Danh sách trạng nguyên Việt Nam

Chia sẻ: Huu Huu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
182
lượt xem
110
download

Danh sách trạng nguyên Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về danh sách trạng nguyên Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách trạng nguyên Việt Nam

  1. DANH SÁCH TR NG NGUYÊN VI T NAM 1) Lê Văn Th nh (1038- ?) Ngư i làng ông C u , huy n Yên nh, B c Giang . Tr ng nguyên khoa thi t Mão niên hi u Thái Ninh th 4 (1075), i Lý Nhân Tông. Làm m t ngư i văn võ song toàn. Có công to trong cu c thương lư ng t Vĩnh Bình( thu c châu Ung sát huy n Quang Lang, t nh Cao Băn`g th i Lý ) năm 1084. Vì có công nên ư c thăng ch c thái s . 2) M c Hi n Tích ( ? - ? ) Ngư i làng Long ng, huy n Chí Linh ( nay là H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa Bính D n niên hi u Qu ng H u th 2 (1086), i Lý Nhân Tông. Làm quan Hàn lâm H c sĩ r i thăng lên n Thư ng thư ( M c ĩnh Chi là cháu 5 i c a ông ). 3) Bùi Qu c Khái ( ? - ? ) Ngư i làng Bình Lãng, ph Thư ng H ng ( nay là huy n C m Bình, H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa t T niên hi u Tr ng Phù th 10 (1185), i Lý Cao Tông. Ông cao và ư c nh n ch c Nh p th Kinh diên ( d y Thái t và h u vua h c ). 4) Nguy n Công Bình ( ? - ? ) Ngư i t Yên L c, ph Tam i ( Vĩnh Phú ngày nay ). Tr ng nguyên khoa Quý D u niên hi u Ki n Gia th 3 (1213), i Lý Hu Tông. Làm quan n Hàn lâm H c sĩ. 5) Trương Hanh ( ? - ? ) Ngư i làng M nh Tân ( Yên Tân ), huy n Gia Phúc, ph H H ng , H i Dương ( huy n T L c, H i Hưng ngày nay ). Tr ng nguyên khoa Nhâm Thìn, niên hi u Kiên Trung th 8 (1232), i Tr n Thái Tông . Làm quan n Th lang, Hàn lâm H c sĩ. 6) Nguy n Quan Quang ( ? - ? ) Ngư i xã Tam sơn, huy n ông Ngàn, Kinh B c( huy n Tiên Sơn , Hà B c ngày nay ). Tr ng nguyên khoa Giáp Ng (1234). Làm quan n ch c B c x , t ng hàm i Tư không. 7) Lưu Mi n ( ? - ? ) Còn có tên Lưu Mi n, không rõ quê quán. Tr ng nguyên khoa K H i niên hi u Thiên ng - Chính Bình th 8 (1239), ơì Tr n Thái Tông. Làm quan t i ch c Hàn lâm Th c. 8) Nguy n Hi n ( 1234 - ? ) Ngư i xã Dương A, huy n Thư ng Hi n, sau i là Thư ng Nguyên ( nay là huy n Nam Ninh, Hà Nam Ninh ). Tr ng nguyên khoa inh Mùi, niên hi u Thiên ng-Chính Bình th 16 (1247), i Tr n Thái Tông. Khi y ông m i 13 tu i, vì còn thi u niên vua cho v quê 3 năm tu dư ng. Làm quan n ch c Thư ng thư b Công. V hưu, m t t i nhà. Có i s Nguyên vài l n. 9) Tr n Qu c L c ( ? - ? ) Ngư i làng Uông H , huy n Thanh Lâm, châu Thư ng H ng ( nay là huy n Nam Thanh , H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa Bính Thìn niên hi u Nguyên Phong th 6 (1256), i Tr n Thái Tông. Làm quan n Thư ng th Sau khi m t, vua phong làm Phúc th n, hi u là M nh o i Vương .
  2. 10) Trương Xán ( ? - ? ) Ngư i xã Hoành B , huy n Qu ng Tr ch , châu B Chính ( nay thu c t nh Bình Tr Thiên ). Tr i Tr ng nguyên, cùng khoa v i kinh Tr ng nguyên Tr n Qu c L c năm 1256, i Tr n Thái Tông. ( Th i Tr n n u ai quê t Ninh Bình tr ra Tr ng nguyên thì g i là Kinh Tr ng nguyên, còn t Thanh Hoá tr vào g i là Tr i). V tri th c u ph i gi i như nhau. 11) Tr n C ( ? - ? ) Ngư i xã Ph m Tri n , huy n Thanh Mi n, ph H H ng ( nay thu c huy n Ninh Khanh, H i Hưng ). Kinh Tr ng nguyênkhoa Bính D n niên hi u Thi u Long th 9 (1266), i Tr n Thánh Tông. Làm quan n Hi n sát s . 12) B ch Liêu ( ? - ? ) Ngư i xã Nguyên Xá, huy n ông Thành, ph Di n Châu ( nay thu c t nh Ngh Tĩnh ). Tr i Tr ng nguyên cùng khoa v i Kinh Tr ng nguyên Tr n C khoa Bính D n. Sau khi qua i ư c vua phong cho làm Phúc th n, hi u là ương C nh thành hoàng i Vương. 13) Lý o Tái ( 1254 - 1334 ) Ngư i làng V n T i, huy n Gia nh x Kinh B c ( nay là huy n Thu n Thành , Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Nhâm Tý, niên hi u Nguyên Phong th 2 ( 1252 ), i Tr n Thái Tông. Làm quan ông các Vi n Hàn lâm, có i s Trung Qu c. V sau , ông b quan i tu chùa Quỳnh Lâm ( H i Dương cũ ), ư c sư pháp Loa và Tr n Nhân Tông ( t th nh t ) r t tr ng. Năm 1317, Pháp Loa ( v t th 2) em y bát c a iêu ng giác hoàng ( t th nh t ) truy n cho. Sau khi ư c truy n Y bát, o Tái lên tu núi Yên T làm v t th 3 c a phái Ph t Trúc Lâm, v i o hi u Huy n Quang Tôn Gi . Huy n Quang gi i thơ văn. Hi n còn tác ph m " Tr n tri u th ph hành tr ng ". 14) ào Thúc ( ? - ? ) Ngư i xã Ph Lý, huy n ông Sơn ( nay thu c t nh Thanh Hoá ). Tr ng nguyên khoa t H i, niên hi u B o Phù th 3 (1275), i Tr n Thánh Tông . Không rõ ông làm quan n ch c gì. Ch bi t sau khi ch t ông ư c phong Phúc th n t i a phương. 15) M c ĩnh Chi ( 1272 - 1346 ) Tên ch là Ti t Phu, ngư i làng Lũng ng. Tr ng nguyên khoa Giáp Thìn niên hi u Hưng Long th 12 (1304), i Tr n Anh Tông. Làm quan n T b c x ( t c Thư ng thư ), i s nhà nguyên 2 l n. Thân hình x u xí, tính gi n d thanh liêm, minh m n , i áp nhanh . Khi vào thi ình, vua th y ông quái d , t ý không hài lòng. Ông li n làm bài " Ng c t nh liên phú " ( bài phú hoa sen trong gi ng ng c ) t chí mình. "Ng c t nh liên phú", thơ và câu i c a ông v n còn truy n t i ngày nay trong sách "Vi t âm thi t p" và "Toàn Vi t thi l c". 16) ào Sư Tích ( ? - ? ) Ngư i làng C L , huy n Nam Chân , sau i là huy n Nam Tr c, ph Thiên Trư ng ( nay thu c huy n Nam Ninh , Hà Nam Ninh ). tr ng nguyên khoa Giáp D n niên hi u Long Khánh th 2 (1374), i Tr n Du Tông. Làm quan T tư lang trung, Nh p n i Hà khi n Hành khi n. Vua sai ông chép sách "B o hoà i n dư bút". Th i H Quý Ly, b giáng xu ng Trung tư th lang, Tri th m hình vi n s . Sau khi qua i dân làng C L th ông làm Thành hoàng, ư c nhi u tri u i vua chúa ban s c cho làm Thư ng ng th n. 17) Lưu Thúc Ki m ( ? - ? ) Ngư i làng Tr m L , huy n Gia Bình, ph Thu n Am, x Kinh B c ( nay thu c huy n Gia
  3. Lương, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Canh Thìn niên hi u Thánh nguyên th nh t (1400), i H Quý Ly. Làm quan n Hàn Lâm tr c h c sĩ. Ông gi i văn t bi n b ch nên H Quý Ly giao cho th o các văn t bang giao v i các nư c láng gi ng. Ông là b n cùng khoa v i nhi u ngư i n i ti ng như Nguy n Trãi, Lý T T n, Vũ M ng Nguyên ... H u ph c tài năng m n cán và c tính liêm khi t c a ông. 18) Nguy n Tr c ( 1417 - 1474 ) Có tên ch là Công Dĩnh, tên hi u là Hu Liêu, ngư i làng B i Khê, huy n ng Thiên, tr n Sơn Nam ( nay thu c huy n Thanh Oai , Hà Sơn Bình ). Tr ng nguyên khoa Nhâm Tu t, niên hi u i B o th 3(1442), i Lê Thái Tông. Làm quan n Hàn lâm vi n Th gi ng, i s nha Minh g p khi thi h i, ng ch ông l i Ngư i ương th i g i ông là Lư ng qu c Tr ng nguyên - Tr ng nguyên hai nư c . Hi n còn 3 tác ph m: B o anh lương phương ( y h c ), Hu Liêu t p ( văn ), và Ngu nhàm ( văn ). 19) Nguy n Nghiêu Tư ( ? - ? ) Có tên hi u là Tùng Khê, thu nh còn có tên t c là L n vì tháng H i, ngư i xã Phú Lương, huy n Võ Giàng, ph T Sơn, x Kinh B c ( nay thu c huy n Qu Võ, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa M u Thìn niên hi u Thái Hoà th 6 (1448), i Lê Nhân Tông. Làm quan An ph s , Hàn lâm tr c h c sĩ. i s nhà Minh r i ư c thăng lên L i b Thư ng thư. 20) Lương Th Vinh (1441 - ? ) Có tên ch là C nh Ngh , hi u là Th y Hiên, ngư i làng Cao Hương, huy n Thiên B n, tr n Sơn Nam H ( nay là huy n V b n, Hà Nam Ninh ). Tr ng nguyên khoa Quý Mùi niên hi u Quang Thu n th 4 (1463), i Lê Thánh Tông. Làm quan các ch c: Tr c h c sĩ vi n Hàn lâm, Th thư, Chư ng vi n s . Ông ch ng nh ng gi i văn còn gi i toán nên ngư i ương th i g i ông là Tr ng Lư ng. 21) Vũ Ki t ( ? - ? ) Ngư i xã Yên Vi t, huy n Siêu Lo i, Kinh B c ( nay là huy n Thu n Thành , Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Quý T , niên hi u H ng c th 3 (1473), i Lê Thánh Tông. Làm quan n T th lang kiêm ông các hi u thư . 22) Vũ Tu n Thi u ( 1425 - ? ) Ngư i làng Nh t Thi u, huy n Qu ng c, ph Trung ô ( nay thu c huy n T Liêm, Hà N i ). Tr ng nguyên khoa t Mùi, niên hi u H ng c th 6 (1475), i Lê Thánh Tông. Làm quan n L i b T th lang. 23) Ph m ôn L ( 1454 - ? ) Ngư i làng H i Tri u, huy n Ng Thiên, ph Long Hưng, tr n Sơn Nam H ( nay thu c huy n Hưng Hà, Thái Bình ). Tr ng nguyên khoa Tân S u, niên hi u H ng c th 12 (1481), i Lê Thánh Tông. Làm quan n Th lang, Thư ng th Ông là t sư ngh d t chi u cói H i n i ti ng c a t nh Thái Bình . 24) Nguy n Quang B t ( 1463 - 1505 ) Ngư i làng Bình Ngô, huy n Gia Bình, ph Thu n An, Kinh B c ( nay là huy n Gia Lương, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Giáp Thìn, niên hi u H ng c th 15 (1484), i Lê Thánh Tông. Làm quan Hàn lâm Hi u lý. Ông là thành viên nhóm Tao àn nh th p bát tú. Vì trái ý c a Lê Uy M c nên b giáng xu ng Th a Tuyên, Qu ng Nam. Vua sai ngư i m t dìm ch t sông Phúc Giang. Tương D c bi t ông ch t oan, bèn truy phong tư c Bá , và t ng lá c thêu 3 ch "Trung Tr ng Nguyên". Vua còn cho dân a phương l p mi u th làm thành hoàng .
  4. 25) Tr n Sùng Dĩnh ( 1465 - ? ) Ngư i làng ông Khê, huy n Thanh Lâm, ph Thư ng H ng ( nay là huy n Thanh Hà, H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa inh Mùi niên hi u H ng c th 18 (1487), i Lê Thánh Tông. Làm quan ô ng s Th p nh Kinh diên, r i ư c thăng lên H b Thư ng th Khi m t ư c phong cho làm Phúc th n t i quê. 26) Vũ Du ( ? - 1520 ) Còn có tên là Vũ Công Du , tên lúc nh là Nghĩa Chi, ngư i xã Trình Xá, huy n Sơn Vi, tr n Sơn Tây ( nay thu c huy n Thanh Sơn, t nh Vĩnh Phú ). Tr ng nguyên khoa Canh Tu t, niên hi u H ng c th 21 (1490). Làm quan n L i b Thư ng thư kiêm ông các i h c sĩ ch u Kinh diên, ư c t ng Thi u b o, tư c Tr nh Khê H u. 27) Vũ Tích ( ? - ? ) Có sách cho là Vũ Dương, ngư i làng Man Nhu , huy n Thanh Lâm, Th a Tuyên , H i Dương ( nay thu c huy Nam Thanh , H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa Quý S u, niên hi u H ng c th 24 (1493). Làm quan n Hàn lâm Th thư, i s Trung Qu c, ư c thăng lên Công b Thư ng thư, tư c H Có chân trong nhóm Tao àn th nh p bát tú c a Lê Thánh Tông . 28) Nghiêm Ho n ( ? - ? ) Còn có tên là Viên, xã Phùng Ninh Giang, huy n Qu Dương, ph T Sơn, tr n Kinh B c ( nay huy n Qu Võ, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Bính Thìn niên hi u H ng c th 27 (1496), i Lê Thánh Tông. Ông m t ngay sau khi , chưa k p nh n ch c. 29) Lý Khiêm ( ? - ? ) Ngư i xã Dong Lãng, ph Ki n Xương, tr n Sơn Nam H ( nay là huy n Vũ Thư , Thái Bình ). Tr ng nguyên khoa thi K Mùi, niên hi u C nh Th ng th 2 (1499), i Lê Hi n Tông. Làm quan n Phó ô Ng s . i s nhà Minh b m t d c ư ng. 30) Lê Ích M c ( ? - ? ) Ngư i xã Thanh Lãng, huy n Th y ư ng, ph Kinh Môn ( nay là huy n Th y Nguyên , thành ph H i Phòng ). Tr ng nguyên khoa Nhâm Tu t, niên hi u C nh Th ng th 5 ( 1502), i Lê Hi n Tông . Làm quan n T th lang. Trư c khi t, ông chùa Diên Phúc, nên n khi ông ch t, nhân dân a phương l p mi u th và t c tư ng ông th c nh chùa. 31) Lê N i ( 1528 - ? ) Có sách chép là Lê nh, ngư i xã M Tr ch , huy n ư ng Am, ph Thư ng H ng ( nay là huy n C m Bình, H i Hưng ). Tr ng nguyêhn khoa t S u, niên hi u oan Khánh th nh t (1505), i Lê Uy M c. Làm qua n H b Th Lang, lúc m t ư c t ng tư c o Tr ch Bá. 32) Nguy n Gi n Thanh ( 1482 - ? ) Ngư i xã Hương M c ( Ông M c ), huy n ông Ngàn , ph T Sơn, Kinh B c ( nay là huy n Tiên Sơn, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa M u Thìn, niên hi u oan Khánh th 4 (1508), i Lê Uy M c. Làm quan n Vi n hàn lâm Th thư, kiêm ông các i h c sĩ. i s phương B c r i ư c thăng lên Thư ng thư, Hàn lâm Th c Chư ng vi n s , tư c Trung Ph Bá, lúc m t ư c tăng tư c H u . 33) Hoàng Nghĩa Phú ( 1479 - ? ) Ngư i xã Lương Xá ( sau làm nhà an Khê ), huy n Thanh Oai , t nh Hà Sơn Bình ( nay là xã a Sĩ, Thanh Oai, Hà Sơn Bình ). Tr ng nguyên khoa Tân Mùi, niên hi u H ng Thu n th
  5. 2 (1511), i Lê Tương D c. Làm quan n Tham tri chính s , kiêm ô ng s . Lúc m t ư c phong làm phúc th n. 34) Nguy n c Lư ng ( ? - ? ) Ngư i xã Canh Ho ch, huy n Thanh Oai, ph ng Thiên, tr n Sơn Nam ( nay thu c Thanh Oai, Hà Sơn Bình ). Tr ng nguyên niên hi u H ng Thu n th 5 (1514), i Lê Tương D c. i s phương B c, lúc m t ư c t ng Thư ng thư. 35) Ngô Miên Thi u ( Thi u ) ( 1498 - ? ) Ngư i xã Tam Sơn, huy n ông Ngàn, ph T Sơn, Kinh B c ( nay thu c huy n Tiên Sơn, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa M u D n, niên hi u Quan Thi u th 3 (1518), i Lê Chiêu Tông. Làm quan cho nhà M c n Thư ng thư kiêm ô ng s , Nh p th Kinh diên, tư c Lý Kh . 36) Hoàng Văn Tán (? - ?) Tr ng nguyên khoa Quý Mùi, niên hi u Th ng Nguyên th 2 (1523) th i Lê Cung . 37) Tr n T t Văn ( ? - ? ) Ngư i xã Nguy t Áng, huy n An Lão, ph Kinh Môn, H i Dương ( nay thu c ngo i thành H i Phòng ). Tr ng nguyên khoa Bính Tu t, niên hi u Th ng Nguyên th 5 (1526), th i Lê Cung . Th i M c, i s phương B c, r i làm n Thư ng thư, tư c Hàn Xuyên Bá. 38) Tông ( ? - ? ) Ngư i xã L i Óc, huy n T Giang, ph Thu n An, Kinh B c ( nay thu c huy n M Văn, t nh H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa K S u, niên hi u Minh c th 3 ( 1529), i M c . Làm quan n ông các i h c sĩ. Lúc m t ư c truy t ng Hình b Thư ng thư. 39) Nguy n Thi n ( ? - ? ) Có tên hi u là C o Xuyên , ngư i làng Canh Ho ch, huy n Thanh Oai, tr n Sơn Nam ( nay thu c t nh Hà Sơn Bình ). Tr ng nguyên khoa Nhâm Thìn, niên hi u i Chính th 3 (1532), ơì M c Thái Tông ( ăng Doanh ). Làm quan n Thư ng thư b L i kiêm ô ng s , tư c Thư Qu n Công. Th 63 tu i. 40) Nguy n B nh Khiêm ( 1491 - 1585 ) Có tên ch là H nh Ph . hi u là B ch Vân tiên sinh , bi t hi u Tuy t Giang Phu T . Tr ng nguyên khoa t Mùi, niên hi u i chính th 6 (1535), i M c Thái Tông. Làm ông các Hi u thư, L i b T th lang kiêm ông các i h c sĩ, tư c Trình Tuy n H u. 41) Giáp H i ( ? - ? ) Sau i tên là Giáp Trưng, hi u Ti t Trai, ngư i làng Dĩnh K , huy n Phư ng Nhãn ( nay thu c huy n Yên Dũng, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa M u Tu t, niên hi u i Chính th 9 (1538), i M c Thái Tông. Làm quan n L c b Thư ng thư kiêm ông các i h c sĩ, Nh p th Kinh diên, tư c K Khê Bá, Luân Qu n Công. 42) Nguy n Kỳ ( ? - ? ) Ngư i làng Bình Dân, huy n ông Yên, ph Khoái Châu , tr n Sơn Nam H ( nay là huy n Châu Giang, H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa Tân S u , niên hi u Qu ng Hoà th nh t ( 1541), ơì M c Hi n Tông ( Phúc H i ). Làm quan n Hàn lâm Th thư.
  6. 43) Dương Phú Tư ( ? - ? ) Ngư i làng L c o, huy n Gia Lâm, ph Thu n An, tr n Kinh B c ( nay thu c huy n Văn Lâm, H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa inh Mùi, niên hi u Vĩnh nh th nh t (1547), i M c Tuyên Tông ( Phúc Nguyên ). Làm quan Tham Chính. Dâng s xin qui thu n Lê Th Tông r i i n. 44) Tr n B o ( 1523 - ? ) Ngư i xã C Ch , huy n Giao Th y , tr n Sơn Nam H ( nay thu c huy n Xuân Th y, Hà Nam Ninh ). Tr ng nguyên khoa Canh Tu t, niên hi u C nh L ch th 3 (1550), i M c Tuyên Tông . Làm quan Thư ng thư, i s phương B c, tư c Nghĩa Sơn Bá, ư c t ng Qu n Công. 45) Nguy n Lư ng Thái ( ? - ? ) Ngư i xã Bình Ngô, huy n Gia nh , ph Thu n An, tr n Kinh B c ( nay thu c huy n Thu n Thành, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Quý S u, niên hi u C nh L ch th 6 (1553), i M c Tuyên Tông . Làm quan n T th lang b L , kiêm ông các i h c sĩ, tư c nh Nham H u. 46) Ph m Tr n ( ? - ? ) Ngư i xã Lam Ki u, huy n Gia Phúc , ph H H ng , H i Dương ( nay thu c huy n T L c, H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa Bính Thìn , niên hi u Quang B o th 3 (1556), i M c Tuyên Tông . làm quan cho nhà M c , khi nhà M c m t, c tuy t không ra làm quan cho nhà Lê nên b ám h i. 47) ng Thì Th ( 1526 - ? ) Ngư i làng Yên L c, huy n Thanh Lâm ( nay thu c huy n Thanh Hà, H i Hưng ). Tr ng nguyên khoa K Mùi, niên hi u Quang B o th 6 (1559), i M c Tuyên Tông. ư c nhà M c r t tr ng d ng. 48) Ph m ăng Quy t ( ? - ? ) Tên lúc nh là Ph m Duy Quy t, ngư i làng Xác Khê, huy n Chí Linh, ph Nam Sách, H i Dương ( H i Hưng ngày nay ). Tr ng nguyên khoa Nhâm Tu t , niên hi u Thu n Phúc th nh t (1562), i M c M u H p. Làm quan n T th lang kiêm ông các i h c sĩ, tư c Xác Khê H u. 49) Ph m Quang Ti n ( ? - ? ) Ngư i làng Lương Xá, huy n Lương Tài, tr n Kinh B c ( nay thu c huy n Thu n Thành , Hà B c ). Tr ng nguyên khoa t S u, niên hi u Thu n Phúc th 4 (1565), i M c M u H p. M t trên ư ng i s Trung Qu c . 50 ) Vũ Gi i ( ? - ? ) Ngư i xã Lương Xá, huy n Lương Tài , tr n Kinh B c ( Thu n Thành, Hà B c ngày nay ). Tr ng nguyên khoa inh S u, niên hi u Sùng Khang th 12 (1577). Làm quan n l i b Thư ng thư. 51) Nguy n Xuân Chính ( 1587 - ? ) Ngư i làng Phù Ch n, huy n ông Ngàn, ph T Sơn, Kinh B c ( nay thu c huy n Tiên Sơn, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa inh S u, niên hi u Dương Hòa th 3 (1637), i Lê Th n Tông . Làm quan n L i b T th lang. ư c t ng Thư ng thư, tư c H u.
  7. 52) Nguy n Qu c Trinh ( 1624 - 1674 ) Ngư i làng Nguy t Áng, huy n Thanh Trì, ph Thư ng Tín, Tr n Sơn Nam Thư ng ( nay là xã i Áng, huy n Thanh Trì , Hà N i ). Tr ng nguyên khoa K H i, niên hi u Vĩnh Th th 2 (1659), i Lê Th n Tông . Làm quan n B i t ng. i s Thanh, b gi t h i, sau ư c truy t ng Binh b Thư ng thư, Trì Qu n Công. Vua cho tên th y là Cư ng Trung và phong cho làm Thư ng ng Phúc th n. 53) ng Công Ch t ( 1621 - 1683 ) Ngư i làng Phù ng, huy n Tiên Du, ph T Sơn, tr n Kinh B c ( nay thu c huy n Gia Lâm, Hà N i ). Tr ng nguyên khoa Tân S u, niên hi u Vĩnh Th th 4 (1661). Làm quan n Thư ng thư b Binh , b Hình. Lúc m t ư c t ng Thi u B o, tư c Bá. 54) Lưu Danh Công ( 1643 - ? ) Ngư i làng Phương Li t, huy n Thanh Trì, ph Thư ng Tín, tr n Sơn Nam ( Nay thu c huy n Thanh Trì, Hà N i ). Tr ng nguyên khoa Canh Tu t, niên hi u C nh Tr th 8 (1670), i Lê Huy n Tông. Làm quan n Hàn lâm H c sĩ. 55) Nguy n ăng o ( 1650 - 1718 ) Sau i tên là Liên, ngư i làng Hoài Bão, huy n Tiên Sơn, tr n Kinh B c nay là huy n Tiên Sơn, Hà B c ). Tr ng nguyên khoa Quý H i, niên hi u Chính Hoà th 4 (1683), i Lê Hy Tông. Làm quan n H u th lang b L i, Thư ng thư kiêm ông các i h c sĩ, tư c Bá. i s Trung Qu c, lúc m t ư c t ng Thư ng thư b L i, Th Qu n Công. 56) Tr nh Hu ( 1701 - ? ) Có tên hi u là Cúc Lam, ngư i xã Sóc Sơn, huy n Qu ng Hóa, Thanh Hoá ( nay thu c huy n Qu ng Xương, Thanh Hoá ). Tr ng nguyên khoa Bính Thìn, niên hi u Vĩnh H u th 2 (1736), i Lê Ý Tông. Làm quan Tham t ng r i ư c thăng lên Thư ng thư b Hình, Qu c T Giám T T u ( th i Tr nh Doanh ). Tr nh Hu là Tr ng nguyên cu i cùng c a l ch s khoa c Nho giáo Vi t Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản