Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH

Chia sẻ: damdung

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH

Nội dung Text: Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH

 

  1. Đơn vị: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 02/SBH Địa chỉ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tờ số ……….. Điện thoại: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Theo tờ khai cấp sổ Bảo hiểm xã hội đối chiếu với hồ sơ gốc) STT STT ghi trong Họ và tên Năm sinh Chức danh Thời gian Số sổ BHXH Chứng minh thư nhân dân Danh sách Nữ Nam nghề đóng (do Cq Bảo Số Nơi cấp đăng ký đóng nghiệp cấp Bảo hiểm hiểm xã hội ghi) BHXH b ậc xã hội 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Hà Nội, ngày ...tháng ...năm 2008 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người lập Tổng giám đốc (Đại diện ban chỉ đạo xét duyệt) (Ký, ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản