DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
240
lượt xem
75
download

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá những biến động khí hậu ở Việt Nam. Các hoạt động chính bao gồm: - Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; - Đánh giá dao động của các yếu tố khí hậu chính, chi tiết cho các vùng khí hậu của Việt Nam và xu thế mực nước biển dâng, thiên tai liên quan đến khí hậu và các cực đoan khí hậu, v.v.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 1. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Kết quả dự kiến Dự án Đến 2010 Đến 2015 Nhiệm vụ 1: Đánh giá mức độ BĐKH và các tác động của BĐKH đối với các ngành, lĩnh vực và các địa phương Nhiệm vụ 1.1: Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu TT Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương Đánh giá những biến động khí hậu ở Việt Nam. Các hoạt - Báo cáo tổng quan tình hình nghiên - Báo cáo được cập nhật động chính bao gồm: cứu trong và ngoài nước về BĐKH; theo thời gian. - Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; - Báo cáo dao động của các yếu tố khí 1. - Đánh giá dao động của các yếu tố khí hậu chính, chi hậu chính và các yếu tố có liên quan tiết cho các vùng khí hậu của Việt Nam và xu thế mực (nước biển dâng, thiên tai). nước biển dâng, thiên tai liên quan đến khí hậu và các cực đoan khí hậu, v.v. Xây dựng các kịch bản BĐKH và nước biển dâng chi tiết - Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng - Các kịch bản được cập cho các vùng theo từng giai đoạn bao gồm: và các yếu tố liên quan cho 7 vùng nhật theo thời gian. - Xây dựng các kịch bản BĐKH, ước tính xu thế của khí hậu. các yếu tố khí hậu chính, chi tiết cho các vùng khí hậu 2. của Việt Nam đến năm 2100, trên cơ sở các kịch bản BĐKH toàn cầu; - Tương ứng là xu thế mực nước biển dâng, thiên tai và các cực đoan khí hậu, v.v. Nhiệm vụ 1.2: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu Chủ trì: Các Bộ TN&MT, NN&PTNT, XD, GTVT, YT, CT, VHTT Phối hợp: các địa phương Đánh giá tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực của - Cơ sở khoa học, phương pháp luận và - Tác động tiềm tàng và 3. ngành, địa phương theo các kịch bản BĐKH. Các hoạt hướng dẫn đánh giá tác động của lượng giá kinh tế thiệt hại động chính bao gồm: BĐKH và nước biển dâng đến lĩnh do BĐKH đối với từng lĩnh - Các nhận định chi tiết, đánh giá có cơ sở khoa học về vực, ngành và địa phương; vực, ngành, từng vùng; 66
 2. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA tác động của BĐKH theo các kịch bản đến các lĩnh - Các kết quả ban đầu của việc triển - Báo cáo và bộ bản đồ cho vực trong ngành quản lý và các địa phương cụ thể; khai thí điểm đánh giá tác động của các ngành, vùng nhạy cảm, - Các báo cáo, bản đồ về các khu vực/ngành dễ bị tổn BĐKH đối với một số lĩnh vực, dễ bị tổn thương; thương; ngành, địa phương nhạy cảm và dễ bị (Các kết quả cần được cập - Đánh giá sơ bộ về các thiệt hại, tổn thương do BĐKH. tổn thương do BĐKH như: tài nhật theo thời gian). nguyên nước, nông nghiệp, sức khỏe, sinh kế, vùng đồng bằng và dải ven biển. Nhiệm vụ 2: Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu Chủ trì: Các bộ, địa phương - Cơ sở khoa học, phương pháp luận và - Hoàn thiện việc xây dựng - Nghiên cứu, xác định các giải pháp thích ứng với các hướng dẫn để xác định các giải các giải pháp ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ phát thải và tăng cường bể hấp thụ pháp ứng phó với BĐKH; BĐKH trong các lĩnh vực, khí nhà kính đối với các lĩnh vực, ngành và địa - Các kết quả bước đầu của việc triển các ngành và địa phương; phương; khai một số dự án thí điểm về ứng - Hoàn thiện các giải pháp - Xây dựng và triển khai một số dự án thí điểm về thích phó với BĐKH đối với các lĩnh vực, thích ứng, giảm nhẹ phát ứng và giảm nhẹ phát thải và tăng cường bể hấp thụ ngành và địa phương nhạy cảm và dễ thải và tăng cường bể hấp khí nhà kính đối với một số lĩnh vực và khu vực nhạy 4. bị tổn thương do BĐKH và nước biển thụ khí nhà kính đối với cảm và dễ bị tổn hại do BĐKH và nước biển dâng (tài dâng. các lĩnh vực, ngành và địa nguyên nước, nông nghiệp, dải ven biển, sức khoẻ phương; cộng đồng,…); - Triển khai các giải pháp - Triển khai thực hiện bước đầu các giải pháp ứng phó ứng phó được lựa chọn đối với BĐKH đối với tất cả các lĩnh vực, ngành và địa với tất cả các lĩnh vực, phương theo kế hoạch hành động. ngành và địa phương theo kế hoạch hành động. Nhiệm vụ 3. Xây dựng Chương trình khoa học và Công nghệ về BĐKH Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Phối hợp: Bộ NNPTNT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và triển khai khoa học- - Bộ khung cơ sở dữ liệu về BĐKH; - Cơ sở dữ liệu về BĐKH 5. công nghệ. Các kết quả chính là: - Chương trình KHCN Quốc gia về được xây dựng và cập nhật 67
 3. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - Xây dựng Chương trình KHCN Quốc gia (trung hạn BĐKH; theo thời gian ; và dài hạn) trong lĩnh vực BĐKH; - Hướng dẫn quản lý và thực hiện - Kế hoạch KHCN về - Tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu về: (1) những hiện Chương trình KHCN Quốc gia; BĐKH hàng năm; tượng, bản chất khoa học, những điều chưa biết rõ về - Kết quả tích hợp các chương trình dự - Kết quả hoạt động và sơ BĐKH; (2) các tác động của BĐKH đến kinh tế xã án có xét tới yếu tố BĐKH; kết hàng năm. hội, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - Kế hoạch hàng năm; (chi phí - lợi ích) của các hoạt động thích ứng với - Kết quả hoạt động và tổng kết hàng BĐKH; năm của Chương trình KHCN. - Tích hợp các chương trình BVMT, sử dụng hợp lý tài nguyên và phòng tránh thiên tai, Chương trình nghiên cứu biển có xét tới tác động của BĐKH; - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và tăng cường hệ thống giám sát về khí hậu và BĐKH; - Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của BĐKH; - Nghiên cứu các công nghệ nhằm giảm nhẹ phát thải KNK và các công nghệ thích ứng với BĐKH; - Đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan; - Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ, áp dụng và chuyển giao có hiệu quả các công nghệ thân thiện với khí hậu. Nhiệm vụ 4: Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu Chủ trì: Văn phòng TW Đảng Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương - Nghị quyết BBT/BCT về ứng phó với Xây dựng Nghị quyết BBT/BCT về ứng phó với BĐKH. 6. BĐKH. 68
 4. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Chủ trì: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Phối hợp: VP TW, Bộ TNMT, các bộ ngành liên quan Triển khai Nghị quyết BBT/BCT về Kế hoạch hành động - Kết quả triển khai Nghị quyết trong - Tổng kết, đánh giá và rút ứng phó với BĐKH. Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của hệ thống Đảng, tại các bộ, ngành và kinh nghiệm qua từng giai 7. Đảng về ứng phó với BĐKH ở cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương. đoạn. các tổ chức xã hội các cấp, các ngành. Xây dựng khung chính sách và hướng dẫn cho các bộ, - Các văn bản quy phạm pháp luật và - Rà soát và kiện toàn thể ngành và địa phương xây dựng KHHĐ ứng phó với hướng dẫn thực hiện ở các bộ, ngành chế, chính sách. BĐKH. và các cấp; - Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ - Các lớp tập huấn được tổ chức để với các văn bản hướng dẫn triển khai đến các biện quán triệt chủ trương, đường lối và 8. pháp giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH cho các hướng dẫn triển khai. ngành, các cấp; - Xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các bộ/ngành/địa phương trong công tác ứng phó với BĐKH; - Tổ chức các đợt tập huấn hướng dẫn triển khai kế hoạch ứng phó với BĐKH cho các ngành, các cấp. Chủ trì: Bộ Kế hoạch Đầu tư Phối hợp: Bộ TNMT, NNPTNT, TP và các bộ ngành liên quan - Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn đi kèm quy định về Xây dựng Quy trình Đánh giá môi trường chiến lược có việc tích hợp các tác động tiềm tàng 9. tính tới các yếu tố BĐKH và hướng dẫn kỹ thuật áp dụng của BĐKH vào Hướng dẫn Đánh giá cho các loại kế hoạch, quy hoạch phát triển. môi trường chiến lược; - Các lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị định. Chủ trì: Văn phòng chính phủ Phối hợp: Bộ TNMT, các bộ ngành, địa phương Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý - Hệ thống tổ chức và điều hành - Kiện toàn hệ thống tổ 10. Chương trình/KHHĐ ứng phó với BĐKH từ Trung ương Chương trình được thành lập và hoạt chức; 69
 5. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA đến địa phương và tại các bộ/ngành liên quan. Các hoạt động ở tất các bộ ngành có liên quan - Bổ sung hoàn thiện Hướng động chính bao gồm: và tất cả các cấp; dẫn, v.v. - Thành lập bộ máy tổ chức quản lý của Chương - Hướng dẫn quản lý và thực hiện trình/KHHĐ ứng phó với BĐKH của toàn Chương Chương trình. trình, của các ngành, các cấp (nhân lực, trụ sở, trang thiết bị, nhiệm vụ, chức năng và quy chế hoạt động v.v.) ; - Xây dựng Quy chế hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình. Xây dựng hệ thống công cụ quản lý Chương trình: Lập kế - Quy định về tổ chức và hoạt động - Triển khai hệ thống theo hoạch, Giám sát-đánh giá, Đảm bảo chất lượng, Quản lý của các hệ thống công cụ quản lý các chu kỳ quy định; 11. tài chính của Chương trình Chương trình; - Kiện toàn các hệ thống - Tổ chức các lớp tập huấn và triển khai trong thực tế. - Các lớp tập huấn được tổ chức. công cụ quản lý. Nhiệm vụ 5: Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực Chủ trì: Bộ TN&MT Phối hợp: Bộ Công an, ban Tuyên giáo và các bộ ngành, địa phương, các tổ chức xã hội - Chiến lược nâng cao nhận thức cho - Triển khai các hoạt động các nhóm đối tượng lựa chọn; theo kế hoạch. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và triển khai các hoạt - Kế hoạch nâng cao nhận thức cho động nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng lựa từng nhóm đối tượng lựa chọn; 12. chọn (trong hệ thống của Đảng, các cán bộ quản lý các - Chương trình, tài liệu tập huấn cho cấp, các tổ chức quần chúng, các phóng viên và công từng nhóm đối tượng lựa chọn; đồng. - Các chương trình truyền thông; - Kết quả các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ CA, các bộ ngành, địa phương liên quan Xây dựng Chương trình tích hợp các vấn đề BĐKH trong - KHHĐ giáo dục BĐKH trong hệ - Các kết quả, sản phẩm 13. chương trình giáo dục phổ thông các cấp. Các hoạt động thống giáo dục; hàng năm của KHHĐ 70
 6. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA chính bao gồm: - Tích hợp các nội dung về BĐKH - Đánh giá thực trạng; trong chương trình đào tạo các cấp. - Xây dựng kế hoạch; - Hướng dẫn nội dung và phương pháp tích hợp. Chủ trì: Bộ Thông tin Truyền thông Phối hợp: Bộ VHTTDL, TNMT, NNPTNT, GD ĐT và các Bộ ngành, địa phương, các tổ chức xã hội Xây dựng các kênh thông tin chuyên đề (báo, đài, truyền - KHHĐ thông tin tuyên truyền về ứng - Các kết quả, sản phẩm hình, Web, v.v.) phục vụ trao đổi thông tin về BĐKH. phó với BĐKH; hàng năm của KHHĐ. Các hoạt động chính: - Các phong trào, hoạt động TTTT 14. - Đánh giá thực trạng; được tổ chức. - Xây dựng nội dung cho các phương tiện truyền thông; - Tổ chức thực hiện. Chủ trì: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phối hợp: các tổ chức xã hội, các bộ, ngành, địa phương - KHHĐ của Mặt trận tổ quốc thực - Các kết quả và sản phẩm Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện công tác tuyên hiện Chương trình; hàng năm theo KHHĐ. truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về Chương trình - Kế hoạch nâng cao nhận thức cho các của Mặt trận tổ quốc với các mục tiêu chủ yếu sau: tầng lớp nhân dân; - Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 15. - Các giải BĐKH; pháp và tài liệu tập huấn và truyền - Đảm bảo an ninh chính trị, xã hội; thông; - Động viên mọi tầng lớp nhân dân chung sức, chung - Các phong trào truyền thông; lòng thực hiện Chương trình. - Các hoạt động nâng cao nhận thức. Chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phối hợp: Bộ CA, các tổ chức xã hội, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện công tác tuyên - KHHĐ của HLHPNVN thực hiện - Các kết quả và sản phẩm truyền về Chương trình của Hội Liên hiệp phụ nữ với các Chương trình; hàng năm theo KHHĐ. 16. hoạt động chủ yếu tập trung vào vấn đề giới trong các - Kế hoạch giải quyết vấn đề giới trong hoạt động ứng phó với BĐKH. các hoạt động ứng phó với BĐKH. 71
 7. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động, các tổ chức xã hội, các bộ, ngành, địa phương Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vận động, các cuộc - Các chiến dịch tuyên truyền; - Kết quả triển khai theo kế thi tìm hiểu về BĐKH. Kết quả chính: - Các cuộc thi tìm hiểu; hoạch. 17. - Xây dựng các chiến dịch truyền thông và các cuộc thi - Các tài liệu thông tin tuyên truyền về tìm hiểu cho từng đối tượng; BĐKH. - Tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ 6: Tăng cường hợp tác quốc tế Chủ trì: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH Phối hợp: tất cả các bộ ngành, địa phương - Cơ quan, đơn vị đầu mối hợp tác - Cơ quan, đơn vị đầu mối quốc tế về ứng phó với BĐKH ở các hợp tác quốc về ứng phó bộ, ngành, địa phương được chỉ định, với BĐKH ở các bộ, thành lập; ngành, địa phương hoạt - Nhóm chuyên đề về hỗ trợ Việt Nam động hiệu quả; ứng phó với BĐKH trong cộng đồng - Nhóm chuyên đề về hỗ trợ Xây dựng cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và các nhà tài các nhà tài trợ quốc tế được thành lập Việt Nam ứng phó với 18. trợ quốc tế nhằm thực hiện các nội dung của Chương ở các bộ, ngành, địa phương; BĐKH trong cộng đồng trình. - Cơ chế hợp tác chặt chẽ, rõ ràng, các nhà tài trợ hoạt động minh bạch và năng động giữa các bộ, hiệu quả; ngành, địa phương và các nhà tài trợ, - Cơ chế hợp tác giữa các đối tác quốc tế được xây dựng. bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ, đối tác quốc tế được hoàn thiện và triển khai toàn diện. Nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ quốc tế (cung cấp tài - Cơ chế, chính sách sử dụng hiệu quả - Cơ chế, chính sách sử chính, chuyển giao công nghệ thân thiện với khí hậu-môi viện trợ quốc tế được xây dựng; dụng hiệu quả viện trợ 19. trường, kinh nghiệm, ...) nhằm góp phần thực hiện các nội - Kế hoạch khai thác, sử dụng viện trợ quốc tế được hoàn thiện; dung của Chương trình. từ các kênh hợp tác song phương, - Kế hoạch khai thác, sử 72
 8. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA khu vực và đa phương được xây dụng viện trợ từ các kênh dựng; hợp tác song phương, khu - Viện trợ ban đầu của quốc tế được vực và đa phương được xác định sơ bộ. hoàn thiện và thực hiện; - Viện trợ của quốc tế dành cho Việt Nam đạt tỷ lệ lớn trong tổng kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình - Bộ khung văn bản quy phạm pháp - Việc xây dựng và thực luật về cơ chế, chính sách nhằm tạo hiện các dự án ứng phó với Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý nhằm khuyến khích điều kiện thuận lợi và khuyến khích BĐKH và Cơ chế phát 20. đầu tư nước ngoài vào các dự án ứng phó với BĐKH và đầu tư nước ngoài vào các dự án ứng triển sạch được triển khai Cơ chế phát triển sạch tại Việt Nam. phó với BĐKH và Cơ chế phát triển rộng rãi trong các lĩnh vực, sạch tại Việt Nam được xây dựng và khu vực có tiềm năng. hoàn thiện. - Đàm phán, ký kết văn bản thỏa thuận - Quan hệ hợp tác song hợp tác song phương, đa phương về phương, đa phương giữa Tăng cường quan hệ hợp tác với các nước, tổ chức quốc 21. ứng phó với BĐKH giữa các bộ, Việt Nam và quốc tế tiếp tế về ứng phó với BĐKH nhằm góp phần thực hiện các ngành, địa phương và cơ quan tương tục được mở rộng. nội dung của Chương trình. ứng của một số nước, tổ chức quốc tế. - Tăng cường đội ngũ cán bộ; - Đội ngũ cán bộ đủ trình - Trình độ nghiệp vụ, kỹ năng đàm độ, năng lực nghiệp vụ và phán quốc tế của đội ngũ cán bộ của đáp ứng được yêu cầu; Tăng cường năng lực thực hiện các nội dung của Chương cơ quan, đơn vị đầu mối hợp tác - Nhận thức về BĐKH của 22. trình. quốc tế về ứng phó với BĐKH của các nhà hoạch định chính các bộ, ngành, địa phương được nâng sách, các tầng lớp xã hội, cao thông qua việc tham gia các khóa công chúng tiếp tục được huấn luyện trong và ngoài nước; nâng cao. 73
 9. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - Tuyên truyền, phổ biến thông tin về BĐKH nhằm nâng cao nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách, các tầng lớp trong xã hội, công chúng. - Đóng góp vào quá trình xây dựng các - Vai trò của Việt Nam trong thỏa thuận, văn bản của khu vực và đàm phán khu vực và trên Tăng cường tham gia các hoạt động đàm phán khu vực và quốc tế về BĐKH sau năm 2012 theo thế giới được nâng cao. 23. quốc tế về BĐKH. lộ trình Bali qua việc tham gia các hội nghị, hội thảo, cuộc họp khu vực và toàn cầu về BĐKH. - Mạng lưới thu thập, phân tích, xử lý - Mạng lưới thu thập, phân và trao đổi thông tin về BĐKH ở các tích, xử lý và trao đổi 24. Tăng cường hệ thống trao đổi thông tin quốc tế về BĐKH. bộ, ngành, địa phương được thiết lập, thông tin trong và ngoài liên kết với nhau và với các trung tâm nước về BĐKH phát huy thông tin khu vực và toàn cầu. hiệu quả cao. Nhiệm vụ 7: Tích hợp yếu tố BĐKH vào các Chiến lược, quy hoạch, kế họạch phát triển Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp: các bộ ngành, địa phương, các văn phòng BCĐ BĐKH tại các ngành, địa phương Tích hợp yếu tố BĐKH vào các Chiến lược phát triển - Kế hoạch phát triển KT-XH được - Nâng cao hiệu quả tích hợp KT-XH, Kế hoạch phát triển KT-XH quốc gia. Kết quả tích hợp với các vấn đề BĐKH; theo từng giai đoạn. chính: - Các văn bản hướng dẫn tích hợp. 25. - Bộ khung các văn bản, tài liệu hướng dẫn đồng bộ nhằm tích hợp việc ứng phó với BĐKH vào các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH quốc gia; - Các sản phẩm tích hợp. Tích hợp yếu tố BĐKH vào các Kế hoạch phát triển - Văn bản hướng dẫn tích hợp; - Nâng cao hiệu quả tích ngành, địa phương. Kết quả chính: - Các Kế hoạch phát triển ngành, địa hợp theo từng giai đoạn. 26. - Bộ khung các văn bản, tài liệu hướng dẫn đồng bộ phương được tích hợp. nhằm tích hợp việc ứng phó với BĐKH vào các chiến 74
 10. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA lược, kế hoạch phát triển KT-XH ngành, địa phương; - Các sản phẩm tích hợp. Tích hợp yếu tố BĐKH vào các Chương trình và Dự án - Các văn bản hướng dẫn tích hợp cho - Nâng cao hiệu quả tích hợp Quốc gia, Kết quả chính: từng loại Chương trình, dự án; theo từng giai đoạn. - Bộ khung các văn bản, tài liệu hướng dẫn đồng bộ - Các chương trình, dự án được tích 27. nhằm tích hợp yếu tố BĐKH vào các Chương trình hợp. và Dự án Quốc gia; - Các sản phẩm tích hợp. Nhiệm vụ 8: Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường Phối hợp: Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - Hệ thống cảnh báo, dự báo - Các kết quả/ sản phẩm trong các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường KTTVMT/thiên tai hiện đại, hoạt hàng năm thực hiện với các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ phát thải KNK động hiệu quả, cho phép cảnh báo/dự KHHĐ của ngành. chủ yếu bao gồm: báo thiên tai/BĐKH có các thời hạn - Cải thiện/nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm dự báo với độ tin cậy đạt tiêu chuẩn BĐKH/thiên tai; Quốc tế và khu vực; - Tích hợp các vấn đề BĐKH vào các kế hoạch, quy - KHHĐ của ngành TNMT; hoạch và các chương trình dự án có liên quan; - Hướng dẫn quản lý và thực hiện - Đánh giá tác động của các kịch bản BĐKH và mực Chương trình (PIMM); 28. nước biển dâng đến các dạng TNTN, môi trường, - Hướng dẫn phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan; thiên tai dưới tác động của BĐKH - Đề xuất và triển khai các hoạt động thích ứng với mực cho các vùng, miền; nước biển dâng đối với các hệ sinh thái tự nhiên; - Quy trình khắc phục hậu quả sau - Đề xuất chỉnh sửa bổ sung các quy hoạch khai thác và thiên tai cho các vùng, miền; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng - Chiến lược, kế hoạch, các hướng dẫn thích ứng với BĐKH; và tài liệu về nâng cao nhận thức cho - Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông các đối tượng lựa chọn: cộng đồng, theo hướng thích ứng với BĐKH; cán bộ các cấp của hệ thống chính 75
 11. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp dải ven biển theo quyền, các tổ chức quần chúng… hướng thích ứng với BĐKH; - Dự án tăng cường năng lực cho cơ - Nâng cao khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai quan đầu mối quốc gia về BĐKH; do BĐKH; - Kết quả các dự án thí điểm: Mô hình - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả quản lý lưu vực sông, Mô hình quản sau thiên tai (lũ lụt, bão) do BĐKH; lý tổng hợp vùng ven bờ, Điều chỉnh - Xây dựng Chiến lược Nâng cao nhận thức cho các quy hoạch các khu bảo tồn đất ngập nhóm đối tượng lựa chọn (trong hệ thống Đảng, hệ nước… thống chính quyền các cấp, các tổ chức quần chúng…); - Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới trong các hoạt động đàm phán quốc tế; - Thực hiện các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của ngành NN&PTNT; - Các kết quả/ sản phẩm trong các lĩnh vực (Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, - Kế hoạch phát triển rừng phòng hộ để hàng năm thực hiện Diêm nghiệp, Thủy lợi...) thuộc ngành Nông nghiệp và ứng phó với đổi khí hậu và giảm nhẹ KHHĐ của ngành. Phát triển nông thôn với các hoạt động thích ứng và giảm thiên tai; nhẹ phát thải KNK chủ yếu bao gồm: - Kế hoạch phát triển rừng và trồng cây - Tích hợp các vấn đề BĐKH vào các kế hoạch, quy phân tán để phát triển bể hấp thụ hoạch và các chương trình dự án có liên quan; Các-bon; 29. - Xây dựng các mô hình kinh tế-sinh thái ven biển - Kết quả các dự án thí điểm: Mô hình nhằm thích ứng với BĐKH; HST nông nghiệp vùng ven biển và - Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các vùng núi thích ứng với BĐKH; Mô phương án phát triển KT-XH ở vùng khô hạn thường hình quản lý nhu cầu và chất lượng xuyên; nước thích ứng với BĐKH;v.v. - Đề xuất tích hợp các vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước cho các hệ thống thủy lợi, an toàn hệ thống đê biển, hồ 76
 12. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA chứa; - Đề xuất các phương án phát triển rừng phòng hộ (rừng đầu nguồn và rừng ven biển) theo các kịch bản BĐKH; - Nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch và Chiến lược quản lý Hệ thống các khu bảo tồn của Việt Nam nhằm thích ứng với BĐKH; - Thực hiện các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của Bộ KHĐT thực hiện - Các kết quả/ sản phẩm của Bộ KH&ĐT với các hoạt động chủ yếu bao gồm: Chương trình; hàng năm thực hiện - Tích hợp các vấn đề BĐKH vào Kế hoạch phát triển - Kế hoạch phát triển KT-XH Quốc gia KHHĐ của ngành. KT-XH quốc gia; Chương trình Nghị sự 21 quốc gia; 2011-2015 có tích hợp với các yếu tố - Kết hợp với Bộ TNMT, xây dựng Hướng dẫn quy BĐKH; trình tích hợp các vấn đề BĐKH vào các kế hoạch - Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương phát triển KT-XH của các địa phương và kế hoạch tích hợp các yếu tố BĐKH vào các kế phát triển của các bộ/ ngành; hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch - Kế hoạch ứng phó với BĐKH cho các vùng, miền; phát triển ngành; 30. - Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư - Kế hoạch ứng phó với BĐKH cho trong lĩnh vực CDM, giảm phát thải, bảo vệ môi các vùng, miền; trường: - Các văn bản quy phạm pháp luật + Các chính sách, chủ trương, văn bản pháp luật tạo hướng dẫn và khuyến khích đầu tư ra cơ chế, môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư nước nước ngoài theo cơ chế CDM; ngoài theo cơ chế CDM; - Các tài liệu có liên quan; + Công bố, phổ biến các tài liệu, tập huấn/triển khai - Kết quả của các dự án thí điểm. thực hiện. - Thực hiện các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Công an Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương 77
 13. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - KHHĐ của ngành Công an thực hiện - Các kết quả và sản phẩm Chương trình; từng năm theo KHHĐ của Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - Kế hoạch và chương trình tập huấn Ngành của ngành Công An với các hoạt động chủ yếu bao gồm: các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và - Xây dựng chương trình/giáo trình tập huấn, luyện phản ứng nhanh trong các trường hợp tập/tập trận các nhiệm vụ ứng cứu/cứu hộ/cứu nạn và khẩn cấp liên quan tới BĐKH/ thiên phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cấp liên tai; 31. quan đến BĐKH/ thiên tai; - Kế hoạch và các phương án giải - Tích hợp các vấn đề BĐKH vào quá trình xây dựng quyết các vấn đề về an ninh môi các biện pháp bảo đảm an ninh môi trường/ an ninh trường liên quan tới BĐKH/ thiên tai; quốc gia; - Kết quả của các dự án thí điểm: Mô - Thực hiện các dự án thí điểm. hình cứu hộ, cứu nạn; Phương án giải quyết vấn đề an ninh môi trường do BĐKH; Chủ trì: Bộ Quốc phòng Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương - KHHĐ của ngành Quốc phòng thực - Các kết quả và sản phẩm Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của trong ngành Quốc phòng với các hoạt động chủ yếu bao - Kết quả tích hợp các vấn đề BĐKH Ngành gồm: với các kế hoạch và quy hoạch theo - Tích hợp các vấn đề BĐKH vào các kế hoạch, quy các kịch bản của BĐKH; hoạch trong các lĩnh vực liên quan tới quốc phòng; - Các kế hoạch, quy hoạch được điều - Điều chỉnh các kế hoạch, quy hoạch theo sự tác động chỉnh theo các kịch bản của BĐKH; 32. của các kịch bản BĐKH; - Kế hoạch và chương trình tập huấn - Xây dựng chương trình/giáo trình tập huấn, luyện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và tập/tập trận các nhiệm vụ ứng cứu/cứu hộ/cứu nạn và phản ứng nhanh trong các trường hợp phản ứng nhanh trong các trường hợp khẩn cấp liên khẩn cấp liên quan tới BĐKH; quan đến BĐKH/ thiên tai; - Kế hoạch và các phương án giải - Thực hiện các dự án thí điểm. quyết các vấn đề về an ninh môi trường liên quan tới BĐKH; 78
 14. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - Kết quả của các dự án thí điểm: Mô hình cứu hộ, cứu nạn; Phương án giái quyết vấn đề an ninh môi trường. Chủ trì: Bộ Giao thông vận tải Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ trong lĩnh vực Giao thông - Các kết quả và sản phẩm trong ngành Giao thông vận tải với các hoạt động thích vận tải thực hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của ứng và giảm nhẹ BĐKH chủ yếu bao gồm: - Kết quả tích hợp các vấn đề BĐKH Ngành. - Tích hợp các vấn đề BĐKH với các kế hoạch và quy với các kế hoạch và quy hoạch theo hoạch của ngành; các kịch bản của BĐKH; - Các phương án điều chỉnh các quy hoạch và thiết kế - Các kế hoạch, quy hoạch được điều 33. các công trình giao thông vận tải (cảng, cầu đường); chỉnh theo các kịch bản của BĐKH; - Kế hoạch và các giải pháp giảm nhẹ phát thải: tiết - Kế hoạch tiết kiệm và sử dụng hiệu kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, tăng cường sử quả năng lượng; dụng các nguồn năng lượng mới thân thiện với môi - Kế hoạch sử dụng năng lượng tái tạo; trường; giảm ùn tắc giao thông; - Kết quả thực hiện các dự án thí điểm. - Thực hiện các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Công thương Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của ngành Công thương thực - Các kết quả và sản phẩm trong ngành Công thương với các hoạt động thích ứng và hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của giảm nhẹ BĐKH chủ yếu, bao gồm: - Kế hoạch tiết kiệm và sử dụng hiệu Ngành. - Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng; quả năng lượng; - Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ giảm nhẹ phát - Kết quả tích hợp các vấn đề BĐKH 34. thải và tiết kiệm năng lượng (chú trọng tới sử dụng vào các kế hoạch, quy hoạch phát các loại năng lượng tái tạo); triển; - Tích hợp các vấn đề BĐKH vào các kế hoạch, quy - Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch các hoạch của ngành; khu công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật - Nghiên cứu điều chỉnh qui hoạch các khu công theo các kịch bản của BĐKH; nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, các dàn khoan dầu khí; - Kế hoạch phát triển các nguồn năng 79
 15. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo đảm an ninh lượng tái tạo; năng lượng theo định hướng thích ứng với BĐKH; - Kế hoạch và các giải pháp ứng phó - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH với BĐKH trong các hoạt động trong các hoạt động thương mại; thương mại; - Thực hiện các dự án thí điểm. - Kết quả của các dự án thí điểm: Mô hình tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng; các Mô hình sử dụng năng lượng tái tạo, v.v. Chủ trì: Bộ Y tế Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ trong ngành Y tế thực hiện - Các kết quả và sản phẩm trong ngành Y tế. Các hoạt động thích ứng với BĐKH Chương trình; từng năm theo KHHĐ của chủ yếu bao gồm: - Quy trình phòng chống các bệnh (bao Ngành. - Các giải pháp thích ứng với nhiệt độ cao/ sóng nhiệt; gồm cả các bênh truyền qua vật chủ - Các giải pháp phòng chống các bệnh truyền qua nước, trung gian và qua nước) dưới tác truyền qua vật chủ trung gian, v.v dưới tác động của động của BĐKH; BĐKH; - Quy trình phòng chống dịch sau thiên - Các giải pháp vệ sinh phòng dịch đối với các vùng/ tai dưới tác động của BĐKH; người tỵ nạn khí hậu; - Quy trình phòng chống dịch cho các 35. - Các giải pháp vệ sinh phòng dịch sau thiên tai (bão, lũ khu vực/người tị nan dưới tác động lụt, hạn hán); của BĐKH - Các giải pháp kiểm soát các bệnh mới xuất hiện do - Kết quả của các dự án thí điểm: Mô BĐKH; hình phòng chống bệnh/dịch; - Nghiên cứu đề xuất các nội dung cần bổ sung trong - Kết quả của các dự án thí điểm về vệ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật xây sinh môi trường và phòng chống dịch dựng các khu công nghiệp, nhà máy...để ứng phó với bệnh dưới tác động của BĐKH. BĐKH; - Thực hiện các dự án thí điểm. 80
 16. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Chủ trì: Bộ Xây dựng Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của ngành Xây dựng thực - Các kết quả và sản phẩm trong ngành Xây dựng với các hoạt động thích ứng với hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của BĐKH chủ yếu bao gồm: - Kế hoạch điều chỉnh các kế hoạch, Ngành - Tích hợp các yếu tố BĐKH với các kế hoạch và quy quy hoạch dưới tác động của BĐKH; hoạch của ngành; - Kết quả tích hợp các vấn đề BĐKH - Các phương án điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, vào các kế hoạch, quy hoạch; 36. các khu dân cư đô thị theo các kịch bản BĐKH; - Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng - Tích hợp các dự án xây dựng các khu dân cư chung dẫn kỹ thuật xây dựng thích ứng với sống với lũ có tính đến yếu tố BĐKH; BĐKH; - Nghiên cứu đề xuất các nội dung cần bổ sung trong - Kết quả của các dự án thí điểm về các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật xây điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ dựng để ứng phó với BĐKH; thuật, khu dân cư... - Thực hiện các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Lao động -Thương binh – Xã hội Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của ngành Lao động-Thương - Các kết quả và sản phẩm trong ngành Lao động-Thương binh-Xã hội với các hoạt binh-Xã hội thực hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của động thích ứng với BĐKH chủ yếu bao gồm: - Kế hoạch đảm bảo an ninh việc làm, Ngành. - Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về an ninh việc an ninh lương thực, giảm đói nghèo làm, giảm đói nghèo cho các vùng có nguy cơ thiên cho các vùng có nguy cơ bị tác động tai cao do BĐKH; cao của BĐKH; - Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch di dân, - Các phương án di cư, tái định cư cho 37. tái định cư, và đảm bảo cuộc sống cho những cộng những vùng có nguy cơ bị nước biển đồng dân cư sống trong khu vực có nguy cơ bị đe dọa dâng; do tác động của BĐKH/nước biển dâng; - Kết quả của các dự án thí điểm: Mô - Các vấn đề giới, dân số, sinh kế…; hình di dân và tái định cư, các giải - Các vấn đề về HIV và các tệ nạn xã hội khác; pháp đảm bảo an ninh việc làm, an - Thực hiện các dự án thí điểm. ninh lương thực và xóa đói giảm 81
 17. PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA nghèo. Chủ trì: Ủy ban Cứu hộ cứu nạn Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của Ủy ban Cứu hộ cứu nạn - Các kết quả và sản phẩm của Ủy ban Cứu hộ cứu nạn với các hoạt động thích ứng thực hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của với BĐKH chủ yếu bao gồm: - Mạng lưới cứu hộ, cứu nạn dưới tác Ủy ban. - Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mạng lưới cứu hộ, động của BĐKH cho các vùng; 38. cứu nạn theo định hướng thích ứng với BĐKH cho - Các phương án cứu hộ, cứu nạn; từng khu vực và từng loại thiên tai; - Kết quả các dự án thí điểm: Mô hình - Quy chế bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động của cứu nạn, cứu hộ. Mạng lưới cứu hộ, cứu nạn; - Thực hiện các dự án thí điểm. Chủ trì: Bộ Văn hóa -Thông tin - Du lịch Phối hợp: Bộ TNMT, Bộ KHĐT, các bộ, ngành, địa phương Xây dựng và triển khai KHHĐ thực hiện Chương trình - KHHĐ của ngành Văn hóa-Thông - Các kết quả và sản phẩm của ngành Văn hóa-Thông tin-Du lịch với các hoạt động tin-Du lịch thực hiện Chương trình; từng năm theo KHHĐ của thích ứng với BĐKH chủ yếu bao gồm: - Điều chỉnh quy hoạch và bảo vệ các Ngành. - Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo tồn các khu văn khu bảo tồn văn hóa, khu du lịch sinh hóa, khu du lịch thích ứng với BĐKH; thái thích ứng với BĐKH; 39. - Đánh giá hiện trạng và dự đoán xu thế thay đổi của - Kết quả các dự án thí điểm về điều các khu văn hóa, khu du lịch dưới tác động của chỉnh quy hoạch và bảo tồn các khu BĐKH; văn hóa và du lịch sinh thái. - Các giải pháp ứng phó; - Thực hiện các dự án thí điểm. 82

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản