Đạo đức - TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
247
lượt xem
24
download

Đạo đức - TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này , HS có khả năng : 1. Hiểu : - Thế nào là hoạt động nhân đạo . - Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo . 2. Biết thông cảm với những người gặp khó khăn , hoạn nạn . 3. Tích cực tham gia một số hoạtđộng nhân đạo ở lớp , ở trường , ở địa phương phù hợp với khả năng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức - TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

  1. o c TÍCH C C THAM GIA CÁC HO T NG NHÂN O I)M c tiêu : H c xong bài này , HS có kh năng : 1. Hi u : - Th nào là ho t ng nhân o. - Vì sao c n tích c c tham gia các ho t ng nhân o. 2. Bi t thông c m v i nh ng ngư i g p khó khăn , ho n n n . 3. Tích c c tham gia m t s ho t ng nhân o l p, trư ng , a phương phù h p v i kh năng . II) Tài li u và phương ti n : - SGK o c4. - M i h c sinh có 3 t m bìa màu xanh , , tr ng . - Phi u i u tra theo m u . I) Các ho t ng d y h c : Ho t ng d y c a th y Ho t ng c a trò A.Bài cũ : G i 2 HS tr l i bài cũ : +
  2. + B. Bài m i : Ho t ng 1 : Th o lu n nhóm 1. Gv yêu c u các nhóm c thông tin và th o +Các nhóm th o lu n lu n các câu h i 1 , 2 . . + i di n các nhóm trình bày , c l p trao • GV k t lu n : Tr em và nhân dân các i , tranh lu n . vùng b thiên tai hoăc có chi n tranh ã ph i ch u nhi u khó khăn , thi t thòi . Chúng ta c n ph i c m thông , chia s v i h , quyên góp ti n c a giúp h . ó là m t ho t ng nhân o. Ho t ng 2 : Làm vi c theo nhóm ôi ( bài t p 1 , SGK ) *Gv giao t ng nhóm th o lu n . • GV k t lu n : + HS th o lu n . +Vi c làm trong tình hu ng a , c là úng . + i di n các nhóm trình bày ý ki n trư c +Vi c làm trong tình hu ng b là sai vì không xu t l p . C l p nh n xét phát t t m lòng c m thông , mong mu n chia s và b sung .
  3. v i ngư i tàn t tmà ch l y thành tích . Ho t ng 3 : Bày t ý ki n 1. Cách ti n hành như ti t ho t ng 3 , ti t 1 , bài 3 . *GV k t lu n : + ý ki n a là úng . + ý ki n b là sai . + ý ki n c là sai . + ý ki n d là úng . GV m i 1, 2 em c ph n ghi nh trong SGK. + HS trình bày ý ki n Ho t ng n i ti p : c a mình . - T ch c cho HS tham gia ho t ng nhân o ví d “ Vì tr em ch t ng màu da cam “ “ ng h sách cho các b n nghèo “ “ ng h các b n nghèo hay b tàn t t không n l p ư c”, “ giúp b n nghèo trong l p” , “ Giúp các b n nghèo trên các chương trình nhân o trên báo chí , trên truy n + 1 em c ph n ghi hình .... nh . + K các ho t ng nhân o ã làm trong l p , trong trư ng .........
  4. + Tìm các câu chuy n , các thông tin , các câu ca dao , t c ng nói v ho t ng nhân o ...... 3.C ng c và d n dò : - Bài h c hôm nay là gì ? Nêu các n i dung . _ V nhà th c hi n t t ho c v n ng ngư i thân tham gia các ho t ng nhân o.
Đồng bộ tài khoản