Danh sách các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

Chia sẻ: stupidcat

Tài liệu tham khảo các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

Nội dung Text: Danh sách các loại rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam

Asian Turtle Program, PO Box 179, Office # 1302, Thanh Cong Tower, 57 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi. Tel; +84(04)3514 9750
11th March 2010
Danh s¸ch c¸c loµi rïa c¹n vµ rïa n−íc ngät cña ViÖt Nam
N§ 32
S¸ch ®á S¸ch §á C«ng −íc
2006)
(2006)
Hä rïa c¹n Tªn th−êng gäi IUCN ViÖt Nam CITES
N§ 59
(2009
(2009) (2007
(2007) (2009
(2009)
2005)
(2005)
Hä rïa ®Çu to
Platysternon megacephalum Rïa ®Çu to EN EN II II B
Hä Rïa §Çm
Cuora amboinensis Rïa hép l−ng ®en VU VU II
Cuora galbinifrons Rïa hép tr¸n vµng MiÒn B¾c CR EN II

Cuora bourreti Rïa hép tr¸n vµng MiÒn Trung CR EN II

Cuora picturata Rïa hép tr¸n vµng MiÒn Nam CR EN II

Cuora mouhotii Rïa sa nh©n EN II
Cuora trifasciata Rïa hép ba v¹ch CR CR II IB
Cyclemys tcheponensis Rïa ®Êt Sªp«n LR
Cyclemys pulchristriata Rïa ®Êt Pul-kin LR
Geoemyda spengleri Rïa ®Êt Spengle EN III
Heosemys grandis Rïa ®Êt lín VU VU II II B
Heosemys annandalii Rïa r¨ng EN EN II II B
Malayemys subtrijuga Rïa ba gê VU VU II
Mauremys annamensis Rïa Trung bé CR CR II II B
Mauremys mutica Rïa c©m EN II
Mauremys sinensis Rïa cæ säc EN III
Sacalia quadriocellata Rïa bèn m¾t EN III
Siebenrockiella crassicollis Rïa cæ bù VU II
Hä rïa nói
Indotestudo elongata Rïa nói vµng EN EN II II B
Manouria impressa Rïa nói viÒn VU VU II II B
Hä rïa mai mÒm
Amyda cartilaginea Ba ba Nam bé VU VU II
Palea steindachneri Ba ba gai EN VU III
Pelochelys cantorii Gi¶i EN EN II
Pelodiscus sinensis Ba ba tr¬n VU III
Rafetus swinhoei Rïa Hoµn KiÕm CR CR III
Rïa biÓn
Dermochelys coriacea Rïa da CR I I
Caretta caretta Rïa biÓn ®Çu to EN I
Chelonia mydas §åi måi døa EN I I
Eretmochelys imbricata §åi måi CR I I
Lepidochelys olivacea Qu¶n ®ång VU I I
Rïa ngo¹i nhËp
Trachemys scripta elegans Rïa tai ®á
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản