Đạo đức Có chí thì nên

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
115
lượt xem
1
download

Đạo đức Có chí thì nên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh biết được trong cuộc sống con người thường phải đối mặt với những khó khăn, thử thách . Nhưng nếu có ý chí, có quyết tâm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ của những người tin cậy, thì sẽ có thể vượt qua được khó khăn để vươn lên trong cuộc sống . 2. Kĩ năng: Học sinh biết xác định được những thuận lợi, khó khăn của mình; biết đề ra kế hoạch vượt khó khăn của bản thân . 3. Thái độ: Cảm phục những tấm gương có ý chí vượt lên những khó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức Có chí thì nên

  1. ÑAÏO ÑÖÙC COÙ CHÍ THÌ NEÂN ( tieát 1) I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát ñöôïc trong cuoäc soáng con ngöôøi thöôøng phaûi ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên, thöû thaùch . Nhöng neáu coù yù chí, coù quyeát taâm vaø bieát tìm kieám söï hoã trôï cuûa nhöõng ngöôøi tin caäy, thì seõ coù theå vöôït qua ñöôïc khoù khaên ñeå vöôn leân trong cuoäc soáng . 2. Kó naêng: Hoïc sinh bieát xaùc ñònh ñöôïc nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên cuûa mình; bieát ñeà ra keá hoaïch vöôït khoù khaên cuûa baûn thaân . 3. Thaùi ñoä: Caûm phuïc nhöõng taám göông coù yù chí vöôït leân nhöõng khoù khaên cuûa soá phaän ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi. II. Chuaån bò:
  2. - Giaùo vieân: Baøi vieát veà Nguyeãn Ngoïc Kyù vaø Nguyeãn Ñöùc Trung. Moät soá maãu chuyeän veà taám göông vöôït khoù veà caùc maët. Hình aûnh cuûa moät soá ngöôøi thaät, vieäc thaät laø nhöõng taàm göông vöôït khoù. - Hoïc sinh: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Neâu ghi nhôù - Hoïc sinh neâu - Qua baøi hoïc tuaàn tröôùc, - Hoïc sinh traû lôøi caùc em ñaõ thöïc haønh trong cuoäc soáng haèng ngaøy nhö
  3. theá naøo? - Nhaän xeùt, tuyeân döông - Nhaän xeùt 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Coù chí thì neân 31’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Muïc tieâu: Giuùp HS tìm hieåu thoâng tin veà taám göông vöôït khoù Traàn Baûo Ñoàng Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi - Cung caáp theâm nhöõng - Ñoïc thaàm thoâng tin veà thoâng tin veà Traàn Baûo Ñoàng Traàn baûo Ñoàng (SGK)
  4. - 2 hoïc sinh ñoïc to cho caû lôùp nghe - Neâu yeâu caàu - Thaûo luaän nhoùm ñoâi - Ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi - Lôùp cho yù kieán - Traàn Baûo Ñoàng ñaõ gaëp - Nhaø ngheøo, ñoâng anh em, nhöõng khoù khaên naøo trong cha hay ñau oám , phaûi phuï cuoäc soáng vaø trong hoïc taäp meï ñi baùn baùnh mì ? - Traàn Baûo Ñoàng ñaõ vöôït - qua khoù khaên ñeå vöôn leân nhö theá naøo ? _Em hoïc taäp ñöôïc nhöõng gì töø taám göông ñoù ?  Giaùo vieân choát laïi: Töø taám göông Traàn Baûo Ñoàng
  5. ta thaáy : Duø gaëp phaûi hoaøn caûnh raát khoù khaên, nhöng neáu coù quyeát taâm cao vaø bieát saép xeáp thôøi gian hôïp lí thì vaãn coù theå vöøa hoïc toát, vöøa giuùp ñöôïc gia ñình . 10’ * Hoaït ñoäng 2: Xöû lí tình huoáng Muïc tieâu: HS choïn ñöôïc caùch giaûi quyeát tích cöïc nhaát, theå hieän yù chívöôït leân khoù khaên trong caùc tình huoáng Phöông phaùp: Ñoäng naõo, thuyeát trình - Giaùo vieân neâu tình huoáng - Thaûo luaän nhoùm 4 (moãi
  6. nhoùm giaûi quyeát 1 tình huoáng) 1) Ñang hoïc dôû lôùp 5, moät - Thö kyù ghi caùc yù kieán vaøo tai naïn baát ngôø ñaõ cöôùp ñi giaáy cuûa Khoâi ñoâi chaân khieán - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy em khoâng theå ñi laïi ñöôïc. keát quaû Tröùôc hoaøn caûnh ñoù Khoâi - Caùc nhoùm khaùc trao ñoåi, seõ nhö theá naøo? boå sung 2) Nhaø Thieân raát ngheøo. Vöøa qua laïi bò baõo luït cuoán troâi heát nhaø cöûa, ñoà ñaïc. Theo em, trong hoaøn caûnh ñoù, Thieân coù theå laøm gì ñeå coù theå tieáp tuïc ñi hoïc ?  Giaùo vieân choát: Trong nhöõng tình huoáng nhö treân,
  7. ngöôøi ta coù theå tuyeät voïng, chaùn naûn, boû hoïc … Bieát vöôït moïi khoù khaên ñeå soáng vaø tieáp tuïc hoïc taäp môùi laø ngöôøi coù chí . 5’ * Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 1 , 2 SGK Muïc tieâu: HS phaân bieät ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa yù chí vöôït khoùvaø nhöõng yù kieán phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc Phöông phaùp: Luyeän taäp, - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi thöïc haønh - Neâu yeâu caàu - Trao ñoåi trong nhoùm veà nhöõng taám göông vöôït khoù trong nhöõng hoaøn caûnh
  8. khaùc nhau - Choát: Trong cuoäc soáng, - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy con ngöôøi luoân phaûi ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên thöû thaùch. Nhöng neáu coù quyeát taâm vaø bieát tìm kieám söï hoå trôï, giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi tin caäy thì seõ vöôït qua nhöõng khoù khaên ñoù, vöôn leân trong cuoäc soáng 5’ *Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá Muïc tieâu: HS töï lieân heä baûn thaân ñeå neâu nhöõng khoù khaên ñaõ gaëp Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi
  9. - Ñoïc ghi nhôù - 2 hoïc sinh ñoïc - Keå nhöõng khoù khaên em - 2 hoïc sinh keå ñaõ gaëp, em vöôït qua nhöõng khoù khaên ñoù nhö theá naøo? 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Tìm hieåu hoaøn caûnh cuûa moät soá baïn hoïc sinh trong lôùp, trong tröôøng hoaëc ñòa phöông em  ñeà ra phöông aùn giuùp ñôõ - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản