Danh mục hồ sơ chất lượng toàn công ty

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
338
lượt xem
142
download

Danh mục hồ sơ chất lượng toàn công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh mục hồ sơ chất lượng toàn công ty

  1. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû 4.2.3 Hoà sô kieåm soaùt taøi lieäu Nhaân vieân kieåm Phoøng ISO Vaên baûn + Trong oå Ban Thanh lyù soaùt taøi lieäu cöùng + ñóa meàm TGÑ/ÑDLÑ/ Taøi lieäu loãi thôøi " " " " 2 naêm " Baûn theo doõi söûa ñoåi " " " " Khoâng thôøi haïn " Baûn phaân phoái taøi lieäu " " " " 2 naêm " Phieáu goùp yù söûa ñoåi taøi lieäu " " " " " " 4.2.4 Danh muïc hoà sô Nhaân vieân kieåm Phoøng ISO Vaên baûn Ban 2 naêm Thanh lyù soaùt taøi lieäu TGÑ/ÑDLÑ/ Danh muïc hoà sô chaát löôïng. " " " " " " Soå giao nhaän/phieáu phaân phoái. " " " " " " 5.1 ÑDLÑ Phoøng ISO Vaên baûn Ban Khoâng thôøi haïn Thanh lyù Hoà sô traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo: TGÑ/ÑDLÑ/ Hoà sô truyeàn ñaït cam keát, höôùng vaøo khaùch " " " " " " haøng vaø söï thaáu hieåu veà chính saùch chaát löôïng. 5.4 ÑDLÑ Phoøng ISO Vaên baûn Ban 2 naêm Thanh lyù Hoà sô veà muïc tieâu chaát löôïng TGÑ/ÑDLÑ/ Muïc tieâu vaø keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu Cty " " " Bieân baûn theo doõi, ñaùnh giaù keát quaû thöïc " " " " " " hieän muïc tieâu. Muïc tieâu vaø keát quaû haønh ñoäng ñaõ keát thuùc " " " " " " vaø ñaõ ñaùnh giaù. Muïc tieâu, keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu vaø caùc Tröôûng caùc boä Taïi moãi Bp Vaên baûn Tröôûng boä phaän " " baèng chöùng veà vieäc thöïc hieän muïc tieâu phaän 5.6 ÑDLÑ Phoøng ISO Vaên baûn Ban 2 naêm Thanh lyù Hoà sô xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: TGÑ/ÑDLÑ/ Baùo caùo xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. " " " " " " Bieân baûn hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. " " " " " " Danh saùch, thoâng b aùo hoïp " " " " " " Trang: 1 / 7
  2. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû Caùc phieáu CAR, baùo caùo cuûa caùc ñôn vò, " " " " " " caùc baùo caùo thöïc hieän muïc tieâu. 6.2 Nhaân vieân quaûn Phoøng TCHC Vaên baûn Tröôûng phoøng 2 naêm Thanh lyù Ñaøo taïo vaø tuyeån duïng: lyù nhaân söï TCHC, Nhaân vieân QLNS Hoà sô xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo/tuyeån duïng. " " " " " " Hoà sô ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc. " " " " " " Keá hoaïch ñaøo taïo/tuyeån duïng. " " " " " " Phieáu ñeà nghò ñaøo taïo/tuyeån duïng. " " " " " " Hoà sô ñaøo taïo nhaân vieân. " " " " " " Keát quaû ñaùnh giaù ñaøo taïo. " " " " " " Danh saùch vaø ñeà cöông khoaù ñaøo taïo. " " " " " " Hoà sô xöû lyù keát quaû ñaøo taïo khoâng ñaït. " " " " " " Hoà sô tuyeån duïng nhaân vieân " " " " Khoâng thôøi haïn " 6.3 Tröôûng phoøng Phoøng Keá toaùn Vaên baûn Tröôûng phoøng Keá 5 naêm Ñoùng daáu heát Hoà sô veà trang thieát bò Keá toaùn toaùn, Ban TGÑ hieäu löïc Hoà sô veà ñaàøu tö. " " " " " " Hoà sô veà xaây döïng cô baûn. " " " " " " Hoà sô nghieäm thu trang thieát bò. " " " " " " Toå tröôûng Phoøng baøo trì Vaên baûn Toå tröôûng baøo trì, 2 naêm Thanh lyù Hoà sô maùy moùc baûo trì BGÑ XN, Tröôûng phoøng Keá toaùn, TP TCHC Danh muïc thieát bò. " " " " " " Lòch baûo trì. " " " " " " Phieáu lí lòch maùy. " " " " " " Phieáu khaûo saût thieát bò. " " " " " " Keá hoaïchbaûo trì " " " " " " Trang: 2 / 7
  3. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû Phieáu theo doõi baûo trì " " " " " " Hoà sô keát quaû baûo trì theo lòch baûo trì " " " " " " 7.1 Nhaân vieân Phoøng KHKD Vaên baûn Tröôûng phoøng 2 naêm Thanh lyù Hoà sô xem xeùt hôïp ñoàng KHKD KHKD, Nhaân vieân KHKD phuï traùch Phieáu xem xeùt hôïp ñoàng " " " " " " Hôïp ñoàng ñaõ kyù. " " " " " " 7.3 Tröôûng boä phaän Phoøng kyõ thuaät Vaên baûn Tröôûng boä phaän 1 naêm Thanh lyù Hoà sô thieát keá saûn phaåm kyõ thuaät Quaûn ñoác X deät, kyõ thuaät, GÑXN Phoøng Thí nghieäm Thu thaäp thoâng tin cho thieát keá " " " " " " Xaùc ñònh yeâu caàu vaø phaân coâng thieát keá " " " " " " Xem xeùt vaø xaùc nhaän thieát keá " " " " " " Bieân baûn nghieäm thu thieát keá. " " " " " " Xaùc nhaän cuûa khaùc haøng " " " " " " Hoà sô saûn xuaát thöû " " " " " " Caùc bieân baûn söûa ñoåi thieát keá " " " " " " 7.4 Nhaân vieân Phoøng KHKD/ Boä Vaên baûn Tröôûng phoøng 1 naêm Thanh lyù Hoà sô nhaø cung öùng KHKD phaän KHKD, Nhaân vaät tö nhaø maùy vieân KHKD phuï nhuoäm traùch Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc choïn " " " " " " Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc pheâ duyeät " " " " " " Phieáu ñaùnh giaù nhaø cung öùng " " " " " " Hoà sô ñaùnh giaù laïi nhaø cung öùng " " " " " " Soå giaùm saùt nhaø cung öùng " " " " " " Trang: 3 / 7
  4. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû 7.4 Nhaân vieân Phoøng KHKD/ Boä Vaên baûn Tröôûng phoøng 1 naêm Thanh lyù Hoà sô mua haøng KHKD phaän KHKD, Nhaân vaät tö nhaø maùy vieân KHKD phuï nhuoäm traùch Baûn baùo giaù " " " " " " Boä hôïp ñoàng mua vaø döõ lieäu mua " " " " " " Hoà sô kieåm tra xaùc nhaän haøng mua vaøo " " " " " " Hoà sô theo doõi nhaø cung öùng " " " " " " 7.5 Thuû kho Taïi kho Vaên baûn Thuû kho, Nhaân 1 naêm Thanh lyù Hoà sô nguyeân vaät lieäu vieân KHKD phuï traùch Hoà sô kieåm nhaäp haøng göûi " " " " " " Vaên baûn baùo khaùch haøng veà " " " " " " saûn phaåm khoâng phuø hôïp Baûn keát toaùn nguyeân phuï lieäu " " " " " " Phieáu nhaäp kho " " " " " " Phieáu xuaát kho " " " " " " 7.5 Quaûn ñoác Taïi khu vöïc Vaên baûn Quaûn ñoác xöôûng, 1 naêm Thanh lyù Hoà sô saûn xuaát xöôûng, saûn xuaát Thoáng keâ xöôûng, Thoáng keâ Tröôûng boä phaän xöôûng, Tröôûng kyõ thuaät, GÑXN boä phaän kyõ thuaät. Sô ñoà kieåm soaùt quaù trình ñaõ keát thuùc " " " " " " Keá hoaïch kieåm soaùt quaù trình theo maõ haøng " " " " " " Keá hoaïch kieåm tra thöû nghieäm theo maõ haøng " " " " " " Nhaän xeùt/kieåm tra cuûa khaùch haøng " " " " " " Phieáu theo doõi quaù trình " " " " " " Phieáu luaân chuyeãn noäi boä " " " " " " Trang: 4 / 7
  5. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû Hoà sô kieåm soaùt loãi nguyeân phuï lieäu, " " " " " " baùn thaønh phaåm Hoà sô kieåm tra cuûa toå tröôûng " " " " " " Keá hoaïch saûn xuaát " " " " " " Laänh saûn xuaát " " " " " " Keá hoaïch phaân coâng cho caùc toå " " " " " " Phieáu baùo caùo nhaäp kho " " " " " " Soå caáp phaùt haøng " " " " " " Soå giao ca saûn xuaát " " " " " " Hoà sô xaùc nhaän quaù trình saûn xuaát ñaëc bieät " " " " " " Hoà sô veà qui ñònh maõ soá nhaän daïng " " " " " " Hoà sô truy tìm nguoàn goác saûn phaåm " " " " " " 7.5 Thuû kho Taïi kho Vaên baûn Thuû kho, Nhaân 1 naêm Thanh lyù Hoà sô kho vieân KHKD phuï traùch Phieáu nhaäp kho caùc loaïi " " " " " " Phieáu luaân chuyeãn noäi boä " " " " " " Soå caáp phaùt haøng " " " " " " Theû kho " " " " " " Packing list " " " " " " Baûng xeáp dôõ löu kho " " " " " " Sô ñoà kho " " " " " " Hoà sô kieåm keâ kho " " " " " " Hoà sô xuaát nhaäp khaåu " " " " " " 7.6 Toå tröôûng Toå baûo trì may, Vaên baûn Toå tröôûng baøo trì, 1 naêm Thanh lyù Hoà sô thieát bò ño baûo trì deät, nhuoäm BGÑ XN, Tröôûng phoøng Keá toaùn, TCHC Danh muïc thieát bò ño " " " " " " Trang: 5 / 7
  6. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû Lòch kieåm tra hieäu chuaån " " " " " " Hoà sô hieäu chuaån noäi boä " " " " " " Hoà sô hieäu chuaån beân ngoaøi " " " " " " Hoà sô kieåm tra thieát bò ño " " " " " " Hoà sô xöø lyù thieát bò ño bò sai, hö " " " " " " Baùo caùo thieât bò ño hö " " " " " " Nhaân vieân Phoøng KHKD / Vaên baûn Tröôûng phoøng 1 naêm Thanh lyù Hoà sô xöû lyù yù kieán khaùch haøng KHKD boä phaän keá KHKD, Nhaân hoaïch nhaø maùy vieân KHKD phuï nhuoäm traùch Phieáu ghi nhaän yù kieán khaùch haøng " " " " " " Soå theo doõi khieáu naïi yù kieán khaùch haøng " " " " " " Phieáu thu thaäp yù kieán khaùch haøng " " " " " " Baûn toång hôïp yù kieán " " " " " " 8.2 ÑDLÑ ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ 1 naêm Ñoùng daáu heát Hoà sô ñaùnh giaù noäi boä hieäu löïc Lòch ñaùnh giaù haøng naêm " " " " " " Keá hoaïch ñaùnh giaù " " " " " " Phieáu ghi cheùp cuûa ñaùnh giaù vieân " " " " " " Baùo caùo toång hôïp ñaùnh giaù " " " " " " Baùo caùo ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä " " " " " " ÑDLÑ ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ 1 naêm Ñoùng daáu heát Hoà sô xem xeùt caùc quaù trình hieäu löïc Tröôûng boä Phoøng KCS Vaên baûn Tröôûng boä 1 naêm Thanh lyù Hoà sô kieåm tra thöû nghieäm phaän KCS phaän KCS Soå theo doõi chaát löôïng " " " " " " Soå giao nhaän " " " " " " Tröôûng boä Phoøng KCS Vaên baûn Tröôûng boä 1 naêm Thanh lyù Hoà sô saûn phaåm khoâng phuø hôïp phaän KCS phaän KCS Trang: 6 / 7
  7. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ pheùp löu tröõ huyû boû Baùo caùo saûn phaåm khoâng phuø hôïp " " " " " " Soå theo doõi NCR " " " " " " Hoà sô xöû lyù saûn phaåm khoâng phuø hôïp nhoû " " " " " " Hoà sô taùi kieåm tra saûn phaåm söûa laïi " " " " " " Bieân baûn boài thöôøng " " " " " " Tröôûng caùc boä Taïi nôi laøm vieäc Vaên baûn Tröôûng caùc boä 1 naêm Thanh lyù Hoà sô thu thaäp vaø phaân tích döõ lieäu phaän phaän ÑDLÑ Phoøng ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ 1 naêm Ñoùng daáu heát Hoà sô xem xeùt caûi tieán hieäu löïc ÑDLÑ Phoøng ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ 1 naêm Ñoùng daáu heát Hoà sô khaéc phuïc phoøng ngöøa hieäu löïc Phieáu CAR " " " " " " Soå theo doõi CAR " " " " " " Ngaøy 15 thaùng 05 naêm 2003 Toång Giaùm ñoác pheâ duyeät Ngöôøi laäp Trang: 7 / 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản