Danh sách thành viên ban dự án

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
13
download

Danh sách thành viên ban dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách thành viên ban dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách thành viên ban dự án

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CTY Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ---oOo--- DANH SAÙCH THAØNH VIEÂN BAN DÖÏ AÙN AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN ISO 9001:2000 Danh saùch keøm theo quyeát ñònh thaønh laäp Ban döï aùn ISO 9001 ngaøy Stt Hoï teân Chöùc vuï ñaûm traùch – Ban döï aùn Ghi chuù 1 Tröôûng ban 2 Phoù ban –Ñaïi dieän Laõnh ñaïo 3 Thöôøng tröïc Ban döï aùn 4 Thaønh vieân 5 Thaønh vieân 6 Thaønh vieân 7 Thaønh vieân 8 Thaønh vieân 9 Thaønh vieân 10 Thaønh vieân 11 Thaønh vieân 12 Thaønh vieân 13 Thaønh vieân Ngaøy thaùng naêm TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản