN ngày 11/9/2010 K thu t Qu n lý H th ng i n, K thu t i n, i n t , Toàn ph n t i S 7672/Q -BGD T 124 45 Trư ng H i n l c H c vi n Chisholm Úc Cao ng NN K thu t cơ khí, Công VN ngày 26/12/2006 ngh thông tin Page 13
 14. CƠ S I TÁC VI T I TÁC NƯ C TÊN VĂN MÔ HÌNH GHI STT CHUYÊN NGÀNH C P VĂN B N PHÊ DUY T NAM NGOÀI NƯ C B NG LIÊN K T CHÚ B NG Qu n tr Kinh doanh Trư ng H Toàn ph n t i S 4562/Q -BGD T 125 Anh C nhân qu c t NN Trư ng H Anh Qu c Staffordshire VN ngày 08/10/2010 46 Qu n lý Ti p th Vi t Nam Toàn ph n t i S 4563/Q -BGD T 126 Trư ng H Luân ôn Anh C nhân Tài chính Ngân hàng NN VN ngày 08/10/2010 S 5314/BGD T- TVNN Trư ng C Kinh t - Toàn ph n t i 127 47 Trư ng C GUMI 1 Hàn Qu c Ch ng ch Ti ng Hàn NN ngày 31/8/2010 K thu t Hà N i VN Ghi chú: VN = Vi t Nam NN = Nư c ngoài 1+1 = 1 năm h c t i cơ s ào t o Vi t Nam + 1 năm h c t i cơ s ào t o nư c ngoài Page 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản