Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

2
1.093
lượt xem
270
download

Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về đạo hàm của một số hàm số thường gặp

ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
Nội dung Text

  1. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP Đạo hàm của hàm hợp Đạo hàm theo biến x C  = 0 (C là hằng số) 1 u  = α.uα -1.u’   x  α -1 2  = α.x  u   2u 'u  x   2 1 x 3 u    1 1 1  2 4    2 u x x u (sin u)’ = cos u. u’ (sin x)’ = cos x 5 (cos u)’ = - sin u. u’ (cos x)’ = - sin x 6 u tgu   1 (tg x)’ = cos 2 u 7 cos 2 x u (cotg u)’ =  1 (cotg x)’ = - 2 sin 2 u 8 sin x u (arcsin u)’ = 1 (arcsin x)’ = 1  u2 9 1  x2 u (arccosu)’ =  1 (arcos x)’ =  1 u2 10 1  x2 u (arctg u)’ = 1 (arctg x)’= 1  u2 11 1  x2  u (arccotg u)’ = 1 (arccotg x)’ = 1  u2 12 1  x2 (ex)’ = ex (eu)’ = u’.eu 13 (au)’ = u’. lna. au x x (điều kiện: a>0) (a )’ = lna. a 14 (điều kiện: a>0) u (ln u)’ = (điều kiện: u >0) 1 (ln x)’ = (điều kiện x>0) 15 u x u (logau)’ = (điều kiện a>0, u>0) 1 (logax)’ = (điều kiện x>0, a>0) 16 u. ln a x. ln a XQ- caohockinhte.vn 24/6/2010
  2. HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT * Định nghĩa: M = logax  aM = x (điều kiện: x>0, a>0) Hàm mũ y = ax và hàm logarit y = logax là 2 hàm ngược nhau. * Lưu ý: Hàm y = logax thì điều kiện là a>0, x>0; Hàm y= ax thì điều kiện là a> 0, a  1 ; * Tính chất: Hàm mũ Hàm logarit logaa = 1 am. an = am+n m a m n a loga1 = 0 n a logaaM = M am  a n m.n 1 a loga M = M (a mũ logaM) m a  m a  log M = log M a0 = 1  a log MN  log M  log N am.an = (ab)m a a a M m m a log log M  log N a    N a a a m b b 1 log b  m log a m a n a a n b logab.logbc = logac m 1  a  n m n a log c log c = a log b b a 1 log   log M aM a XQ- caohockinhte.vn 24/6/2010

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản