Danh mục các loại báo

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
447
lượt xem
28
download

Danh mục các loại báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh mục bảng phân tích báo cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các loại báo

  1. Baûng 15: Baûng phaân tích caùc baùo Baùo Kích côû Phieân Kyø Ñoái töôïng chính yeáu (cm) baûn (1000 baûn) Tuoåi Treû 26,0 x 37,5 > 300 Ngaøy oâng ñ o, Tu i tr Thanh Nieân 25,5 x 37,0 250 Ngaøy Ñoâng ñaûo,Thanh nieân Ngöôøi Lao Ñoäng 26,5 x 35,5 115 Ngaøy Ngöôøi daân lao ñoäng Saiø Goøn Tieáp Thò 25,0 x 36,5 120 Thöù 5 Ngöôøi quan taâm: haøng, mua saém Phuï Nöõ TP.HCM 41,0 x 27,5 155 Thöù 4, 6 Phuï nöõ TieápThò Gia Ñình 21,0 x 27,0 100 Thöù 4 Gia ñình coù nhu caàu haøng, mua saém Theá Giôùi Phuï Nöõ 22,0 x 28,0 120 Thöù 2 Phuï nöõ Beáp Gia Ñình 21,0 x 29,0 30 Ngaøy8,23 Ngöôøi noäi trôï Coâng AnTP.HCM 27,0 x 41,0 >400 Thöù 5 Ñoâng ñaûo,quan taâm an ninh xaõ hoäi SG Giaûi Phoùng 37,5 x 52,0 130 Ngaøy Ngöôøi quan taâm vaán ñeà chung
Đồng bộ tài khoản