Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 1

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
488
lượt xem
179
download

Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHÓM I : NHÓM CÁ Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn Việt Nam được biên soạn nhằm: Giới thiệu tính đa dạng và phong phú các loài nuôi có phân bố ở biển VN, giúp người nuôi phân biệt các loại để lựa chọn giống nuôi thích hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 1

 1. Bé Thñy s¶n DANIDA ----- ----------- SUMA Hîp phÇn hç trî nu«i trång thñy s¶n biÓn vµ n−íc lî Danh môc c¸c loµi nu«i biÓn vµ n−íc lî ë ViÖt nam Biªn tËp : KS. Vò V¨n Toµn (SUMA). C¸c t¸c gi¶ : TS. §µo M¹nh S¬n (RIMP). ThS. NguyÔn C¬ Th¹ch (RIA III). PGS-TS. NguyÔn ChÝnh (RIA III). KS. Ph¹m ThÞ Nhµn (RIMP). TS. Ph¹m Th−îc (RIMP). vµ c¸c Céng sù. Hµ Néi 2002 SUMA - Mofi - Danida 1 Download» http://Agriviet.Com
 2. GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com Download» http://Agriviet.Com
 3. C¸c t¸c gi¶ Biªn tËp : KS. Vò V¨n Toµn (SUMA) C¸c t¸c gi¶ : PGS-TS. NguyÔn ChÝnh (RIA III) TS. NguyÔn V¨n Chung (ViÖn H¶i D−¬ng häc Nha trang) TS. NguyÔn H÷u §¹i (ViÖn H¶i D−¬ng häc Nha trang) TS. §µo TÊn Hç (ViÖn H¶i D−¬ng häc Nha trang) KS. Ph¹m ThÞ Nhµn (RIMP) TS. NguyÔn H÷u Phông (ViÖn H¶i D−¬ng häc Nha trang) TS. §µo M¹nh S¬n (RIMP) ThS. NguyÔn C¬ Th¹ch (RIA III) TS. Ph¹m Th−îc (RIMP) TS. NguyÔn ThÞ Xu©n Thu (RIA III) vµ c¸c Céng sù. SUMA - Mofi - Danida 2 Download» http://Agriviet.Com
 4. Giíi thiÖu Dùa vµo c¸c tµi liÖu ®· cã, lÇn ®Çu tiªn Danh môc c¸c loµi nu«i biÓn vµ n−íc lî ë ViÖt Nam ®−îc biªn so¹n nh»m: - Giíi thiÖu tÝnh ®a d¹ng vµ phong phó c¸c loµi nu«i cã ph©n bè ë biÓn ViÖt Nam. - Lµ tµi liÖu gióp cho c«ng t¸c quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n lùa chän c¬ cÊu ®µn gièng nu«i phï hîp cho tõng vïng sinh th¸i kh¸c nhau vµ ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ b¶o vÖ nguån lîi mét c¸ch cã c¬ së khoa häc. - Gióp ng−êi nu«i ph©n biÖt ®−îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c loµi vµ hä cã thÓ tù chän cho m×nh loµi nu«i thÝch hîp. Danh môc gåm 85 loµi chia thµnh 5 nhãm chÝnh: nhãm c¸, nhãm nhuyÔn thÓ, nhãm gi¸p x¸c, nhãm rong vµ nhãm c¸c loµi kh¸c. Víi mçi loµi ®−îc cung cÊp mét sè th«ng tin ng¾n: tªn Mô gäi, ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, vïng ph©n bè, ®iÒu kiÖn m«i tr−êng sèng, ®Æc ®iÓm sinh s¶n, gi¸ thÞ tr−êng vµ t×nh h×nh nu«i. Sau khi cã b¶n th¶o, chóng t«i ®· nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp söa ch÷a vµ bæ sung cña c¸c nhµ khoa häc vµ c¸c chuyªn gia thuéc ViÖn nghiªn cøu NTTS I, Trung t©m nghiªn cøu thuû s¶n III vµ ViÖn H¶i D−¬ng häc Nha Trang. Nh©n ®©y, chóng t«i xin göi tíi c¸c quý vÞ lêi c¶m ¬n vÒ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®ã. Do biªn so¹n lÇn ®Çu, ch¾c ch¾n cßn nhiÒu lçi, chóng t«i mong b¹n ®äc gãp ý bæ sung ®Ó Danh môc c¸c loµi nu«i biÓn vµ n−íc lî ë ViÖt Nam thªm hoµn thiÖn, gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ban biªn so¹n. SUMA - Mofi - Danida 3 Download» http://Agriviet.Com
 5. Môc lôc Trang Néi dung TT (5) Danh môc c¸c loµi nu«i n−íc lî vµ biÓn ë ViÖt Nam (1) Giíi thiÖu 1 Môc lôc 2 A nhãm c¸ 8 C¸c loµi ®ang ®−îc nu«i ë ViÖt Nam Tªn khoa häc Tªn tiÕng Anh Tªn tiÕng ViÖt (2) (3) (4) Epinephelus tauvina C¸ song mì, C¸ song 1 Greasy grouper 8 (Forskal, 1775) gÇu Epinephelus bleekeri Duskytail grouper / C¸ song B¬lªk¬ri, C¸ 2 9 (Vaillant, 1878) Bleekeri grouper song dÑt Lates calcarifer 3 Sea bass, Barramudi C¸ v−îc, C¸ chÏm 10 (Bloch, 1790) Lutjanus erythropterus Crimson snapper / Redfin C¸ hång ®á, C¸ hång 4 11 (Bloch, 1790) snapper Lutjanus argentimaculatus C¸ hång b¹c, C¸ hång 5 Mangrover red snapper 12 (Forskal, 1775) ¸nh b¹c Rachycentron canadum 6 Black kingfish, Cobia C¸ giß, C¸ bíp biÓn 13 (Linnaeus, 1766) Bostrichthys sinensis C¸ bèng bíp, C¸ bíp 7 Four-eyed sleeper 14 (Lacepede, 1801) Mugil cephalus Gray mullet, Flathead 8 C¸ ®èi môc, C¸ ®èi 15 (Linnaeus, 1758) mullet, Sea mullet Sparus latus 9 Yellowfin seabream C¸ tr¸p vµng 16 (Houttuyn, 1782) Seriola dumerili Greater amberjack, C¸ cam, C¸ bß biÓn 10 17 (Risso, 1810) Yellowtail Chanos chanos C¸ m¨ng, C¸ m¨ng 11 Milkfish 18 (Forskal, 1775) biÓn Oreochomis niloticus C¸ r« phi v»n 12 Nile tilapia 19 (Linnaeus, 1758) Oreochromis mossambicus 13 (Pepers, 1852) Mozambique tilapia 20 C¸ r« phi SUMA - Mofi - Danida 4 Download» http://Agriviet.Com
 6. (1) (2) (3) (4) (5) Sciaenops ocellatus C¸ ®ï ®á Mü, C¸ 14 Red drum 21 (Linnaeus, 1766) hång ®á Mü Anguilla marmorata C¸ ch×nh cÈm th¹ch, 15 Gaint mottled eel 22 (Quoy & Gaimard, 1824) C¸ ch×nh b«ng C¸c loµi cã kh¶ n¨ng nu«i 23 Epinephelus akaara Hong Kong grouper, C¸ song chÊm ®á, 16 23 (Temminck & Schlegel, 1842) Redspotted grouper C¸ mó chÊm ®á Epinephelus fuscoguttatus 17 Brown-marbled grouper C¸ song hoa n©u 24 (Forskal, 1775) Psammoperca waigiensis 18 Waigieu seaperch C¸ v−îc mâm nhän 25 (Cuvier, 1828) Cromileptes altivelis Humpback grouper, C¸ mó dÑt, 19 26 (Valenciennes, 1828) Barramundi cod C¸ mó chuét Eleutheronema tetradactylum C¸ nhô 4 r©u, 20 Fourfinger threadfin 27 (Shaw, 1804) C¸ nhô, C¸ géc Sparus macrocephalus 21 Black porgy C¸ tr¸p ®en 28 (Bleeker, 1854) Siganus guttatus Orange-spotted spinefoot, C¸ d×a c«ng, 22 29 (Bloch, 1787) Golden rabbitfish C¸ d×a chÊm Anguilla anguilla 23 European eel C¸ tr×nh Ch©u ©u 30 (Linnaeus, 1758) Hippocampus kuda Sea horse, Spotted 24 C¸ ngùa ®en 31 (Bleeker, 1852) seahorse, Yellow seahorse NHãm gi¸p x¸c B 32 C¸c loµi ®ang ®−îc nu«i ë viÖt nam Penaeus monodon Tiger shrimp, 25 T«m só, T«m cá 34 (Fabricius, 1798) Giant tiger prawn T«m n−¬ng, T«m Penaeus orientalis 26 White shrimp. ®u«i xanh, T«m r©u 36 (Kishinouye) dµi, T«m lít. T«m he, T«m b¹c, Penaeus merguiensis 27 White shrimp T«m b¹c thÎ, T«m 38 (deMan, 1888) lít, T«m he mïa Penaeus japonicus T«m h¶i qu©n, 28 Japanese shrimp. 39 (Bate, 1888) T«m he NhËt SUMA - Mofi - Danida 5 Download» http://Agriviet.Com
 7. (1) (2) (3) (4) (5) Meatapenaeus ensis Greasy-back shrimp T«m r¶o, T«m ®Êt 29 41 (de Haan, 1850) Penaeus indicus H. Milne Indian white prawn T«m he Ên §é 30 43 (Edwards, 1837) Macro brachium rosenbergii Giant prawn T«m cµng xanh 31 44 (de Man, 1879) Lipopenaeus vannamei / Penaeus White shrimp T«m ch©n tr¾ng, vannamei (Bone, 1931) T«m b¹c Th¸i B×nh 32 45 D−¬ng, T«m b¹c T©y ch©u Mü §Æc ®iÓm chung c¸c loµi T«m Hïm Palinuridae 46 thuéc hä T«m Hïm Gai Panulirus ornatus T«m hïm b«ng, 33 Yellow ringspiny lobster. 47 (Fabricus 1798). T«m hïm sao Panulirus Homarus T«m hïm ®¸, 34 Scalloped spiny lobster. 48 (Linnaeus, 1758) T«m hïm xanh. Panulirus longipes Purplish brown spiny T«m hïm ®á, 35 49 (A.Milne Edwards, 1868). lobster. T«m hïm gÊm. Panulirus stimpsoni T«m hïm sái, 36 Chinese spiny lobster. 50 (Holthuis, 1963) T«m hïm mèc. Scylla paramamosain 37 Mud crab Cua biÓn, Cua bïn 51 (Estampado 1949) Postunus pelagicus 38 Green crab GhÑ xanh, GhÑ hoa 53 (Linnaeus, 1766) Nhãm nhuyÔn thÓ C 55 C¸c loµi ®ang ®−îc nu«i ë ViÖt Nam Trai tr¾ng, 39 Pteria martensii. Pearl oyster 55 Trai ngäc m· thÞ. Pinctada maxima Golden lip pearl oyster / Trai ngäc m«i vµng 40 57 (Jameson, 1901) Yellow lip pearl oyster Chlamys senatoria nobilis §iÖp qu¹t 41 Noble scallop 58 (Reeve, 1852) 42 Anadara subcrenata. Suberenata ark Sß l«ng. 60 Blood cockle, Arca cuneata Sß huyÕt, Sß trøng, 43 Arca gralossa (LinnÐ) 61 reeve Sß trßn SUMA - Mofi - Danida 6 Download» http://Agriviet.Com
 8. (1) (2) (3) (4) (5) Tegillarca nodifera 44 Blood cockle, Ark-shell Sß nodi, Sß dµi 62 (V.Martens, 1860). Meretrix lyrate 45 Lyrate asiatic, Hard clam. Nghªu bÕn tre. 63 (Sowerby, 1851). 46 Paphia undulata (Born, 1778) Undulating venus Nghªu lôa 64 Meretrix meretrix Ngao DÇu, 47 Asiatic hard clam 65 (LinnÐ, 1758) Ngao v¹ng. Crasostrea rivularis 48 Oyster HÇu cöa s«ng 67 (Gould, 1861) 49 Perna viridis (LinnÐ, 1758). Green mussel VÑm vá xanh. 68 Babylonia areolata 50 Areolata èc h−¬ng 69 (Link, 1807) C¸c loµi cã kh¶ n¨ng nu«i 70 Haliotis asinina 51 Donkey’s Ear Abalone. Bµo ng− vµnh tai. 70 (LinnÐ, 1758) Haliotis diversicolor Bµo ng− chÝn lç, 52 Ear abalon. 72 (Reeve, 1846) Cöu khæng. Haliotis ovina Oval abalone / Sheep ear 53 Bµo ng− bÇu dôc 74 (Gmelin, 1791) shell Logigo formosana 54 Squid Mùc èng 75 (Sasaki, 1929) 55 Sepia tigris (Sasaki) Squid Mùc nang da hæ 76 56 Pinna strangei. Bµn mai nøa 77 57 Luthlaria philippinarum. Offer Clam Tu hµi. 78 58 Lucina Philippinarum Clam Ng¸n 79 Tridacna squamosa (Lamark, 59 Scaled clam / Frilled clam Ngao tai t−îng 80 1819) Nhãm rong D 81 C¸c loµi ®ang trång ë ViÖt Nam 60 Gracilaria asiatica. Seaweed. Rong c©u chØ vµng. 81 Gracilaria heteroclada 61 Seaweed. Rong c©u c−íc. 82 (Zhang et Xia) SUMA - Mofi - Danida 7 Download» http://Agriviet.Com
 9. (1) (2) (3) (4) (5) Gracilaria tenuistipitata (Zhang et Xia) Rong c©u chØ, 62 Seaweed. 83 G. tenuistipitata Rong c©u sîi m¶nh. (var.liui Zhang et Xia). Kappaphycus alvarezii 63 Seaweed. Rong sôn. 84 (Doty) Doty. C¸c loµi cã kh¶ n¨ng trång 85 Betaphycus gelatinum Seaweed. Rong hång v©n. 64 85 (Esper) Doty ex Silva. Gracilaria lemaneiformis 65 Seaweed. Rong c©u thõng 86 (Bory) Greville. Gracilar bangmeiana 66 Seaweed. Rong c©u bµnh mai 87 (Zhang et Abbott) Gracilaria eucheumoides 67 Seaweed Rong c©u ch©n vÞt 88 (Harvey) 68 Sargassum spp. Seaweed. Rong m¬. 89 E Nhãm C¸c loµi kh¸c 91 Rïa biÓn – mét sè ®Æc ®iÓm chung 91 Caretta caretta 69 Loggerhead turtle. Rïa Qu¶n ®ång, §ó 93 (Linnaeus, 1758). Eretmochelys imbriacata 70 Hawsbill turtle. §åi måi 94 (Linnaues, 1766) Lepidochelys Olivacea 71 Olive Ridle turtle VÝch. 95 (Eschscholtz, 1829). Chelonia mydas §åi måi døa, 72 Green turtle 96 (Linnaues, 1755) Tr¸ng b«ng Dermochelys coriacea 73 Leatherback turtle. Rïa da. 97 (Vandelli, 1761). Diadema Setosum CÇu gai ®en, Nhum 74 Black sea urchin. 98 (Leske, 1778) ®en Tripneustes Gratilla CÇu gai sä dõa, 75 Edible sea urchin 99 (Linnaeus, 1758) Nhum sä Heterocentrotus Mammillatus 76 Slate pencil urchin CÇu gai ®¸, Nhum ®¸ 100 (Linnaeus, 1758) SUMA - Mofi - Danida 8 Download» http://Agriviet.Com
 10. (1) (2) (3) (4) (5) Actinopyga echinites H¶i s©m mÝt, §ån 77 Redfish 101 (Jaeger, 1833) ®ét mÝt Actinopyga Mauritiana Surf red fish, White soled §ån ®ét dõa, H¶i 78 102 (Quoy & Gaimard, 1833) fish s©m mÝt hoa Holothuria / Halodeima H¶i s©m ®en, 79 Lolly fish 103 (Atra Jaege, 1833) §ån ®ét ®en Holothuria Leucospilota 80 H¶i s©m ®en mÒm 104 (Brandt, 1835) Holothuria / Metriatyla H¶i s©m tr¾ng, 81 Sand fish 105 (Scabra Jaeger, 1833) §ån ®ét c¸t Microthele Nobilis H¶i s©m vó, 82 Black teatfish 106 (Selenka, 1867) §ån ®ét vó Thelenota Ananas H¶i s©m lùu, 83 Prickly red fish 107 (Jaeger, 1833) §ån ®ét lùu Astropecten spp. 84 Sea stars Sao biÓn 108 Pentagonaster spp. Tachypleus tridentatus Sam, Cua Mãng 85 King crab 110 (Leach) Ngùa Tµi liÖu tham kh¶o 111 SUMA - Mofi - Danida 9 Download» http://Agriviet.Com
 11. A. nhãm c¸ C¸c loµi ®ang ®−îc nu«i ë ViÖt Nam 1 - C¸ song mì Tªn gäi : * Khoa häc : Epinephelus tauvina (Forskal, 1775). * TiÕng Anh : Greasy grouper. * TiÕng ViÖt : C¸ Song Mì, C¸ Song GÇu (H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh). ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : §Çu vµ th©n c¸ cã mµu xanh x¸m nh¹t hoÆc mµu n©u víi c¸c chÊm trßn kh¸c nhau tõ mµu ®á, g¹ch mê ®Õn mµu n©u tèi, trung t©m chÊm trßn cã mµu tèi h¬n so víi r×a ngoµi. Mét vÕt ®en lín ë trªn l−ng th©n phÇn gèc gai v©y l−ng thø 4 ®Õn gai cuèi. ChiÒu dµi lín nhÊt 75 cm, th«ng th−êng lµ 50 cm. C©n nÆng tèi ®a lµ 12 kg. Vïng ph©n bè: Ên §é - Th¸i B×nh D−¬ng: tõ BiÓn §á ®Õn Nam Phi vµ vÒ phÝa ®«ng tíi c¸c ®¶o gi÷a Th¸i B×nh D−¬ng nh− Duice ë Pitcaim Group, tõ NhËt B¶n ®Õn New South Wales (Australia) vµ ®¶o Lord Howe. ë ViÖt Nam: Däc theo bê biÓn tõ B¾c vµo Nam §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: * NhiÖt ®é: 20 – 300C * §é mÆn: 15 – 320/00 * §é pH: 7,5 – 9 * §é s©u: 1 – 300m * ChÊt ®¸y: R¹n san h« , r¹n ®¸ ph¼ng, ®¸y cøng vïng ven bê. Sinh tr−ëng: ¨n c¸c loµi c¸ S¬n, c¸ phÌn, c¸ thia … Sinh s¶n: Thêi gian Êp në 27 giê trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 260C; ®é mÆn 29 – 320/00 vµ 17 – 18 giê ë nhiÖt ®é 29 – 320C. §iÒu kiÖn tèi −u cho Êu trïng ph¸t triÓn lµ 26 – 290C vµ ®é mÆn tõ 28 – 300/00. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Tõ 160.000 ÷ 190.000 ®ång/ kg tïy thuéc theo mïa. T×nh h×nh nu«i: §· ®−îc nu«i ë Hång K«ng, §µi Loan, Philipines, Singapore, Malaysia, Th¸i Lan, Kuwait, ViÖt Nam. Nu«i bÌ næi, ao vµ lång. Thøc ¨n lµ c¸ t¹p t−¬i. SUMA - Mofi - Danida 10 Download» http://Agriviet.Com
 12. 2 - C¸ song B¬lªk¬ri Tªn gäi : * Khoa häc : Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878). * TiÕng Anh : Duskytail grouper, Bleeker's grouper. * TiÕng ViÖt : C¸ Song B¬lªk¬ri, C¸ Song DÑt (H¶i phßng, Qu¶ng Ninh). ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Th©n h×nh thon dµi, dÑt bªn; chiÒu dµi th©n b»ng 3 – 3,5 lÇn chiÒu cao. MiÖng réng r¨ng s¾c nhän. Cì tr−ëng thµnh dµi lín nhÊt 76 cm, b×nh th−êng : 30 ÷ 50cm. Vïng ph©n bè : Ên §é - T©y Th¸i B×nh D−¬ng : tõ vÞnh Persian ®Õn Trung Quèc, §µi Loan, Indonesia, Philipines, Th¸i Lan, b¾c australia. ë ViÖt Nam : tõ vÞnh B¾c Bé ®Õn biÓn Kh¸nh Hoµ. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: * NhiÖt ®é 15 ÷ 320C, * §é s©u tõ 5 ÷ 104 m. Sèng ë vïng n«ng, xung quanh vïng ®¸ r¹n san h«. ë vïng biÓn nhiÖt ®íi trong ph¹m vi 300N – 280S. Sinh tr−ëng : Sinh s¶n : Mïa sinh s¶n b¾t ®Çu tõ mïa xu©n th¸ng 3 ®Õn th¸ng 8, ®Î ré vµo th¸ng 4 ®Õn th¸ng 6. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Kho¶ng 170.000 - 200.000 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i : §· ®−îc nu«i ë Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan, ViÖt Nam (Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Thanh Hãa ®Õn tØnh Qu¶ng B×nh). Nu«i trong lång bÌ næi, lång s¾t. SUMA - Mofi - Danida 11 Download» http://Agriviet.Com
 13. 3 - C¸ v−îc Tªn gäi : Khoa häc : Lates calcarifer (Bloch, 1790). TiÕng Anh : Sea bass, Barramundi. TiÕng ViÖt : C¸ V−îc, C¸ ChÏm. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : C¬ thÓ dµi, miÖng réng, kh«ng c©n, hµm trªn kÐo tíi tËn sau m¾t. ChiÒu dµi tèi ®a: 200 cm, c©n nÆng: 60 kg. Vïng ph©n bè : Ên §é - T©y Th¸i B×nh D−¬ng: Tõ bê phÝa ®«ng cña Ên §é ®Õn Indonesia, Philippines, Th¸i Lan, Trung Quèc, ®Õn §µi Loan vµ nam NhËt B¶n, vÒ phÝa nam ®Õn Papua New Guinea vµ b¾c Australia. ë ViÖt Nam: cã ë däc bê biÓn tõ b¾c ®Õn nam. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : §iÒu kiÖn ph¸t triÓn: * NhiÖt ®é: 15 – 280C * §é mÆn: 2 – 350/00 * §é s©u: 5 – 20m Th−êng sèng ë vïng n−íc ven bê, cöa s«ng, rõng ngËp mÆn cho tíi ®é s©u 40m. Sinh tr−ëng : Lµ loµi c¸ d÷, thøc ¨n −a thÝch lµ c¸c loµi c¸ t¹p, t«m, kh«ng ¨n thùc vËt vµ c¸c loµi gi¸p x¸c kh¸c nh− cua, c¸y, … Sinh tr−ëng nhanh, sau mét n¨m tõ cì c¸ gièng 4 – 5cm cã thÓ ®¹t träng l−îng 1,5 – 3,0 kg/c¸ thÓ. Sinh s¶n: C¸ ®Î quanh n¨m, mïa ®Î ré tõ th¸ng 3 – 5 vµ tõ th¸ng 7 – 8. Thêi gian Êp në 18 giê trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tõ 28 – 300C; ®é mÆn: 30 – 320/00 vµ 12 – 17 giê khi nhiÖt ®é 29 – 320C. §©y lµ loµi c¸ ch−a ph©n ra giíi tÝnh khi cßn nhá. Gi¸ trÞ kinh tÕ : ThÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 gi¸ tõ 40.000 ÷ 60.000 ®ång/kg, cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. T×nh h×nh nu«i : §−îc nu«i ë Trung Quèc, §µi Loan, Th¸i Lan, Philippines, … ë ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt ®−îc gièng c¸ nµy vµ ®−îc nu«i trong ao ®Êt ë mét sè ®Þa ph−¬ng. SUMA - Mofi - Danida 12 Download» http://Agriviet.Com
 14. 4 - C¸ hång ®á. Tªn gäi : * Khoa häc : Lutjanus erythropterus (Bloch, 1790). * TiÕng Anh : Crimson snapper, Redfin snapper. * TiÕng ViÖt : C¸ Hång §á, C¸ Hång. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Th©n h×nh thoi, dÑt bªn, chiÒu dµi th©n b»ng 2,4 – 2,6 lÇn chiÒu cao; ®Çu to, miÖng réng, hµm trªn mçi bªn cã 02 r¨ng nanh. Th©n ph¶i v¶y l−îc cøng, cã c¶ ë m¸ vµ n¾p mang. Th©n c¸ mµu ®á t−¬i, phÝa bông hång nh¹t, c¸c v©y mµu ®á, r×a sau v©y ®u«i mµu ®en x¸m. ChiÒu dµi lín nhÊt 81,6 cm, th«ng th−êng lµ 40 ÷ 50 cm. Vïng ph©n bè : Ên §é - T©y Th¸i B×nh D−¬ng: VÞnh Oman ®Õn §«ng Nam ¸, phÝa b¾c ®Õn nam NhËt B¶n vµ phÝa nam ®Õn b¾c Australia. Loµi nµy ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ quy cho lµ Lutjanus malabaricus (non Schneider) hoÆc L. altifrontalis. Cã ë c¸c vïng biÓn ViÖt Nam tõ B¾c ®Õn Nam. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : Th−êng sèng s¸t ®¸y ë nh÷ng vïng cã r¹n ®¸, ®¸ sái, r¹n san h«, nÒn ®¸y cøng cã ®é s©u tõ 5 – 100m. C¸ ch−a tr−ëng thµnh cã chiÒu dµi th©n kho¶ng 2,5cm sèng trong c¸c vïng n−íc n«ng cã nhiÒu bïn. Sinh tr−ëng: C¸ sinh tr−ëng nhanh trong mïa hÌ, nhiÖt ®é tõ 25 – 300C. Thøc ¨n chÝnh lµ c¸c loµi c¸ t¹p vµ mét l−îng nhá gi¸p x¸c, mùc vµ c¸c ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng kh¸c. Chóng th−êng t×m måi vµo ban ®ªm. Sinh s¶n: Gi¸ trÞ kinh tÕ: Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000: 80.000 – 100.000 ®ång/kg. Mang c¸ vµ ruét c¸ hång ®á còng lµ s¶n phÈm hµng ho¸. T×nh h×nh nu«i : §· ®−îc nu«i ë Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan, Hawaii, Philippines, Th¸i Lan vµ Malaysia. ë ViÖt Nam ®ang nghiªn cøu s¶n xuÊt gièng nh©n t¹o loµi nµy. Gièng ®−îc thu gom tõ tù nhiªn vµ nu«i trªn bÌ næi vµ ao ®Çm. SUMA - Mofi - Danida 13 Download» http://Agriviet.Com
 15. 5 - C¸ hång b¹c Tªn gäi : * Tªn khoa häc : Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775). * TiÕng Anh : Mangrover red snapper. * TiÕng ViÖt : C¸ Hång B¹c, C¸ Hång ¸nh B¹c. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Th©n h×nh thoi dÑt, chiÒu dµi th©n b»ng 2,5 – 2,9 lÇn chiÒu cao. Th©n mµu n©u hång tÝa, bông mµu tr¾ng x¸m b¹c. Con ch−a tr−ëng thµnh cã mét d·y gåm 8 v¹ch mµu h¬i tr¾ng v¾t qua c¸c bªn, cã 1 hoÆc 2 säc xanh ngang qua n¾p mang. ChiÒu dµi toµn th©n lín nhÊt 150 cm. Vïng ph©n bè: Ên §é - T©y Th¸i B×nh D−¬ng: §«ng Phi ®Õn Samoa vµ ®¶o Line vÒ phÝa b¾c ®Õn ®¶o Ryukyu (NhËt B¶n), vÒ phÝa nam ®Õn Australia. §· cã r¶i r¸c ë ®«ng §Þa trung H¶i qua kªnh ®µo Suez nh−ng kh«ng nhiÒu. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : §iÒu kiÖn ph¸t triÓn: * NhiÖt ®é: 16 – 300C * §é s©u: 10 – 120m * §é mÆn: tõ vïng n−íc lî ®Õn biÓn kh¬i. * ChÊt ®¸y: bïn, c¸c r¹n ®¸ ngÇm vµ r¹n san h«. Khi nhá sèng ë vïng cöa s«ng, tr−ëng thµnh di ra vïng biÓn s©u cã ®é mÆn cao vµ ®¸y cøng. Sinh tr−ëng: C¸ sinh tr−ëng nhanh, b¾t måi vµo ban ®ªm lµ chÝnh. Thøc ¨n lµ c¸ vµ c¸c loµi gi¸p x¸c. Sinh s¶n: Thêi gian Êp trøng tõ 17 – 18 giê ë nhiÖt ®é 28 – 300C; 12 giê ë nhiÖt ®é 34,50C vµ 24 giê ë 250C. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Lµ loµi c¸ cã gi¸ trÞ trªn thÞ tr−êng vïng Ên §é – Th¸i b×nh D−¬ng. T×nh h×nh nu«i : §· ®−îc nu«i ë Trung Quèc, §µi Loan, Philippines, Th¸i lan vµ ViÖt Nam (Kh¸nh Hoµ). C¸c ao ®Çm trong vïng rõng ngËp mÆn vµ l¾p ®Æt c¸c lång l−íi ë ven bê. SUMA - Mofi - Danida 14 Download» http://Agriviet.Com
 16. 6 - C¸ giß Tªn gäi: * Khoa häc : Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766). * TiÕng Anh : Black kingfish, Cobia. * TiÕng ViÖt : C¸ Giß, C¸ Bíp BiÓn. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Th©n h×nh thon rÊt dµi, chiÒu dµi th©n b»ng 5,5 – 7,5 lÇn chiÒu cao. Mâm nhän h¬i chÕch, hµm d−íi dµi h¬n hµm trªn. L−ng vµ c¸c bªn cã mµu n©u sÉm, cã 2 d¶i hÑp mµu tr¾ng b¹c. ChiÒu dµi lín nhÊt 200 cm, trung b×nh 110 cm, c©n nÆng tèi ®a: 68 kg. Vïng ph©n bè: Ph©n bè réng ë vïng biÓn nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi (trõ vïng biÓn ®«ng Th¸i B×nh D−¬ng, t©y §¹i T©y D−¬ng, vïng Bermuda vµ Massachusetts, tõ Mü ®Õn Argentina bao gåm vÞnh Mexico vµ toµn bé biÓn Caribbean) Ên §é – T©y Th¸i B×nh D−¬ng: §«ng Ch©u Phi, NhËt B¶n ®Õn Australia. ë ViÖt Nam : c¶ vïng n−íc ven bê vµ xa bê tõ B¾c ®Õn Nam. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Sèng ë nhiÒu d¹ng kh¸c nhau: bïn, c¸t, sái, r¹n san h«, r¹n ®¸ xa bê vµ c¶ vïng ®Çm lÇy rõng ngËp mÆn. Sinh tr−ëng: Thøc ¨n lµ thÞt c¸c loµi c¸ t¹p vµ c¸c loµi gi¸p x¸c. L−îng tiªu thô måi rÊt lín. Sinh tr−ëng nhanh, sau mét n¨m nu«i cã thÓ ®¹t tõ 1,5 – 2,0 kg/con. Sinh s¶n: Mïa ®Î tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 6. Êu trïng sèng phï du. Gi¸ trÞ kinh tÕ: N¨m 2000, gi¸ tõ 40,000 – 60,000 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i: ë ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt ®−îc gièng c¸ giß. B»ng nguån gièng tù nhiªn vµ gièng nh©n t¹o, c¸ giß ®· ®−îc nu«i trªn lång bÌ, ao ®Çm quanh c¸c ®¶o. Vïng nu«i lµ VÞnh H¹ Long (Qu¶ng Ninh). SUMA - Mofi - Danida 15 Download» http://Agriviet.Com
 17. 7 - C¸ bèng bíp Tªn gäi : * Khoa häc : Bostrichthys sinensis (Lacepede, 1801). * TiÕng Anh : Four - eyed sleeper. * TiÕng ViÖt : C¸ Bèng Bíp, C¸ Bíp. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Th©n h×nh trô trßn, hai v©y l−ng t¸ch biÖt nhau, hai v©y bông gÇn nhau vµ dÝnh nhau ë gèc v©y. §Çu ng¾n, mâm tÇy vµ m¾t nhá. Cã líp ngoµi vÈy nhá nªn th©n c¸ rÊt tr¬n. ChiÒu dµi lín nhÊt : 25cm, th«ng th−êng: 15 ÷ 18cm, träng l−îng tõ 150 – 300 gram. Vïng ph©n bè: Ên §é - Th¸i B×nh D−¬ng: tõ Ên §é ®Õn Australia, §µi Loan, NhËt B¶n, Trung Quèc. ë ViÖt Nam: däc theo bê biÓn tõ B¾c ®Õn Nam ë rõng ngËp mÆn, cöa s«ng vµ vïng triÒu. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: §iÒu kiÖn ph¸t triÓn: * NhiÖt ®é: 20 – 300C * §é mÆn: 2 – 250/00 * §é pH: 7 – 8,2 * §é s©u: 0,1 – 1,5m. * ChÊt ®¸y: bïn, bïn sÐt. Th−êng sèng trong c¸c hang ®Êt trong rõng ngËp mÆn theo tõng ®«i ®ùc c¸i hoÆc sèng thµnh ®µn trong hang. Sinh tr−ëng: Thøc ¨n lµ c¸c loµi gi¸p x¸c nh−: cßng, c¸y, t«m, cua, c¸ sinh tr−ëng chËm. Sinh s¶n: Mïa ®Î cña c¸ tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 8. Thêi gian Êp në tõ 72 – 90 giê trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 28 – 300C; ®é mÆn: 17 – 200/00 Gi¸ trÞ kinh tÕ: Tõ 150.000 ÷ 200.000 ®ång/kg (gi¸ n¨m 2000 t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c) T×nh h×nh nu«i: §· ®−îc nu«i ë Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan, ViÖt Nam (Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Nam Hµ, Th¸i B×nh ®Õn NghÖ An, Hµ TÜnh). Nu«i trong c¸c ao ®Êt cã t−êng g¹ch, c¸c ao th−êng vµ c¸c lång Hapa ®−îc l¾p ®Æt ch×m trong hå hoÆc ®Çm ph¸. SUMA - Mofi - Danida 16 Download» http://Agriviet.Com
 18. 8 - C¸ ®èi môc Tªn gäi : * Khoa häc : Mugil cephalus (Linnaeus, 1758). * TiÕng Anh : Gray mullet, Flathead mullet, sea mullet. * TiÕng ViÖt : C¸ §èi Môc, C¸ §èi. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì: Th©n dµi, tiÕt diÖn gÇn trßn. ChiÒu dµi b»ng 3,9 – 4,7 chiÒu cao. M¾t to vµ cã mµng mì rÊt dµy. L−ng cã mµu xanh «liu, mÆt bªn cã mµu tr¾ng b¹c kÐo xuèng mµu tr¾ng ë phÇn bông. ChiÒu dµi lín nhÊt: 120 cm, th«ng th−êng 50 cm, c©n nÆng tèi ®a: 8,000gram. Vïng ph©n bè: PhÝa ®«ng Th¸i B×nh D−¬ng: California (Mü) ®Õn Chilª, t©y Th¸i B×nh D−¬ng: Trung Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, Th¸i Lan ®Õn Phillipines, t©y §¹i T©y D−¬ng: Nova Scotia, Canada ®Õn Brazil; ®«ng §¹i T©y D−¬ng: vÞnh Biscay ®Õn Nam Phi bao gåm c¶ biÓn §¹i Trung H¶i vµ biÓn §en. ë ViÖt Nam c¸ ®èi môc ph©n bè tõ B¾c ®Õn Nam, vïng tËp trung lµ biÓn Nam §Þnh. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : §iÒu kiÖn ph¸t triÓn: * NhiÖt ®é: 24 – 300C * §é mÆn: tõ 15 – 300/00 * §é s©u: 1 – 120m * ChÊt ®¸y: c¸t, c¸t pha bïn. C¸ th−êng sèng trong c¸c vïng ven bê vµ cöa s«ng. Sinh tr−ëng : C¸ th−êng sèng theo ®µn, thøc ¨n lµ ®éng vËt phï du, ®éng vËt ®¸y vµ mïn b· h÷u c¬ vµ thùc vËt phï du. Sinh tr−ëng sau mét n¨m cã thÓ ®¹t tõ 300 – 500 gram/c¸ thÓ. Sinh s¶n: Mïa ®Î tõ th¸ng 7 – 10, c¸ c¸i ®Î tõ 5 – 7 triÖu trøng, thêi gian Êp në tõ 34 – 38 giê, ë nhiÖt ®é 23 – 240C vµ 49 – 54 giê, ë nhiÖt ®é 22 – 230C, ®é mÆn 30 – 340/00. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Lµ ®èi t−îng cã gi¸ trÞ rÊt cao trong thÞ tr−êng néi ®Þa. Cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa tõ 60.000 ÷ 70.000 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i: §· ®−îc nu«i ë Trung Quèc, §µi Loan, Hawaii, Philippine, ViÖt Nam SUMA - Mofi - Danida 17 Download» http://Agriviet.Com
 19. (toµn quèc). C¸c kiÓu nu«i chÝnh: ao ®Êt, lång nu«i, ®Çm qu¶ng canh. SUMA - Mofi - Danida 18 Download» http://Agriviet.Com
 20. 9 - C¸ tr¸p vµng Tªn gäi : * Khoa häc : Sparus latus (Houttuyn, 1782). * TiÕng Anh : Yellowfin seabream. * TiÕng ViÖt : C¸ Tr¸p Vµng. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì: Th©n h×nh thoi réng, dÑt. ChiÒu dµi th©n gÊp 2,4 – 2,6 chiÒu cao. Cã 01 v©y l−ng, v©y ngùc dµi vµ nhän. Th©n mµu x¸m cã nhiÒu säc vµng. V©y bông, v©y hËu m«n vµ l¸ d−íi v©y ®u«i mµu vµng. ChiÒu dµi lín nhÊt 50 cm vµ tuæi tèi ®a ®¹t ®−îc lµ 14 n¨m. Vïng ph©n bè: Ên §é - T©y Th¸i B×nh D−¬ng: VÞnh Persian vµ vïng biÓn ven bê phÝa ®«ng Ên §é D−¬ng ®Õn Philippines, Trung Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, ViÖt Nam vµ Th¸i Lan, phÝa b¾c ®Õn NhËt B¶n vµ phÝa nam ®Õn óc. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Th−êng sèng ë vïng ven bê vµ cöa s«ng. ChÊt ®¸y ®a d¹ng tõ c¸t, c¸t bïn vµ bïn. Sinh tr−ëng: C¸ sinh tr−ëng chËm, thøc ¨n chÝnh lµ Da Giai, Giun, Gi¸p x¸c vµ ®éng vËt th©n mÒm. Sinh s¶n: Thµnh thôc giíi tÝnh khi ®¹t 3,5 – 4 tuæi, cã chiÒu dµi 24 cm trë lªn. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 lµ 15.000 – 18.000 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i: §· ®−îc nu«i ë Kuwait, Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan, ViÖt Nam (Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng). C¸c kiÓu nu«i chÝnh: Nu«i bÌ næi ë vïng n−íc tÜnh, ao ®Çm vµ lång. SUMA - Mofi - Danida 19 Download» http://Agriviet.Com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản