Đạo đức 4 - Lịch sự với mọi người

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
639
lượt xem
139
download

Đạo đức 4 - Lịch sự với mọi người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : Giúp học sinh - Hiểu được sự cần thiết phải lịch sự với mọi người : làm cho cuộc tiếp xúc, các mối quan hệ trở nên gần gủi tốt hơn và người lịch sự sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng 2. Thái độ : Bày tỏ thái độ lịch sự với mọi người xung quanh. Đồng tình khen ngợi những bạn có thái độ lịch sự. 3. Hành vi : Cư xử lịch sự với bạn bè thầy cô ở trường, ở nhà và mọi người xung quanh. - Có những hành vi văn hoá,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức 4 - Lịch sự với mọi người

  1. Môn : o c Tên bài d y : L CH S V I M I NGƯ I I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : Giúp h c sinh - Hi u ư c s c n thi t ph i l ch s v i m i ngư i : làm cho cu c ti p xúc, các m i quan h tr nên g n g i t t hơn và ngư i l ch s s ư c m i ngư i yêu quý, kính tr ng 2. Thái : Bày t thái l ch s v i m i ngư i xung quanh. ng tình khen ng i nh ng b n có thái l ch s . 3. Hành vi : Cư x l ch s v i b n bè th y cô trư ng, nhà và m i ngư i xung quanh. - Có nh ng hành vi văn hoá, úng m c trong giao ti p v i m i ngư i. II. CHU N B : - Giáo viên : N i dung các tình hu ng trò chơi - N i dung m t s câu ca dao, t c ng v phép l ch s . - H c sinh :
  2. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : Th nào là l ch s v i m i ngư i -2 h c sinh tr l i ? -H c sinh khác nh n - Em hãy gi i thích câu t c ng “H c ăn, h c xét, b sung nói, h c gói, h c m ”. Ho t ng 1 - Giáo viên nh n xét II. Bài m i : 1. Gi i thi u Ti n hành th o lu n 2. Yêu c u th o lu n nhóm ôi Giáo viên ưa ra nh ng trư ng h p sau ây h c sinh th o lu n nhóm ôi -Trung làm th là úng, 1. Trung như ng gh trên ô tô buýt cho m t vì ch ph n yr tc n ph n mang b u ch ng i trên ô tô buýt vì ang mang b u, không th ng lâu - Nhân làm như th là sai. Dù là ông lão ăn xin, nhưng ông cũng là 2. M t ông lão ăn xin vào nhà Nhân. Nhân con ngư i l n tu i cho ông m t ít g o r i quát “Thôi i i” cũng c n ư c tôn
  3. tr ng, l phép -Lâm làm như th là sai. Vi c làm c a Lâm như v y th hi n s không tôn tr ng b n 3. Lâm hay kéo tóc c a các b n n trong l p n , làm các b n n khó ch u -Các anh thanh niên ó làm như v y là sai, là không tôn tr ng và nh hư ng n nh ng ngư i xem phim khác 4. Trong r p chi u bóng, m y anh thanh niên - Vi c làm c a Vân v a xem phim, v a bình ph m và cư i ùa chưa úng, trong khi ăn ch nên cư i nói nh nh tránh làm rây th c ăn ra ngư i khác -L phép chào h i ngư i l n tu i 5. Trong gi ăn cơm, Vân v a ăn v a cư i -Như ng nh n em bé ùa, nói chuy n b a ăn thêm vui v -Không cư i a quá to trong khi ăn cơm - H i : Hãy nêu nh ng bi u hi n c a phép l ch -H c sinh tham gia s ? - K t lu n : B t k m i lúc, m i nơi, trong khi ăn u ng, nói năng, chào h i, chúng ta cũng
  4. c n ph i gi phép l ch s - Giáo viên ph bi n lu t thi - C l p chia làm 2 dãy, m i m t lư t chơi m i dãy s c ra m t i g m 4 h c sinh - Trong m i lư t chơi, giáo viên s ưa ra m t s l ig iý - Nhi m v c a m i i chơi là d a vào g i ý, xây d ng m t tình hu ng giao ti p, trong ó th hi n ư c phép l ch s - M i m t lư t chơi, i nào x lý t t tình -G i 3 4 h c sinh tr hu ng ghi ư c t i a 5 i m l i - Sau các lư t chơi, dãy nào ghi ư c nhi u -Câu tr l i úng i m hơn là dãy th ng cu c - Giáo viên t ch c cho hai dãy h c sinh thi. Giáo viên cùng Ban giám kh o (SHS) nh n xét - Giáo viên khen ng i dãy th ng cu c - Giáo viên có th ưa ra n i dung 1. Nhân v t b , m , hai a con và mâm cơm 2. Nhân v t hai b n h c sinh và quy n sách b rách 3. Nhân v t chú thương binh b n h c sinh và m t cái túi - Giáo viên h i : Em hi u n i dung, ý nghĩa
  5. c a các câu ca dao, t c ng sau ây như th nào ? 1. Câu t c ng có ý nói 1. L i nói ch ng m t ti n mua c n l a l i nói khi giao ti p làm cho cu c L a l i mà nói cho v a lòng nhau giao ti p tho i mái, d ch u 2. Ý nói nói chăng là 2. H c ăn, h c nói, h c gói, h c m i u r t quan tr ng vì v y cũng c n ph i h c như h c ăn, h c gói, h cm 3. L i chào cao hơn mâm c 3.Ý nói l i chào có tác d ng và nh hư ng r t l n n ngư i khác, cũng như m t l i chào nhi u khi có giá tr hơn c m t mâm c u. -1 2 h c sinh c - Nh n xét câu tr l i c a h c sinh yêu c u c ph n ghi nh - D n dò : Th c hi n t t nh ng i u ã h c - Tìm hi u bài sau “Gi gìn các công trình công c ng”
Đồng bộ tài khoản