Danh sách xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
248
lượt xem
61
download

Danh sách xuất nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách xuất nhập khẩu của các công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách xuất nhập khẩu

 1. NHA HOAÙ ÑÔN GTGT MAÕ_KH TEÂN KHAÙCH HAØNG Dieãn giaûi STT SOÁ SEÂRI HOA ÑÔNGAØY HÑ 331TB Cty TNHH Thanh Bình Nhaäp kho gaø thòt - TV ( MH04070100 Xuaát Saûn xuaát Gaø thòt TV 1 EX/2004N 52553 01-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn 2 EX/2004N 52554 01-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 3 EX/2004N 52554 01-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 4 EX/2004N 52554 01-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 5 EX/2004N 52555 01-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 6 EX/2004N 52555 01-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 7 EX/2004N 52556 01-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Tröùng gaø ( MH04070401) Tröùng gaø ( MH04070401) 8 EX/2004N 52557 02-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 9 EX/2004N 52559 02-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 10 EX/2004N 52559 02-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 11 EX/2004N 52559 02-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 12 EX/2004N 52560 03-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 13 EX/2004N 52561 05-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 14 EX/2004N 52561 05-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52562 05-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52563 05-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52564 05-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52564 05-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52565 05-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn EX/2004N 52566 05-07-04 131HH DNTN Huy Höng Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø Thòt - CN (MH04070502 Suaát saûn xuaát EX/2004N 52567 06-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52568 06-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52568 06-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52569 06-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52570 06-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52571 06-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52571 06-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn
 2. EX/2004N 52572 06-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø thòt- CN(MH04070503) Nhaäp kho Gaø thòt- CN(MH04070503) Suaát saûn xuaát EX/2004N 52573 07-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52573 07-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52573 07-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52574 07-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52575 07-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52576 07-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52577 07-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52577 07-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52577 07-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52577 07-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52578 07-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52578 07-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52578 07-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52578 07-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52578 07-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52578 07-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52579 07-07-04 131PHT Cty DV - DL Phuù Thoï Xuaát baùn Nhaäp kho Tröùng gaø(MH04070200) Nhaäp Ga thòt ø(MH04070504) Suaát saûn xuaát EX/2004N 52580 08-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn EX/2004N 52580 08-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn EX/2004N 52581 08-07-04 131TPLT Cty Coâng Nghieäp TP Lieân Tieán Xuaát baùn EX/2004N 52581 08-07-04 131TPLT Cty Coâng Nghieäp TP Lieân Tieán Xuaát baùn EX/2004N 52582 08-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn EX/2004N 52582 08-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn EX/2004N 52582 08-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn EX/2004N 52583 08-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52583 08-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52584 08-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52584 08-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52585 08-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø TV (MH04070300) Nhaäp kho tröùng gaø (MH04070402) Nhaäp kho tröùng gaø (MH04070402) Suaát saûn xuaát
 3. EX/2004N 52586 09-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52586 09-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52586 09-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52586 09-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52587 09-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52588 09-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52588 09-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52588 09-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn Nhaäp kho gaø - CN (MH04070501) Suaát saûn xuaát EX/2004N 52589 10-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52590 10-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52590 10-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52591 10-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52592 10-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn EX/2004N 52593 11-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn EX/2004N 52594 11-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52595 12-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52595 12-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52596 12-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52597 12-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52597 12-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52598 12-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52598 12-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52598 12-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52599 12-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn EX/2004N 52600 12-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52600 12-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn Nhaäp kho Tröùng gaø(MH04070600) Nhaäp kho Tröùng gaø(MH04070600) EX/2004N 52601 13-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn EX/2004N 52602 13-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52603 13-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52603 13-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52603 13-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52604 13-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52604 13-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52605 13-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52606 13-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52606 13-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52607 13-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52608 13-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52608 13-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52608 13-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52608 13-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn EX/2004N 52609 14-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52609 14-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn
 4. EX/2004N 52610 14-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52611 14-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52612 14-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52612 14-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø - TV(HDL97874) Nhaäp kho Gaø - TV(HDL97875) Xuaát saûn xuaát Xuaát saûn xuaát EX/2004N 52613 15-07-04 131NL DNTN TMDV - DV Ngoïc Lôïi Xuaát baùn EX/2004N 52614 15-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52614 15-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52615 15-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52616 16-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn EX/2004N 52616 16-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn EX/2004N 52617 16-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52617 16-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52619 16-07-04 131DNTP DNTN Tieán Phaùt Xuaát baùn EX/2004N 52620 16-07-04 131DNTP DNTN Tieán Phaùt Xuaát baùn EX/2004N 52621 16-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52621 16-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52622 16-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn EX/2004N 52622 16-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn EX/2004N 52622 16-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn EX/2004N 52622 16-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn EX/2004N 52623 16-07-04 131HTXTM n hieäp HTX Thöông Maïi TP Lieâ Xuaát baùn 17-07-04 Nhaäp kho röùng gaø(MH04070700) Nhaäp kho röùng gaø(MH04070700) Nhaäp kho röùng gaø(MH04070700) EX/2004N 52624 17-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52625 17-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52625 17-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn EX/2004N 52626 17-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52627 17-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn EX/2004N 52627 17-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn EX/2004N 52627 17-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn EX/2004N 52627 17-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn EX/2004N 52627 17-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn EX/2004N 52628 17-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52628 17-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn EX/2004N 52629 17-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52630 17-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52630 17-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø -TV(MH04070800) Xuaát saûn xuaát EX/2004N 52631 18-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52631 18-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52632 18-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn
 5. EX/2004N 52633 18-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52634 19-07-04 131HH DNTN Huy Höng Xuaát baùn EX/2004N 52634 19-07-04 131HH DNTN Huy Höng Xuaát baùn EX/2004N 52635 19-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52636 19-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52636 19-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52636 19-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52637 19-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho tröùng gaø(MH04070900) Nhaäp kho tröùng gaø(MH04070900) Nhaäp kho caùng gaø(MH04071206) Nhaäp kho Gaø -CN(HÑL97876) Xuaát baùn EX/2004N 52638 20-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52638 20-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52638 20-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52638 20-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn EX/2004N 52639 20-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn EX/2004N 52640 20-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52640 20-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52640 20-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52640 20-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52640 20-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn EX/2004N 52641 20-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn EX/2004N 52642 20-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52642 20-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52642 20-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52642 20-07-04 131VNSS Cty Vieät Nam Kyõ Ngheä Suùc Saûn Xuaát baùn EX/2004N 52643 20-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52644 20-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52644 20-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52646 21-07-04 131CHSG Cöûa Haøng TM Saøi Goøn Xuaát baùn EX/2004N 52646 21-07-04 131CHSG Cöûa Haøng TM Saøi Goøn Xuaát baùn EX/2004N 52646 21-07-04 131CHSG Cöûa Haøng TM Saøi Goøn Xuaát baùn EX/2004N 52646 21-07-04 131CHSG Cöûa Haøng TM Saøi Goøn Xuaát baùn EX/2004N 52646 21-07-04 131CHSG Cöûa Haøng TM Saøi Goøn Xuaát baùn EX/2004N 52647 21-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52647 21-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52647 21-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52647 21-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn EX/2004N 52648 21-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn EX/2004N 52649 21-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52649 21-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn EX/2004N 52650 21-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26801 23-07-04 131TAX Thöông xaù TAX Xuaát baùn HE/2004N 26802 23-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn HE/2004N 26803 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn
 6. HE/2004N 26804 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26804 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26805 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26806 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26806 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26807 23-07-04 131XNCB XN CB KD Thöïc Phaåm Xuaát baùn HE/2004N 26808 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26808 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26809 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26810 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26810 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26810 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26810 23-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26811 23-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26811 23-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26813 23-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26813 23-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26814 23-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho caùnh gaø(MH04071205) Nhaäp kho tröùng gaø (MH04071300) Nhaäp kho tröùng gaø (MH04071300) HE/2004N 26815 24-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn HE/2004N 26815 24-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn HE/2004N 26815 24-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn HE/2004N 26816 24-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26817 24-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn HE/2004N 26818 24-07-04 131NL DNTN TMDV - DV Ngoïc Lôïi Xuaát baùn HE/2004N 26819 24-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26820 24-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26820 24-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26820 24-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø - TV(MH04071000) Nhaäp kho Gaø - CN (HÑBL97877) Xuaát kho saûn xuaát Xuaát kho saûn xuaát HE/2004N 26821 26-07-04 131VS2 Cty Vissan - Cöûa Haøng Vissan soá 2 Xuaát baùn HE/2004N 26821 26-07-04 131VS2 Cty Vissan - Cöûa Haøng Vissan soá 2 Xuaát baùn HE/2004N 26821 26-07-04 131VS2 Cty Vissan - Cöûa Haøng Vissan soá 2 Xuaát baùn HE/2004N 26822 26-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26822 26-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26823 26-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26824 26-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26825 26-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26825 26-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26826 26-07-04 131DLPT Cty DV - DL Phuù Thoï Xuaát baùn HE/2004N 26826 26-07-04 131DLPT Cty DV - DL Phuù Thoï Xuaát baùn HE/2004N 26827 26-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn
 7. HE/2004N 26827 26-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26828 26-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26829 26-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn HE/2004N 26829 26-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn HE/2004N 26830 26-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26830 26-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26831 26-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho tröùng gaø(MH04071100) Nhaäp kho Ñuøi toûiø(MH04071204) HE/2004N 26832 27-07-04 131TAX Thöông xaù TAX Xuaát baùn HE/2004N 26833 27-07-04 131DVQT Cty TNHH SX TM - DV Quoác Thaéng Xuaát baùn 26834 27-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn 26834 27-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn Xuaát baùn 26834 27-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn 26834 27-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn 26835 27-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn 26836 27-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 26838 27-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn 26838 27-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn 26839 27-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn 26839 27-07-04 131PRDP NH Paris Ñoâng Phöông Xuaát baùn 26840 27-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn 26841 27-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn 26841 27-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn 26841 27-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn 26841 27-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn 26842 27-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 26843 27-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 26843 27-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn 26843 27-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn Nhaäp kho Caùnh gaø(MH04071202) Nhaäp kho ñuøi toûi ø(MH04071202) Nhaäp kho ñuøi toûi ø(MH04071203) Nhaäp kho gaø thòt_ CN(HÑBL97878) Xuùaât saûn xuaát 26844 28-07-04 131HP Cty TNHH Giàaøy Da Huêeâ Phong Xuaát baùn 26845 28-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn HE/2004N 26845 28-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn HE/2004N 26845 28-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn HE/2004N 26845 28-07-04 131STBD Cty TNHH TM Duy Anh - ST bình Daân Xuaát baùn HE/2004N 26846 28-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26847 28-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26847 28-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26847 28-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn Xuaát baùn HE/2004N 26847 28-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn
 8. HE/2004N 26847 28-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26847 28-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26848 28-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26848 28-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26848 28-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn Xuaát baùn HE/2004N 26848 28-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26848 28-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26848 28-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26849 28-07-04 131TPLT Cty Coâng Nghieäp TP Lieân Tieán Xuaát baùn HE/2004N 26849 28-07-04 131TPLT Cty Coâng Nghieäp TP Lieân Tieán Xuaát baùn HE/2004N 26850 28-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26850 28-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26851 28-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26852 28-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn HE/2004N 26852 28-07-04 131MC Sieâu Thò Minh Chaâu Xuaát baùn Nhaäp kho caùnh gaø (MH04071201) Nhaäp kho ñuøi toûiø (MH04071201) Nhaäp kho ñaàu coåø (MH04071201) Nhaäp kho gaø thòt-CN( MH04071400) Xuaát saûn xuaát HE/2004N 26853 29-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26853 29-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26853 29-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26854 29-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn HE/2004N 26854 29-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn HE/2004N 26854 29-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn HE/2004N 26854 29-07-04 131TPQ1 CH Thöïc phaåm Quaän 1 Xuaát baùn HE/2004N 26855 29-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn HE/2004N 26855 29-07-04 131DKH Khaùch Saïn Ñoàng Khaùnh Xuaát baùn HE/2004N 26856 29-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26857 29-07-04 131KHAC Khaùch haøng khaùc Xuaát baùn Nhaäp kho Gaø thòt - CN(HÑBL97879) Xuaát saûn xuaát HE/2004N 26858 30-07-04 131XNCB XN CB KD Thöïc Phaåm Xuaát baùn HE/2004N 26859 30-07-04 131NamT Cty CP Nam Tieán Xuaát baùn HE/2004N 26860 30-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26861 30-07-04 131DVQT Cty TNHH SX TM - DV Quoác Thaéng Xuaát baùn HE/2004N 26863 30-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn HE/2004N 26863 30-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn HE/2004N 26864 30-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26864 30-07-04 131BTH Khaùch Saïn Beán Thaønh Xuaát baùn HE/2004N 26865 30-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26865 30-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26865 30-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26865 30-07-04 131SP5 Cöûa Haøng Giôùi Thieäu Saûn Phaåm Soá 5 Xuaát baùn HE/2004N 26866 30-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn
 9. HE/2004N 26866 30-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26866 30-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26867 30-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26868 30-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26869 30-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26869 30-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26869 30-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26870 31-07-04 131TPQ8 CH Giôùi thieäu saûn phaåm Quaän 8 - VissanXuaát baùn HE/2004N 26873 31-07-04 131TAX Thöông xaù TAX Xuaát baùn HE/2004N 26874 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26874 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26874 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn Xuaát baùn HE/2004N 26874 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26875 31-07-04 131VS7 Cöûa Haøng Vissan soá 7 Xuaát baùn HE/2004N 26875 31-07-04 131VS7 Cöûa Haøng Vissan soá 7 Xuaát baùn HE/2004N 26875 31-07-04 131VS7 Cöûa Haøng Vissan soá 7 Xuaát baùn HE/2004N 26876 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26876 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26876 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26876 31-07-04 131VS Cöûa Haøng Vissan Xuaát baùn HE/2004N 26877 31-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26877 31-07-04 131AP Cty TNHH TM-DV An Phong Xuaát baùn HE/2004N 26878 31-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn HE/2004N 26878 31-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn HE/2004N 26879 31-07-04 131BA Hôïp taùc xaõ DV-TM Bình An Xuaát baùn HE/2004N 26880 31-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26881 31-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26881 31-07-04 131MT Cty TNHH Metro VN Xuaát baùn HE/2004N 26882 31-07-04 131DNTP DNTN Tieán Phaùt Xuaát baùn HE/2004N 26883 31-07-04 131KHAC Khaùch haøng khaùc Xuaát baùn HE/2004N 26883 31-07-04 131KHAC Khaùch haøng khaùc Xuaát baùn HE/2004N 26884 31-07-04 131NL DNTN TMDV - DV Ngoïc Lôïi Xuaát baùn HE/2004N 26885 31-07-04 131KHAC Khaùch haøng khaùc Xuaát baùn HE/2004N 26886 31-07-04 131KHAC Khaùch haøng khaùc Xuaát baùn HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho
 10. HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A Chöùng töø toång hôïp nhaäp kho HE/2004N #N/A HE/2004N #N/A HE/2004N #N/A HE/2004N #N/A HE/2004N #N/A TOÅNG COÄNG
 11. AÄT KYÙ NHAÄP XUAÁT TOÀN THAÙNG 07 NAÊM 2004 Chöùng töø NHAÄP TRONG KYØ MAÕ_HH TEÂN HAØNG ÑVT Ngaøy Ngaøy Soá chöùng töø SOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN 01-07-04 NKNL040701 01-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 5,026.80 90,482,400.00 01-07-04 XKNL040701 01-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 01-07-04 XK04070100 01-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 01-07-04 XK04070200 01-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 01-07-04 XK04070200 01-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 01-07-04 XK04070200 01-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 01-07-04 XK04070300 01-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 01-07-04 XK04070300 01-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 01-07-04 XK04070400 01-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 02-07-04 NKNL040702 02-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 8,100.00 8,586,000.00 02-07-04 NKNL040702 02-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 5,400.00 5,454,000.00 02-07-04 XK04070500 02-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 02-07-04 XK04070600 02-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 02-07-04 XK04070600 02-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 02-07-04 XK04070600 02-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 03-07-04 XK04070700 03-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 05-07-04 XK04070800 05-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 05-07-04 XK04070800 05-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 05-07-04 XK04070900 05-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 05-07-04 XK04071000 05-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 05-07-04 XK04071100 05-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 05-07-04 XK04071100 05-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 05-07-04 XK04071200 05-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 05-07-04 XK04071300 05-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 06-07-04 NKNL040703 06-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 1,726.80 25,383,960.00 06-07-04 XKNL040702 06-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 06-07-04 XK04071400 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071500 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071500 06-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 06-07-04 XK04071600 06-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 06-07-04 XK04071700 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071800 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 06-07-04 XK04071800 06-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû
 12. 06-07-04 XK04071900 06-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 NKNL040704 07-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 919.60 13,518,120.00 07-07-04 NKNL040704 07-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 156.80 2,304,960.00 07-07-04 XKNL040703 07-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 07-07-04 XK04072000 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072000 07-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 07-07-04 XK04072000 07-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 07-07-04 XK04072100 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072200 07-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 07-07-04 XK04072300 07-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 07-07-04 XK04072400 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072400 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072400 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072400 07-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 07-07-04 XK04072500 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072500 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 07-07-04 XK04072500 07-07-04 1551.06 Châaân gàaø Kg 07-07-04 XK04072500 07-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 07-07-04 XK04072500 07-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 07-07-04 XK04072500 07-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 07-07-04 XK04072600 07-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 08-07-04 NKNL040705 08-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 12,000.00 12,600,000.00 08-07-04 NKNL040706 08-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 1,923.80 28,279,860.00 08-07-04 XKNL040704 08-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 08-07-04 XK04072700 08-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 08-07-04 XK04072700 08-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 08-07-04 XK04072800 08-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 08-07-04 XK04072800 08-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 08-07-04 XK04072800 08-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 08-07-04 XK04072900 08-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 08-07-04 XK04072900 08-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 08-07-04 XK04073000 08-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 08-07-04 XK04073000 08-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 08-07-04 XK04073100 08-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 08-07-04 XK04073100 08-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 08-07-04 XK04073200 08-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 09-07-04 NKNL040707 09-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 2,860.40 45,766,400.00 09-07-04 NKNL040708 09-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 7,800.00 8,658,000.00 09-07-04 NKNL040708 09-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 7,200.00 7,560,000.00 09-07-04 XKNL040705 09-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg
 13. 09-07-04 XK04073300 09-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 09-07-04 XK04073300 09-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 09-07-04 XK04073300 09-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 09-07-04 XK04073300 09-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 09-07-04 XK04073400 09-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 09-07-04 XK04073500 09-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 09-07-04 XK04073500 09-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 09-07-04 XK04073500 09-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 10-07-04 NKNL040709 10-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 999.40 13,591,840.00 10-07-04 XKNL040706 10-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 10-07-04 XK04073600 10-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 10-07-04 XK04073700 10-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 10-07-04 XK04073700 10-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 10-07-04 XK04073800 10-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 10-07-04 XK04073900 10-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 11-07-04 XK04074000 11-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 11-07-04 XK04074100 11-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 12-07-04 XK04074200 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074200 12-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 12-07-04 XK04074300 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074400 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074400 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074500 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074500 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074500 12-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 12-07-04 XK04074600 12-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 12-07-04 XK04074700 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 12-07-04 XK04074700 12-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 13-07-04 NKNL040710 13-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 5,400.00 6,408,000.00 13-07-04 NKNL040710 13-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 6,600.00 6,930,000.00 13-07-04 XK04074800 13-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 13-07-04 XK04074900 13-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 13-07-04 XK04075000 13-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 13-07-04 XK04075000 13-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 13-07-04 XK04075000 13-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 13-07-04 XK04075100 13-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 13-07-04 XK04075100 13-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 13-07-04 XK04075200 13-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 13-07-04 XK04075300 13-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 13-07-04 XK04075300 13-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 13-07-04 XK04075400 13-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 13-07-04 XK04075500 13-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 13-07-04 XK04075500 13-07-04 1552.03 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu Kg 13-07-04 XK04075500 13-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 13-07-04 XK04075500 13-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 14-07-04 XK04075600 14-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 14-07-04 XK04075600 14-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg
 14. 14-07-04 XK04075700 14-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 14-07-04 XK04075800 14-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 14-07-04 XK04075900 14-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 14-07-04 XK04075900 14-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 15-07-04 NKNL040711 15-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 2,000.00 32,000,000.00 15-07-04 NKNL040712 15-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 3,000.00 39,000,000.00 15-07-04 XKNL040707 15-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 15-07-04 XKNL040707 15-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 15-07-04 XK04076000 15-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 15-07-04 XK04076100 15-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 15-07-04 XK04076100 15-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 15-07-04 XK04076200 15-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 16-07-04 XK04076300 16-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 16-07-04 XK04076300 16-07-04 1551.08 ÖÙc phi lâeâ Kg 16-07-04 XK04076400 16-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 16-07-04 XK04076400 16-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 16-07-04 XK04076500 16-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 16-07-04 XK04076600 16-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 16-07-04 XK04076700 16-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 16-07-04 XK04076700 16-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 16-07-04 XK04076800 16-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 16-07-04 XK04076800 16-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 16-07-04 XK04076800 16-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 16-07-04 XK04076800 16-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 16-07-04 XK04076900 16-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 17-07-04 NKNL040713 17-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 6,300.00 6,678,000.00 17-07-04 NKNL040713 00-01-00 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 4,800.00 4,704,000.00 17-07-04 NKNL040713 00-01-00 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 900.00 819,000.00 17-07-04 XK04077000 17-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 17-07-04 XK04077100 17-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 17-07-04 XK04077100 17-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 17-07-04 XK04077200 17-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 17-07-04 XK04077300 17-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 17-07-04 XK04077300 17-07-04 1551.09 Loøng gaøø Bâoä 17-07-04 XK04077300 17-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 17-07-04 XK04077300 17-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 17-07-04 XK04077300 17-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 17-07-04 XK04077400 17-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 17-07-04 XK04077400 17-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 17-07-04 XK04077500 17-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 17-07-04 XK04077600 17-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 17-07-04 XK04077600 17-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 18-07-04 NKNL040714 18-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 2,180.60 34,889,600.00 18-07-04 XKNL040708 18-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 18-07-04 XK04077700 18-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 18-07-04 XK04077700 18-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 18-07-04 XK04077800 18-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû
 15. 18-07-04 XK04077900 18-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 19-07-04 XK04078000 19-07-04 1551.10 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh, ñuøi Kg 19-07-04 XK04078000 19-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 19-07-04 XK04078100 19-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 19-07-04 XK04078200 19-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 19-07-04 XK04078200 19-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 19-07-04 XK04078200 19-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 19-07-04 XK04078300 19-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 20-07-04 NKNL040715 20-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 3,000.00 2,610,000.00 20-07-04 NKNL040715 20-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 9,000.00 7,650,000.00 20-07-04 NKNL040716 20-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 21.20 561,800.00 20-07-04 NKNL040717 20-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 2,500.00 32,500,000.00 20-07-04 XKNL040709 20-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 20-07-04 XK04078400 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04078400 20-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 20-07-04 XK04078400 20-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 20-07-04 XK04078400 20-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 20-07-04 XK04078500 20-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 20-07-04 XK04078600 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04078600 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04078600 20-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 20-07-04 XK04078600 20-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 20-07-04 XK04078600 20-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 20-07-04 XK04078700 20-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 20-07-04 XK04078800 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04078800 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04078800 20-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 20-07-04 XK04078800 20-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 20-07-04 XK04078900 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04079000 20-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 20-07-04 XK04079000 20-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 21-07-04 XK04079100 21-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 21-07-04 XK04079100 21-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 21-07-04 XK04079100 21-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 21-07-04 XK04079100 21-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 21-07-04 XK04079100 21-07-04 1551.08 ÖÙc phi lâeâ Kg 21-07-04 XK04079200 21-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 21-07-04 XK04079200 21-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 21-07-04 XK04079200 21-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 21-07-04 XK04079200 21-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 21-07-04 XK04079300 21-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 21-07-04 XK04079400 21-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 21-07-04 XK04079400 21-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 21-07-04 XK04079500 21-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04079600 23-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 23-07-04 XK04079700 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04079800 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg
 16. 23-07-04 XK04079900 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04079900 23-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 23-07-04 XK04071000 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04071010 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04071010 23-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 23-07-04 XK04071020 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04071030 23-07-04 1552.04 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu,chaân, caùnh Kg 23-07-04 XK04071030 23-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 23-07-04 XK04071040 23-07-04 1551.11 Maù ñuøi gaø Kg 23-07-04 XK04071050 23-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 23-07-04 XK04071050 23-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 23-07-04 XK04071050 23-07-04 1552.04 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu,chaân, caùnh Kg 23-07-04 XK04071050 23-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 23-07-04 XK04071060 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04071060 23-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 23-07-04 XK04071070 23-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 23-07-04 XK04071070 23-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 23-07-04 XK04071080 23-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 24-07-04 NKNL040718 24-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 14.60 386,900.00 24-07-04 NKNL040719 24-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 6,600.00 7,128,000.00 24-07-04 NKNL040719 24-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 5,400.00 5,184,000.00 24-07-04 XK04071090 24-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 24-07-04 XK04071090 24-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 24-07-04 XK04071090 24-07-04 1551.08 ÖÙc phi lâeâ Kg 24-07-04 XK04071100 24-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 24-07-04 XK04071110 24-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 24-07-04 XK04071120 24-07-04 1551.10 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh, ñuøi Kg 24-07-04 XK04071130 24-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 24-07-04 XK04071140 24-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 24-07-04 XK04071140 24-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 24-07-04 XK04071140 24-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 26-07-04 NKNL040720 26-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 5,016.80 62,710,000.00 26-07-04 NKNL040721 26-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 3,000.00 38,400,000.00 26-07-04 XKNL040710 26-07-04 1521.01 Gaø thaû vöôøn kg 26-07-04 XKNL040710 26-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 26-07-04 XK04071150 26-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 26-07-04 XK04071150 26-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 26-07-04 XK04071150 26-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 26-07-04 XK04071160 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071160 26-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 26-07-04 XK04071170 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071180 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071190 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071190 26-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 26-07-04 XK04071200 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071200 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071210 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg
 17. 26-07-04 XK04071210 26-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 26-07-04 XK04071220 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071230 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071230 26-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071240 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 26-07-04 XK04071240 26-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 26-07-04 XK04071250 26-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 27-07-04 NKNL040722 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 10,000.00 10,800,000.00 27-07-04 NKNL040723 27-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 30.00 795,000.00 27-07-04 XK04071260 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 27-07-04 XK04071270 27-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 27-07-04 XK04071280 27-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 27-07-04 XK04071280 27-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 00-01-00 XK04071280 00-01-00 1561.02 Caùnh gaø Kg 27-07-04 XK04071280 27-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 27-07-04 XK04071280 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 27-07-04 XK04071290 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 27-07-04 XK04071300 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 27-07-04 XK04071310 27-07-04 1552.04 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu,chaân, caùnh Kg 27-07-04 XK04071310 27-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 27-07-04 XK04071320 27-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 27-07-04 XK04071320 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 27-07-04 XK04071330 27-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 27-07-04 XK04071340 27-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 27-07-04 XK04071340 27-07-04 1552.03 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu Kg 27-07-04 XK04071340 27-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 27-07-04 XK04071340 27-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 27-07-04 XK04071350 27-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 27-07-04 XK04071360 27-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 27-07-04 XK04071360 27-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 27-07-04 XK04071360 27-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 28-07-04 NKNL040724 28-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 10.00 265,000.00 28-07-04 NKNL040724 28-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 15.20 402,800.00 28-07-04 NKNL040725 28-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 20.00 530,000.00 28-07-04 NKNL040726 28-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 3,000.00 38,400,000.00 28-07-04 XKNL040711 28-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 28-07-04 XK04071370 28-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071380 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071380 28-07-04 1552.03 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu Kg 28-07-04 XK04071380 28-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 28-07-04 XK04071380 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071390 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071400 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071400 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071400 28-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 00-01-00 XK04071400 00-01-00 1561.02 Caùnh gaø Kg 28-07-04 XK04071400 28-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg
 18. 28-07-04 XK04071400 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071400 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071410 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071420 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071420 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071430 28-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 28-07-04 XK04071430 28-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 28-07-04 XK04071440 28-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 28-07-04 XK04071450 28-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 28-07-04 XK04071450 28-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 29-07-04 NKNL040727 29-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 10.00 263,000.00 29-07-04 NKNL040727 29-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 20.20 531,260.00 29-07-04 NKNL040727 29-07-04 1561.04 Ñaàu coå Kg 10.00 53,000.00 29-07-04 NKNL040728 29-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 887.00 11,087,500.00 29-07-04 XKNL040712 29-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 29-07-04 XK04071460 29-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 29-07-04 XK04071460 29-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 29-07-04 XK04071460 29-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 29-07-04 XK04071470 29-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 29-07-04 XK04071470 29-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 29-07-04 XK04071470 29-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 29-07-04 XK04071470 29-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 29-07-04 XK04071480 29-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 29-07-04 XK04071480 29-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 29-07-04 XK04071490 29-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 29-07-04 XK04071500 29-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 NKNL040729 30-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 3,000.00 36,000,000.00 30-07-04 XKNL040713 30-07-04 1521.02 Gaø coâng nghieäp kg 30-07-04 XK04071510 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071520 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071530 30-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 30-07-04 XK04071540 30-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 30-07-04 XK04071550 30-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071550 30-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 30-07-04 XK04071560 30-07-04 1561.04 Ñaàu coå Kg 30-07-04 XK04071560 30-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 30-07-04 XK04071570 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071570 30-07-04 1561.02 Caùnh gaø Kg 30-07-04 XK04071570 30-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 30-07-04 XK04071570 30-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 30-07-04 XK04071580 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg
 19. 30-07-04 XK04071580 30-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 30-07-04 XK04071580 30-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 30-07-04 XK04071590 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071600 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071610 30-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 30-07-04 XK04071610 30-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 30-07-04 XK04071610 30-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 31-07-04 XK04071620 31-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 31-07-04 XK04071630 31-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 31-07-04 XK04071640 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071640 31-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 31-07-04 XK04071640 31-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 31-07-04 XK04071640 31-07-04 1561.03 Ñuøi toûi Kg 31-07-04 XK04071640 31-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 31-07-04 XK04071650 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071650 31-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 31-07-04 XK04071650 31-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 31-07-04 XK04071660 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071660 31-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 31-07-04 XK04071660 31-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 31-07-04 XK04071660 31-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 31-07-04 XK04071670 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071670 31-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 31-07-04 XK04071680 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071680 31-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071690 31-07-04 1561.01 Tröùng Gaø Quaû 31-07-04 XK04071700 31-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071710 31-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071710 31-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 31-07-04 XK04071720 31-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071730 31-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 31-07-04 XK04071730 31-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 31-07-04 XK04071740 31-07-04 1551.10 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh, ñuøi Kg 31-07-04 XK04071750 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 XK04071760 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 31-07-04 31-07-04 1551.01 Gaø coâng nghieäp nguyeân con Kg 8,739.17 172,474,751.97 31-07-04 31-07-04 1551.02 Gaø coâng nghieäp boû ñaàu chaân Kg 2,157.41 42,578,271.69 31-07-04 31-07-04 1551.03 Gaø coâng nghieäp boïng boû ñaàu chaân Kg 1,899.30 37,484,257.25 31-07-04 31-07-04 1551.04 Cáaùnh gàaø Kg 106.62 2,104,233.93 31-07-04 31-07-04 1551.05 Ñùuøi toûi Kg 84.68 1,671,229.88 31-07-04 31-07-04 1551.06 Châaân gàaø Kg 4.60 90,784.81 31-07-04 31-07-04 1551.07 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh Kg 2,034.60 40,154,514.71 31-07-04 31-07-04 1551.08 ÖÙc phi lâeâ Kg 28.90 570,365.42 31-07-04 31-07-04 1551.09 Loøng gaøø Bâoä 50.00 986,791.38 31-07-04 31-07-04 1551.10 Gaø CN boû ñaàu chaân, caùnh, ñuøi Kg 296.00 5,841,804.95 31-07-04 31-07-04 1551.11 Maù ñuøi gaø Kg 11.50 226,962.02 31-07-04 31-07-04 1552.01 Gaø thaû vöôøn nguyeân con Kg 11,385.61 265,112,778.95
 20. 31-07-04 31-07-04 1552.02 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu chaân Kg 1,043.25 24,291,970.89 31-07-04 31-07-04 1552.03 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu Kg 11.50 267,776.34 31-07-04 31-07-04 1552.04 Gaø thaûvöôøn boû ñaàu,chaân, caùnh Kg 31.40 731,145.83 #N/A #N/A #N/A #N/A 00-01-00 00-01-00 #N/A #N/A 00-01-00 00-01-00 #N/A #N/A 00-01-00 00-01-00 #N/A #N/A 164,733.74 1,244,460,040.00 -
Đồng bộ tài khoản