Đạo dức - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
262
lượt xem
11
download

Đạo dức - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học xong bài này, HS có khả năng 1. Nhận thức được : + Cần phải trung thực trong học tập + Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng 2. Biết trung thực trong học tập 3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo dức - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

 1. Tu n 1 o d c ( Ti t 1) TRUNG TH C TRONG H C T P(3) I/ M c tiêu : - H c xong bài này, HS có kh năng 1. Nh n th c ư c : + C n ph i trung th c trong h c t p + Giá tr c a trung th c nói chung và trung th c trong h c t p nói riêng 2. Bi t trung th c trong h c t p 3. Bi t ng tình, ng h nh ng hành vi trung th c và phê phán nh ng hành vi thi u trung th c trong h c t p II Tài li u và phương ti n : - Tranh minh ho tình hu ng (ho t ng 1) - Các m u chuy n t m gương v s trung th c trong h c t p 1
 2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Ki m tra sách v HS B. D y bài m i : hs l ng nghe 1/ Gi i thi u bài : Trung th c là c tính quý c a con ngư i nh t là trung th c trong h c t p. V y vì sao chúng ta c n ph i trung th c trong h c t p, i u ó có ý nghĩa như thê nào? ta cùng h c bài Trung th c trong h c tâp s hi u rõ hơn i u ó. * Ho t ng 1 : X lý tình hu ng (3/SGK) - HS xem tranh trong SGK và c + M c tiêu : HS bi t cách x lý tình th m n i dung tình hu ng. hu ng theo cách trung th c. - GV g i 1 HS c to trư c l p tình hu ng 3/SGK 2
 3. - Yêu c u xem tranh và c n i dung tình hu ng ó. - HS suy nghĩ và nêu các cách gi i - Yêu c u HS li t kê các cách gi i quy t. quy t có th có c a b n Long - GV tóm t t các cách gi i quy t : a) Mư n tranh, nh c a b n ưa cho cô giáo -hs th o lu n nhóm 2 và tr l i câu h i b) Nói d i cô ã sưu t p nhưng quên nhà c) Nh n l i và h a v i cô s sưu t m n p sau - GV h i : N u em là Long em s ch n cách gi i quy t nào ? vì sao ch n theo cách gi i quy t ó? -1 hs c yc u và 4 hs n i ti p c - GV k t lu n:Long nên nh n l iv i cô -hs làm bài cá nhân và h a sưu t m n p sau. -hs bày t ý ki n b ng th /S và gi i - * Ho t ng 2 : Làm vi c cá nhân thích ý ki n (BT1,SGK) + M c tiêu : HS bi t ư c nh ng vi c 3
 4. làm th hi n tính trung th c trong h c -hs l ng nghe t p. - GV cho hs nêu yc u c a bài tâp và 4 ý trong sgk . -Cho hs t tàm bài trong 1 phút - GV nêu yêu c u HS trình bày ý ki n c a mình b ng th /S( :trung th c,S:chưa trung th c) - GV k t lu n + Các vi c © là trung th c trong h c t p - C l p trao i, b sung + Các vi c (a), (b),(d) là thi u trung th c trong h c t p - HS l ng nghe * Ho t ng 3 : Th o lu n nhóm (BT2/SGK) + M c tiêu : HS bi t bày t thái ô th hi n tính trung th c trong h c t p. - 1-2 HS c ,c l p l ng nghe - GV nêu t ng ý trong bài t p và yêu c u m i HS t l a chon và ng vào 1 4
 5. trong 3 v trí, quy ư c theo 3 thái ô. hs l ng nghe + Tán thành + Phân vân + Không tán thành - GV yêu c u các nhóm HS có cùng s l a chon th o lu n, gi i thích lý do l a chon c a mình - Cho HS b sung - GV k t lu n:trung th c trong h c t p b thi t thì là sai.Thi u trung th c trong h c t p là gi d i.Trung th c trong h c t p là th hi n lòng tư tr ng.Có như v y m i ư c m i ngư i yêu m n. - GV g i 1-2 HS c ph n ghi nh SGK -Ho t ng n i ti p: Th c hi n trung th c trong h c t p và nh c nh b n bè cùng th c hi n 5
 6. - Sưu t m các m u chuy n, t m gương v trung th c trong h c t p - Các nhóm chu n b ti u ph m theo ch bài h c (BT5/SGK) K thu t ( Ti t 2) V T LI U, D NG C C T, KHÂU, THÊU (6) I/ M c tiêu : - HS bi t ư c c i m, tác d ng và cách s d ng, b o qu n nh ng v t li u, d ng c ơn gi n thư ng dùng c t, khâu, thêu. 6
 7. - Bi t cách và th c hi n ư c thao tác xâu ch vào kim và vê nút ch ( gút ch ) II/ dùng d y - h c : - M t s m u v t li u và d ng c c t, khâu, thêu - M t s m u v i, ch khâu, ch thêu - Kéo c t v i và kéo c t ch thêu - Khung thêu - M t s s n ph m may thêu III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - K tên m t s s n ph m ư c làm t - HS tr l i v i. - Ch khâu , ch thêu ư c làm t các 7
 8. nguyên li u nào ? B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : Ti t h c trư c các em ã làm quen v i m t s v t li u và d ng c c t, khâu, thêu. Ti t h c này các em s ti p t c làm quen v i m t s v t li u và d ng c khác dùng trong khâu, thêu. * Ho t ng 3 : GV hư ng d n HS tìm hi u c i m và cách s d ng kim. - HS quan sát hình 4 SGK và k t h p quan sát v t th c và mô t . + M c tiêu : HS n m ư c c i m c u t o và cách s d ng kim. - Kim ư c làm b ng kim lo i c ng, có nhi u c , mũi kim nh n, s c. + Hư ng d n HS quan sát hình 4 SGK k t h p và mô t c i m c u t o c a - Thân kim nh , nh n d n v mũi kim. kim uôi kim hơi d t. có l xâu ch . - GV b sung và nêu nh ng c i m - HS quan sát và nêu cách xâu ch , kim chính c a kim khâu, kim thêu vê nút ch - Gv hư ng d n HS quan sát các hình - HS c to trư c l p. 5a, 5b, 5c SGK - 2 HS th c hành xâu ch vào kim và 8
 9. vê nút ch . - G i 1 HS c n i dung b m c 2 SGK - G i 1- 2 HS lên b ng thao tác xâu ch vào kim và vê nút ch ( gút ch ) - Kim kéo s i ch tu t ra kh m nh v i - GV nh n xét và hư ng d n thêm - G i HS c và tr l i câu h i v tác d ng c a vê nút ch (SGK) - GV thao tác kim ã xâu ch rút qua m t v i ( chưa vê nút ch ) - HS mang kim và ch thêu ra lên bàn - G i 1 HS nh n xét - Th c hành xâu ch , vê nút ch * Ho t ng 4 : HS th c hành xâu ch vào kim và vê nút ch + M c tiêu : HS thao tác ư c xâu ch vào kim và vê nút ch - GV ki m tra s chu n b c a HS + Yêu c u HS th c hành theo nhóm - GV theo dõi giúp nh ng em còn lúng túng 9
 10. - GV nh n xét ánh ía k t qu th c hành c a HS - HS tr l i * Ho t ng 5 : hư ng d n HS quan sát nh n xét m t s v t li u, d ng c - KH khác b sung khác. + M c tiêu : HS nh n bi t ư c tác d ng c a thư c may, thư c dây, khung thêu, các lo i nút và ph n may. - Hư ng d n HS quan sát hình 6/SGK k t h p quan sát m u m t s v t li u, d ng c khâu, thêu và nêu tác d ng c a chúng. - GV k t lu n : + Thư c may : Dùng o v i, v ch d u trên v i + Thư c dây : dài 150cm, dùng o - HS l ng nghe các s o trên cơ th + Khung thêu c m tay : g m 2 hình tròn l ng vào nhau có tác d ng gi cho m t căng khi thêu. 10
 11. + khuy cài, khuy b m : ính vào n p áo, qu n và nhi u sán ph m may m c khác. + Ph n may dùng t o v ch d u trên v i 3/ C ng c - d n dò : - Gv nh n xét chu n b , tinh th n thái h c t p và k t qu th c hành c a HS * Bài sau : c t v i theo ư ng v ch d u - Chu n b v t li u : v i, kéo, ph n may. 11
 12. 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản