Danh sách nhà cung ứng được chon

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
17
download

Danh sách nhà cung ứng được chon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách nhà cung ứng được chon

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách nhà cung ứng được chon

  1. D ANH SAÙ C H NHAØ CUNG ÖÙ N G ÑÖÔÏ C CHOÏ N Stt Teân nhaø cung öùng Ngöôøi lieân heä Ñòa chæ Dòch vuï/saûn phaåm Ghi chuù cung caáp Ngaøy…….. thaùng…….naêm……… Tröôûng phoøng Ngöôøi ñaùnh giaù Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản