ĐẠO ĐỨC - YÊU LAO ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
7
download

ĐẠO ĐỨC - YÊU LAO ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kiến thức : Củng cố và khắc sâu kiến thúc tiết 1 - Thái độ : Yêu mến., đồng tình với những bạn có tính thần lao động. Không đồng tình với những bạn lười lao động - Hành vi : Tích cực tham gia lao động ở gia đình, nhà trường, cộng đồng nơi ở phù hợp với khả năng của mình. tự giác làm tôt s các công việc tự phục vụ bản thân II. Đồ dùng dạy học - Những mẩu chuyện kể về các tấm gương lao động của Bác Hồ, các anh hùng lao động hoặc các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO ĐỨC - YÊU LAO ĐỘNG

  1. O C ( 17 ) YÊU LAO NG (T2) I. M c tiêu : Giúp HS : - Ki n th c : C ng c và kh c sâu ki n thúc ti t 1 - Thái : Yêu m n., ng tình v i nh ng b n có tính th n lao ng. Không ng tình v i nh ng b n lư i lao ng - Hành vi : Tích c c tham gia lao ng gia ình, nhà trư ng, c ng ng nơi phù h p v i kh năng c a mình. t giác làm tôt s các công vi c t ph c v b n thân II. dùng d y h c - Nh ng m u chuy n k v các t m gương lao ng c a Bác H , các anh hùng lao ng ho c các b n trong l p….mà HS ã sưu t m. III. Các ho t ng d y - h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Ki m tra bài cũ : - GV g i 2 HS tr l i các câu h i sau : - 2 HS tr l i. + Th nào là yêu lao ng ? - L p nh n xét, s a sai + 1 HS c ph n ghi nh trong SGK
  2. - GV nh n xét -L ng nghe B. Bài m i : 1. Gi i thi u bài : M i c a c i v t ch t do âu mà có. bi t quý - HS k v các t m gương yêu lao tr ng và b o v công s c lao ng th nào ? bài ng mà các em ã ư c h c : bác h c hôm nay s giúp các em hi u rõ. H làm ph b p trên tàu i tìm ư ng c u nư c. * Ho t ng 1 : K chuy n các t m gương yêu lao ng + T m gương yêu lao ng c a bác Lương nh C a…. - GV yêu c u HS k nh ng t m gương yêu lao ng mà các em ã sưu tâm ư c. - HS tr l i - GV giúp các em có th k t t. +Vư t m i khó khăn, ch p nh n th thách làm t t công vi c c a mình. - Theo em, nh ng nhân v t trong các câu chuy n có yêu lao ng không ? + T làm l y công vi c c a mình. - Nh ng bi u hi n c a yêu lao ng là gì ? + Làm vi c t u n cu i - C l p nh n xét, b sung - GV ghi các ý ki n c a HS lên b ng - Nh n xét các câu tr l i. * GV k t lu n : Yêu lao ng là t làm l y + l i, không tham gia vào lao công vi c, theo u i công vi c t u n
  3. cu i…. ó là nh ng bi u hi n r áng trân ng. tr ng và h c t p. + Không tham gia lao ng t u - Hãy cho ví d v bi u hi n không yêu lao n cu i. ng ? + Hay n n chí, không kh c ph c khó khăn trong lao ng * Ho t ng 2: Trò chơi “ Hãy nghe và oán” - GV ph bi n lu t chơi. - C l p chia làm 2 i. M i i có 5 ngư i. Sau m i lư t chơi có th thay ngư i. - HS chơi. + Trong th i gian 5-7 phút, l n lư t 2 i chơ ư ra ý nghĩa c a các câu ca dao t c ng ã chu n b trư c nhà i kia oán. +M i i trong 1 lư t chơi ư c 30 giây suy nghĩ. - Cho HS trình bày k t qu làm vi c + M i câu tr l i úng s ư c 5 i m. c a mình. + 5 HS trong l p ư c c làm BGK ch m i m và nh n xét các i. - C l p nh n xét. - GV t ch c chơi th 1 l n- sau ó s chơi th t. * Ho t ng 3: Liên h b n thân - 1 HS c - GV yêu c u m i HS hãy vi t, v ho c k v m t công vi c ( ho c ngh nghi p ) trong tương
  4. lai mà em yêu thích trong th i gian 3 phút - GV yêu c u HS trình bày ư c theo nh ng v n sau. + ó là công v êc hay ngh nghi p gì ? + Lý do em yêu thích công v êc hay ngh nghi p ó. + th c hi n ư c mơ c a mình, ngay t bây gi em c n ph i làm nh ng công vi c gì ? - GV k t lu n 3. C ng c -d n dò - GV yêu c u 1 HS c ph n ghi nh * Bài sau : Kính tr ng bi t ơn ngư i lao ng
Đồng bộ tài khoản