Danh sách màu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
110
lượt xem
29
download

Danh sách màu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là danh sách một số màu có tên gọi cụ thể. Xem thêm danh sách chủ đề màu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách màu

 1. Danh sách màu Dư i ây là danh sách m t s màu có tên g i c th . Xem thêm danh sách ch màu. Các màu có tên c th Tên M u S Hex RGB CMYK¹ HSV H phách #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100 Ametit #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80 Xanh berin #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100 Xanh da tr i #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100 Be #F5F5DC 245, 245, 220 4, 4, 14, 0 60, 10, 96 Nâu s m #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24 en #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0 Xanh lam #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100 Nâu #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59 Da bò #F0DC82 240, 220, 130 6, 14, 49, 0 49, 46, 94 Cam cháy #CC5500 204, 85, 0 20, 67, 100, 0 25, 100, 80 H ng y #C41E3A 196, 30, 58 0, 85, 70, 23 350, 85, 77 yên chi #960018 150, 0, 24 41, 100, 91, 0 350, 100, 59
 2. Men ng c #ACE1AF 172, 225, 175 21, 0, 19, 12 123, 24, 88 Anh ào #DE3163 222, 49, 99 13, 81, 61, 0 343, 78, 87 Xanh hoàng hôn #007BA7 0, 123, 165 100, 52, 35, 0 195, 100, 65 Xanh nõn chu i #7FFF00 127, 255, 0 50, 0, 100, 0 90, 100, 100 Xanh cô ban #0047AB 0, 71, 171 100, 72, 33, 0 215, 100, 67 ng #B87333 184, 115, 51 28, 55, 80, 0 29, 72, 72 San hô #FF7F50 255, 127, 80 0, 50, 69, 0 16, 69, 100 Kem #FFFDD0 255, 253, 208 0, 1, 18, 0 57, 18, 100 th m #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86 Xanh lơ #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100 L cb o #50C878 80, 200, 120 69, 22, 53, 0 140, 60, 78 Vàng kim lo i #FFD700 255, 215, 0 0, 16, 100, 0 51, 100, 100 Xám #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50 Xanh lá cây #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100 Vòi voi #DF73FF 223, 115, 255 13, 55, 0, 0 286, 55, 100 Chàm #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51 Ng c th ch #00A86B 0, 168, 107 100, 34, 58, 0 158, 100, 66 Kaki #C3B091 195, 176, 145 24, 31, 43, 0 37, 26, 76 O i hương #E6E6FA 230, 230, 250 10, 10, 2, 0 240, 8, 98
 3. Vàng chanh #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100 H ng s m #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100 H td #800000 128, 0, 0 0, 50, 50, 50 0, 100, 50 C m quỳ #993366 153, 51, 102 40, 80, 60, 0 330, 67, 60 Hoa cà #c8a2c8 200, 162, 200 22, 36, 22, 0 Lam s m #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50 Ochre #CC7722 204, 119, 34 20, 53, 87, 0 30, 83, 80 Ô liu #808000 128, 128, 0 0, 0, 50, 50 60, 100, 50 Da cam #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100 Lan tím #DA70D6 218, 112, 214 15, 56, 16, 0 302, 49, 85 Lòng ào #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100 D ac n #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100 H ng #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100 M n #660066 102, 0, 102 0, 100, 0, 60 300, 100, 40 Xanh th y tinh #003399 0, 51, 153 100, 80, 40, 0 220, 100, 60 H ng t #CC8899 204, 136, 153 20, 47, 40, 0 345, 33, 80 Tía #660099 102, 0, 153 60, 100, 40, 0 280, 100, 60 #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100 Cá h i #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
 4. tươi #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100 Nâu en #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44 B c #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75 Nâu tanin #D2B48C 210, 180, 140 18, 29, 45, 0 34, 33, 82 Mòng két #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50 Xanh Th #30D5C8 48, 213, 200 81, 16, 22, 0 175, 77, 84 son #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100 Tím #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100 Xanh crôm #40826D 64, 130, 109 75, 49, 57, 0 161, 51, 51 Tr ng #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100 Vàng #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100 Lưu ý: 1. Các giá tr CMYK ây tính theo lý thuy t trong thang bách phân. Trên th c t , các chương trình h a chuyên nghi p có cách tính h s K ph c t p hơn (ph thu c c ba giá tr C, M, Y). [s a] Danh sách màu dùng trên web Theo ton Theo sáng Theo tên ti ng Anh #80000 #00000 #F0F8F Maroon Black AliceBlue 0 0 F
 5. #8B000 #00008 #FAEB DarkRed Navy AntiqueWhite 0 0 D7 #B2222 #00008 #00FFF FireBrick DarkBlue Aqua 2 B F #FF000 #4B008 #7FFF Red Indigo Aquamarine 0 2 D4 #FA807 #19197 #F0FFF Salmon MidnightBlue Azure 2 0 F #FF634 #80000 #F5F5D Tomato Maroon Beige 7 0 C #FF7F5 #80008 #FFE4 Coral Purple Bisque 0 0 C4 #FF450 #8B000 #00000 OrangeRed DarkRed Black 0 0 0 #D2691 #0000C BlanchedAlmon #FFEB Chocolate MediumBlue E D d CD #F4A46 #8B008 #0000F SandyBrown DarkMagenta Blue 0 B F #FF8C0 #00640 #8A2B DarkOrange DarkGreen BlueViolet 0 0 E2
 6. #FFA50 #2F4F4 #A52A Orange DarkSlateGray Brown 0 F 2A #B8860 #8B451 #DEB8 DarkGoldenrod SaddleBrown BurlyWood B 3 87 #DAA5 #0000F #5F9E Goldenrod Blue CadetBlue 20 F A0 #FFD70 #00800 #7FFF0 Gold Green Chartreuse 0 0 0 #80800 #9400D #D2691 Olive DarkViolet Chocolate 0 3 E #FFFF0 #00808 #FF7F5 Yellow Teal Coral 0 0 0 #9ACD #483D8 #6495E YellowGreen DarkSlateBlue CornflowerBlue 32 B D #ADFF #556B2 #FFF8 GreenYellow DarkOliveGreen Cornsilk 2F F DC #7FFF0 #80800 #DC14 Chartreuse Olive Crimson 0 0 3C #7CFC #A52A #00FFF LawnGreen Brown Cyan 00 2A F
 7. #00800 #008B8 #00008 Green DarkCyan DarkBlue 0 B B #00FF0 #B2222 #008B8 Lime FireBrick DarkCyan 0 2 B #32CD #A0522 #B8860 LimeGreen Sienna DarkGoldenrod 32 D B #00FF7 #228B2 #A9A9 SpringGreen ForestGreen DarkGray F 2 A9 MediumSpring #00FA9 MediumVioletR #C7158 #00640 DarkGreen Green A ed 5 0 #40E0D #69696 #BDB7 Turquoise DimGray DarkKhaki 0 9 6B #20B2 #6B8E2 #8B008 LightSeaGreen OliveDrab DarkMagenta AA 3 B MediumTurquoi #48D1 #DC14 #556B2 Crimson DarkOliveGreen se CC 3C F #00808 #2E8B5 #FF8C0 Teal SeaGreen DarkOrange 0 7 0 #008B8 #B8860 #9932C DarkCyan DarkGoldenrod DarkOrchid B B C
 8. #00FFF #9932C #8B000 Aqua DarkOrchid DarkRed F C 0 #00FFF #FF000 #E9967 Cyan Red DarkSalmon F 0 A #00CE #D2691 #8FBC DarkTurquoise Chocolate DarkSeaGreen D1 E 8F #00BFF #8A2B #483D8 DeepSkyBlue BlueViolet DarkSlateBlue F E2 B #1E90F #FF00F #2F4F4 DodgerBlue Fuchsia DarkSlateGray F F F #4169E #FF00F #00CE RoyalBlue Magenta DarkTurquoise 1 F D1 #00008 #FF450 #9400D Navy OrangeRed DarkViolet 0 0 3 #00008 #6A5A #FF149 DarkBlue SlateBlue DeepPink B CD 3 #0000C #FF149 #00BFF MediumBlue DeepPink DeepSkyBlue D 3 F #0000F #4169E #69696 Blue RoyalBlue DimGray F 1 9
 9. #8A2B #CD5C #1E90F BlueViolet IndianRed DodgerBlue E2 5C F #9932C #80808 #B2222 DarkOrchid Gray FireBrick C 0 2 #9400D #70809 #FFFA DarkViolet SlateGray FloralWhite 3 0 F0 #80008 #4682B #228B2 Purple SteelBlue ForestGreen 0 4 2 #8B008 #FF8C0 #FF00F DarkMagenta DarkOrange Fuchsia B 0 F #FF00F #20B2 #DCDC Fuchsia LightSeaGreen Gainsboro F AA DC #FF00F #CD85 #F8F8F Magenta Peru GhostWhite F 3F F MediumVioletR #C7158 #BA55 #FFD70 MediumOrchid Gold ed 5 D3 0 #FF149 #1E90F #DAA5 DeepPink DodgerBlue Goldenrod 3 F 20 #FF69B #00CE #80808 HotPink DarkTurquoise Gray 4 D1 0
 10. #DC14 #77889 #00800 Crimson LightSlateGray Green 3C 9 0 #A52A #DAA5 #ADFF Brown Goldenrod GreenYellow 2A 20 2F #CD5C #FFA50 #F0FFF IndianRed Orange Honeydew 5C 0 0 #BC8F MediumSeaGre #3CB37 #FF69B RosyBrown HotPink 8F en 1 4 #F0808 #5F9E #CD5C LightCoral CadetBlue IndianRed 0 A0 5C #FFFA #00BFF #4B008 Snow DeepSkyBlue Indigo FA F 2 #FFE4E #FF634 #FFFFF MistyRose Tomato Ivory 1 7 0 #E9967 #DB70 #F0E68 DarkSalmon PaleVioletRed Khaki A 93 C #FFA07 MediumSlateBl #7B68E #E6E6F LightSalmon Lavender A ue E A #A0522 #9370D #FFF0F Sienna MediumPurple LavenderBlush D B 5
 11. #FFF5E #32CD #7CFC SeaShell LimeGreen LawnGreen E 32 00 #8B451 #FF7F5 #FFFA SaddleBrown Coral LemonChiffon 3 0 CD #FFDA #DA70 #ADD8 Peachpuff Orchid LightBlue B9 D6 E6 #CD85 #9ACD #F0808 Peru YellowGreen LightCoral 3F 32 0 #FAF0 #BC8F #E0FFF Linen RosyBrown LightCyan E6 8F F #FFE4 #FA807 LightGoldenrod #FAFA Bisque Salmon C4 2 Yellow D2 #DEB8 #FFD70 #90EE9 Burlywood Gold LightGreen 87 0 0 #D2B4 #F0808 #D3D3 Tan LightCoral LightGrey 8C 0 D3 #FAEB #FF69B #FFB6 AntiqueWhite HotPink LightPink D7 4 C1 #FFDE #BDB7 #FFA07 NavajoWhite DarkKhaki LightSalmon AD 6B A
 12. BlanchedAlmon #FFEB #6495E #20B2 CornflowerBlue LightSeaGreen d CD D AA #FFEF MediumSpring #00FA9 #87CEF PapayaWhip LightSkyBlue D5 Green A A #FFE4 #00FF0 #77889 Moccasin Lime LightSlateGray B5 0 9 #F5DE #E9967 #B0C4 Wheat DarkSalmon LightSteelBlue B3 A DE #FDF5 #00FF7 #FFFFE Oldlace SpringGreen LightYellow E6 F 0 #FFFA #F4A46 #00FF0 FloralWhite SandyBrown Lime F0 0 0 #FFF8 #7CFC #32CD Cornsilk LawnGreen LimeGreen DC 00 32 #F0E68 #00FFF #FAF0 Khaki Aqua Linen C F E6 #FFFA #00FFF #FF00F LemonChiffon Cyan Magenta CD F F #EEE8 MediumTurquoi #48D1 #80000 PaleGoldenrod Maroon AA se CC 0
 13. #BDB7 #A9A9 MediumAquam #66CD DarkKhaki DarkGray 6B A9 arine AA #F5F5D #EE82E #0000C Beige Violet MediumBlue C E D LightGoldenrod #FAFA #7FFF0 #BA55 Chartreuse MediumOrchid Yellow D2 0 D3 #FFFFE #8FBC #9370D LightYellow DarkSeaGreen MediumPurple 0 8F B #FFFFF MediumAquam #66CD MediumSeaGre #3CB37 Ivory 0 arine AA en 1 #6B8E2 #40E0D MediumSlateBl #7B68E OliveDrab Turquoise 3 0 ue E #556B2 #FFA07 MediumSpring #00FA9 DarkOliveGreen LightSalmon F A Green A #8FBC #FFFF0 MediumTurquoi #48D1 DarkSeaGreen Yellow 8F 0 se CC #00640 #D2B4 MediumVioletR #C7158 DarkGreen Tan 0 8C ed 5 #228B2 #DEB8 #19197 ForestGreen BurlyWood MidnightBlue 2 87 0
 14. #90EE9 #DDA0 #F5FFF LightGreen Plum MintCream 0 DD A #98FB9 #ADFF #FFE4E PaleGreen GreenYellow MistyRose 8 2F 1 #F0FFF #C0C0 #FFE4 Honeydew Silver Moccasin 0 C0 B5 #2E8B5 #87CE #FFDE SeaGreen SkyBlue NavajoWhite 7 EB AD MediumSeaGre #3CB37 #B0C4 #00008 LightSteelBlue Navy en 1 DE 0 #F5FFF #87CEF #FDF5 Mintcream LightSkyBlue OldLace A A E6 MediumAquam #66CD #D8BF #80800 Thistle Olive arine AA D8 0 #7FFF #FFB6 #6B8E2 Aquamarine LightPink OliveDrab D4 C1 3 #2F4F4 #90EE9 #FFA50 DarkSlateGray LightGreen Orange F 0 0 #AFEE #F0E68 #FF450 PaleTurquoise Khaki OrangeRed EE C 0
 15. #E0FFF #ADD8 #DA70 LightCyan LightBlue Orchid F E6 D6 #F0FFF #FFC0 #EEE8 Azure Pink PaleGoldenrod F CB AA #5F9E #D3D3 #98FB9 CadetBlue LightGrey PaleGreen A0 D3 8 #B0E0 #B0E0 #AFEE PowderBlue PowderBlue PaleTurquoise E6 E6 EE #ADD8 #EEE8 #DB70 LightBlue PaleGoldenrod PaleVioletRed E6 AA 93 #87CE #98FB9 #FFEF SkyBlue PaleGreen PapayaWhip EB 8 D5 #87CEF #F5DE #FFDA LightskyBlue Wheat PeachPuff A B3 B9 #4682B #7FFF #CD85 SteelBlue Aquamarine Peru 4 D4 3F #F0F8F #FFDE #FFC0 AliceBlue NavajoWhite Pink F AD CB #70809 #FFDA #DDA0 SlateGray PeachPuff Plum 0 B9 DD
 16. #77889 #DCDC #B0E0 LightSlateGray Gainsboro PowderBlue 9 DC E6 #B0C4 #AFEE #80008 LightsteelBlue PaleTurquoise Purple DE EE 0 #6495E #FFE4 #FF000 CornflowerBlue Moccasin Red D B5 0 #E6E6F #FFE4 #BC8F Lavender Bisque RosyBrown A C4 8F #F8F8F BlanchedAlmon #FFEB #4169E GhostWhite RoyalBlue F d CD 1 #19197 #FAEB #8B451 MidnightBlue AntiqueWhite SaddleBrown 0 D7 3 #6A5A #FFE4E #FA807 SlateBlue MistyRose Salmon CD 1 2 #483D8 #FFEF #F4A46 DarkSlateBlue PapayaWhip SandyBrown B D5 0 MediumSlateBl #7B68E #E6E6F #2E8B5 Lavender SeaGreen ue E A 7 #9370D #F5F5D #FFF5E MediumPurple Beige Seashell B C E
 17. #4B008 #FFFA #A0522 Indigo LemonChiffon Sienna 2 CD D #BA55 LightGoldenrod #FAFA #C0C0 MediumOrchid Silver D3 Yellow D2 C0 #DDA0 #FAF0 #87CE Plum Linen SkyBlue DD E6 EB #EE82E #FFF8 #6A5A Violet Cornsilk SlateBlue E DC CD #D8BF #FDF5 #70809 Thistle OldLace SlateGray D8 E6 0 #DA70 #FFF0F #FFFA Orchid LavenderBlush Snow D6 5 FA #FFF0F #F5F5F #00FF7 LavenderBlush WhiteSmoke SpringGreen 5 5 F #DB70 #FFFFE #4682B PaleVioletRed LightYellow SteelBlue 93 0 4 #FFC0 #FFF5E #D2B4 Pink Seashell Tan CB E 8C #FFB6 #E0FFF #00808 LightPink LightCyan Teal C1 F 0
 18. #00000 #F0F8F #D8BF Black AliceBlue Thistle 0 F D8 #69696 #FFFA #FF634 DimGray FloralWhite Tomato 9 F0 7 #80808 #F0FFF #40E0D Gray Honeydew Turquoise 0 0 0 #A9A9 #F8F8F #EE82E DarkGray GhostWhite Violet A9 F E #C0C0 #FFFFF #F5DE Silver Ivory Wheat C0 0 B3 #D3D3 #F0FFF #FFFFF LightGray Azure White D3 F F #DCDC #FFFA #F5F5F Gainsboro Snow WhiteSmoke DC FA 5 #F5F5F #F5FFF #FFFF0 WhiteSmoke MintCream Yellow 5 A 0 #FFFFF #FFFFF #9ACD White White YellowGreen F F 32 [s a] Danh sách màu dùng trong Pascal Màu S nguyên
 19. en 0 Xanh lam 1 L c 2 L c lam 3 4 Tím 5 Nâu 6 Xám sáng 7 Xám t i 8 Xanh lam sáng 9 L c sáng 10 L c lam sáng 11 sáng 12 Tím sáng 13 Vàng 14 Tr ng 15
Đồng bộ tài khoản